KSKE 7 CoP 71/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/71/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610212086 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610212086.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Imricha Volkaia v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú O. J. nar. XX.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves na návrh otca Ing. I. J. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v D. na ul. G. D. č. XX/X zastúpeného JUDr. Ľubomírou Bašistovou Virovou advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Spišskej Novej Vsi na ul. Zimnej č. 87 za účasti matky Mgr. J. J. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v D. X. T. č. X zastúpenej JUDr. Dušanom Pavčíkom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na ul. Kuzmányho č. 7 v konaní o zmene úpravy výkonu rodičovských práv a povinností formou striedavej osobnej starostlivosti rodičov o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves z 10.1.2012 č.k. 15P 382/2010-85 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zmenil úpravu výkonu rodičovských práv a povinností tak, že zveril mal. O. do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov v jednotýždňových intervaloch s dňom a hodinou striedania osobnej starostlivosti - piatok 16.00 hod. s tým, že matka je povinná zabezpečiť osobnú starostlivosť o mal. O. počnúc piatkom nepárneho týždňa nasledujúcim po právoplatnosti tohto rozsudku od piatku 16.00 hod. po dobu jedného týždňa a otec je povinný zabezpečiť osobnú starostlivosť o mal. O. následne počnúc piatkom od 16.00 hod. párneho týždňa s tým, že naďalej sa budú rodičia striedať v osobnej starostlivosti o mal. O. v takto vymedzených týždenných intervaloch. Zaviazal rodičov podľa takto určeného intervalu striedavej osobnej starostlivosti mal. O. navzájom odovzdať a prevziať riadne pripravenú pred bytom, alebo domom toho z rodičov, ktorý končí interval starostlivosti o maloletú. Rozhodol, že každý z rodičov bude mal. O. zastupovať a spravovať jej majetok. Otca zaviazal prispievať na výživu mal. O. 130 € mesačne od právoplatnosti rozsudku vždy do 15. dňa v mesiaci vopred tak, že suma 100 € mesačne tvorí bežné výživné, ktoré je otec povinný platiť matke a suma 30 € mesačne na tvorbu úspor je otec povinný uhrádzať na osobitný účet mal. O. založený v zmysle tohto rozsudku sp.zn. 11P 53/2010. Rozhodol že, žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania a otca zaviazal zaplatiť trovy štátu pozostávajúce z trov znaleckého dokazovania 444,88 € na účet konajúceho súdu do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti tomuto rozsudku podala odvolanie matka s návrhom, aby odvolací súd zmenil napadnutý rozsudok a zamietol návrh otca. Uplatnila odvolací dôvod v zmysle ust. § 205 ods. 2 písm.d/, f/ O.s.p., citovala ust. § 24 ods. 2 Zákona o rodine a návrh otca považuje za účelový a nie v záujme maloletej. Poprela, že by striedavá starostlivosť bola želaním maloletej a dôvod, prečo sa mal. O. takto cíti má nepochybne základ aj v neschopnosti jej rodičov spoločne rozumne komunikovať. Uviedla, že otec nerešpektuje

