KSKE 7 Ntok 2/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Ntok/2/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011010006 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Karol Kučera ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011010006.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu B.. V. M., sudcov B.. C. C. a B.. M. M. v trestnej veci odsúdeného Q. I. pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, 2 písm. b/, j/ Tr. zák. a iné, o návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania na verejnom zasadnutí konanom v Košiciach dňa 16. januára 2012 takto

r o z h o d o l :

Podľa 399 ods. 2 Tr. por. návrh odsúdeného Q. I., nar. XX. XX. XXXX v C., t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku na povolenie obnovy konania v trestnej veci vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 6 T 1/2005 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 To 18/2007 zo dňa 16. 1. 2008 z a m i e t a.

o d ô v o d n e n i e :

Odsúdený Q. I. bol rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 6 T 1/05 zo dňa 16. 1. 2007 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 16. 1. 2008 sp. zn. 4 To 18/2007 uznaný vinným v bode 1 rozsudku trestným činom ublíženia na zdraví podľa § 9 ods. 2, § 222 ods. 1, 3 Tr. zák. ako obzvlášť nebezpečný recidivista podľa § 41 ods. 1 Tr. zák., v bode 2 rozsudku trestným činom vraždy podľa § 9 ods. 2, § 219 ods. 1, 2 písm. b/, j/ Tr. zák. ako obzvlášť nebezpečný recidivista podľa § 41 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že

1/ obžalovaní N. V., B. I., Q. I., A. R. a M. C. dňa 23. 12. 2003 v popoludňajších hodinách v chatovej oblasti časti Košice, Čermeľ - Nad baránkom, v chate Z. K. postupne dlhší čas striedavo fyzicky napádali L. C., nar. 1956 tak, že ho N. V. bil päsťami do hlavy, B. I. ho bil polenami a päsťami do hlavy, kopal mu do hlavy a celého tela, skákal po ňom, Q. I. ho kopal do hlavy a celého tela, A. R. ho bila topánkou po hlave a kopala doňho a M. C. mu kopala do hlavy, čím L. C. spôsobili ťažký opuch mozgu pri pomliaždení mozgu a vnútrolebečnom krvácaní, zraneniam ktorým poškodený bezprostredne podľahol na mieste činu,

2/ obžalovaní N. V., B. I. a Q. I. dňa 26. 12. 2003 v dopoludňajších hodinách v chatovej oblasti časti Košíc Čermeľ - Nad Baránkom po predchádzajúcom dohovore v úmysle odstrániť svedka usmrtenia L. C. usmrtili A. Z., nar. 1950 tak, že potom, ako A. L. zakúpila leptavú chemikáliu (bez vedomosti na účel použitia) , vylákali ho do lesa, kde ho N. V. ponúkol touto chemikáliou v úmysle ho otráviť a následne B. I. s N. V. ho zvalili na zem, násilím mu liali chemikáliu do úst a potom za prítomnosti Q. I. a A. L. mu N. V. kuchynským nožom prerezal veľkou silou spoločnú krčnú tepnu. A. Z. utrpel poleptanie tváre i vnútorných orgánov a bezprostredne po úplnom prerezaní veľkej spoločnej krčnej tepny vykrvácal, pri čine prítomná A. L. čin neoznámila prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu.

Za to súd uložil obžalovanému Q. I. podľa § 219 ods. 2, § 35 ods. 2, § 29 ods. 1, § 42 ods. 1 Tr. zák. úhrnný výnimočný trest odňatia slobody v trvaní 25 (dvadsaťpäť) rokov, pre výkon ktorého bol podľa § 39a od. 3 Tr. zák. zaradený do III. (tretej) nápravnovýchovnej skupiny.

Podľa § 229 ods. 1 Tr. por. poškodenú U. Z., nar. XX. 7. XXXX, bytom C., C. XX s nárokom na náhradu škody súd odkázal na konanie o veciach občianskoprávnych.

Odvolanie odsúdeného Q. I. bolo vyššie citovaným uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zamietnuté.

Odsúdený Q. I. v súčasnej dobe vykonáva právoplatne uložený trest aj so započítaním väzby.

