KSKE 7 CoP 41/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 41/2012

KS v Košiciach, dátum 03.05.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 41/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/41/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611213831 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611213831.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú D. G. nar. X.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi pracoviskom Gelnica dieťaťa rodičov D. J.O. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v Š. č. XXX a C. G. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v Š. č. XXX v konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu o späťvzatí návrhu matky na začatie konania takto

r o z h o d o l :

Pripúšťa späťvzatie návrhu, zrušuje rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves z 13.1.2012 č.k. 16P 257/2011-38 a konanie zastavuje.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zveril mal. D. G. do osobnej starostlivosti matky, ktorá je oprávnená a povinná maloletú zastupovať a spravovať jej majetok v bežných veciach. Otca zaviazal prispievať na výživu maloletej od 13.9.2011 do 31.10.2011 50 € mesačne a od 1.11.2011 do budúcna minimálnym výživným vo výške 30 % zo sumy životného minima na neplnoleté nezaopatrené dieťa podľa § 62 ods. 3 Zákona o rodine, ktoré je otec povinný uhrádzať k rukám matky vždy do 25. dňa v mesiaci vopred. Zaostalé výživné od otca pre maloletú za obdobie od 13.9.2011 do 31.12.2011 vo výške 71 € povolil otcovi splácať v mesačných splátkach po 10 € spolu s bežným výživným matke maloletej pod stratou výhody splátok v prípade neuhradenia čo i len jednej z nich. V prevyšujúcej časti návrh matky zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Súd prvého stupňa predložil vec odvolaciemu súdu na rozhodnutie o späťvzatí návrhu matkou.

Z obsahu predloženého spisu vyplýva, že matka podala návrh na začatie konania o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na Okresnom súde Spišská Nová Ves 13.9.2011. Konajúcemu súdu písomne doručila späťvzatie návrhu na začatie konania 12.1.2012. Z úradného záznamu č.l. 37 spisu vyplýva, že 13.1.2012 o 10.50 hod. bol sudcovi predložený prípis matky označený ako stiahnutie žaloby, ktorý bol súdu doručený 12.1.2012 týkajúci sa právnej veci mal. D. G. v konaní o úpravu práv a povinností vedenej na súde pod sp.zn. 16P 257/2011, o ktorej bolo rozhodnuté na pojednávaní 13.1.2012 o 9.00 hod..

Vzhľadom na to, že matka zobrala návrh na začatie konania späť po prvom pojednávaní, ktoré sa konalo 25.10.2011 odvolací súd v súlade s ust. § 96 ods. 2 O.s.p. vyzval otca a kolízneho opatrovníka, aby súdu písomne oznámili, či so späťvzatím návrhu na začatie konania o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností súhlasia s doložkou podľa § 101 ods. 3 O.s.p., že pokiaľ v stanovenej lehote 7 dní súdu písomne neoznámia, že so späťvzatím návrhu a zastavením konania nesúhlasia, odvolací súd bude predpokladať, že nemajú námietky proti zastaveniu konania.

Otec maloletej písomným podaním doručeným odvolaciemu súdu 24.4.2012 oznámil, že so späťvzatím návrhu na začatie konania súhlasí.

Kolíznemu opatrovníkovi maloletej bola výzva odvolacieho súdu doručená 20.4.2012, v lehote 7 dní súdu nedoručil oznámenie o nesúhlase so zastavením konania.

Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Vzhľadom na to, že matka maloletej zobrala návrh na začatie konania v celom rozsahu späť a žiadala konanie zastaviť, pričom otec so späťvzatím návrhu a zastavením konania súhlasil výslovne písomným podaním doručeným odvolaciemu súdu a kolízny opatrovník svoj nesúhlas so zastavením konania v stanovenej lehote nedoručil (konkludentne súhlasil so zastavením konania) , odvolací súd v súlade s ust. § 208 O.s.p. pripustil späťvzatie návrhu, zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a konanie zastavil.

O trovách konania účastníkov odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov si náhradu trov konania neuplatnil (§ 151 ods. 1, § 224 ods. 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.