jej výchovné metódy a snaží sa doslova kúpiť si maloletú na svoju stranu, čoho dôkazom je kúpa drahého mobilného telefónu a podobne. Negatívny vzťah medzi rodičmi zle vplýva na maloletú, pretože nevie, na ktorú stranu sa má prikloniť, keď oboch rodičov má rada a chcela by vyhovieť im obom. Dr. Š. vo svojom psychologickom náleze mal. O. označila za nezrelú, ktorá si neuvedomuje, čo reálne striedavá starostlivosť znamená, v tejto súvislosti je ovplyvnená otcom, ktorý sleduje svoje osobné záujmy, najmä pokoriť svoju ex-manželku, ktorá sa dotkla jeho ega, že sa s ním rozviedla. Konštatovala, že realizovanie striedavej starostlivosti by mohlo mať negatívne dôsledky na zdravý vývoj maloletej, pretože by to spôsobilo u nej silný duševný rozpor a zmätok. Konštatovala, že mal. O. je prakticky od narodenia výlučne v jej starostlivosti, v škole dosahuje veľmi dobré výsledky a venuje sa mimoškolským, pohybovým a umeleckým aktivitám. Otec je v súčasnosti už štvrtýkrát ženatý, z každého manželstva má jedno dieťa, aj so staršími synmi dlhodobo nie je kontakte. Podľa znaleckého posudku otec má ambivalentný vzťah so ženami a ťažko si vytvára plnohodnotný vzťah k ženám, nakoľko im nedôveruje a má pocit, že ho ženy využívajú a nerozumie ich pohnútkam. Matka má preto obavu, že v prípade nariadenia striedavej starostlivosti je vysoké riziko delegovania starostlivosti o O. a stým spojené povinnosti na jeho terajšiu manželku, nakoľko otec je pracovne veľmi vyťažený, trávi voľné chvíle svojimi záľubami, najmä poľovníctvom a takýto prenos starostlivosti na manželku v jej veku 26 rokov bude predstavovať pre mal. O. odlišné výchovné pôsobenie a zmätok v prispôsobovaní sa iným pravidlám. Maloletá sa dostáva do veku puberty a bude viac potrebovať podporu a usmernenie matky ako staršej kamarátky, ako mal. O. manželku otca označuje. Konštatovala, že k žiadnej zmene pomerov či už na strane rodičov alebo O. nedošlo. Maloletá je od narodenia v jej osobnej starostlivosti a ona nebráni v styku otca s maloletou a to aj nad rámec predchádzajúcej úpravy styku súdnym rozhodnutím. Uviedla, že otec neodôvodnil podanie svojho návrhu na striedavú starostlivosť, o čom svedčí skutočnosť, že takýto návrh podal až 6 rokov po rozvode napriek tomu, že u neho nedošlo k žiadnej zmene pomerov a konajúci súd v zmysle ust. § 157 ods. 2 O.s.p. nevenoval pozornosť znaleckému posudku za účelom objasnenia, či striedavá osobná starostlivosť je v danom prípade vhodná alebo nie, pretože aj zo psychologického nálezu vyplynulo, že striedavá osobná starostlivosť je vhodná iba vtedy, ak sú splnené tri základné podmienky a to komunikácia medzi rodičmi, zrelosť maloletého dieťaťa a zrelosť oboch rodičov. Konajúci súd nevyhodnotil dôkazy v zmysle ust. § 132 O.s.p. aj s konštatovaním, že podľa odborníka PhDr. Mgr. I. T., PhD. sú na striedavú starostlivosť vhodní iba tí rodičia, ktorí sú schopní zachovať o výchove koalíciu. Musia ťahať za jeden povraz a musia byť tím. Ak sa dieťa presúva medzi dvoja nepriateľskými prostrediami, striedavá starostlivosť nie je vhodná, pretože je v jednom kuse na území nepriateľa - človeka, ktorého nemá rado. A je preň nesmerne ťažké ostať lojálnym voči obom, ale to je presne to, čo chce a potrebuje. Za takýchto okolností je lepšie zveriť dieťa do výhradnej osobnej starostlivosti.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny a dôvodný, pretože súd prvého stupňa správne vyhodnotil všetky dostupné informácie a dôkazy, najmä prihliadol na záujem a potreby mal. O..

