KSKE 7 S 120/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/120/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200960 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200960.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kuruca, členiek senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Tamary Sklenárovej, v právnej veci navrhovateľa Okresný prokurátor Okresnej prokuratúry Košice II., Mojmírova č.5, Košice, proti odporcovi Mestská časť Košice - Pereš, Krompašská č.54, Košice, za účasti účastníka Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Pereš, Krompašská č.54, Košice, o návrhu navrhovateľa podľa § 250zf O.s.p. na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Pereš zo dňa 12.05.2011 č. 42/2011, č.61/2011 a č.52/2011 takto

r o z h o d o l :

Návrh z a m i e t a .

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 27.10.2011 sa navrhovateľ domáhal zrušenia uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Pereš č. 42/2011 zo dňa 12.05.2011, ktorým miestne zastupiteľstvo uložilo starostovi mestskej časti povinnosť zverejniť výzvu na obstaranie vytvorenia novej web - stránky Mestskej časti Košice - Pereš.

Ďalším návrhom zo dňa 28.10.2011 sa navrhovateľ domáhal zrušenia uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Pereš zo dňa 12.05.2011 č. 61/2011, ktorým miestne zastupiteľstvo žiadalo starostu mestskej časti o zabezpečenie zverejňovania zápisníc z rokovania miestneho zastupiteľstva na webovej stránke mestskej časti počnúc týmto rokovaním. Podľa uznesenia zápisnicu bude zapisovateľ tvoriť v elektronickej forme priebežne priamo na miestnom zastupiteľstve. Zápisnica bude obsahovať stručný priebeh diskusie, mená jednotlivých predkladateľov návrhov, výsledky hlasovania jednotlivých poslancov - menom a konkrétny prednesený výrok na požiadanie starostu, prednostu, poslanca a ďalších osôb, ktorým bolo udelené slovo. Zápisnica nesmie obsahovať osobné hodnotenie zapisovateľa o priebehu zastupiteľstva. Po skončení miestneho zastupiteľstva sa zápisnica vytlačí a zúčastnení kompetentní ju podpíšu skôr ako sa rozídu. Následne ju zapisovateľ oskenuje a do dvoch dní zverejní na webovej stránke mestskej časti.

Napokon návrhom zo dňa 28.10.2011 sa navrhovateľ domáhal zrušenia uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Pereš zo dňa 12.05.2011 č. 52/2011, ktorým miestne zastupiteľstvo žiadalo starostu mestskej časti počnúc rokovaním o pravidelné zverejňovanie uvedeného reportu a hlavnej knihy vždy najneskôr do 10 kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca na webovej stránke mestskej časti www.mcperes.sk .

Vo všetkých uvedených návrhoch navrhovateľ konštatoval, že Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice- Pereš nevyhovelo protestom okresného prokurátora Okresnej prokuratúry Košice II. zo dňa 11.08.2011, ktorými sa dožadoval zrušenia citovaných uznesení miestneho zastupiteľstva. Navrhovateľ ďalej vo všetkých návrhoch odcitoval znenie ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, článku 2 ods.2 a článku 13 ods.1 Ústavy SR, § 15 ods.3 zákona č. 401/1990 Zb.

Navrhovateľ následne konštatoval: Z uvedeného vyplýva, že Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Pereš nepostupovalo podľa citovaných ustanovení právnych predpisov, pretože prijatím a schválením uznesení č. 42/2011, č. 61/2011 a č. 52/2011 prekročilo kompetencie dané miestnemu (obecnému) zastupiteľstvu zákonom, konkrétne ustanovením § 11 ods.4 citovaného zákona o obecnom zriadení.

Zároveň uznesenie miestneho zastupiteľstva odporuje článku 2 ods.2 a článku 13 ods.1 Ústavy SR, podľa ktorej štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon a povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, pričom napadnutými uzneseniami miestne zastupiteľstvo rozhodlo nad rámec kompetencií vyplývajúcich mu zo zákona o obecnom zriadení.

