KSKE 7 CoP 376/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 376/2011

KS v Košiciach, dátum 11.04.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 376/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/376/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811205635 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811205635.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Juraja Tymka v právnej veci navrhovateľky Q. P. nar. XX.X.N. bývajúcej v P. H. F. K.. S. Č.. N. a maloletej P. P.F. nar. XX.X.N. zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na návrh matky L. P. F.. X.X.N. bývajúcej v P. H. F. K.. S. Č.. N. za účasti otca Q. P. nar. X.X.N. bývajúceho v D. F. Q. Č.. N. o zvýšenie výživného, o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo 4.10.2011 č.k. 11P 73/2011-46 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zvýšil výživné pre Q. na 80,- € mesačne a na mal. P. na 80,- € mesačne od 1.7.2011, vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred matke. Dlžné výživné za obdobie od 1.7.2011 do 30.9.2011 pre Q. 40,83 € a mal. P. 40,83 € v úhrnnej sume 81,66 € povolil otcovi splácať v mesačných splátkach po 20,- € splatných spolu s bežným výživným od právoplatnosti rozsudku matke pod následkami straty výhody splátok. Rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby odvolací súd zamietol návrh matky na zvýšenie výživného, pretože ho považuje za neopodstatnený. Poukázal na to, že od júla 2009 mu z jeho platu vykonávajú zrážky v rozsahu dvoch tretín z platu a mesiace apríl, máj a jún nemal zaplatené. Konštatoval, že v mesiac máj a jún dostal výplatu na účet v plnom rozsahu z viny účtovníčky spoločnosti L. S., pretože sa mylne domnievala, že už má vykonané zrážky v plnej sume. Uviedol, že mal. P. navštevuje 3. ročník gymnázia a ponúkol matke, že ak doručí rodné listy detí, vybaví im zľavnené cestovné lístky, čo však neurobila. Ďalej poukázal na to, že matka deti nesprávne vychováva, pretože tieto nezdravia napriek tomu, že kým bývali spolu, mali pekný vzťah, ale v súčasnosti deti nenavštevuje. Poukázal na zníženie svojho príjmu z toho dôvodu, že nemá pravidelnú linku a nepracuje každý deň, ale len počas dovoleniek a pod. Uviedol, že býva v spoločnej domácnosti s manželkou, ktorá je nezamestnaná a preto mu vypomáha jeho matka tým, že vyplatí inkaso a takto mu výplata vystačí na základné potraviny do nasledujúcej výplaty.

Matka vo vyjadrení navrhla potvrdiť napadnutý rozsudok. Poukázala na to, že obe dcéry navštevujú strednú školu v S. a štúdium je spojené so značnými finančnými nákladmi. Q. je žiačkou 3. triedy gymnázia a má výdavky na úhradu rodičovského príspevku, príspevku do triedneho fondu, nákladov na učebné potreby a pomôcky, výdavkov na kultúrne podujatie, exekúcie, školský výlet a príspevku na stužkovú slávnosť v úhrnnej sume 343,- € ročne. Q. navštevuje kurz anglického jazyka, potrebný pre zvládnutie maturitnej skúšky za 328,- € ročne a cestovné činí 13,64 € mesačne. Q. má nepriaznivý