Otec vo vyjadrení k odvolaniu matky uviedol, že k podaniu návrhu ho viedli dva zásadné dôvody a to najmä, že jeho vzťah s maloletou sa od posledného rozhodnutia prehĺbil do takej miery, že táto ho čoraz intenzívnejšie žiadala o zmenu styku, pretože má zvýšený záujem stráviť s ním a s jeho rodinou čo najviac času. Styk s maloletou využíval aj nad rámec predchádzajúcej právoplatnej súdom určenej úpravy styku. Citoval čl. 41 ods. 1 Ústavy SR, čl. 18 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa, § 24 ods. 2, 4 Zákona o rodine a nesúhlas matky s nariadením striedavej osobnej starostlivosti súd prvého stupňa správne skúmal najmä s prihliadnutím na záujem mal. O.. Konštatoval vzťah mal. O. s ním ako ideálny. Poukázal na to, že rovnako on aj matka maloletej zdieľajú rovnaký postoj k mal. O., najmä ohľadne významu jej vzdelávania, mimoškolských, záujmových aktivít a riadnej výchovy pre jej ďalší rozvoj. Uviedol, že mal. O. je veľmi šikovné a múdre dieťa, v škole dosahuje dobré študijné výsledky a venuje sa mimoškolskej umeleckej záujmovej činnosti, ktorú obaja rodičia podporujú. Matkou tvrdená skutočnosť, že je štvrtýkrát ženatý nemá žiadny vplyv na výchovu a starostlivosť mal. O., ktorá nie je jeho partnerkou, ale dcérou. V prospech zverenia maloletej do striedavej osobnej starostlivosti svedčia aj ďalšie skutočnosti, pretože obaja rodičia majú bydliská v bezprostrednej blízkosti a v prípade nariadenia striedavej osobnej starostlivosti maloletá nebude vytrhávaná z prostredia školy a zostane zachované aj jej doterajšie sociálne prostredie, priatelia, susedia či záujmové aktivity. V jeho byte má maloletá už dlhodobo zariadenú vlastnú detskú izbu, v ktorej vyrastala a na ktorú je zvyknutá. Maloletá má

veľmi dobrý vzťah aj s jeho terajšou manželkou, s ktorou má vytvorený potrebný rešpekt a ktorá je mu nápomocná v zabezpečovaní osobnej starostlivosti o maloletú. V jeho terajšej rodine má vzor úplnej a fungujúcej rodiny a môže rozvíjať svoj vzťah aj s nevlastnou sestrou L., ktorú má veľmi rada a na ktorú sa stále veľmi teší. Jeho terajšie materiálne zabezpečenie vytvára pre mal. O. záruku zabezpečenia priaznivých a primeraných životných podmienok. V súčasnosti neexistuje žiadna zásadná prekážka, ktorá by bránila v nariadení striedavej osobnej starostlivosti a takáto forma starostlivosti je aj želaním samotnej mal. O., ktorá je vo veku, kedy je už dostatočne rozumovo vyspelá na to, aby bol jej názor vzatý do úvahy a s náležitou starostlivosťou posudzovaný.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe podaného odvolania matky preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol. Súd prvého stupňa vykonal všetky dôkazy významné pre rozhodnutie, v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy a s jeho záverom, že boli splnené zákonné podmienky pre zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k mal. Radane formou zverenia dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Konajúci súd sa vysporiadal s námietkami matky uplatnenými v odvolaní, ktoré v prevažnej časti tvorili jej obranu už v priebehu konania na súde prvého stupňa a matka ani v priebehu odvolacieho konania neuviedla žiadne nové relevantné skutočnosti, ktoré by mali za následok iné rozhodnutie o návrhu otca na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností. Odvolací súd dodáva, že rozhodnutie súdu o výkone rodičovských práv a povinností musí vždy vychádzať z právneho stavu v okamihu jeho vyhlásenia (ust. § 154 ods. 1 O.s.p.) . Keďže rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností nie je rozhodnutím, ktoré zanikne plnením jednorazovej povinnosti, musí zákon umožniť, aby toto rozhodnutie bolo zmeniteľné do budúcna, ak sa podstatným spôsobom zmenia okolnosti, z ktorých súd vychádzal pri vyhlásení rozsudku. Možnosť zmeniť právoplatné súdne rozhodnutie je výnimkou z pravidla občianskeho práva procesného nazvanou klausula rebus sic stantibus a táto zásada umožňuje zmeniť rozsudky o výchove, výžive maloletých detí aj bez návrhu, ak sa súd dozvie, že sa podstatným spôsobom zmenili okolnosti, z ktorých vychádzalo pôvodné rozhodnutie. Zákon nevylučuje, aby sa konanie začalo aj na návrh účastníka, avšak nie je petitom viazaný (s ohľadom na ustanovenie § 153 ods. 2 O.s.p.) , pokiaľ sa konanie týka výchovy maloletých detí. Hmotnoprávnym základom pre zmenu je ust. § 26 Zákona o rodine, podľa ktorého musí ísť o podstatnú zmenu oproti času, keď súd rozhodoval o výchove dieťaťa. Na to, aby súd mohol rozhodovať o novom návrhu v prvom rade musí zistiť, či došlo k zmene pomerov a následne, či zistená zmena pomerov je podstatného charakteru oproti pôvodným okolnostiam. Závažnosť zmeny pomerov sa vyžaduje z dôvodu, že jedným z významných faktorov prispievajúcim k riadnej výchove dieťaťa je stabilita jeho pomerov vrátane výchovného prostredia. Striedavá starostlivosť ako inštitút kladie na rodičov vysoké požiadavky, ktorými sa výrazne zvyšuje predpoklad, že láskyplný a produktívny vzťah dieťaťa k obom rodičom zostane zachovaný aj po zrušení spoločnej domácnosti. Hmotnoprávnymi podmienkami pre nariadenie striedavej starostlivosti kumulatívne sú: ak obaja rodičia sú spôsobilí dieťa vychovávať, obidvaja rodičia majú o osobnú starostlivosť o dieťa záujem, je to v záujme dieťaťa a budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Prvoradým predpokladom pre ustanovenie striedavej osobnej starostlivosti je, že dieťa nebude vytrhávané z prostredia školy alebo predškolského zariadenia a cyklicky umiestňované do iného prostredia. Podobne by sa malo dieťaťu zachovať jeho sociálne prostredie (priatelia, susedia, záujmové aktivity) . Pri rozhodovaní o výchove dieťaťa musí súd dbať, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany oboch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržiavanie pravidelného rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvoma rodičmi.

