KSKE 7 CoP 88/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 88/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/88/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111206601 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111206601.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa V. G. nar. X.X.XXXX bývajúceho v N. I. W. U.. Č.. XX zastúpeného JUDr. Annou Lacovou advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na Pražskej ul. č. 4 proti odporkyni R. G. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v N. I. N. U.. Č.. X zastúpenej JUDr. Marcelom Dolobáčom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na Žižkovej ul. č. 39 v konaní o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletej G. G. nar. XX.X.XXXX zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Košice I z 15.11.2011 č.k. 17C 43/2011-94 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok v napadnutom výroku o určení výživného pre mal. G. G. na čas po rozvode a v rozsahu zrušenia vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo navrhovateľa a odporkyne, na čas po rozvode zveril mal. G. G. do starostlivosti matky, ktorá ju bude zastupovať a spravovať jej majetok, otca zaviazal prispievať na výživu maloletej 55,- € mesačne, vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred k rukám matky od právoplatnosti rozsudku do budúcna. O styku rozhodol tak, že otec maloletej nie je oprávnený stýkať sa s mal. G. a konštatoval, že o náhrade trov konania rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Vo vzťahu k napadnutému výroku o určení výživného pre maloleté dieťa na čas po rozvode právne odôvodnil rozhodnutie ust. § 24 ods. 1, 3 a 4, § 62 ods. 1 až 5, § 65 ods. 1, § 75 ods. 1 Zákona o rodine a skonštatoval, že otcovi určil vyživovaciu povinnosť k maloletej vo výške 55,- € mesačne po uvážení možností a schopností, majetkových pomerov a životnej úrovne oboch rodičov s prihliadnutím na osobnú starostlivosť matky o dieťa a odôvodnené potreby maloletej. Navrhovateľ má pravidelný príjem 270,90 € mesačne a tiež peňažné úspory, pričom jeho nevyhnutné výdavky sú pomerne nízke - bývanie 50,- € mesačne, cestovné 10,- €, na lekára, zubné a pod. výdavky 13 až 36 € a bežné výdavky na stravu, ošatenie, drogériu. Odporkyňa má nepravidelný príjem vyjmúc rodinné prídavky, len za byt uhrádza cca 280,- € mesačne, pričom sa osobne stará o tri deti. Okrem zabezpečenia bývania a bežných výdavkov na stravu, ošatenie, drogériu uhrádza maloletej za škôlku 30,- € mesačne, lieky 30,- € za 1 až 2 mesiace a 20,- € za angličtinu ročne.

Proti tomuto rozsudku, proti výroku o určení výživného podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ z dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. a navrhol, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a určil výživné pre maloletú vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené maloleté dieťa. Poukázal na to, že je chorý, poberá invalidný dôchodok a vo veku takmer 50 rokov nemá nič, rodinu, deti, vlastné bývanie, žiadnu hnuteľnú vec, ktorú počas života spolu s manželkou nadobudol a nie je predpoklad, že by ešte niekedy v živote mohol pracovať. Okrem výživného pre mal. G. platí výživné aj na dcéru Q. nar. XX.X.XXXX, pričom konanie vedené pred Okresným súdom Košice I sp.zn. 22C 230/2010 nie je doposiaľ skončené. Celý svoj dôchodok minie na nevyhnutné životné výdavky, ktoré súdu uviedol a v niektorých mesiacoch si musí požičať peniaze, aby prekryl nedostatok finančných

prostriedkov. Poukázal na odporkyňou iniciované súdne spory, ktoré nie sú doposiaľ ukončené, v ktorých žiada výživné pre seba vo výške 150,- € mesačne, na dcéru Q. 100,- € a G. 80,- € mesačne, čo je spolu 330,- € mesačne a teda o 50,- € viac ako je jeho mesačný dôchodok.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu navrhovateľa navrhol rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku ako vecne správny potvrdiť. Poukázal na to, že určené výživné pre mal. G. nie je postačujúce s prihliadnutím na neustále sa zvyšujúce ceny. Pri prepočte na 30 dní v mesiaci denné výživné z tejto sumy predstavuje 1,83 €.

