KSKE 7 S 103/2009 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 103/2009

KS v Košiciach, dátum 07.08.2012, sp.zn. KSKE 7 S 103/2009

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/103/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7009201603 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7009201603.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu LESY SR, š. p., Banská Bystrica, Námestie SNP č. 8, zast. advokátkou JUDr. Lenkou Molčanovou, AK Prešov, Hlavná č. 10, proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Košiciach, Košice, Južná trieda č. 82, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného zo dňa 17. 08. 2009 č. Co 6/2009/Be-18 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 23. 10. 2009 sa žalobca ako účastník správneho konania domáhal zrušenia v záhlaví uznesenia špecifikovaného rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie Správy katastra Gelnica zo dňa 27. 05. 2009 č. C 27/2009, ktorým bolo čiastočne vyhovené námietke Slovenského pozemkového fondu proti návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a v prevyšujúcej časti bola jeho námietka zamietnutá.

Dňa 06. 06. 2011 boli tunajšiemu súdu doručené podania žalobcu zo dňa 31. 05. 2011 a žalovaného zo dňa 30. 05. 2011, v ktorých zhodne navrhli predmetné konanie podľa § 110 O. s. p. prerušiť, pretože v tejto veci prebiehajú medzi účastníkmi konania aj na úrovni ústredných orgánov štátnej správy rokovania, smerujúce k jej mimosúdnemu vyriešeniu.

Súd v zmysle § 110 O. s. p. s použitím § 146c ods. 1 O. s. p. konanie uznesením č. k. 7S/103/2009-83 zo dňa 08. 06. 2011 prerušil. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 07. 2011.

Podľa § 111 ods. 3 O. s. p. s použitím § 146c ods. 1 O. s. p., ak je konanie prerušené podľa § 110, súd v ňom pokračuje na návrh po uplynutí 3 mesiacov; súd môže na návrh pokračovať v konaní i pred uplynutím tejto lehoty, ak sú pre to závažné dôvody. Ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví.

Lehota jedného roka na podanie návrhu na pokračovanie v tomto konaní žalobcovi aj žalovanému uplynula dňom 05. 07. 2012. Keďže ani jeden z účastníkov návrh na pokračovanie v uvedenej lehote nepodal, súd dospel k záveru, že v danom prípade sú splnené všetky podmienky, ktoré pre zastavenie konania podľa § 111 ods. 3 O. s. p. vyžaduje platná právna úprava.

Preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.