KSKE 7 CoP 38/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 38/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 38/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/38/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211218362 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211218362.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa T. T. nar. XX.X.Z. bývajúceho v T.Š. L. A.. Y. Č.. XX toho času v Č. O. E. G. X L. A.. P. Č.. XX zastúpeného JUDr. Mariánom Gabzdilom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Prahe 6 na ul. Dejvickej č. 15 proti C. T. nar. XX.X.Z. bývajúcemu v T. L. P.. D. Č.. XX zastúpeného opatrovníkom Mgr. Štefanom Juhásom zamestnanom Okresného súdu Košice I za účasti matky C. J. nar. XX.X.Z. bývajúcej v T. L. P.. D. Č.. XX toho času v T. L. A.. G. Č.. X o obnovu konania o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 12.10.2011 č.k. 27P 120/2011-17 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh navrhovateľa na obnovu konania vedeného na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 25P 261/2009 zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ s návrhom, aby odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie a vrátil vec súdu prvého stupňa na nové konanie a rozhodnutie, alternatívne zmeniť uznesenie a povoliť obnovu konania. Poukázal na to, že s dôvodmi napadnutého uznesenia na zamietnutie obnovy konania nesúhlasí. Poukázal na vecné argumenty k jeho tvrdeniu ohľadne plnenia procesnej požiadavky dodržania lehoty troch mesiacov v zmysle § 228 ods. 1 O.s.p. v písomnom návrhu a vo svojej účastníckej výpovedi 12.10.2011 keď bol vypočutý ako účastník v opatrovníckej veci, opakovane uviedol a tvrdil, že matka obdržala finančné prostriedky za predaj bytu na adrese, ktorú matka uvádzala ako svoje bydlisko do leta 2011. Túto vierohodnú informáciu sa dozvedel v období koncom apríla až mája 2011 od p. Y., ktorý s rodinou býva na adrese tvrdeného bydliska matky v Košiciach na Tr. SNP 58. Za obstaranie a kúpu bytu sprostredkovaného realitnou kanceláriou v Košiciach zaplatil 43.000 € matke odporcu. Konštatoval, že už niekoľko rokov žije v Českej republike a preto nie je možné, aby denne zisťoval a preveroval skutkové okolnosti tvrdené matkou a poukázal na to, že dňa 12.10.2011, keď matka v účastníckej výpovedi tvrdila, že byt na P.. D. XX nikdy nepredala a na ďalšie otázky vypovedala vyhýbavo, že predmetný byt jej bol zobratý. Poukázal na obsah odôvodnenia napadnutého uznesenia, v ktorom sú uvedené nepodstatné veci a nepresné jeho vecné tvrdenia. Obsah spisu neobsahuje primeraný a správny obraz priebehu súdneho konania v predmetnej veci ani konkrétnejšie hodnotenia vykonaných dôkazov. Poukázal na časovo náročné konanie, ktoré bolo predlžované nefunkčným súdnym diktafónom, ktorý bol vadný a bolo potrebné ho vymeniť až v priebehu dokazovania vo veci. Poukázal na svoju zhoršenú finančnú situáciu. Citoval rozsudok Krajského súdu v Košiciach č.k. 7CoP 261/2009-44 z 9.6.2011, ktorým bol nesprávne vyhodnotený dôkaz o jeho zamestnávateľovi K. G., pretože v roku 2001 u tohto zamestnávateľa nepracoval a nastúpil tam až v roku 2007. Zmenil zamestnanie v roku 2007 dohodou v dôsledku operácie prasknutej Achillovej šľachy na svojej pravej nohe a na odporučenie ošetrujúceho lekára - ortopéda. Doplnil, že má ďalšiu vyživovaciu povinnosť k svojej invalidnej manželke C.. W. K. T., ktorej bola priznaná invalidita tretieho stupňa a je bez vlastných pracovných príjmov.

Matka odporcu vo vyjadrení nesúhlasila s obnovou konania. Poukázala na to, že už na prvom pojednávaní tvrdila, že byt nepredala, ako tvrdí navrhovateľ za 43.000 € a preto jeho tvrdenia považuje za nepravdivé. Súhlasila s prehratím záznamu z pojednávania z 12.10.2011. Poukázala na skutočnosť, že navrhovateľ v tom čase otec mal. C. opustil výhodné zamestnanie dohodou z dôvodu, že chce pracovať v zahraničí. Doteraz neuviedol, ako tvrdí, že odišiel z K. G. G. z dôvodu operácie Achillovej šľachy, čo mu doporučil lekár. K ďalšej odvolacej námietke, že navrhovateľ má vyživovaciu povinnosť k manželke poukázala na to, že navrhovateľ túto skutočnosť neprezentoval na pojednávaní dňa 12.10.2011, preto jeho tvrdenia považuje za účelové so snahou vyhnúť sa vyživovacej povinnosti. Uviedla, že 11.10.2011, nakoľko navrhovateľ si neplnil riadne svoju vyživovaciu povinnosť, dala podnet na exekučné konanie a deň pred pojednávaním zistila, že navrhovateľ byt, ktorý zdedil po svojej matke, ktorý vlastnil spolu so sestrou predal. Na otázku sudkyne na pojednávaní, či je to pravda navrhovateľ odpovedal, že nepovie. Až po upozornení konajúcej sudkyne odpovedal, že nevie uviesť sumu, za ktorý sa byt predal, pretože ho predávala jeho sestra, ktorej je dlžný peniaze. Preto vyslovila názor, že je nelogické, že navrhovateľ nevie, koľko bol sestre dlžný a za akú sumu byt predal a akú sumu mu sestra vyplatila ako podiel z bytu. Konštatovala, že navrhovateľ doposiaľ prispieva odporcovi pôvodné výživné a neuhradil ani dlžné výživné, preto bola nútená podať trestné oznámenie za zanedbanie povinnej výživy. Jedna zmena nastala na strane navrhovateľa tým, že predal byt a získal finančnú hotovosť.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe podaného odvolania navrhovateľa preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že súd prvého stupňa vo veci správne rozhodol pokiaľ návrh na obnovu konania zamietol, pretože skutočnosti uvádzané v návrhu na obnovu konania nemôžu privodiť pre otca priaznivejšie rozhodnutie vo veci, pretože matka, ktorá zabezpečovala vyživovaciu povinnosť aj osobnou starostlivosťou o v tom čase maloletého odporcu, pričom nebolo preukázané, že by mala z prevodu bytu finančný prospech, naopak, o byt prišla s manželom pre nedostatok finančných prostriedkov po strate zamestnania. Z jej účastníckej výpovede z 18.1.2011 vyplýva, že býva v podnájme, pričom otec sám uviedol, že o tejto skutočnosti sa dozvedel v máji 2010, teda nie je splnená ani subjektívna lehota na obnovu konania. Keďže súd prvého stupňa správne rozhodol, keď návrh na obnovu konania zamietol, odvolací súd preto napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil a podľa odseku 2 cit. zák. ustanovenia sa v odôvodnení stotožnil s dôvodmi napadnutého uznesenia a dodáva, že odvolacie dôvody otca nie sú relevantné, pretože tieto nemajú vplyv na posúdenie jeho možností a schopností prispievať na výživu odporcu a aj v prípade odpredaja bytu matkou, by táto okolnosť otca nezbavovala vyživovacej povinnosti voči odporcovi, pretože navyše matka si svoju vyživovaciu povinnosť voči nemu plnila aj osobnou starostlivosťou a skutočnosť uvádzaná v odvolaní, že mu pribudla vyživovacia povinnosť k manželke, otcom uvádzaná v priebehu konania vo veci samej nebola.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.