KSKE 7 CoP 394/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 394/2011

KS v Košiciach, dátum 28.03.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 394/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/394/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211214845 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211214845.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Juraja Tymka v právnej veci starostlivosti súdu od maloletú D. Y. nar. XX.X.B. bývajúcu u matky zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice dieťaťa rodičov: D. H. na r. XX.X.B. bývajúcej v H. J. W.. G. Č.. X, t.č. na E. W.. Č.. XX I. H. a Y. Y. nar. XX.X.B. bývajúceho v H. J. S. na ul. X. Č.. B./X v konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 26.10.2011 č.k. 27P 87/2011-36 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutom výroku o spôsobe zaplatenia dlžného výživného.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zveril mal. D. do osobnej starostlivosti matky. Otca zaviazal prispievať na výživu mal. D. 100,- € mesačne od 1.6.2011 do budúcna matke vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred. Dlžné výživné za obdobie od 1.6.2011 do 30.10.2011 295,- € zaviazal otca zaplatiť matke do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Zamietol návrh na určenie výživného od 1.3.2001 do 31.5.2011.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie otec proti výroku o spôsobe zaplatenia dlžného výživného tak, že navrhol zmeniť napadnutý výrok a povoliť mu splácať dlžné výživné v mesačných splátkach po 15,- €, pretože je v ťažkej životnej situácii a nemá hotovosť na zaplatenie 295,- €. Jeho syn Y. Y. pochádzajúci z jeho rozvedeného manželstva s ním žije v jeho spoločnej domácnosti, nakoľko bývalá manželka bola operovaná na srdce a dlhodobo sa nemôže o syna starať. Pomáha aj bývalej manželke finančne v jej ťažkej chorobe.

Matka vo vyjadrení navrhla potvrdiť napadnutý výrok rozsudku ako vecne správny. Poukázala na to, že otec dlh na výživnom spôsobil sám, pretože od marca, keď sa presťahovali s maloletou do Košíc, odmietal platiť výživné. Skutočnosť, že otec má pôžičky správne konajúci súd nevzal do úvahy, pretože podľa § 62 ods. 5 Zákona o rodine výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Poprela, aby syn, ktorý pochádza z jeho prvého manželstva, s ním v súčasnosti žil a nie je pravdou ani to, že pomáha svojej bývalej manželke. Ak by to aj bola pravda, v takomto prípade určite má otec finančné prostriedky na úhradu dlžného výživného.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Výroky rozsudku súdu prvého stupňa o výchove, určení výživného a vyčíslení dlžného výživného odvolaním napadnuté neboli, nadobudli právoplatnosť, preto nemohli byť preskúmavané v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 veta prvá O.s.p.) .

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa odseku 2 cit. zák. ust. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o spôsobe zaplatenia dlžného výživného aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa riadne zistil skutkový stav a zákonne vo veci rozhodol, preto je odvolanie otca neopodstatnené. Odvolací súd posúdením všetkých relevantných skutočností vo vzťahu k predmetu odvolacieho konania dospel k rovnakému právnemu záveru, ako súd prvého stupňa, že vzhľadom k povahe prejednávanej veci, priznanému nároku, dĺžke rozhodovania o návrhu a osobných pomerom otca, nebolo by spravodlivé priznať výhodu splátok v súlade s návrhom otca na dlhšie obdobie ako určil súd prvého stupňa aj preto, že v zmysle zákona a aj z hľadiska záujmu maloletého dieťaťa je účelné, aby dlžné výživné bolo zaplatené do troch dní od právoplatnosti rozsudku, čo umožňuje lepšie využitie peňažných prostriedkov v prospech dieťaťa. Odvolací súd konštatuje, že by nebolo spravodlivé priznať výhodu splátok aj preto, že podľa § 160 ods. 1 O.s.p. povolenie splátok je výnimkou zo zásady, že povinnosť uloženú v rozsudku treba splniť do troch dní a je potrebné vziať do úvahy aj tú skutočnosť, že ani matka pri uspokojovaní odôvodnených potrieb maloletej nebola zvýhodnená splátkami, ale musela tieto potreby uspokojovať postupne tak, ako vznikali.

Odvolací súd z uvedených dôvodov rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku ako vecne správny potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.