KSKE 7 S 117/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 117/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/117/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200952 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200952.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu A. M. O., bytom V. Ko, B. Č.. X, zast. advokátom JUDr. Vladislavom Vašivom, Žižkova 6, Košice, proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Košiciach, Komenského č.52, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2011/00710 zo dňa 30.08.2011 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 03.11.2011 osobne podanou na Krajskom súde v Košiciach dňa 04.11.2011 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 2011/00710 zo dňa 30.08.2011, ktorým žalovaný podľa § 59 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na základe odvolania účastníkov konania K. F. T. Ing. E. F., obaja B. F. XX, A., zrušil rozhodnutie Stavebného úradu - mesta Košice, pracovisko Košice - Staré mesto č. A/2011/00931-12/I./Kir zo dňa 14.04.2011. Rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa bola podľa § 88a a § 88 ods.1 písm.b/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dodatočne povolená stavba X. - J. s príležitostným využitím na gastroslužby, B. X, A. o zastavanej ploche 128 m2 na pozemku parcelné číslo XXXX/X V. kat. Ú.. Č. T. . X. J., B. X, A. o zastavanej ploche 22 m2 na pozemku parcelné číslo XXXX/X V. kat. Ú.. Č., pre stavebníka A. M. O., B. X, A., a súčasne bolo podľa § 82 ods.1 stavebného zákona povolené užívanie predmetných stavieb.

Žalovaný v závere napadnutého rozhodnutia uviedol, že po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia bude stavebný úrad postupovať tak, aby napravil zistenie pochybenia, pričom bude vychádzať zo žiadosti podanej dňa 09.10.2007 s tým, že nie je možné oddeliť realizované terénne úpravy od stavieb pivníc. Z predložených projektových dokumentácií pivníc vyplýva aj realizácia oporných múrov. Projektová dokumentácia pivníc musí byť vypracovaná aj vrátane terénnych úprav a tieto musia byť v tomto prípade predmetom konania podľa ustanovenia § 88 ods.1 písm.b/ v spojení s ustanovením § 88a stavebného zákona, keďže ich nie je možné oddeliť vzhľadom na ich vzájomné prepojenie. V konaní je potrebné postupovať tak, aby bola čitateľná prvá a druhá fáza konania a na základe výsledkov konania stavebný úrad vo veci kvalifikovane rozhodne.

Včas podaným opravným prostriedkom sa žalobca domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia žalovaného a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie.

Podľa § 248 písm.a/ O.s.p. súdy nepreskúmavajú rozhodnutia správnych orgánov predbežnej povahy a procesné rozhodnutia týkajúce sa vedenia konania.

Podľa § 250d ods.3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom.

Žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného má charakter procesného rozhodnutia týkajúce sa vedenia konania. Pri posúdení charakteru žalobou napadnutého rozhodnutia žalovaného krajský súd vychádzal z konštantnej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR. Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR z 25.06.2009 sp.zn. 4Sžso/30/2009 publikovaného pod č. 51/2009 Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR rozhodnutie, ktorým odvolací orgán zrušil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa nezakladá, nemení ani nezrušuje konkrétne práva alebo povinnosti fyzickej alebo právnickej osoby, preto nemôže byť predmetom súdneho preskúmavania podľa piatej časti O.s.p. . V dôvodoch tohto rozhodnutia Najvyšší súd SR uviedol:

Odvolací súd zhodne so súdom prvého stupňa považuje napadnuté rozhodnutie žalovaného za rozhodnutie procesného charakteru, ktoré nie je konečným rozhodnutím vo veci a ktorým žalobkyňa nebola ukrátená na svojich právach. Týmto rozhodnutím sa vec opäť vracia do štádia správneho konania pred orgánom prvého stupňa, a preto nemení s konečnou platnosťou nič na subjektívnych právach žalobkyne .

K rovnakým právnym záverom dospel Najvyšší súd SR aj v uznesení zo dňa 26.10.2011, sp.zn. 6Sžp/20/2011, keď uviedol:

V danom konaní je predmetom súdneho prieskumu rozhodnutie, ktorým žalovaný správny orgán v odvolacom konaní zrušil neprávoplatne prvostupňové rozhodnutie a v týchto prípadoch z ustálenej judikatúry jednoznačne vyplýva, že nejde o spôsobilý predmet súdneho prieskumu zákonnosti (pozri bližšie rozsudok NS SR sp.zn. 3Sžf/123/2009, ako aj rozhodnutie NS SR publikované v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov SR pod R95/1994) . Žalobkyňa preto bude mať možnosť domáhať sa svojich hmotných subjektívnych práv v rámci následného správneho konania ako aj v rámci preskúmania právoplatného rozhodnutia správneho orgánu súdom podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. ... Z vyššie uvedených skutočností jednoznačne vyplýva, že prvostupňový súd nepochybil, keď konanie v súlade s ustanovením § 250d ods.3 O.s.p. zastavil, keďže v danom konaní neexistuje spôsobilý predmet súdneho prieskumu v zmysle § 247 ods.1 O.s.p. (meritórne rozhodnutie správneho orgánu) .

Obdobný právny názor zaujal Najvyšší súd SR aj v rozsudku zo dňa 19.08.2010 sp.zn. 3Sžf/123/2009.

Vzhľadom na uvedené dôvody preto krajský súd konanie o žalobe zastavil podľa § 250d ods.3 O.s.p.

Výrok o trovách konania vyplýva z ustanovenia § 146 ods.1 písm.c/ v spojení s § 246c ods.1 veta prvá O.s.p.

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.