KSKE 7 S 115/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/115/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200937 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200937.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Kuruca, členiek senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Tamary Sklenárovej, v právnej veci žalobcu F., Z..F..P.. Z. S. XX, N., zast. advokátom JUDr. Ing. Ľubomírom Niedelským, Hviezdoslavova 7, Košice, proti žalovanému Obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice, Hroncova 13, Košice, za účasti účastníka V. G., Z..F..P.., G. XX, N., zast. spoločnosťou Law & Trust - advokátska kancelária, Karadžičova 12, Bratislava, za ktorú koná advokát a konateľ JUDr. Igor Nagy, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2011/03846-03 zo dňa 29.07.2011 takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a .

Žalobcovi ne p r i z n á v a právo na náhradu trov konania .

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 28.10.2011 podanou na poštovú prepravu toho istého dňa sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 2011/03846-03 zo dňa 29.07.2011, ktorým žalovaný podľa § 59 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie mesta Košice - špeciálny stavebný úrad č. A/2011/09673-8 zo dňa 29.04.2011 o povolení zmeny stavebných objektov SO 200 Komunikácie, dopravné riešenie stavby I.: SO 201 Stavebné úpravy na komunikácii Štúrova - Námestie osloboditeľov Juh, SO 111 Vonkajšie rampy do garáží stavby Nákupno-zábavné centrum V. G. , časť E 2 - vonkajšie inžinierske objekty pred ich dokončením nachádzajúcich sa na pozemkoch s A.. Č.. XXXX/XXX, XXXX/XXX, XXXX/XXX, XXXX/X, XXXX V. XXXX/XX kat. Ú.. Z. V. na Z. parc.Č.. XXXX/X V. XXXX/X kat. Ú.. Z. O.. Súčasne zamietol žiadosť žalobcu o odpustenie zmeškanej lehoty a návrh na prerušenie konania podané listom zo dňa 03.06.2011. Správny orgán prvého stupňa ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 68 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povolil zmenu stavebných objektov SO 200 Komunikácie, dopravné riešenie, stavba I.: SO 201 Stavebné úpravy na komunikácii Štúrova - Námestie osloboditeľov Juh, SO 211 Vonkajšie rampy do garáží stavby Nákupno-zábavné centrum V. G. časť E 2 -vonkajšie inžinierske objekty pred ich dokončením stavebníkovi V. G., Z..F..P.. N.. Predmetné stavebné objekty sa nachádzajú na už uvedených pozemkoch v G.. Ú.. Z. a v G.. Ú.. Z. O.. Zmena stavebných objektov pred ich dokončením spočíva v zmene podmienky č. 1 v tom smere, že uvedené stavebné objekty sa budú realizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní o zmene stavby pred jej dokončením (vypracoval ju L.. A. H.) . Dokumentácia zmeny stavby pred jej dokončením tvorí prílohu rozhodnutia. Správny orgán prvého stupňa súčasne konštatoval, že rozhodnutie je nedeliteľnou súčasťou stavebného povolenia vydaného správnym orgánom prvého stupňa pod č. A/2009/08627-20/812 zo dňa 26.10.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.11.2009, pričom ostatné podmienky stavebného povolenia ostávajú nezmenené.

V odôvodnení rozhodnutia správny orgán prvého stupňa konštatoval, že stavebník V. G., Z..F..P.. N. požiadal podaním zo dňa 23.02.2011 o zmenu už uvedených stavebných objektov, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie správnym orgánom prvého stupňa dňa 26.10.2009.