zdravotný stav a potrebuje užívať lieky za 35,51 €. Mal. P. je študentkou 2. ročníka odboru hotelová akadémia na Strednej odbornej škole obchodu a služieb S. a náklady spojené s návštevou školy pozostávajú z príspevku do ZRPŠ, triedneho fondu, nákladov na učebné potreby a pomôcky, za učebnice cudzích jazykov, ako aj nákladov za povinný kurz ochrany zdravia a života, príspevku na stužkovú slávnosť a maturitu, za prípravu pokrmov a za jednotné oblečenie na odbornú prax 326,- € za školský rok. K štúdiu bolo potrebné jej zakúpiť pracovnú uniformu za 110,- € a náklady na dochádzku do školy činia 24,64 €. P. sa stravuje v školskej jedálni za 24,86 €. Poukázala na to, že má výdavky na bývanie 100,- € mesačne a ďalšie náklady spojené so stravovaním, ošatením a bežnými hygienickými potrebami. Poukázala na to, že otec o deti v uplynulých rokoch nejavil žiaden záujem, ani počas sviatkov, ani počas osláv ich osobných jubileí - narodenín a pod. Jeho nezáujem o deti potvrdzuje aj to, že nevie, ktorá dcéra akú školu navštevuje a dokonca ani len ročník. Uviedla, že s maloletými deťmi žil v spoločnej domácnosti len do veku 3 rokov staršej dcéry a jeho tvrdenie, že kým žil s dcérami tak s nimi vychádzal dobre a mali veľmi pekný vzťah, pretože v tom čase prichádzal domov pod vplyvom alkoholu a k deťom sa správal hrubo a agresívne, čo zapríčinilo, že deti sa ho báli. Skutočnosť, že momentálne žije s jeho terajšou manželkou, ktorá je nezamestnaná v spoločnej domácnosti, je vo vzťahu k vyživovacej povinnosti bezpredmetná. Uviedla, že ak by si bol svoju vyživovaciu povinnosť od začiatku riadne plnil, v súčasnosti by nemal dlžoby a nebolo by nutné mu zrážať dve tretiny z platu. Dodáva, že v období, keď si svoju vyživovaciu povinnosť otec neplnil, ona žila sama s maloletými dcérami, všetky náklady uhrádzala sama a bola odkázaná na pomoc svojich príbuzných.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Navrhovateľka Q. P. dovŕšila plnoletosť 16.1.2012, teda po vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa a uplynutí odvolacej lehoty, ako aj lehoty na podanie vyjadrenia.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa odseku 2 cit. zák. ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1, 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení a zákonne rozhodol o výživnom pre navrhovateľku Q. P. a mal. P. P., vykonal všetky dôkazy významné pre rozhodnutie, v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania, v dôsledku čoho je odôvodnenie napadnutého rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Pretože súd prvého stupňa správne určil rozsah vyživovacej povinnosti otca, ako aj počiatok plnenia zvýšeného výživného, správne vypočítal dlh na výživnom, odvolací súd rozsudok podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny potvrdil a k odvolacím námietkam otca dodáva, že jeho príjem bol hodnoverným spôsobom preukázaný odpisom mzdového listu, o vierohodnosti ktorých nemal súd dôvod pochybovať. Z vykonaného dokazovania súdom prvého stupňa, ako aj z odôvodnenia napadnutého rozsudku jednoznačne vyplýva, že súd prvého stupňa pri rozhodovaní o výživnom prihliadal na príjem a majetkové pomery otca, ako aj na odôvodnené potreby navrhovateľky a mal. P.. Odvolací súd rovnako ako súd prvého stupňa dôsledne posúdil pomery účastníkov v čase predchádzajúcej úpravy výživného s pomermi existujúcimi v čase terajšieho rozhodovania a dospel k totožnému záveru ako súd prvého stupňa, že bola preukázaná kvalifikovaná zmena pomerov odôvodňujúca zvýšenie výživného vzhľadom na zákonné ustanovenia citovaného v odôvodnení napadnutého rozsudku a z nich vyplývajúce zásady je zvýšené výživné primerané reálnym zárobkovým schopnostiam a možnostiam otca a čiastočne zohľadňuje odôvodnené potreby navrhovateľky a mal. P.. Odvolací súd poznamenáva, že zvýšené výživné zohľadňuje iba časť nevyhnutných potrieb navrhovateľky aj mal. P., ktoré sú vo veku intenzívneho fyzického rastu a duševného dospievania a výrazné zvýšenie odôvodnených potrieb

navrhovateľky a mal. P., ktoré študujú na strednej škole mimo miesta trvalého bydliska, by zjavne odôvodňovalo zvýšenie výživného vo väčšom rozsahu, na druhej strane ale možnosti, schopnosti a majetkové pomery povinného rodiča, v danom prípade otca, sú vždy limitujúcim kritériom vo vzťahu k uspokojovaniu odôvodnených potrieb detí, a preto nemohol inak rozhodnúť ani odvolací súd. Berúc do úvahy výkon osobnej starostlivosti matky v rozsahu zodpovedajúcom veku navrhovateľky a mal. P. je jej podiel na výživnom porovnateľne vyšší s podielom otca na plnení vyživovacej povinnosti a je nepochybné, že práve matka dopĺňa zdroj výživy detí na hranicu prospešnú a nevyhnutnú pre ich všestranný rozvoj, pretože sa o ne osobne stará a dobrovoľne si plní vyživovaciu povinnosť voči ním. Odvolacia argumentácia otca o jeho neschopnosti platiť zvýšené výživné, pretože z platu sú mu zrážané exekučné zrážky na dlžné výživné, odvolací súd na takúto okolnosť neprihliadol, pretože otec si túto situáciu privodil sám tým, že si svoju vyživovaciu povinnosť dobrovoľne neplnil a táto okolnosť nie je právne relevantným dôvodom na zamietnutie návrhu na zvýšenie výživného a preto na ňu odvolací súd nemohol prihliadať. Vychádzajúc z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a podľa odseku 2 cit. zák. ust. sa v odôvodnení obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia a iba doplnil dôvody na zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvého stupňa. Odvolací súd považuje za potrebné dodať, že dovŕšením plnoletosti navrhovateľky, zaniklo zákonné zastúpenie rodičmi dieťaťa, a preto je oprávnená výživné, ktoré je jej osobným právom preberať, prípadne vymáhať sama.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov náhradu trov konania nežiadal (§ 151 ods. 1, § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.