KSKE 7 S 117/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 117/2012

KS v Košiciach, dátum 07.08.2012, sp.zn. KSKE 7 S 117/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/117/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200753 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200753.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu L. Č. D. M. J. Z. M. O. H. , trvale bytom v Q. Z. V., O. Č.. XXXX/X, zastúpeného JUDr. Milanom Križalkovičom, advokátom, AK so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Hviezdoslavova č. 11, proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu PZ v Košiciach, Krajskému dopravnému inšpektorátu, ul. Kuzmányho č. 8, Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 30. 04. 2012 č. KRPZ-KE-KDI2-P-73/2012 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 29. 06. 2012 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, Krajského dopravného inšpektorátu zo dňa 30. 04. 2012 č. KRPZ-KE- KDI2-P-73/2012, ktorým tento podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov potvrdil rozhodnutie Okresného dopravného inšpektorátu, Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi, vydaného pod č. ORPZ-SN-ODI2-P-500/2011 zo dňa 06. 02. 2012 a odvolanie žalobcu zo dňa 20. 02. 2012 v celom rozsahu zamietol.

Podaním zo dňa 03. 08. 2012 doručeným súdu dňa 08. 08. 2012 žalobca prostredníctvom právneho zástupca súdu oznámil, že na žalobe zo dňa 29. 06. 2012 netrvá, berie ju v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť.

V zmysle § 250h ods. 2 O. s. p. až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť.

V zmysle § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť.

Vzhľadom na to, že žalobca vzal svoju žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu späť, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c, a §250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.