Krajský súd uznesením č.k. 7S/120/2011-15 zo dňa 11.11.2011 spojil uvedené návrhy vedené pod sp.zn. 7S/120/2011, 7S/122/2011 a 7S/124/2011 na spoločné konanie ďalej vedené pod sp.zn. 7S/120/2011 a pribral dokonania ako účastníka konania Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Pereš z dôvodov uvedených v tomto uznesení.

Odporca v písomnom vyjadrení zo dňa 16.12.2011 navrhol vyhovieť návrhu a uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Pereš č. 42, č. 61 a č. 52 prijaté dňa 12.05.2011 zrušiť.

Účastník Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Pereš uznesením č. 154/2011 zo dňa 14.12.2011 podľa obsahu uznesenia navrhlo zamietnuť návrhy z dôvodu, že napadnuté uznesenia považuje za zákonné a nepoškodzujúce záujmy Mestskej časti Košice - Pereš. Prijaté uznesenia mali prispieť ku skvalitneniu života občanov miestnej časti Košice - Pereš. Ak v uzneseniach miestne zastupiteľstvo žiada starostu a výkonné orgány mestskej časti o plnenie predmetných uznesení, nemôže ísť o nič protizákonné.

Súd v konaní podľa § 250zf O.s.p. po preskúmaní napadnutých uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Pereš a oboznámení sa so spisovým materiálom odporcu dospel k záveru, že návrh nie je dôvodný.

Odporca na pojednávaní konanom dňa 25.01.2012 uviedol, že prijatými uzneseniami došlo k zásahu do právomoci starostu mestskej časti. K uzneseniu č. 42/2011 uviedol, že doterajšiu webovú stránku mestskej časti považuje taktiež za nedokonalú, a preto po zverejnení výzvy na obstaranie novej webovej stránky bola vybratá firma, ktorá pracuje na jej vytvorení. K uzneseniu č. 61/2011 uviedol, že lehota dva dni na publikovanie zápisníc z rokovania miestneho zastupiteľstva je veľmi krátka, pričom publikovať tieto zápisnice by bolo možné len v lehote 10 dní za predpokladu, ak by to ukladal rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva.

Poslanci C.. G. L. K. B.. C. L. na pojednávaní poskytli bližšie vysvetlenie k uzneseniu č. 154/2011, ktorým miestne zastupiteľstvo formou uznesenia zaujalo stanovisko k návrhom prokurátora. Uviedol, že miestne zastupiteľstvo nemohlo vyhovieť podaným protestom prokurátora, pretože protesty trpeli rovnakými právnymi vadami, neboli dostatočne odôvodnené a vychádzali aj z nesprávnych skutkových zistení rovnako ako podané návrhy. Za právnu vadu miestne zastupiteľstvo považovalo skutočnosť, že prokurátor vychádzal z okruhu oprávnení obecného zastupiteľstva podľa zákona o obecnom zriadení a nie z oprávnení miestneho zastupiteľstva podľa zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice. V protestoch

ako aj v návrhoch sa len citovali ustanovenia § 11 ods.4 zákona o obecnom zriadení a článok 2 ods.2 a článok 13 ods.1 Ústavy SR bez toho, aby bolo bližšie zdôvodnené, prečo sú prijaté uznesenia miestnym zastupiteľstvom nezákonné. Uviedli, že právomoci miestneho zastupiteľstva sú v zákone o meste Košice vypočítané iba demonštratívne. pri úprave právomoci miestneho zastupiteľstva starostu miestnej časti je potrebné vychádzať zo systematického výkladu týchto ustanovení, v zákone je upravená právomoc miestneho zastupiteľstva a následne postavenie starostu mestskej časti. Vzťahy medzi miestnym zastupiteľstvom a starostom založené zákonom o meste Košice sú postavené na tom, že starosta miestnej časti ako štatutárny zástupca prejavuje navonok vôľu vyjadrenú miestnym zastupiteľstvom. V uznesení č. 42/2011, ktoré sa týkalo výzvy na obstaranie vytvorenia novej webovej stránky pre mestskú časť, bola povinnosť uložená starostovi zverejniť výzvu spojenú s požiadavkou vytvorenia webovej stránky v súlade s platnou legislatívou. Bolo na víťazovi tohto výberového konania, aby zabezpečil súlad webovej stránky s platnou legislatívou, pretože poslanci stanovili iba minimálny okruh požiadaviek na vytvorenie webovej stránky. Dôvodom prijatia tohto uznesenia bola skutočnosť, že doterajšia webová stránka nezodpovedala súčasným požiadavkám. K ďalším dvom uzneseniam uviedli, že ich cieľom bolo zvýšiť transparentnosť s nakladaním s verejnými prostriedkami a informovať občanov miestnej časti o rokovaniach miestneho zastupiteľstva.

