KSKE 7 CoP 55/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 55/2012

KS v Košiciach, dátum 20.05.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 55/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/55/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211202596 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211202596.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Imricha Volkaia v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté deti G.: 1. S. nar. XX.X.XXXX a 2. Y. nar. XX.XX.XXXX zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice detí rodičov: E. V. nar. XX.X.XXXX trvale bývajúcej v H. na ul. E. č. XX toho času v H. na ul. H.Č. č. X a V. G. nar. XX.X.XXXX trvale bývajúceho v H. na ul. E. č. XX toho času v H. na ul. E. č. XX o nariadenie ústavnej starostlivosti, o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo 16.11.2011 č.k. 23P 50/2011-42 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutom výroku o povinnosti matky prispievať na výživu mal. S. a mal. Y. G..

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom nariadil ústavnú starostlivosť mal. S. a mal. Y. G., za účelom ktorej obe maloleté deti umiestnil do Detského domova Slovenské Nové Mesto. Zaviazal otca aj matku prispievať na výživu mal. S. a mal. Y. 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, ktoré výživné zaviazal otca aj matku platiť vždy do 15. dňa v mesiaci vopred na účet Detského domova Slovenské Nové Mesto od právoplatnosti rozsudku do budúcna. Rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie matka maloletých detí s návrhom, aby odvolací súd zrušil napadnutý výrok rozsudku o jej povinnosti prispievať na výživu mal. S. a mal. Y. 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Poukázala na to, že v priebehu prvostupňového konania bol preukázaný jej mesačný príjem 62,50 €. Okrem tejto základnej dávky v hmotnej núdzi nemá žiaden iný príjem. Je evidovaná na úrade práce a nemá žiadnu šancu nájsť si zamestnanie a zabezpečiť si trvalý príjem. Poukázala na svoj zhoršený zdravotný stav, pretože je sluchovo postihnutá. Napriek tomu, že si je vedomá svojej vyživovacej povinnosti aspoň v minimálnom rozsahu, túto nie je schopná si plniť, pretože nemá ani len vlastné bývanie, pretože z miesta trvalého pobytu bola nútená odísť a krátkodobo sa zdržiava u rôznych príbuzných, ktorí sú ochotní ju prichýliť. Nemá žiaden majetok. Má 10 detí, ktorým na výživu do ústavov, v ktorých sú umiestnené prispieva minimálne a nepravidelne podľa množstva finančných prostriedkov a to 10 alebo 20 €.

Otec ani kolízny opatrovník sa k odvolaniu matky nevyjadrili.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o určení výživného spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie matky nie je opodstatnené. Súd prvého stupňa rozhodol o výživnom podľa § 62 ods. 3 Zákona o rodine, ktorý výslovne uvádza, že každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa podľa osobitného zákona. Ide o zákonný nárok maloletého dieťaťa, pričom cieľom tejto zákonnej úpravy je, že každá povinná osoba musí vždy, aj keď na úkor svojho minima zabezpečiť výživu svojho dieťaťa a to v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima. Súd prvého stupňa z uvedených dôvodov rozhodol v súlade so zákonom, ak zaviazal prispievať na výživu mal. S. a mal. Y. ich rodičov vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, ktoré sú povinní platiť vždy do 15. dňa v mesiaci vopred na účet Detského domova Slovenské Nové Mesto od právoplatnosti rozsudku do budúcna. Práve pre to, že každý rodič podľa citovaného zákonného ustanovenia je povinný bez ohľadu na svoje schopnosti a možnosti prispievať na výživu svojho dieťaťa minimálne vo výške 30 % zo sumy životného minima, nie je rozhodujúce, či sú rodičia zamestnaní a či majú stály príjem.

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav veci, posúdil ho podľa právnych zákonných ustanovení a preto rozsudok v napadnutom výroku o povinnosti matky prispievať na výživu maloletých detí minimálnym výživným ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil a podľa ods. 2 tohto zákonného ustanovenia sa v odôvodnení obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, pretože sa plne stotožnil s jeho záverom.

Nakoľko výroky rozsudku súdu prvého stupňa o nariadení ústavnej starostlivosti mal. S. a mal. Y. a určení výživného pre mal. S. a mal. Y. od ich otca neboli odvolaním napadnuté, nadobudli právoplatnosť a preto nemohli byť predmetom preskúmania odvolacieho súdu (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov náhradu trov konania nežiadal (§ 151 ods. 1, § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.