KSKE 7 S 108/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 108/2011

KS v Košiciach, dátum 13.03.2012, sp.zn. KSKE 7 S 108/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/108/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200870 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200870.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov 1/ D.. H. Š., R. G. L. XXXX/X A., štátny občan SR, 2/ F. R., R. Č. M. X, štátna občianka SR, zastúpení JUDr. Martinom Salokom, advokátom, Zvonárska č. 8, Košice, proti žalovanému Krajský lesný úrad Košice, Popradská 78, Košice, o preskúmanie postupu a rozhodnutia žalovaného č. 2011/00389 zo dňa 2.9.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím žalovaný vo veci podaného odvolania účastníkom správneho konania Lesy Č. M., pozemkové spoločenstvo, Č. M., proti rozhodnutiu Obvodného lesného úradu v A., č.2011/00217-08 zo dňa 7.7.2011, týkajúceho sa zápisu zmien v registri pozemkových spoločenstiev, rozhodol tak, že dňa 2.9.2011 rozhodnutím č.2011/00389 prerušil konanie, s poukazom na ust. § 29 ods.1 Správneho poriadku.

Proti rozhodnutiu o prerušení konania žalobcovia podali žalobu na tunajší súd.

K podanej žalobe sa dňa 22.2.2012 vyjadril žalovaný, okrem iného v závere svojho vyjadrenia uviedol, že rozhodnutia o prerušení konania nepodliehajú súdnemu prieskumu.

Podľa ust. § 248 O.s.p., súdy nepreskúmavajú

a/ rozhodnutia správnych orgánov predbežnej povahy a procesné rozhodnutia týkajúce sa vedenia konania.

Podľa ust. § 29 ods.1 zákona o správnom konaní, správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že správny orgán začal konanie o predbežnej otázke. KLÚ L., v rámci zisťovania podkladov pre rozhodnutie považoval žalobu č.5 C 88/2011 o neplatnosti konania a uznesení valného zhromaždenia Lesy Č. M., pozemkové spoločenstvo zo dňa 21.7.2011, podanú navrhovateľom Lesy Č. M. na Okresný súd v A., za začatie konania o predbežnej otázke, od posúdenia ktorej závisí rozhodnutie vo veci samej.

Správny orgán obligatórne preruší konanie, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke /§ 40 Správneho poriadku/, v danom prípade ide o podanú žalobu na Okresnom súde v A..

Predbežnou otázkou sa rozumie taká otázka, od posúdenia ktorej závisí rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom správneho konania.

Rozhodnutia procesnej povahy, nie sú preskúmateľné súdom, pretože to vylučuje ust. § 248 písm.a/ O.s.p.

Podľa ust. § 250d ods.3 prvá veta O.sp., súd konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť / § 250h ods.2/.

Na základe vyššie citovaného zákonného ustanovenia, súd konanie zastavil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 246c ods.1, § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.