KSKE 7 S 111/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/111/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200899 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200899.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Jurákovej a členov JUDr. Jozefa Kuruca, JUDr. Tamary Sklenárovej, v právnej veci žalobcu: Okresný prokurátor v A. G. Z., N. X, A. G.Á. Z., proti žalovanému 1/ Správa katastra A. G. Z., M. R. X, žalovanému 2/ T.. P. H., G.. X.X.XXXX, K. A. G. Z., G. I. XXXX/XX, žalovanému 3/ T.G.. M. H., P.. C., G.. XX.X.XXXX, K. A. G. Z., G. I. XXXX/ XX, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného 1/ č. V 2341/10 zo dňa 19.11.2010, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie žalovaného 1/ č. V 2341/10 zo dňa 19.11.2010 podľa ust. § 250j ods. 2 písm. a/ O.s.p. a vec vracia žalovanému na ďalšie konanie.

Žalobcovi sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca podal na tunajší súd žalobu podľa ust. § 35 ods. 1 písm. b/, § 247 a nasl. O.s.p., ktorou žiadal preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného 1/ č. V 2341/10 zo dňa 19.11.2010. Uvedeným rozhodnutím žalovaný 1/ ako orgán príslušný podľa ust. § 18 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam /ďalej len katastrálny zákon /, v znení neskorších predpisov, povolil vklad vlastníckeho práva v prospech žalovaných 2/ a 3/, v k.ú. A. G. Z., byt č. X, číslo vchodu XX, X. poschodie, súpisné číslo XXXX na pozemku registra C KN XXXX/X a spoluvlastnícky podiel o veľkosti XXX/XXXXX na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parcelným číslom XXXX/X, zastavané plochy a nádvoria o výmere XXX m2, v podiele 1/1 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, na základe dohody o rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo forme notárskej zápisnice č. N XXX/ XXXX, elektronické podanie, uzavretej medzi účastníkmi - žalovanými 2/ a 3/.

Žalobca v žalobe tvrdil, že vydaním napadnutého rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností došlo k porušeniu ustanovení § 143a ods. 1 zák.č. 40/1964 Zb., § 31 ods. 1, 3 katastrálneho zákona a § 3 ods. 4 a § 46 zákona o správnom konaní.

Podľa ust. § 1 ods. 1 katastrálneho zákona sú okrem iných súčasťou katastra nehnuteľností aj údaje o vlastníckom práve k nehnuteľnostiam.

Podľa ust. § 4 ods. 1 katastrálneho zákona sa práva k nehnuteľnostiam do katastra zapisujú vkladom práv k nehnuteľnostiam, záznamom práv k nehnuteľnostiam do katastra a poznámkou o právach k nehnuteľnostiam v katastri, odkazujúc aj na ust. § 28 ods. 1, § 30 ods. 5, § 42 ods. 1, § 22 ods. 5 a najmä § 31 ods. 1, 3 katastrálneho zákona.

Podľa ust. § 143a ods. 1 a 2 zák.č. 40/1964 Zb. v znení nesk. predpisov, môžu manželia dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku a môžu sa aj dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželstva.

Dohodou o rozšírení rozsahu BSM, uzavretou podľa § 143a Obč. zák. nemožno meniť už existujúce vlastnícke vzťahy a takáto dohoda môže upravovať len režim nadobúdania vecí do BSM v budúcnosti, ale sama o sebe nemôže byť právnym titulom pre zmenu vlastníckych vzťahov manželov založených pred jej uzavretím /rozsudok NS SR sp.zn. 2 Sžo KS 93/2006 zo dňa 31.7.2007/.

Protest prokurátora bol doručený Správe katastra v A. G. Z. dňa 6.7.2011, nadriadený orgán Katastrálny úrad v C. protestu nevyhovel, rozhodnutím č.k. Upo 3/2011/Be-7 zo dňa 22.8.2011.

K žalobe sa vyjadril žalovaný 1/ dňa 8.2.2012, stotožnil sa s právnym názorom Katastrálneho úradu v C., vyjadrenom v rozhodnutí zo dňa 22.8.2011, právoplatného dňa 19.9.2011.

Súd prejednal vec v intenciách ust. § 247 a nasl. O.s.p., § 35 ods. 1 písm. b/ O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa ust. § 250f ods. 2 O.s.p. /žalovaní 1, 2 a 3 nemali námietky, proti postupu, aby sa vec prejednala bez nariadenia pojednávania, poučenie prevzali dňa 3.2.2012/ a dospel k záveru, že žaloba bola dôvodná.

Žalovaný 1/ napadnutým rozhodnutím povolil vklad vlastníckeho práva v prospech žalovaných 2/ a 3/ na základe notárskej zápisnice N 395/2010, Nz 36942/2010 zo dňa 12.10.2010, na základe dohody o rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa§ 143a ods. 1, 3 Občianskeho zákonníka, išlo o nehnuteľnosť zapísanej na LV č. XXXX, k.ú. A. G. Z..