Ďalej uviedol, že zmena už uvedených stavebných objektov sa týka podmienky č.1 stavebného povolenia. Riešenie dopravy v okolí Nákupno-zábavného centra V. G. navrhuje rekonštruovať úsek východo - západnej zbernej komunikácie prechádzajúcej koridorom Námestia osloboditeľov v úseku medzi križovatkami Jantárová/Palackého/Protifašistických bojovníkov a Štúrova /Mojmírova južným okrajom námestia osloboditeľov a napojením do Štúrovej ulice. Komunikácia Štúrova - Námestie osloboditeľov sa prebuduje do kategórie MZ - 20,5/60-štvropruhová obojsmerná stredovo delená komunikácia so šírkou jazdných pruhov 30,25 m, vodiacimi pásmi šírky 0,5 m a so stredovým deliacim pásom šírky asi 3,0 m. Celková dĺžka úpravy komunikácie je v smere Štúrova - Palackého asi 650 m. Túto časť dopravnej stavby rieši objekt SO 201 Stavebné úpravy na komunikácii Štúrova - Námestie osloboditeľov Juh. Vybudoval sa úsek komunikácie v kilometri 038225 - 0,46080 v celkovej dĺžke 78,55 m - dva jazdné pruhy šírky 3,25 m s obojstrannými vodiacimi pruhmi 0,5 m a chodník na južnej strane šírky tri metre. V rámci zmeny stavby sa dobuduje komunikácia v smere západ - východ do plného profilu, dopĺňa sa tretí jazdný pruh. Komunikácia sa kilometri 0,38225 - 0,44690 v dĺžke úseku 64,5 m rozširuje o 3,25 m. Predmetom zmeny SO 211 Vonkajšie rampy do garáží je vybudovanie nájazdovej rampy A2-B2 do pozemných garáží Nákupno-zábavného centra V. G.. Pôvodne navrhnutá hrúbka oporných železobetónových múrov 0,8 m bola redukovaná na hrúbku 0,3 m. Nosná konštrukcia rámp bude realizovaná ako železobetónový monolitický múr tvaru U. Hrúbka dna je 400 mm, hrúbka stien 300 mm. V mieste premostenia nad oporným múrom je vytvorená železobetónová monolitická doska hrúbky 650 mm s príslušnými atikovými múrmi hrúbky 300 mm. Súčasne dôjde k úprave pôvodného podôrysného profilu navrhovaných múrov v oblúku R 6 (osové) na riešenie v uhle 90 stupňov (pôvodný vonkajší oblúk) , resp. v uhle 2x45 stupňov (pôvodný vnútorný oblúk) . Navrhovanou úpravou nájazdových rámp s zvýši vnútorná šírka nájazdovej komunikácie z pôvodnej šírky 2x3,0 m na 2x3,5 m, čo znamená väčší komfort pre vodičov vchádzajúcich do objektu a vychádzajúcich z objektu nákupno-zábavného centra V. G.. Tieto zmeny sa dotýkajú pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice a stavebník k nim preukázal iné právo podľa § 139 stavebného zákona - zmluvou o nájme č. XXXXXXXXXX uzavretej dňa 13.07.2009 s mestom Košice v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 03.08.2010.

Správny orgán prvého stupňa napokon konštatoval, že P. Č. ako príslušný stavebný úrad overujúci dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí vydal súhlasné záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona pre povolenie zmeny predmetných stavebných objektov, účastníci konania neuplatnili žiadne námietky a zo strany dotknutých orgánov neboli vznesené záporné ani protichodné stanoviská.

Na odvolanie žalobcu žalovaný napadnutým rozhodnutím zo dňa 29.07.2011 zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa. V reakcii na žalobné námietky žalobcu (podľa žalobcu vonkajšie rampy do garáží nie sú súčasťou miestnej komunikácie, a preto o zmene stavby, ktorou je vybudovanie nájazdovej rampy nemôže rozhodovať špecializovaný stavebný úrad v zmysle cestného zákona; navrhovateľ zmeny stavby mieni využiť vyvlastnené pozemky na súkromný účel, pretože navrhovaná zmena stavby - výstavba nájazdových rámp A2 - B2 do podzemných garáží Nákupno - zábavného centra V. sa má realizovať na pozemkoch, ktoré stavebník vyvlastnil na úkor žalobcu) žalovaný uviedol, že pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Pretože pri nájazdovej a výjazdovej rampe ide o pozemnú komunikáciu, pre jej povolenie bol príslušný práve špeciálny stavebný úrad, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. O povolení zriadenia všetkých vjazdov a výjazdov do podzemných garáží stavby NZC V. G. z dôvodu dopravného napojenia bolo rozhodnuté rozhodnutím č. A/2009/07879-1 zo dňa 22.06.2009 mestom Košice ako správnym orgánom vykonávajúcim štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií. V zmysle cestného zákona a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon sa súčasťou pozemných komunikácií rozumejú aj vjazdy a výjazdy, ktoré pripájajú miestnu komunikáciu k susednej nehnuteľnosti. Vonkajšie rampy do garáží sú umiestnené na cestnom pozemku vo vlastníctve mesta Košice. Podľa zmluvy o nájme zo dňa 13.07.2009 medzi spoločnosťou V. G., Z..F..P.. a mestom Košice v znení dodatku č.1 zo dňa 03.08.2010 investor V. G., Z..F..P.. vybuduje dielo - stavbu verejnoprospešné investície so

