KSKE 7 CoP 372/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 372/2011

KS v Košiciach, dátum 11.09.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 372/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/372/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610213762 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610213762.2

Opravné uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého O. Č. nar. X.XX.B. zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi pracoviskom Krompachy dieťaťa rodičov S. Č. nar. X.X.B. bývajúcej v H. na I. W.. Č.. X a S. Č. nar. XX.X.B. bývajúceho v H. na X. W.. Č.. X zastúpeného JUDr. Petrom Čurillom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Prešove na Hlavnej ul. č. 11 v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves z 20.9.2011 č.k. 16P 422/2010-132 o oprave rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 22.3.2012 č.k. 7CoP 372/2011-155 takto

r o z h o d o l :

O p r a v u j e záhlavie rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 22.3.2012 č.k. 7CoP 372/2011-155 tak, že dátum narodenia S. Č. X.XX.B. mal správne znieť XX.X.B. .

o d ô v o d n e n i e :

Odvolací súd na základe podania matky maloletého zistil, že vo vyhotovení vyššie uvedeného rozsudku Krajského súdu v Košiciach došlo k nesprávnemu uvedeniu dátumu narodenia otca maloletého S. Č. namiesto XX.X.B. bolo nesprávne uvedené X.XX.B..

Podľa § 164 O.s.p. súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O návrhu na opravu súd rozhodne do 30 dní od jeho podania. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť.

Pri vyhotovení uvedeného rozsudku došlo k zrejmým nesprávnostiam, preto súd s poukazom na ust. § 164 O.s.p. vykonal jeho opravu tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.