KSKE 7 CoP 65/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 65/2012

KS v Košiciach, dátum 30.07.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 65/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/65/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210226459 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210226459.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Imricha Volkaia v právnej veci navrhovateľky H. E. nar. X.X.XXXX bývajúcej v P.O. F. K.. Z. Č.. X proti odporcovi D. Q. nar. XX.XX.XXXX bývajúcemu v E. F. T. F. U. K.. Č.. XXX za účasti matky navrhovateľky O.. W. E. nar. X.X.XXXX bývajúcej v P. F. K.. Z. Č.. X v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 23.11.2011 č.k. 27P 36/2011-43 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutom výroku o spôsobe zaplatenia dlhu na výživnom.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom takto rozhodol:

Zvyšuje vyživovaciu povinnosť otca na mal. H. z 23,24 € na 100,- € mesačne počnúc od 1.10.2010 do budúcna, ktoré výživné je otec povinný prispievať vždy do 15. dňa v mesiaci vopred matke maloletej.

Dlžné výživné za obdobie od 1.10.2010 do 30.11.2011 spolu vo výške 1.074,64 € je otec povinný uhradiť matke maloletej do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Zastavuje konanie o zvýšenie výživného od 1.9.2008 do 30.9.2010.

Tým mení výrok o výživnom v rozsudku bývalého Okresného súdu Košice-vidiek zo dňa 19.7.1996 pod č.k. 14C 373/95-29.

Proti tomuto rozsudku, proti výroku o spôsobe zaplatenia dlhu na výživnom podal v zákonnej lehote odvolanie odporca a žiadal, aby mu súd povolil peňažné plnenie v splátkach po 50,- € mesačne s prihliadnutím na jeho príjem a výdavky na bývanie, ako aj starostlivosť o terajšiu rodinu. Uviedol, že súd prvého stupňa vychádzal z jeho priemerného čistého príjmu 900,31 €, ktorý je však podľa potvrdenia, ktoré pripája v prílohe, nižší. Ďalej uviedol, že na súdnom pojednávaní nemal šancu sa ozvať vďaka sudkyni, pričom mal aj svedkyňu, ktorú sudkyňa upozornila na mlčanlivosť. Odporca pripojil k odvolaniu potvrdenie o priemernom príjme zamestnanca za obdobie od októbra 2010 do októbra 2011, v ktorom je uvedený priemerný mesačný čistý príjem 773,62 €.

Matka navrhovateľky vo vyjadrení k odvolaniu odporcu uviedla, že maloletá dcéra navštevuje gymnázium od 1.9.2008, čím náklady na jej výživu enormne vzrástli a niekoľkokrát sa dostala do situácie, že si musela na výdavky na školu požičať od známych. V r. 2013 bude maturovať, čo tiež navyšuje náklady. V prípade splácania dlhu vypočítaného za 14 mesiacov v sume 1.074,64 € v mesačných splátkach po 50,- €, ako žiada odporca, by bol dlh splatený za 22 mesiacov, čo by bolo po maturite. Podotkla, že za mesiac december poslal odporca iba pôvodnú sumu výživného 23,24 €, čím sa mu dlh na výživnom zvýšil na 1.151,40 €. Vzhľadom k týmto skutočnostiam navrhuje minimálnu mesačnú splátku 100,- €. Ďalej uviedla, že konajúca sudkyňa sa pred začiatkom pojednávania pýtala prítomnej osoby, či vystupuje ako svedkyňa alebo obecenstvo. Po odpovedi, že sa zúčastňuje ako obecenstvo ju pani sudkyňa oboznámila s jej právami a povinnosťami. Na pojednávaní sa sudkyňa niekoľkokrát pýtala, či majú účastníci konania ešte nejaké doplňujúce informácie, ktoré sa týkajú veci, takže nie je pravdivé tvrdenie odporcu, že nemal šancu sa ozvať.

Navrhovateľka H. E. dovŕšila plnoletosť 5.5.2012 po vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa, ako aj uplynutí lehoty na odvolanie a vyjadrenie k odvolaniu odporcu.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu odporcu nevyjadril.