všetkými súčasťami a príslušenstvom na svoj náklad a zhotovené dielo v rozsahu uvedenom v prílohe č.3 tejto zmluvy podľa zmluvne dohodnutých podmienok prevedie bezodplatne s výnimkou časti diela dohodnutých odplatne za jedno euro do vlastníctva mesta Košice vrátane pozemkov dotknutých stavbou.

Žalovaný napadnutým rozhodnutím súčasne zamietol žiadosť žalobcu o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie námietok stanovených vo verejnej vyhláške (oznámenie začatia konania o zmene stavby pred dokončením v zmysle § 61 stavebného zákona) ako aj návrh na prerušenie konania z dôvodu prebiehajúceho konania na Najvyššom súde SR vo veci preskúmania rozhodnutia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo veci vyvlastnenia súčasnej parcely Č.. XXXX/XXX G.. Ú.. Z.. Zdôvodnenie zamietnutia týchto návrhov žalobcu žalovaným súd nebude uvádzať z dôvodu, že žalobca tieto výroky žalovaného podanou žalobou nenapadol.

Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného v časti, ktorou bolo zamietnuté jeho odvolanie a bolo potvrdené rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa, ktorou bola povolená zmena stavby SO 211 Vonkajšie rampy do garáží stavby Nákupno-zábavné centrum V. G. . Tvrdil, že nájazdové rampy a 2 - B2 do podzemných garáží Nákupno-zábavného centra V. nie sú súčasťou cestného pozemku, ani súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie podľa cestného zákona ani podľa vyhl.č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. Preto o zmene stavby, ktorou je vybudovanie nájazdovej rampy, nemôže rozhodovať špecializovaný stavebný úrad podľa cestného zákona, ale príslušný stavebný úrad. Ďalej namietal, že výstavba predmetných nájazdových rámp sa má realizovať na pozemkoch, ktoré stavebník V. G., s.r.P.. vyvlastnil rozhodnutím Krajského stavebného úradu v Košiciach č. 2009/00665 zo dňa 27.05.2009 na úkor žalobu za účelom výstavby ciest a komunikácií. Pretože nájazdové rampy nie sú súčasťou verejnej komunikácie, a navrhovateľ zmeny stavby mieni použiť vyvlastnené pozemky na súkromný účel, potom výstavba súkromných nájazdových rámp do objektu navrhovateľa zmeny stavby je v rozpore s ustanovením § 115 stavebného zákona, podľa ktorého vyvlastnený pozemok možno užívať len na účel, na ktorý bol vyvlastnený. Naviac rozsudkom Najvyššieho súdu SR č.k. 6Sžp/15/2011 zo dňa 07.09.2011 bolo zrušené rozhodnutie Krajského stavebného úradu v Košiciach č. 209/00665 zo dňa 27.05.2009 o vyvlastnení pozemkov, v dôsledku čoho navrhovateľ stavby nemá iné právo k pozemku, ktoré musí preukázať v konaní o zmene stavby.

Žalovaný v písomnom vyjadrení zo dňa 05.12.2011 navrhol žalobu zamietnuť. Uviedol, že podľa § 1 ods.3 cestného zákona pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso aj súčasti. Súčasťou povoľovania stavby pozemnej komunikácie sú aj jej súčasti a vyvolané úpravy. Pretože pri nájazdovej a výjazdovej rampe ide o pozemnú komunikáciu, pre jej povolenie je príslušné mesto Košice - špeciálny stavebný úrad. Súčasťou pozemných komunikácií sú vjazdy a výjazdy nachádzajúce sa na cestnom pozemku, ktoré pripájajú miestnu komunikáciu k susednej nehnuteľnosti. Vjazdové a výjazdové rampy až po objekt SO 101 Hlavný stavebný objekt sú umiestnené na cestnom pozemku vo vlastníctve mesta Košice, sú súčasťou miestnej komunikácie, ktorej vlastníkom je mesto Košice. Preto nie je možné súhlasiť s tvrdením žalobcu, že vjazdové a výjazdové rampy nie sú súčasťou pozemnej komunikácie. Súčasti miestnych komunikácií príkladmo vymenúva ustanovenie § 8 vyhl.č. 35/1984 Zb. Žalobca nekonkretizoval, podľa ktorého právneho predpisu vjazdové a výjazdové rampy nie sú súčasťou miestnej komunikácie. Preto na povolenie zmeny stavby bolo príslušné mesto Košice ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 2 ods.2 zákona č. 534/2001 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy pozemných komunikácií a podľa ustanovenia § 3 ods.2 cestného zákona. Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.