Odvolací súd dôsledným porovnaním pomerov v čase predchádzajúcej úpravy s pomermi existujúcimi v čase terajšieho rozhodovania dospel k rovnakému presvedčeniu ako súd prvého stupňa, že bola preukázaná kvalifikovaná zmena tých pomerov, z ktorých vychádzalo predchádzajúce rozhodnutie súdu o výchove mal. O.. Striedavá starostlivosť, ako to bolo preukázané, vyplýva najmä zo záverov znaleckého dokazovania, že je v záujme mal. O., ktorá sama si želala byť s otcom častejšie a na jej podnet otec podal návrh. Konajúci súd vykonaným dokazovaním mal preukázané, že obaja rodičia majú záujem o osobnú starostlivosť o maloletú, sú spôsobilí maloletú vychovávať a ani u jedného z rodičov nebol zistený závažný nedostatok v starostlivosti o maloletú. Aj keď v súčasnosti komunikácia rodičov viazne, obsahom spisu je preukázané, že v minulosti rodičia sa dokázali dohodnúť ohľadne starostlivosti o maloletú, nakoľko v predchádzajúcich súdnych konaniach uzavreli rodičovskú dohodu, preto súd mal za to, že prvoradé u rodičov je preniesť sa cez svoje prípadné negatívne osobné postoje v záujme dcéry a v záujme jej ďalšieho harmonického rozvoja sú povinní spolu komunikovať tak, aby sa ich negatívny postoj neprenášal na maloletú, ktorá ich má oboch rada, obaja sú pre ňu dôležití a žiadneho z nich nepreferuje. Nariadením striedavej starostlivosti nedôjde ku zásadným zásahom v každodennom živote mal. O., nakoľko obaja rodičia bývajú v bezprostrednej blízkosti a maloletá tak nebude musieť meniť školu, okruh svojich kamarátov a záujmov. V domácnosti otca má mal. O. svoju samostatnú izbu, v ktorej vyrastala a ktorú užíva, nakoľko domácnosť otca maloletá často navštevuje, má dobré vzťahy a rešpektuje súčasnú manželku otca a má veľmi pozitívne väzby so svojou nevlastnou sestrou, s ktorou túži byť v kontakte.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti súd prvého stupňa správne rozhodol o nariadení striedavej osobnej starostlivosti, správne určil aj výšku vyživovacej povinnosti po porovnávaní príjmových a majetkových pomerov oboch rodičov, ich schopnosti a možnosti plniť si vyživovaciu povinnosť a dôsledným porovnaním aj odôvodnených potrieb mal. O. v čase predchádzajúcej úpravy výživného so súčasnými pomermi aj zo strany otca s prihliadnutím k podstatnej zmene pomerov u otca, ktorému pribudla vyživovacia povinnosť k mal. L. nar. 29.9.2010 a k manželke, preto rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 potvrdil a na zdôraznenie vecnej správnosti napadnutého rozhodnutia iba doplnil ďalšie dôvody v zmysle ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, nakoľko žiaden z účastníkov náhradu trov konania nežiadal (§ 151 ods. 1, § 224 ods. 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.