KSKE 7 CoP 62/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 62/2012

KS v Košiciach, dátum 29.08.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 62/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/62/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1310213113 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:1310213113.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateľa V. Š. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v E. č. X prechodne na ul. V. č. XX v K. zastúpeného JUDr. Jarmilou Machovou advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na ul. Štúrovej č. 20 proti odporcovi B. Š. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v E. č. X o určenie výživného, o odvolaní navrhovateľa aj odporcu proti rozsudku Okresného súdu Michalovce z 28.9.2011 č.k. 16C 5/2011-151 takto

r o z h o d o l :

Zrušuje rozsudok a vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal odporcu prispievať na výživu navrhovateľa 80 € mesačne od 2.11.2010 vždy do 15. dňa v mesiaci vopred na účet navrhovateľa od právoplatnosti rozsudku. Dlžné výživné za obdobie od 2.11.2010 do 30.9.2011 880 € povolil odporcovi splácať navrhovateľovi v mesačných splátkach po 40 € splatných spolu s bežným výživným od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti návrh zamietol a účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ s návrhom, aby odvolací súd zmenil napadnutý rozsudok tak, že určí výživné 300 € mesačne a dlžné výživné za obdobie od 2.11.2010 do 18.11.2011 v sume 3.900 € zaviaže odporcu zaplatiť navrhovateľovi na jeho účet do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Poukázal na to, že prvostupňový súd nesprávne posúdil pomery, keď vzal na zreteľ tvrdenie odporcu, že má vyživovaciu povinnosť k dcére Z. L. nar. 26.11.2009, ktorá pochádza z jeho družobného pomeru, pretože odporca nepredložil rodný list maloletej, v ktorom by bol uvedený ako otec a preto na túto okolnosť nemožno prihliadať. Odporca sám uviedol, že v roku 2009 mu bolo vyplatené odstupné 14.000 € a poprel, že by služobný pomer v policajnom zbore ukončil ku dňu 31.12.2005, pretože má vedomosť o tom, že odchodné mu bolo vyplatené v marci 2010 v sume 22.571,86 € a napriek tejto skutočnosti mu výživné neplatil. Odporca zavádzal súd tvrdením, že zo sumy odchodného istú časť použil na zaplatenie pozdĺžností, ktoré mu spôsobila jeho matka počas trvania manželstva, čo sa však nezakladá na pravde, pretože odporca za jeho matku nikdy žiadne dlhy neplatil a ani nesplácal. Opak bola pravdou, pretože práve jeho matka platila a splácala záväzky odporcu, aby zachránila ich spoločne nadobudnutý majetok, pracovnú pozíciu, česť a povesť odporcu. Tvrdenia odporcu, že by s ním býval do marca roku 2010 sa nezakladá na pravde, pretože s ním býval iba do konca februára 2009 a od 1.3.2010 už býval spolu s matkou, s ktorou býva doposiaľ. Odporca klamal, keď tvrdil, že keď s ním býval, tak mu dával peniaze v hotovosti, pretože nikdy žiadne peniaze v hotovosti od odporcu neobdržal, lebo sa o neho nestaral a nezaujímalo ho, či si má čo obliecť, či má čo jesť a podobne. Všetku starostlivosť o neho zabezpečovala jeho matka a jej rodičia. V treťom odseku napadnutého rozsudku je nesprávne uvedené, že by jeho matka bola živnostníčka a jej mesačný príjem po odpočítaní nájomného súvisiaceho s podnikaním bol v sume 1.125 €. Jedná sa o chybu, ktorá bola spôsobená nesprávnym zápisom výpovede jeho matky na dožiadanom súde v Bratislave dňa 25.7.2011. Správne v zápisnici malo byť uvedené, že od mesačného príjmu jeho matky v sume 1.125 € je potrebné odpočítať úhradu nájomného za priestory na podnikanie v sume 450 € a sumu