Žalovaný nesúhlasil ani s tvrdením žalobcu, podľa ktorého navrhovateľ stavby nemá iné právo k pozemku v zmysle § 58 ods.2 stavebného zákona v dôsledku toho, že rozsudkom Najvyššieho súdu SR č.k. 6Sžp/15/2011 zo dňa 07.09.2011 bolo zrušené rozhodnutie Krajského stavebného úradu v Košiciach č. 2009/00665 zo dňa 27.05.2009 o vyvlastnení pozemkov. Táto skutočnosť je úplne irelevantná a tvrdenie je účelové, pretože uvedený rozsudok bol vydaný dňa 07.09.2009, nadobudol právoplatnosť až 10.11.2011, t.j. až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 29.07.2011. Nie sú pochybnosti o tom, že v čase vedenia konania o povolení zmeny stavebných objektov SO 201 a

SO 211 pred ich dokončením stavebník preukázal iné právo podľa § 139 ods.1 stavebného zákona k stavebným pozemkom vo vlastníctve mesta Košice, a to na základe zmluvy o nájme uvedenej v rozhodnutí správneho orgánu prvého stupňa ako aj žalovaného.

Účastník V. G., Z..F..P.. navrhol žalobu zamietnuť. Poukázal na skutočnosť, že žalobca nič nenamietal proti pôvodnému stavebnému povoleniu zo dňa 26.10.2009, pričom teraz žalobou napadnuté rozhodnutie iba upresňuje podmienky realizovania stavby.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O.s.p. po preskúmaní žalobou napadnutého rozhodnutia žalovaného a oboznámení sa s administratívnymi spismi žalovaného a správneho orgánu prvého stupňa jednomyseľne dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

Podľa § 120 ods.1 stavebného zákona pri stavbách pozemných komunikácií vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia orgány vykonávajúce štátnu správu na uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov (ďalej len špeciálne stavebné úrady ) .

Podľa § 3a ods.4 cestného zákona pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu v zmysle § 120 stavebného zákona pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.

O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť prevádzky na nej príslušný cestný správny orgán (§ 3b ods.1 cestného zákona) .

Podľa § 4b ods.1 cestného zákona miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

Ustanovenie § 8 ods.1,2 vyhl.č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, definuje cestný pozemok tak, že ho tvorí teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a cestnej pomocné pozemky, pričom príkladmo (použitý pojem najmä ) vymenúva súčasti diaľnic, ciest a miestnych komunikácií.

Stavebným povolením, ktoré vydalo mesto Košice ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 stavebného zákona a § 3a ods.4 cestného zákona dňa 26.10.2009 pod č. A/2009/008627-20, bola v rámci stavebných objektov SO 200 Komunikácia dopravné riešenie, I. etapa - úrovňové riešenie dopravy povolená okrem iného aj stavba SO 211 Vonkajšie rampy do garáží stavby Nákupno-zábavné centrum V. G. , pričom pre realizáciu stavby v bode 1 záväzných podmienok bolo stanovené, že stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom tomto v stavebnom konaní, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier L.. A. H. vo februári 2009, pričom prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.11.2009.

Podľa projektovej dokumentácie pre zmenu stavby SO 211 Vonkajšie rampy do garáží spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Pavlom Titlom vo februári 2011 a technickej správy k nej obsahom zmeny stavby pred dokončením je zmena konštrukcie rámp - oporných múrov železobetónovej konštrukcie. Pôvodne navrhnutá šírka oporných železobetónových múrov 0,8 m bola redukovaná na 0,3 m. Navrhovaná úprava nájazdových rámp zvýšila vnútornú šírku nájazdovej komunikácie z pôvodnej šírky 2x3,0 m na 2x3,5 m, čo znamená väčší komfort pre vodičov vchádzajúcich do objektu, resp. vychádzajúcich z objektu Nákupno-zábavného centra V.. Súčasne dochádza k úprave pôvodného

pôdorysného profilu navrhovaných múrov v oblúku R 6 osové na riešenie v uhle 90 stupňov (pôvodný vonkajší oblúk) , resp. v uhle 2x45 stupňov (pôvodný vnútorný oblúk) .