Odsúdený podal dňa 27. 9. 2011 písomný návrh na povolenie obnovy konania s odôvodnením, že vyšetrovateľ kpt. T.. P. K. spáchal v súvislosti s vyšetrovaním jeho trestnej veci trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 3 písm. c/ Tr. zák., keď úmyselne zlikvidoval zápisnicu o výsluchu A. R. tak, že ju hodil do koša, odkiaľ ju vybral jeho obhajca. V rozsudku tak bolo v rozpore so skutočnosťou uvedené, že A. R. odmietla vo veci vypovedať aj napriek tomu, že disponuje originálom zápisnice o jej výsluchu a senát Najvyššieho súdu SR, ktorý prejednával jeho dovolanie pod sp. zn. 1 Tdo V 5/2011 jej dve kópie. Prezentoval názor, že ak by krajský súd mal k dispozícii jej výpoveď, dospel by k inému záveru o jeho vine, t. j. buď by ho oslobodil alebo by upravil právnu kvalifikáciu jeho konania z trestného činu vraždy na trestný čin neoznámenia trestného činu. Z uvedených dôvodov navrhol vypočuť kpt. T.. P. K. aj ohľadne skutočnosti, prečo nezabránil tomu, že svedkyňa sa za Ústavom na výkon väzby v Košiciach dohovorila so svojím druhom, spoluobžalovaným B. I., N. V. a M. C. o tom, ako bude vypovedať v období medzi 12. 3. 2004 a 24. 3. 2004, aj keď o tom vedel. Navrhol vypočuť aj svojho bývalého obhajcu B.. B. A. ohľadne skutočnosti, že mu do ústavu na výkon väzby doniesol dve výpovede A. a tiež aby potvrdil, že vyšetrovateľ K. odmietol vypočuť vo veci sedem navrhovaných svedkov. Z uvedených dôvodov navrhol, aby mu krajský súd po povolení obnovy konania mimoriadne znížil trest odňatia slobody podľa § 40 ods. 1 až 4 Tr. zák. č. 140/1961 Zb. a zaradil ho pre jeho výkon do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.

Po písomnej výzve súdu a zákonnom poučení o podmienkach obnovy konania v zmysle § 394 ods. 1 Tr. por. uviedol, že žiada vypočuť aj svedka M.. Z. I., ktorý môže dosvedčiť, že podpísal výpoveď svedkyne R., M. L. a A. L., ktorí môžu dosvedčiť, že s vraždou nemá nič spoločného.

Na verejnom zasadnutí konanom dňa 16. januára 2012 odsúdený uviedol, že trvá na podanom návrhu na povolenie obnovy konania a navrhol, aby krajský súd vypočul navrhnutých svedkov a aby povolil obnovu konania.

Obhajca odsúdeného taktiež uviedol, že v danej veci je potrebné vykonať dokazovanie výsluchom svedkov, ktorých navrhol odsúdený, pretože by to bola nová okolnosť, ktorá by mala podstatný vplyv na posúdenie veci a navrhol vyhovieť návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania.

Krajský prokurátor navrhol, aby v súd v zmysle 399 Tr. por. zamietol návrh odsúdeného, pretože nie sú splnené podmienky na povolenie obnovy konania.

Krajský súd preskúmaním návrhov odsúdeného, trestného spisu Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 6T/1/2005, sp. zn. 5Ntok/1/2009 a uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Tost/2/2001 zo dňa 31. 3. 2010 zistil, že odsúdený uvádzal v návrhoch tie isté skutočnosti a dôkazy, ktoré mu už boli skôr právoplatne zamietnuté uznesením Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 5Ntok/1/2009 zo dňa 7. 12. 2009 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Tost/2/2010 zo dňa 31. 3. 2010 a že na podklade ostatných skutočností nezistil podmienky obnovy konania.

Podľa § 399 ods. 2 Tr. por. súd návrh na povolenie obnovy konania zamietne, ak nezistí podmienky obnovy konania podľa § 394.

Podľa § 394 ods. 1 Tr. por. obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom alebo právoplatným trestným rozkazom, sa povolí, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo uložený druh trestu by bol v zrejmom rozpore s účelom trestu alebo vzhľadom na ktoré upustenie od potrestania alebo upustenie od uloženia súhrnného trestu by bolo v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo by bolo v zrejmom rozpore s účelom trestu.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že z hľadiska splnenia podmienok obnovy konania je rozhodujúce, či skutočnosti alebo dôkazy, ktoré sa v návrhu na obnovu konania uplatňujú boli alebo neboli v pôvodnom konaní známe súdu. Sú to spravidla doteraz nevykonané dôkazy a z nich vyplývajúce nové skutočnosti.