139 €, ktorá predstavuje úhradu jej odvodov. Po odpočítaní týchto súm predstavuje čistý priemerný príjem jeho matky 536 €. Z toho jeho matka platí za prenajatý byt 500 €, takže z príjmu jej ostáva 36 €. Ak k tomu pripočíta invalidný dôchodok matky 192,80 €, tak všetci traja spolu aj s jeho študujúcou sestrou K. majú na živobytie 218 €. Dával do pozornosti odvolacieho súdu, že odporca služobný pomer v policajnom zbore skončil dobrovoľne, čím sa vlastne pripravil o podstatne vyšší príjem cca o 1.000 €, než je jeho výsluhový dôchodok. Uviedol, že odporca bol rozsudkom Okresného súdu Bratislava III sp.zn. 12C 142/2010 dňa 12.10.2011 zaviazaný prispievať na výživu sestry K. 250 € mesačne od 2.11.2010. Poukázal na správanie sa odporcu, ktorý vo svojej výpovedi sám uznal a rešpektoval, že k údajnej dcére Z. L. si svoju vyživovaciu povinnosť plní, avšak jemu ani jeho sestre výživné neposlal ani napriek tomu, že napadnutý rozsudok bol vyhlásený v jeho prítomnosti. Pritom ako bývalý policajt bežne konal vo veci trestného stíhania pre neplnenie vyživovacej povinnosti a vždy takého rodiča odsudzoval, čo dnes robí on sám. Z toho dôvodu alternatívne navrhol výrok o zamietnutí návrhu navrhovateľa v prevyšujúcej časti zrušiť.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal odvolanie aj odporca s návrhom, aby odvolací súd zrušil napadnutý rozsudok alternatívne ho zmenil tak, že určí výživné 30 € a dlžné výživné 650 € za obdobie od 2.11.2010 do 18.11.2011 mu povolí splácať v mesačných splátkach po 10 € spolu s bežným výživným. Namietal nesprávne právne posúdenie napadnutého rozsudku, pretože konajúci súd nevzal do úvahy jeho náklady spojené s hypotekárnym úverom na bývanie 136 €, náklady spojené s jeho chorobou, pretože od roku 1998 je evidovaný ako chorý na cukrovku II. stupňa, čo v jeho prípade znamenajú značné finančné náklady na lieky, diabetickú stravu a ďalšie náklady predstavujú liečbu ako neurologický pacient od roku 2008, pretože prekonal malú mozgovú príhodu, pričom v danom roku bol 11 mesiacov PN a na základe toho aj odišiel do služobného pomeru a následne vplyvom choroby došlo u neho aj k zhoršeniu zraku, čo predstavuje ďalšie náklady. Vytkol konajúcemu súdu, že nevzal zreteľ na výživné pre maloletú dcéru Z. Š. 300 €, ako aj ďalšie výživné 250 € vo veci sp.zn. 12C 142/2010 pre plnoleté dieťa. K odvolaniu pripojil listinné dôkazy o nákladoch a to zmluvu o prenájme bytu za 149,33 €, vodné, stočné, komunálny odpad 40 €, platobný doklad SIPO 74,20 €, splátka hypotekárneho úveru na bývanie 136 € mesačne, mimosúdna dohoda o výživnom na maloletú 300 €, náklady nutné na neurologickú liečbu 50 €, náklady nutné na diabetologickú liečbu 120 €, náklady spojené s návštevou očnej ambulancie, kúpou okuliarov a iné náklady 20 € a pripojil rodný list mal. Z. Š.. Poprel, že by navrhovateľovi neuhrádzal výživné, pretože navrhovateľ bol rozhodnutím okresného súdu zverený do jeho výchovy a matka bola zaviazaná platiť výživné na neho 1.500 Sk, pričom tento rozsudok doposiaľ zrušený nebol. Pripojil listinný dôkaz o splácaní úveru OTP za 450.000 Sk a v Slovenskej sporiteľni 200.000 Sk. Poukázal na nesprávny výpočet príjmu matky navrhovateľa v dôvodoch napadnutého rozsudku, ktorý predstavuje v skutočnosti mesačne 3.000 €, pretože matka prevádzku je veľký kozmetický salón, zamestnáva niekoľko zamestnancov, pracuje tiež ako veštkyňa a dílerka kozmetiky a má aj iné aktivity. Tieto ponuky má matka navrhovateľa uvedené na internetovej stránke A. A. Š. Bratislava Rača a zároveň navrhovateľ od svojej matky výživné nepožaduje. Má vedomosť o tom, že navrhovateľ taktiež pracuje, má príjem, pretože brigáduje v obchodnom dome ako vyhadzovač a aj na diskotéke a mesačne zarobí 700 €.

Odvolací súd na základe odvolania účastníkov preskúmal napadnutý rozsudok aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a rozsudok podľa § 221 ods. 1 písm.h/ zrušil a podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm.h/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Odvolací súd po preskúmaní napadnutého rozsudku, ako aj konania, ktoré mu predchádzalo, dospel k presvedčeniu, že súd prvého stupňa síce vykonal rozsiahle dokazovanie, avšak nedostatočne zistil skutkový stav a neodstránil rozpory v účastníckych výpovediach. Odvolací súd konštatuje, že vyjadrenie, resp. výsluch účastníkov konania alebo svedkov má svoje opodstatnenie najmä tam, kde skutočnosť, ktorá je predmetom dokazovania nie je možné dokázať vykonaním iného dôkazu. Ak ale možno tvrdenie účastníka konania verifikovať listinnými dôkazmi, je povinnosťou súdu prvého stupňa tak v záujme

účastníkov spraviť. Odvolací súd vychádzajúc z obsahu spisu dospel k záveru, že nie sú podmienky pre potvrdenie, ani pre zmenu rozsudku súdu prvého stupňa o určení výživného pre navrhovateľa, pretože konajúci súd dostatočne nezistil príjmové a majetkové pomery odporcu, preto nemohol ani vec správne právne posúdiť, čím založil dôvod na zrušenie svojho rozhodnutia podľa § 221 ods. 1 písm.h/ O.s.p.. Odvolací súd musel preto zrušiť napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm.h/ a podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia vec v rozsahu zrušenia vrátiť na ďalšie konanie, v ktorom bude povinnosťou konajúceho súdu dôsledne vykonať dokazovanie na zistenie reálnych príjmových a majetkových pomerov odporcu, počet jeho vyživovacích povinností, ako aj odôvodnené potreby navrhovateľa, tieto dôsledne vyhodnotiť s prihliadnutím na ust. § 75 ods. 5 Zákona o rodine, ktorý umožňuje hodnotiť nielen životné okolnosti a pomery povinného, ktoré sú reálne dané, ale aj tie, ktoré by za určitých podmienok mohli existovať. Po takto vykonanom dokazovaní bude povinnosťou konajúceho súdu opätovne rozhodnúť o určení výživného od odporcu pre navrhovateľa vychádzajúc zo všetkých zákonných ustanovení vyhodnotiť dôkazy v zmysle ust. § 132 O.s.p. a rozsudok riadne odôvodniť tak, aby bol spätne preskúmateľný (§ 157 ods. 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.