Výroky rozsudku o zvýšení výživného, výške dlžného výživného a zastavení konania o zvýšenie výživného od 1.9.2008 do 30.9.2010 neboli odvolaním napadnuté, nadobudli právoplatnosť, preto neboli predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a rozsudok v napadnutej časti ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil, pretože súd prvého stupňa riadne zistil skutkový stav a na jeho základe správne a zákonne vo veci rozhodol.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa § 160 ods. 1 O.s.p. ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do 3 dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť dlhšiu lehotu. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia.

Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že určenie dlhšej ako trojdňovej lehoty na plnenie alebo povolenie splátok umožňuje súdu, aby sám nezávisle na návrhu účastníkov konania zvážil, či je povolenie takej výhody zhodné so zreteľom na pomery toho, komu sa povinnosť ukladá, na výšku prisúdeného nároku alebo na iné okolnosti prípadu a zároveň, či neprimerane nezvýhodní povinného oproti oprávnenému. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať povoleniu výhody povinnému v prípade výživného pre dieťa, ktoré nie je schopné samé sa živiť a ktoré je okrem iného prednostnou pohľadávkou so zreteľom na naliehavosť potreby, ktorej výživné slúži. Odvolací súd sa stotožnil s rozhodnutím súdu prvého stupňa, ktorým zaviazal odporcu zaplatiť dlžné výživné do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, pretože vzhľadom k povahe prejednávanej veci, priznanému nároku, dĺžke rozhodovania o návrhu a osobným pomerom odporcu nebolo by spravodlivé priznať výhodu splátok, prípadne dlhšiu lehotu splatnosti, pretože odporcovi muselo byť zrejmé, že s pribúdajúcim vekom dieťaťa sa zvyšujú jeho odôvodnené potreby a pri primeranej prezieravosti mohol a mal vytvárať úspory v súvislosti s touto nepochybnou zmenou pomerov dieťaťa, pričom súdne zvýšenie rozsahu vyživovacej povinnosti mohol očakávať od začatia konania o zvýšenie výživného vzhľadom na to, že naposledy bolo určené výživné pre navrhovateľku v rozsahu 700,- Sk mesačne s účinnosťou od 6.5.1995 a je nepochybné, že jeho príjmové pomery umožňovali, aby časť príjmu dal na tvorbu úspor, prípadne, aby sa pripravil na možnosť

zvýšenia výživného pre navrhovateľku, preto aj vzhľadom na relatívne vysoký dlh na výživnom je od neho možné očakávať splatenie dlhu v zákonnej trojdňovej lehote a nie je potrebné mu poskytnúť lehotu dlhšiu, alebo priznať výhodu splátok. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že ani matka navrhovateľky pri uspokojovaní jej potrieb nebola zvýhodnená splátkami a musela tieto potreby uspokojovať postupne tak ako vznikali a z hľadiska účelu, ktorému výživné slúži, je vhodné, aby dlžné výživné bolo zaplatené naraz, čo umožňuje lepšie využitie peňažných prostriedkov v prospech vyživovaného dieťaťa. S prihliadnutím na vyššie uvedené je teda irelevantné tvrdenie odporcu o nesprávnom zistení jeho príjmu s tým, že súd prvého stupňa vychádzal z opisu mzdového listu odporcu za obdobie od mája 2010 do apríla 2011, z ktorého skutkové zistenia súdu prvého stupňa vyplynuli tak, ako súd uviedol v odôvodnení napadnutého rozsudku. Vzhľadom na uvedené odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny s tým, že navrhovateľka dovŕšila plnoletosť 5.5.2012, čím zaniklo zákonné zastúpenie matkou navrhovateľky, a teda je oprávnená preberať, prípadne vymáhať bežné, ako aj dlžné výživné samostatne, to znamená, že odporca je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť priamo navrhovateľke.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov náhradu trov konania nežiadal (§ 151 ods. 1, § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.