KSKE 7 CoP 42/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 42/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 42/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/42/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111218154 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111218154.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky A.. E. Y. nar. X.X.I. bývajúcej v F. na ul. F. Č.. X proti odporcovi H.. H. Y. nar. XX.X.I. trvale bývajúceho v F. na ul. F. Č.. X toho času v F. na V.. R. Č.. XX o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletej Z. Y. nar. XX.X.I. a maloletej U. Y.Ľ. nar. X.X.I. bývajúce u navrhovateľky zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I z 25.10.2011 č.k. 19C 205/2011-34 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok v napadnutom výroku o určení výživného na čas po rozvode, trovách konania a v rozsahu zrušenia vracia vec na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo navrhovateľky a odporcu, na čas po rozvode zveril mal. Z. a mal. U. do osobnej starostlivosti navrhovateľky s právom maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok. Odporcu zaviazal prispievať na výživu mal. Z. 250,- € a mal. U. 200,- € vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred navrhovateľke od právoplatnosti rozsudku. Upravil styk odporcu s mal. Z. a mal. U. bez obmedzenia. Rozhodol, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie odporca, proti výroku o výživnom pre maloleté deti na čas po rozvode. Uviedol, že výrok o rozvode manželstva nenadobudol právoplatnosť, preto je potrebné prihliadať ku všetkým podstatným zmenám pomerov a okolností reálnych v čase rozhodovania, prípadne aj rozhodovania o odvolaní a od času nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. Z dôvodu organizačných zmien v zamestnaní došlo u neho k podstatnej zmene pomerov, tak výraznej okolnosti, ktorá podľa jeho názoru dostatočne odôvodňuje zníženie výživného. Z dôvodu preradenia a zmeny platovej triedy došlo u neho k rapídnemu zníženiu príjmu oproti sume, ktorú poberal v čase rozhodovania, zníženie príjmu cca 365,- € mesačne. Uviedol, že platí za prenajatý byt 330,- € a zo zostávajúcej časti príjmu uhrádza mobilný telefón, osobné motorové vozidlo, ošatenie, stravu a zabezpečenie ostatných vecí pracovnej a osobnej povahy. V budúcnosti by chcel riešiť vlastné bývanie formou úveru na zabezpečenie bývania, s čím budú spojené ďalšie výdavky. Navrhol preto opätovne prihliadnuť na nové skutočnosti, pretože došlo na jeho strane k podstatnej zmene pomerov, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie výšky jeho vyživovacej povinnosti a navrhol určiť výživné pre mal. Z. 150,- € a mal. U. 120,- € od právoplatnosti rozsudku.

Navrhovateľka vo vyjadrení nesúhlasila s odvolacím petitom odporcu a poukázala na to, že u nej dochádza tiež k podstatnej zmene pomerov z dôvodu, že jej pracovný pomer v F. a.s. končí k 31.1.2012 z dôvodu realizovaného hromadného prepúšťania zamestnancov v spoločnosti a od 1.2.2012 už nebude mať doterajší príjem, preto na túto okolnosť taktiež navrhla prihliadnuť pri rozhodovaní o výške výživného a navrhla určiť výživné pre mal. Z. 160,- € a mal. U. 140,- € mesačne.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu navrhol rozhodnúť na základe dostupných dôkazných materiálov a majetkových pomerov oboch účastníkov, ako aj odôvodnených potrieb maloletých detí tak, aby to bolo v prospech maloletých detí.

Výroky rozsudku súdu prvého stupňa o rozvode manželstva, zverení maloletých detí do osobnej starostlivosti navrhovateľky a úprave styku neboli odvolaním napadnuté, nadobudli právoplatnosť, preto nemohli byť predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolací súd preskúmal napadnutý výrok o výživnom pre maloleté deti na čas po rozvode spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že nie sú podmienky ani na jeho potvrdenie podľa § 219 ods. 1, ani na jeho zmenu podľa § 220 O.s.p., preto ho podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ O.s.p. zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak: f/ účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, h/ súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Odvolací súd po preskúmaní napadnutého výroku rozsudku súdu prvého stupňa a konania, ktoré mu predchádzalo, ako aj odvolania odporcu a vyjadrenia navrhovateľky k odvolaniu v spojení s listinnými dôkazmi dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav ku dňu vyhlásenia rozsudku, vec správne právne posúdil, ale vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré nastali po vyhlásení rozsudku, pričom predmetom konania je určenie výživného pre maloleté deti na čas po rozvode a výrok rozsudku súdu prvého stupňa o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť 28.12.2011, je nevyhnutné vykonať dokazovanie za účelom zistenia úplne nového skutkového základu a následným právnym posúdením výsledkov tohto dokazovania rozhodnúť o výživnom pre maloleté deti od právoplatnosti výroku rozsudku o rozvode manželstva do budúcna. Pretože rozhodnutím odvolacieho súdu na prípadne úplne novom skutkovom základe by bola porušená zásada dvojinštančnosti súdneho konania, čím by došlo k odňatiu možnosti účastníkom konať pred súdom, odvolací súd zrušil rozsudok súdu prvého stupňa o určení výživného pre maloleté deti na čas po rozvode do budúcna podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ O.s.p., ako aj o trovách konania a podľa ods. 2 cit. zák. ustanovenia v rozsahu zrušenia vrátil vec na ďalšie konanie. Úlohou súdu prvého stupňa bude vykonať nové dokazovanie na zistenie podstatných zmien pomerov u rodičov, ako aj maloletých detí a opäť rozhodnúť o výživnom pre mal. Z. a mal. U. od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva do budúcna a trovách konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.