KSKE 7 CoP 53/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 53/2012

KS v Košiciach, dátum 30.07.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 53/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/53/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811206166 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811206166.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého R. G.Á. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava dieťaťa matky D. Á. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v F.F. J. na ul. C. č. XX za účasti Okresného prokurátora v Rožňave na návrh starej matky L. G. nar. X.X.XXXX bývajúcej v F. J. na ul. C. č. XX a L. G. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v F. J. na ul. S. č. XXX o zverenie maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti a určenie výživného o odvolaní starej matky proti rozsudku Okresného súdu Rožňava z 29.12.2011 č.k. 7P 298/2011-49 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie zastavuje.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zveril mal. R. do náhradnej osobnej starostlivosti L. G., ktorá bude oprávnená a povinná vykonávať osobnú starostlivosť o maloletého v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia a právne zastupovať maloletého a spravovať jeho majetok bude mať iba v bežných veciach. Zaviazal matku prispievať na výživu maloletého po 26 € mesačne od právoplatnosti rozsudku vopred vždy do 15. dňa v mesiaci L. G.S.. Návrh starej matky zamietol a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podala dňa 23.1.2012 osobne na konajúcom súde odvolanie stará matka, ktoré písomným podaním doručeným konajúcemu súdu dňa 31.1.2012 zobrala späť.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa § 207 ods. 3 O.s.p., ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Pretože stará matka zobrala odvolanie späť, o ktorom ešte nebolo rozhodnuté, odvolací súd odvolacie konanie podľa § 207 ods. 3 O.s.p. zastavil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.