KSKE 7 CoP 93/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 93/2012

KS v Košiciach, dátum 26.09.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 93/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/93/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611212380 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611212380.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Imricha Volkaia v právnej veci navrhovateľky M. B.C.Y. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v Domove sociálnych služieb Spišský Štvrtok zastúpenej opatrovníkom Domovom sociálnych služieb Spišský Štvrtok a v konaní zastúpenej opatrovníkom JUDr. Ľ. Ď. vyšším súdnym úradníkom Okresného súdu Rožňava v konaní o vrátenie spôsobilosti na právne úkony o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves zo 17.1.2012 č.k. 16Ps 10/2011-38 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol návrh navrhovateľky na vrátenie spôsobilosti na právne úkony. Upustil od doručenia rozsudku navrhovateľke. Rozhodol, že Slovenská republika ani žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľka, v ktorom uviedla, že počas pobytu v ústave nebola na psychiatrii a nie je taká chorá, aby musela byť zavretá v ústave, ďalej si chce privyrobiť a žiť normálnym životom a pán doktor vyťahuje také diagnózy, ktoré sa jej prihodili pred 30 rokmi.

Ustanovený opatrovník a opatrovník pre konanie navrhovateľky sa k odvolaniu nevyjadrili.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa

správnych zákonných ustanovení a zákonne rozhodol o návrhu navrhovateľky na vrátenie spôsobilosti na právne úkony, vykonal všetky dôkazy významné pre rozhodnutie, v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania, v dôsledku čoho je odôvodnenie napadnutého rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Pretože súd prvého stupňa správne rozhodol o návrhu navrhovateľky, odvolací súd rozsudok podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny potvrdil a vo vzťahu k odvolacím námietkam navrhovateľky dodáva, že pozbavenie spôsobilosti na právne úkony nemá za následok umiestnenie osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony v domove sociálnych služieb. Pokiaľ navrhovateľka má zabezpečené bývanie mimo ústavného zariadenia, môže byť z domova sociálnych služieb prepustená, s čím by nepochybne súhlasil aj jej ustanovený opatrovník, avšak ako vyplynulo zo záverov znaleckého posudku navrhovateľka nemá žiadny reálny plán začlenenia sa do života mimo ústavu, nie je dohodnutá s nikým z rodiny, u koho by mohla bývať a kto by bol ochotný jej pomôcť so začlenením sa do života mimo ústavného zariadenia. V prípade opustenia ústavu a bez náležitej podpory, resp. dohľadu existuje riziko, že preruší liečbu, nakoľko sa necíti chorá a nemá kritický náhľad na potrebu liečby, čo by s istotou viedlo k hospitalizáciám a napokon by jej ochorenie opäť viedlo k ústavnému pobytu. Znalec tiež konštatoval, že resocializácia pod dohľadom by pritom bola vzhľadom na súčasný zdravotný stav navrhovateľky možná, pokiaľ by sa jej niekto z rodiny ujal ako opatrovník, prípadne pokúsil sa zamestnať ju na čiastočný úväzok alebo by mala možnosť bývať v chránenom bývaní. Pretože súd prvého stupňa správne rozhodol aj o upustení od doručenia rozsudku navrhovateľke a náhrade trov štátu a účastníkov konania, odvolací súd rozsudok podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny potvrdil.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov náhradu trov konania nežiadal (§ 151 ods. 1, § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.