KSKE 7 CoP 87/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 87/2012

KS v Košiciach, dátum 13.03.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 87/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/87/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512200537 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7512200537.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú R. M. M. nar. X.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice dieťaťa rodičov: V.. K. B. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v V. N. A. na B. ulici č. X a V. M. nar. X.X.XXXX bývajúcom v V. N. A. na B. ulici č. X na návrh C. W.B. nar. XX.X.XXXX bývajúcom v V. N. A. na N. ulici č. XX o nariadenie predbežného opatrenia o zverenie maloletej do náhradnej osobnej starostlivosti, o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie z 31.1.2012 č.k. 19P 16/2012-8 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením predbežne zveril maloletú R. M. M. nar. X.X.XXXX do dočasnej starostlivosti C. W. nar. XX.X.XXXX bývajúcom v V. N. A. na N. ulici č. XX. Rozhodnutie právne odôvodnil ust. § 74 ods. 1, § 76 ods. 1 písm. b) O.s.p. s odôvodnením, že maloletá R. M. je toho času vo faktickej starostlivosti navrhovateľa z dôvodu hospitalizácie jej matky v nemocnici a maloletá bližších príbuzných nemá.

Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie matka s návrhom, aby odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie a návrh zamietol. Poukázala na to, že neboli preukázané skutočnosti, ktoré by odôvodňovali potrebu dočasnej úpravy pomerov. Uviedla, že hospitalizovaná bola v dôsledku správania sa navrhovateľa a jeho manželky voči nej, kedy ju počas návštevy v čase, keď sa cítila malátna a potrebovala pomoc, nabádali na požívanie alkoholu a následne ju opili. Túto situáciu zneužili tým, že maloletá šla k nim prenocovať a počas jej hospitalizácie podali návrh na nariadenie predbežného opatrenia. Poukázala na to, že kolízny opatrovník u nej nevykonal šetrenie a doložila potvrdenie materskej školy a ošetrujúcej lekárky maloletej, že starostlivosť o maloletú zabezpečuje na požadovanej úrovni.

Navrhovateľ vo vyjadrení k odvolaniu poukázal na to, že matke maloletej sa snažili pomôcť, aby prestala požívať alkoholické nápoje. Ona pomoc odmietla s konštatovaním, že potrebuje piť a nevydrží bez alkoholu. Každý deň ju navštevovali, nosili jej jesť, lebo sa o seba nedokázala postarať. V dôsledku neprestajného požívania alkoholu bol čoraz horší jej zdravotný stav a preto bola odvezená na internú kliniku Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach dňa 11.1.2012. Matka problém s alkoholom má dlhšiu dobu, často bola ošetrovaná kvôli nadmernému požívaniu alkoholu a viackrát bola u nej aj záchranná služba. Aj v minulosti, pokiaľ bola matka pod vplyvom alkoholu, starostlivosť o maloletú zabezpečovala babka a konštatoval, že spôsob života, aký vedie matka má negatívny vplyv na maloletú.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu matky navrhol potvrdiť uznesenie ako vecne správne. Poukázal na to, že na základe oznámenia bolo v rodine matky 11.1.2012 vykonané šetrenie, kde

matku zastihli na chodbe obytného domu v sprievode brata a jeho manželky a tretej osoby, ktorí ju podopierali, pretože bola vplyvom alkoholu a nebola schopná žiadnej komunikácie a nedokázala udržať ani rovnováhu. Vzhľadom na tento stav nebolo možné s matkou komunikovať. Príbuzní matky sa obávali o jej zdravie a keď sa im nepodarilo privolať záchrannú službu, odviezli ju na hospitalizáciu do nemocnice vlastným motorovým vozidlom. Maloletú zobral k sebe pán W. a jeho manželka s tým súhlasila. Po prepustení matky z nemocnice 23.2.2012 bolo vykonané u nej šetrenie v mieste bydliska a bolo zistené, že býva v 2-izbovom byte s kuchyňou a príslušenstvom, domácnosť je primerane zariadená, udržiavaná, maloletá R. M. má samostatnú izbu účelne zariadenú a matka po prepustení z nemocnice sa ambulantne lieči u psychiatričky, alkoholické nápoje v súčasnej dobe nepožíva, o maloletú prejavuje záujem a pravidelne ju navštevuje u príbuzných. Šetrenie bolo vykonané aj v rodine navrhovateľa, ktorý býva v 3-izbovom byte, jeho manželka je nezamestnaná, on je živnostník. Z manželstva pochádzajú 3 deti a rodina žije usporiadaným životom. V súčasnej dobe je o maloletú dobre postarané a pri osobnom pohovore navrhovateľ uviedol, že má obavy z opätovného zlyhania svojej sestry a snaží sa o to, aby sa podrobila ústavnému protialkoholickému liečeniu, ktoré matka maloletého dieťaťa odmieta. Vzhľadom na to, že od prepustenia matky z nemocnice a následného ambulantného liečenia uplynul krátky čas na to, aby matka preukázala snahu nepožívať alkoholické nápoje a v súčasnej dobe je o maloletú dobre postarané v rodine navrhovateľa a matka má umožnený pravidelný kontakt s ňou.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie matky nie je opodstatnené.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe podaného odvolania matky po preskúmaní spisu v súlade s vyššie citovanými zákonnými ustanoveniami dospel k presvedčeniu, že súd prvého stupňa skutkový stav posúdil podľa správnych zákonných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Odôvodnenie napadnutého uznesenia je presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje, obmedzil sa preto iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia. Odvolací súd dodáva, že od prepustenia matky z nemocnice a následného ambulantného liečenia uplynul krátky čas na to, aby matka preukázala snahu nepožívať alkoholické nápoje a keďže o maloletú je dobre postarané v rodine navrhovateľa a matka má umožnený kontakt s dieťaťom, ako to vyplýva zo správy kolízneho opatrovníka, v danom prípade bol preukázaný zákonný dôvod na nariadenie predbežného opatrenia, pretože je v záujme maloletej predbežným opatrením zabezpečiť jej výchovu u navrhovateľa, následne konať vo veci samej a dôsledným dokazovaním zistiť, aká je súčasná situácia v rodine, či matka vzhľadom na svoj zdravotný stav je schopná zabezpečiť starostlivosť o maloletú na požadovanej úrovni a či je jej záujem o výchovu maloletej trvalý. Keďže ide o predbežnú úpravu pomerov účastníkov konania, nebolo úlohou odvolacieho súdu dôsledne sa zaoberať a vyporiadať so všetkými skutočnosťami, s ktorými sa bude súd dôsledne zaoberať v rozhodovaní o veci samej. Odvolací súd poznamenáva, že bude povinnosťou súdu prvého stupňa podľa § 81 O.s.p. začať konanie o úprave práv a povinností rodičov k maloletej z úradnej moci (ex offo) vzhľadom k tomu, že takýto návrh zo strany účastníkov konania podaný nebol, pretože predbežným opatrením boli len dočasne upravené pomery účastníkov.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.