KSKE 7 CoP 86/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 86/2012

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 86/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/86/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711217344 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Imrich Volkai ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711217344.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky V. K. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v J. C. č. XX zastúpenej JUDr. Jánom Kizivatom advokátom so sídlom v Michalovciach na ulici Kpt. Nálepku č. 8 proti odporcovi C. E. nar. XX.XX.XXXX bývajúcemu v Ž. č. XXX v konaní o určenie otcovstva o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce z 20.1.2012 č.k. 2P/332/2011-13 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením nepriznal navrhovateľke oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 ods. 1 O.s.p. s odôvodnením, že na výzvu súdu v stanovenej lehote nepreukázala svoje nepriaznivé pomery, na ktoré sa odvoláva v žiadosti o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov.

Proti tomuto uzneseniu podala navrhovateľka v zákonnej lehote odvolanie, v ktorom potvrdila, že napriek výzve zo strany súdu na zdokladovanie osobných, majetkových, finančných pomerov, tieto v určenej lehote nepredložila. Vo vzťahu k svojim pomerom uviedla, že od 1.1.2011 poberá rodičovský príspevok 95,10 eur mesačne, žije so svojím druhom a dvoma deťmi C. a V. vo Veľkej Británii. Je nezamestnaná, pretože sa stará o deti a so všetkými nákladmi spojenými s bývaním, stravovaním a zdravotnou starostlivosťou je odkázaná na svojho druha. Má ďalšie vyživovacie povinnosti vo výške 30 % sumy životného minima k maloletej G. a G., ktoré boli zverené do náhradnej osobnej starostlivosti starej matke Q. K.. Uviedla, že nevlastní žiaden hnuteľný ani nehnuteľný majetok vyššej hodnoty a nemá ani finančné prostriedky na účtoch v peňažných ústavoch. O pravdivosti uvedených údajov predložila Potvrdenie o osobných, majetkových a zárobkovým pomeroch z 16.12.2011 vyplnené a podpísané jej matkou a čestné prehlásenie z 31.1.2012, v ktorom matka navrhovateľky čestne prehlasuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé. Na záver navrhla, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil a priznal jej oslobodenie od súdnych poplatkov.

Odvolací súd na základe podaného odvolania preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa zákonne rozhodol o nepriznaní oslobodenia od súdnych poplatkov a dodáva, že navrhovateľka ani v odvolacom konaní neuviedla a dostatočne nepreukázala svoje nepriaznivé osobné a majetkové pomery, a preto uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil. Vo vzťahu k obsahu odvolania navrhovateľky a k listinám ňou predložených uvádza, že nemohol prihliadnuť na čestné prehlásenie predložené matkou navrhovateľky, ktoré má potvrdzovať skutočnosti uvedené v odvolaní. Takéto prehlásenie urobené inou osobou ako navrhovateľkou, ktorá ani nie je účastníkom konania, nemá vo vzťahu k zisteniu pomerov navrhovateľky žiaden význam a z pohľadu súdu nepreukazuje, že táto uviedla všetky okolnosti potrebné pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov. Ani priložené Potvrdenie o osobných, majetkových a zárobkovým pomeroch navrhovateľky z 16.12.2011, vyplnené a podpísané matkou navrhovateľky, neobsahuje všetky

relevantné údaje a už na prvý pohľad je neúplné a nepresné, keď v ňom nie je (okrem iného) uvedený ani skutočný počet vyživovacích povinností navrhovateľky, resp. je v ňom (nesprávne) uvedené, že je na materskej dovolenke. Pokiaľ ide o ďalšie okolnosti, navrhovateľka žije v spoločnej domácnosti s druhom a v tomto smere je podľa svojich tvrdení odkázaná na jeho výživu. Neuviedla však, aký príjem má jej druh, aké majú výdavky, resp. aká je ich životná úroveň tak, aby bolo možné posúdiť jej skutočné pomery vrátane schopnosti zaplatiť súdny poplatok za návrh. Napokon odvolací súd neuveril navrhovateľke, že táto, okrem rodičovského príspevku 95,10 eur mesačne, nemá iný príjem, pretože do zahraničia nepochybne vycestovala za prácou, pričom možnosti zamestnať sa nebráni ani ňou zdôraznená okolnosť, že zabezpečuje starostlivosť o maloletého C. (nar. 2005) a V. (nar. 2007) . Na základe uvedeného aj odvolací súd dospel k záveru, že navrhovateľka nepreukázala predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov, a preto nemal inú možnosť ako napadnuté uznesenie potvrdiť.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.