Zo spisového materiálu odporcu súd zistil, že uznesením č. 42/2011 zo dňa 12.05.2011 miestne zastupiteľstvo žiadalo starostu mestskej časti o zverejnenie výzvy na obstaranie vytvorenia novej webovej stránky mestskej časti podľa predloženého návrhu, a to v súlade s platnou legislatívou, pričom starosta doručené ponuky na výzvu mal predložiť komisii pre styk s verejnosťou.

Obsah uznesenia č. 61/2011 zo dňa 12.05.2011 bol doslovne uvedený v návrhu prokurátora.

Uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 52/2011 zo dňa 12.05.2011, ktorým miestne zastupiteľstvo žiadalo starostu o pravidelné zverejňovanie uvedeného reportu a hlavnej knihy vždy najneskôr do 10 kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca na stránke www.mcperes.sk, nadväzovalo na uznesenie č. 51/2011 prijaté toho istého dňa. Uznesením č. 51/2011 žiadalo miestne zastupiteľstvo starostu počnúc týmto rokovaním o predkladanie pravidelného mesačného reportu poslancov formou e-mailu v určenej štruktúre: náklady za dodávku a distribúciu elektriny pre verejné osvetlenie, náklady na dodávku a distribúciu elektriny ostatnej, náklady na vodné a stočné, náklady za dodávku plynu, náklady za telekomunikačné služby, mzdové náklady, náklady na nákup spotrebného materiálu potrebného pre prevádzku úradu, náklady na služobné motorové vozidlo, náklady vyplývajúce zo zmluvných vzťahov a ostatné náklady s tým, aby tieto položky boli uvádzané v porovnaní s mesačným plánom (rozpočet) a minulým rokom v danej štruktúre na mesačnej a kumulatívnej báze.

Starosta Mestskej časti Košice - Pereš podaním zo dňa 06.07.2011 žiadal Okresnú prokuratúru Košice II. o podanie protestov okrem iného aj proti uzneseniam miestneho zastupiteľstva č. 41, č. 52 a č. 61 zo dňa 12.05.2011 z dôvodu, že nimi došlo k porušeniu zákonov a uznesenia sú zjavne nevýhodné pre miestnu časť. K uzneseniu č. 42/2011 v tomto podaní uviedol, že navrhovaná štruktúra novej webovej stránky je v rozpore s výnosom Ministerstva financií SR č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a usmernením pre konverziu písomných dokumentov na elektronické dokumenty v súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv, objednávok a faktúr. Namietal, že poslanci nemajú právo určovať vzhľad, funkcionalitu, zloženie a správu webového sídla mestskej časti, pretože im tieto oprávnenia nevyplývajú z platných právnych predpisov. K uzneseniu č. 52/2011 a súčasne aj k uzneseniu č. 51/2011 uviedol, že poslancom sú prostredníctvom elektronickej pošty zasielané pravidelné informácie o výdajoch a príjmoch mestskej časti členené podľa funkčnej klasifikácie, pričom táto informácia za obdobie január až apríl 2011 bola naposledy poskytnutá 05.05.2011. Mestská časť nemá povinnosť zverejňovať hlavnú knihu a tabuľky s údajmi, ktoré si navrhnú poslanci. Miestna časť v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje všetky údaje (faktúry, objednávky a zmluvy) požadované zákonom. Nesúhlas s uznesením č. 61/2011 starosta mestskej časti zdôvodnil tým, že rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva neukladá povinnosť zverejňovať zápisnice z rokovaní miestneho zastupiteľstva. V čase podania podnetu na miestnom úrade okrem starostu na trvalý pracovný pomer nikto nepracuje, všetci zamestnanci dali výpoveď. Na zapisovanie zápisníc podľa tohto uznesenia a na ich zverejňovanie v tak krátkom čase nemá miestny úrad zamestnancov.