Katastrálny úrad v Košiciach rozhodnutím č.k. : UPo 3/2011/Be-7 zo dňa 22.8.2011 nevyhovel protestu prokurátora č. Pd 105/10-3 zo dňa 4.7.2011 podľa§ 27 ods. 1, § 26 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre. V dôvodoch uvedeného rozhodnutia citoval všetky zákonné ustanovenia, ktoré boli napadnuté protestom prokurátora, pričom uviedol, že správa katastra neskúma podstatné náležitosti právneho úkonu, ale len či sú splnené podmienky na povolenie vkladu - teda oprávnenie prevodcov nakladať s nehnuteľnosťou, vrátane skúmania podmienok procesných. Správa katastra skúma súladnosť údajov zmluvy, resp. dohody s údajmi katastra nehnuteľností. Tvrdil tiež, že za obsah dohody zodpovedá príslušný notár / § 36 ods. 1 Notárskeho poriadku/ alebo advokát, teda, správa katastra pri týchto úkonoch neskúma hmotnoprávne podmienky pre povolenie vkladu. Poukázal na kogentnú úpravu ust. § 31 ods. 2 katastrálneho zákona, preto považoval rozhodnutie správy katastra vydané pod č. V 2341/2010 zo dňa 19.11.2010 za zákonné.

Z administratívneho spisu vyplýva, že pred povolením vkladu k nehnuteľnosti vedenej na LV č. XXXX, k.ú. A. G. Z.N., bola výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti /bytu č. X na parcele č. XXXX, s.č. XXXX, vchod XX, X.posch./ žalovaná 3/. Dohoda N 395/2010, Nz 36942/2010 zo dňa 12.10.2010 v bode 6. obsahuje aj prístrešok /garáž/ pre motorové vozidlo, čo v odôvodnení, ani vo výroku rozhodnutia neexistuje, teda už aj keby bola dohoda platná, rozhodnutie už len z týchto dôvodov má právne vady.

Rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa neobsahuje žiadne dôvody, na základe ktorých pristúpil k povoleniu vkladu, iba do výroku svojho rozhodnutia uviedol, že išlo o ust. § 31 ods. 3 katastrálneho zákona a vyššie uvedenú notársku zápisnicu - dohodu o rozšírení BSM.

Nie je možné však súhlasiť s právnym názorom Katastrálneho úradu v C., vyjadrenom v rozhodnutí o nevyhovení protestu prokurátora.

Podľa ust. § 143a ods. 1 Obč. zákonníka, manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Dohoda podľa odseku 1 vyžaduje formu notárskej zápisnice /§ 143a ods. 3/.

O všetkých takto uzavretých dohodách platí, že :

a/ môžu byť uzavreté len medzi manželmi,

b/ môžu byť uzavreté len počas trvania manželstva,

c/ môžu byť uzavreté len do budúcnosti, teda nemôžu sa vzťahovať na majetok, ktorý bol nadobudnutý pred jej uzavretím.

Z výkladu uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že zužovanie alebo rozširovanie majetku na základe dohôd medzi manželmi prichádza do úvahy iba takého majetku, ktorý sa nadobudne v budúcnosti, teda nie pred uzavretím dohody.

Žalovaný v dôvodoch napadnutého rozhodnutia uviedol, že pri povolení predmetného vkladu postupoval v súlade s ust. § 31 ods. 3 katastrálneho zákona. Neuviedol však, či postupoval podľa ust. § 31 ods. 1 alebo 2 katastrálneho zákona, pri ktorých následky z uvedeného hmotného práva sú odlišné.

Podľa ust. § 31 ods. 1 katastrálneho zákona, správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Podľa ust. § 31 ods. 2 katastrálneho zákona, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, správa katastra posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

V danom prípade nešlo o povolenie vkladu podľa ust. § 31 ods. 2, pretože sa nejednalo o zmluvu o prevode nehnuteľnosti /aj keď v skutočnosti sa 1 nehnuteľnosti dohodou mala previesť, pozn. súdu/, ale išlo o dohodu o rozšírení už nadobudnutej nehnuteľnosti po jej uzavretí, čo zákonné ustanovenie § 143a ods. 1 Obč. zák. neumožňuje.

Správny orgán mal preto posudzovať predmetnú zmluvu o prevode nehnuteľnosti v súlade s ust. § 31 ods. 1 katastrálneho zákona, teda či takáto zmluva neodporuje zákonu.

V tomto prípade uskutočnený právny úkon vo forme notárskej zápisnice odporoval zákonu, preto neboli splnené podmienky na povolenie vkladu, s poukazom na ust. § 31 ods. 1, 3 katastrálneho zákona.

Podľa ust. § 250j ods. 2 písm. a/ O.s.p., súd zruší napadnuté rozhodnutie správneho orgánu a podľa okolností aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa a vráti vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie, ak po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v medziach žaloby dospel k záveru, že rozhodnutie správneho orgánu vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa ust. § 250r O.s.p., ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, je správny orgán pri novom prejednaní viazaný právnym názorom súdu.

Žalobcovi sa nepriznalo právo na náhradu trov konania, s poukazom na ust. § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., aj keď bol v konaní úspešný, keďže je zo zákona oslobodený od súdnych poplatkov /§ 4 ods. 2 písm. g/ zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení nesk. predpisov/, iné trovy konania mu nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.