Odporkyňa vo vyjadrení k odvolaniu navrhla rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku ako vecne správny potvrdiť, eventuálne zmeniť rozsudok a zvýšiť výživné podľa jej návrhu. Uviedla, že určené výživné je minimálne, ktoré súd mohol navrhovateľovi určiť po uvážení jeho možností, schopností a majetkových pomerov, po zohľadnení životnej úrovne oboch rodičov a jej osobnej starostlivosti o dieťa. Napriek tomu, že navrhovateľ poberá nie vysoký invalidný dôchodok 270,90 €, je jeho životná úroveň nepochybne vyššia ako jej, čo súd prvého stupňa aj náležite odôvodnil. Na rozdiel od navrhovateľa, nemá pravidelný príjem okrem rodinných prídavkov a peňažné úspory ako navrhovateľ. Stará sa o tri dcéry, pričom len za bývanie platí 280,- € mesačne. Navrhovateľ má minimálne životné náklady, na nájom prispieva sumou 50,- €. Domnieva sa, že životná úroveň detí by mala kopírovať životnú úroveň ich rodičov, čo určite nemožno dosiahnuť minimálnym výživným tak, ako to navrhuje navrhovateľ.

Výroky rozsudku o rozvode manželstva, zverení mal. G.R. do osobnej starostlivosti matky a úprave styku neboli odvolaním napadnuté, nadobudli právoplatnosť , preto neboli predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú podmienky ani na jeho potvrdenie, ani na zmenu, preto ho podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. zrušil a podľa odseku 2 cit. zák. ustanovenia vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Podľa § 120 ods. 2 O.s.p. vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie rodičovstva, o osvojiteľnosti, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev (§ 200e) súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci nenavrhli. Podľa odseku 3 cit. zák. ust., ak nejde o veci uvedené v odseku 2, súd si môže osvojiť skutkové zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov.

Podľa § 62 ods. 1 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Podľa odseku 2 cit. zák. ust. obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Podľa odseku 3 cit. zák. ust. každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Podľa odseku 4 cit. zák. ust. pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. Podľa odseku 5 cit. zák. ust. výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu

výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Z ust. § 120 ods. 2 O.s.p. nepochybne vyplýva, že v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu, je súd povinný dbať na to, aby skutkový stav zistil čo najúplnejšie. Rozhoduje, ktoré z navrhovaných dôkazov treba vykonať a vykoná aj iné dôkazy, než sú navrhované. Odvolací súd po preskúmaní rozsudku súdu prvého stupňa v napadnutom výroku a konania, ktoré mu predchádzalo, dospel k záveru, že súd prvého stupňa sa neriadil dôsledne ust. § 120 ods. 2 O.s.p., ktoré platí pre konanie, ktoré môže súd začať aj bez návrhu, ktorým je nesporne aj časť konania o rozvod manželstva, týkajúca sa úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, to znamená, že súd mal povinnosť zisťovať skutkový stav veci aj bez návrhu účastníkov konania. Napriek tomu nezistil dostatočným spôsobom osobné a majetkové pomery rodičov maloletého dieťaťa, predovšetkým nezistil okruh vyživovacích povinností rodičov, nakoľko z manželstva pochádzajú tri deti, z toho dve plnoleté, pričom z dokazovania súdu prvého stupňa nie je možné zistiť či vyživovacia povinnosť rodičov k plnoletým deťom trvá, ďalej nezistil či odporkyňa má aj iný príjem okrem mzdy z práce na dohodu, nakoľko je nezamestnaná, evidovaná na úrade práce a či teda nepoberá aj dávku v hmotnej núdzi, ktorú priznáva a vypláca príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Súd prvého stupňa ďalej neverifikoval tvrdenia odporkyne o údajných úsporách navrhovateľa, avšak pri určení vyživovacej povinnosti na ne prihliadal a vyhodnotil ich ako lepšie finančné pomery otca, ktoré mu umožňujú prispievať na výživu maloletej výživným 55,- € mesačne. Z vykonaného dokazovania nie je možné zistiť, či uvedené úspory vôbec existujú a či nejde o finančné prostriedky patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Vzhľadom na to, že súd prvého stupňa nedostatočne zistil skutkový stav, a preto nemohol vec správne právne posúdiť, musel odvolací súd rozsudok v napadnutom výroku podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. zrušiť a vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, ktorého povinnosťou bude dôsledne vykonať dokazovanie v naznačenom smere, prípadne v širšom rozsahu ak sa ukáže byť potrebným, vyhodnoť dôkazy podľa § 132 O.s.p., a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti s prihliadnutím na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania, dôsledne sa vysporiadať s odvolacími námietkami navrhovateľa, vo veci opäť rozhodnúť a odôvodniť rozsudok podľa § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby bol spätne preskúmateľný.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.