KSKE 7 CoP 68/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/68/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611218323 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Imrich Volkai ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611218323.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu JUDr. Imricha Volkaia a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Agnesy Hricovej, vo veci starostlivosti súdu o maloletú Q. G., nar. XX.XX.XXXX, zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, dieťaťa rodičov mal. matky A. G., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcej v Š. na ul. X. č. XXX/XXX, prechodne bytom v X. A. Q. na ul. C. O. X/X, zastúpenej zákonnou zástupkyňou G. P., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcou v Š. na ul. X. č. XXX/XXX, prechodne v X. A. Q. na ul. C. O. č. X/X a neurčeného otca, v konaní o priznanie rodičovských práv a povinností, o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 09.01.2012, č. k. 4P/57/2011-9 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol návrh maloletej matky o priznanie rodičovských práv a povinností vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa a o určenie poručníka v období od 24.01. do 27.04.2011.

Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie maloletá matka zastúpená svojim zákonným zástupcom a žiadala, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a priznal jej rodičovské práva a povinnosti k maloletej Q. a za poručníka ustanovil jej matku, to všetko v období od 14.01. do 27.04.2011. Uviedla, že rozsudkom Okresného súdu Spišská Nová Ves, sp.zn. 13P/80/2011 zo dňa 12.04.2011 jej boli priznané rodičovské práva a povinnosti a maloletej Q. bola ustanovená za poručníčku jej matka G. P., a to od právoplatnosti rozsudku, t.j. od 27.04.2011. Práve táto skutočnosť má vplyv na nevyplatenie rodičovského príspevku od narodenia dieťaťa do právoplatnosti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn. 13P/80/2011, t.j. do 27.04.2011. Návrh na priznanie rodičovských práv a povinností a ustanovenie poručníka pôvodne podali na Okresnom súde Poprad, v obvode ktorého majú trvalé bydlisko, ale postúpením veci na Okresný súd Spišská Nová Ves, kde majú prechodný pobyt sa predlžilo konanie, za čo necítia zodpovednosť.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu matky uviedol, že prvostupňový súd správne rozhodol s tým, že návrh matky na dodatočné priznanie rodičovských práv v čase od 14.01. do 27.04.2011 zamietol. V zmysle Zákona o rodine súd môže priznať rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa aj maloletému rodičovi dieťaťa staršiemu ako 16 rokov, ak spĺňa predpoklady, že výkon tohto práva je v záujme maloletého dieťaťa.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa odôvodnenie obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania matky preskúmal rozsudok spolu s konaním, ktoré mu prechádzalo podľa § 12 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine. Prvostupňový súd sa dôsledne vysporiadal so všetkými námietkami uplatnenými v odvolaní, ktoré matka maloletej tvrdila v priebehu konania na súde prvého stupňa. V priebehu odvolacieho konania neboli vznesené relevantné skutočnosti, ktoré by mali za následok iné rozhodnutie. Odvolací súd sa stotožnil s právnym záverom súdu prvého stupňa a rozsudok ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Na zdôvodnenie správnosti napadnutého rozhodnutia odvolací súd dodáva :

Ustanovenie § 80 O.s.p. demonštratívnym spôsobom vypočítava druhy návrhov na začatie konanie. Demonštratívnosť tohto výpočtu umožňuje podávať i iné návrhy na začatie konania. V tejto súvislosti považujeme za potrebné uviesť, že v sporových konaniach súd zásadne rozhoduje deklaratórnym spôsobom, avšak v istých výnimočných prípadoch bude rozhodnutie súdu vydané v sporovom konaní konštitutívne. V statusových veciach (o osobnom stave) § 80a O.s.p. súd rozhoduje vždy konštitutívne, to znamená, že od momentu právoplatnosti jeho rozhodnutia sa zakladá, mení, či ruší právny status osoby.

Výkon rodičovských práv a povinností patrí len rodičovi, ktorý má plnú spôsobilosť na právne úkony, nemôže maloletý rodič sám vykonávať žiadne práva a povinnosti, ktoré tvoria obsah tohto inštitútu. Výnimku tvorí prípad, keď v zmysle ust. § 29 Zákona o rodine súd prizná maloletému rodičovi rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa. Na základe takéhoto rozhodnutia sa maloletý rodič nestáva zákonným zástupcom dieťaťa, ani mu nevzniká právo spravovať majetok dieťaťa. Právoplatnosťou tohto rozhodnutia nadobúda maloletý rodič právo zabezpečovať osobnú starostlivosť o svoje dieťa - teda mať ho u seba, určiť tak miesto jeho pobytu, výchovne na neho pôsobiť, starať sa o jeho výživu, oblečenie, hygienu a inak uspokojovať jeho potreby.

Štát má záujem na tom, aby ani maloletému rodičovi nebolo bránené vytvoriť pre svoje dieťa vhodné výchovné prostredie. Pritom si však ponecháva právo posúdiť túto jeho schopnosť. Snahou je eliminovať možné dopady nezrelosti osobnosti rodiča, preto súd môže priznať rodičovské práva a povinnosti podľa § 29 ods. 1 Zákona o rodine iba od právoplatnosti rozhodnutia.

O trovách konania odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov náhradu trov nežiadal (§ 151 ods. 1 O.s.p., § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.