KSKE 7 S 106/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 106/2011

KS v Košiciach, dátum 20.03.2012, sp.zn. KSKE 7 S 106/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/106/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111218882 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111218882.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: H.. U. Q.-Q., O. XXXX/X, S., zastúpenej JUDr. Alenou Rudohradskou, advokátkou, Moldavská 13, Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo SR, Vazovová ul. č. 2, Bratislava (predtým Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, Banská Bystrica) , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. I/223/9219-46689/2011/999608-r zo dňa 21.4.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca podal žalobu na Okresný súd Košice I. dňa 13.7.2011 a žiadal, aby súd zrušil rozhodnutie žalovaného č. I/223/9219-46689/2011/999608-r zo dňa 21.4.2011.

Žalobca bol vyzvaný dňa 1.2.2012 na zaplatenie súdneho poplatku 66,- EUR za podanú žalobu, pod následkom zastavenia konania. Výzvu zástupca žalobcu prevzal dňa 8.2.2012.

Súdny poplatok doposiaľ nebol zaplatený.

Podľa ust. § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, v znení zák.č. 136/2010 Z.z., súd konanie zastaví, ak napriek výzve poplatok nebol zaplatený.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie, súd konanie zastavil.

O náhrade trov konania rozhodol podľa ust. § 246c ods. 1, § 146 ods. 1písm. c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.