Súd v súlade s dispozičnou zásadou, ktorou je ovládané konanie podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 248 ods.2, § 250j ods.1 O.s.p.) preskúmal žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného len v rozsahu jeho napadnutia žalobou, pričom sa zaoberal žalobnými dôvodmi uvedenými v žalobe.

V prvom rade je potrebné uviesť, že žalobca nekonkretizoval, ako boli dotknuté jeho subjektívne práva rozhodnutím žalovaného a správneho orgánu prvého stupňa. Súd poukazuje na skutočnosť, že žalobca ako účastník konania o povolenie stavby SO 211 Vonkajšie rampy do garáží ako aj ďalších dopravných stavieb, ktoré boli predmetom stavebného povolenia č. A/2009/08627-20 zo dňa 26.10.2009, nenamietal proti povoleniu predmetnej stavby a proti uvedenému stavebnému povoleniu odvolanie nepodal. Zmena predmetnej stavby pred jej dokončením spočívala iba v zmene konštrukcie rámp - redukcii oporných múrov železobetónovej konštrukcie z 0,8 m na hrúbku 0,3 m a v úprave pôvodného pôdorysného profilu navrhovaných múrov. Žalobca nezdôvodnil, prečo proti povoleniu predmetnej stavby nemal výhrady, ale nesúhlasí iba so zmenou technického riešenia tejto stavby v uvedenom smere.

Žalobná námietka žalobcu týkajúca sa vecnej nepríslušnosti mesta Košice ako špecializovaného stavebného úradu na konanie je nedôvodná. Predmetnú stavbu povolilo mesto Košice ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie, a preto aj na povolenie zmeny predmetnej stavby pred jej dokončením bolo príslušné ako špecializovaný stavebný úrad. Nájazdové rampy A2 - B2 do podzemných garáží - Nákupno-zábavného centra V. G., ktoré boli predmetom zmeny stavby SO 211 Vonkajšie rampy do garáží, v zmysle § 4b ods.1 cestného zákona a § 8 ods.1,2 vyhl. č. 35/1984 Zb. sú nesporne súčasťou miestnej komunikácie. Preto na povolenie tejto stavby, ako aj na zmenu tejto stavby pred jej dokončením, je vecne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie (§ 3a ods.4 cestného zákona) .

V čase vydania žalobou napadnutého rozhodnutia žalobcovi zmeny stavby - účastníkovi V. G., Z..F..P.. svedčilo iné právo v zmysle § 139 ods.1 stavebného zákona k stavebným pozemkom, ktorých sa povoľovaná zmena pred jej dokončením dotýkala. Navrhovateľovi zmeny stavby pred jej dokončením svedčilo nájomné právo na základe už uvedenej nájomnej zmluvy zo dňa 13.07.2009. Preto skutočnosť, že rozsudkom Najvyššieho súdu SR č.k. 6Sžp/15/2011 zo dňa 07.09.2011 bolo následne zrušené rozhodnutie Krajského stavebného úradu v Košiciach č. 2009/00665 zo dňa 27.05.2009 o vyvlastnení pozemkov pôvodne patriacich žalobcovi, na ktorých bola umiestnená predmetná stavba, nemá právny význam. Táto žalobná námietka žalobcu nie je dôvodná, pretože v čase vydania žalobou napadnutého rozhodnutia navrhovateľovi zmeny stavby svedčilo iné právo v zmysle § 139 ods.1 stavebného zákona.

Pretože žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného bolo vydané v súlade so zákonom, súd žalobu podľa § 250j ods.2 O.s.p. zamietol.

Neúspešnému žalobcovi nevzniklo právo na náhradu trov konania (§ 250k ods.1 O.s.p.) . O náhrade trov konania účastníka V. G.Š., Z..F..P.. súd nerozhodoval, pretože tento účastník si právo na náhradu trov konania neuplatnil (§ 151 ods.1 za použitia § 246c ods.1 O.s.p.) .

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.