Pokiaľ odsúdený znovu (tak, ako v konaní vedenom pod sp. zn. 5Nto/1/09) navrhoval vypočuť svedka M. L., aby dosvedčil, že je nevinný, krajský súd uvádza, že už bol vypočutý v prípravnom konaní na č.l. 697, avšak po poučení podľa § 100 Tr. por. prehlásil, že vypovedať nebude.

Navyše, krajský súd na hlavnom pojednávaní konanom 11. 1. 2007 na č.l. 1419 - 1423 zamietol okrem iných návrhov na doplnenie dokazovania aj návrhy odsúdeného na vypočutie svedkov T.. P. K. a M. L.. Z odôvodnenia rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 6T/1/2005 (str.27-28 rozsudku) vyplýva, že títo svedkovia sa o trestnej činnosti obžalovaných mali dozvedieť len sprostredkovane od ďalších osôb, pričom ani jeden z nich nebol prítomný pri skutkoch.

Pokiaľ odsúdený navrhoval vypočuť svedkyňu A. L., ale neuviedol, z akých dôvodov, krajský súd poukazuje na to, že návrh na jej opätovné vypočutie už bol odsúdenému právoplatne zamietnutý v predchádzajúcom konaní o povolenie obnovy konania. Krajský súd poznamenáva, že menovaná svedkyňa už bola v konaní vypočutá a uvádzala totožné skutočnosti, ako odsúdený.

Obdobne sa krajský súd v predchádzajúcom konaní o návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania právoplatne vysporiadal aj s tými skutočnosťami a návrhmi odsúdeného na výsluch svedka T.. K. a spoluobžalovanej A., pre ktoré ich navrhoval vypočuť aj v tomto konaní. Krajský súd v tejto súvislosti len opakuje, že ten, kto je obžalovaný nemôže byť zároveň vyslúchnutý v tom istom konaní v procesnom postavení svedka.

Pokiaľ odsúdený navrhoval, aby súd povolil obnovu konania, nakoľko vyšetrovateľ kpt. T.. P. K. spáchal v súvislosti s vyšetrovaním jeho trestnej veci trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 3 písm. c/ Tr. zák., keď úmyselne zlikvidoval zápisnicu o výsluchu A. R. tak, že ju hodil do koša, odkiaľ ju vybral jeho obhajca, krajský súd konštatuje, že pre povolenie obnovy konania podľa § 394 ods. 5 Tr. por. nestačí len domnienka odsúdeného, že vyšetrovateľ spáchal pri vyšetrovaní jeho trestnej veci trestný čin, ale vyžaduje sa, aby bol policajt za svoje konanie aj právoplatne odsúdený, čo v posudzovanej veci nebolo preukázané. Odsúdený k svojmu návrhu nepriložil žiadne listinné dôkazy (trestné oznámenie) , ktoré by dokazovali, že svoje obvinenia myslí vážne, aj keď bol o podmienkach obnovy konania riadne poučený.

V tomto štádiu konania len tvrdenie, že T.. P. K. mal hodiť M.. Z. I. podpísanú výpoveď A. R. do koša, odkiaľ ju mal vybrať a doručiť mu ju jeho obhajca B.. B. A. neopodstatňuje ani potrebu výsluchu M.. Z. I., B.. B. A. a A. R., pretože z obsahu predloženého spisového materiálu vyplýva, že skutočnosti, o ktorých by mali vypovedať, by nemali pre súd žiadnu výpovednú hodnotu a pre odsúdeného by nemohli privodiť priaznivejšie rozhodnutie o vine alebo o treste so zreteľom na to, že sám vo svojom návrhu uviedol, že R. bola medzi svojimi výpoveďami zmanipulovaná v jeho neprospech ostatnými spoluobžalovanými.

Vzhľadom k tomu, že odsúdený vo svojich vo svojich návrhoch na povolenie obnovy konania neuviedol žiadne nové skutočnosti, ani dôkazy, s ktorými by sa už krajský súd predtým nevysporiadal, resp. ktoré

by boli súdu v pôvodnom konaní neznáme a ktoré by samostatne alebo v spojení s inými dôkazmi mohli v danom prípade odôvodniť iné rozhodnutie o jeho vine a treste, krajský súd jeho návrh ako nedôvodný zamietol.

To boli dôvody, pre ktoré krajský súd rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť do 3 (troch)

dní odo dňa jeho oznámenia na Najvyšší súd Slovenskej

republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v

Košiciach