KSKE 7 S 114/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 114/2012

KS v Košiciach, dátum 31.07.2012, sp.zn. KSKE 7 S 114/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/114/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200725 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200725.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu VEGA B , s. r. o., Košice so sídlom v Čadci, Námestie slobody č. 1015, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Mária Badová, s. r. o., so sídlom v Žiline, Vajanského č. 1/2765, proti žalovanému Národnému inšpektorátu práce, so sídlom v Košiciach, Masarykova č. 10, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 24. 04. 2012 č. S/2012/01403-2.1 O-72/2012 takto

r o z h o d o l :

Postupuje vec Krajskému súdu v Žiline ako súdu miestne príslušnému na ďalšie konanie a rozhodnutie.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 25. 06. 2012 doručenou tunajšiemu súdu dňa 27. 06. 2012 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia Národného inšpektorátu práce zo dňa 24. 04. 2012 č. S/2012/01403-2.1 O-72/2012, ktorým mu tento zamietol odvolanie proti rozhodnutiu Inšpektorátu práce Žilina č. 23/2012-IZA-2.3/pok/R zo dňa 08. 02. 2012, ktorým bolo rozhodnuté podľa ust. § 19 ods. 1 písm. a) zák. č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zák. č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o uložení pokuty žalobcovi vo výške 800,-- eur a zároveň žalovaný cit. rozhodnutie Inšpektorátu práce Žilina potvrdil.

Z obsahu podania žalobcu zo dňa 25. 06. 2012 je zrejmé, že predmetom konania je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postup Národného inšpektorátu práce podľa II. hlavy V. časti O. s. p. (§ 247 a nasl. O. s. p.) , t. j. rozhodnutia žalovaného, ktorý je orgánom s pôsobnosťou pre celé územie SR. Zároveň súd zistil, že žalobca má sídlo v Čadci, Námestie slobody č. 1015.

Podľa § 246a ods. 1 O. s. p. miestne príslušným je súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie SR, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa.

Podľa § 85 ods. 2 O. s. p. s použitím § 246c O. s. p. všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v ktorého obvode má právnická osoba sídlo.

Podľa § 3 ods. 6 písm. b) zák. č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov SR v platnom znení, sídlom Krajského súdu v Žiline je mesto Žilina, do jeho obvodu patrí aj obvod Okresného súdu Čadca.

V zmysle § 250d ods. 2 O. s. p. ak predseda senátu zistí, že súd nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému súdu.

Keďže žalobca má sídlo v obvode Okresného súdu Čadca, ktorý je jeho všeobecným súdom a tento je v obvode Krajského súdu v Žiline, na konanie v tejto veci, týkajúcej sa preskúmania rozhodnutia orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenska, vychádzajúc z cit. zák. ustanovení miestne príslušným je Krajský súd v Žiline.

Preto považoval súd za potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uznesenie možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.