Podľa § 11 ods.4 písm.a/,b/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce aj jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods.1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta. Pod písm.c/ až p/ tohto ustanovenia sú uvedené ďalšie obecnému zastupiteľstvu vyhradené právomoci.

Podľa § 13 ods.5 zákona o obecnom zriadení starosta je štatutárnym orgánom majetkoprávnych vzťahov obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Podľa § 14 ods.2 písm.b/, d/ zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu, najmä rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a zásad hospodárenia so zvereným majetkom a vlastným majetkom, ako aj so zverenými a vlastnými finančnými príjmami, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a finančných príjmov a kontroluje hospodárenie s nimi, schvaľuje rozpočet mestskej časti a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet. Pod písm.a/, c/, e/ až k/ tohto ustanovenia sú uvedené ďalšie oblasti, v ktorých rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Postavenie starostu miestnej časti upravuje ustanovenie § 15 ods.3 zákona o meste Košice zhodne s ustanovením § 13 ods.5 zákona o obecnom zriadení.

Podľa § 250zf ods.1 O.s.p. ak obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo, miestne zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku nezruší na základe protestu prokurátora svoje uznesenie, ktoré je v rozpore so zákonom, môže prokurátor podať na súd návrh na zrušenie tohto uznesenia.

Pri posudzovaní dôvodnosti návrhu boli pre súd podstatné tieto právne východiská:

Ustanovenie § 250zf O.s.p. podmieňuje dôvodnosť návrhu prokurátora rozporom uznesenia príslušného zastupiteľského zboru so zákonom. Súd nie je oprávnený skúmať účelnosť, ekonomickú výhodnosť alebo vhodnosť uznesenia prijatého príslušným zákonodarným zborom.

Navrhovateľ v návrhoch, ktorými sa dožadoval zrušenia uznesení miestneho zastupiteľstva č. 42, č. 61 a č. 52 zo dňa 12.05.2011, odcitoval ustanovenie § 11 ods.4 zákona o obecnom zriadení, článok 2 a článok 13 Ústavy SR a ustanovenie § 15 ods.3 zákona o meste Košice, konštatoval, že miestne zastupiteľstvo týmito uzneseniami prekročilo svoje kompetencie vyplývajúce mu z ustanovenia § 11 ods.4 zákona o obecnom zriadení, a uviedol, že tieto uznesenia odporujú článku 2 ods.2 a článku 13 ods.1 Ústavy SR. Preto tieto uznesenia považuje za nezákonné. Pretože navrhovateľ bližšie nezdôvodnil, v čom spočíva nezákonnosť prijatých uznesení, súd sa iba domnieva, že nezákonnosť týchto uznesení vyplýva zo skutočností, že ustanovenie § 11 ods.5 zákona o obecnom zriadení výslovne neupravuje, že miestne zastupiteľstvo je oprávnené žiadať starostu miestnej časti o plnenie úloh obsiahnutých v predmetných uzneseniach.

Postavenie, oprávnenia a vzájomné vzťahy miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti upravuje špeciálny právny predpis - zákon o meste Košice s tým, že subsidiárne na túto oblasť právnych vzťahov sa vzťahuje zákon o obecnom zriadení (§ 24 zákona o meste Košice) . Zákon o meste Košice a taktiež zákon o obecnom zriadení pri úprave pôsobnosti orgánov obce (miestnej časti) - obecného zastupiteľstva, resp. miestneho zastupiteľstva a starostu nemôže detailne upraviť ich kompetencie, t.j. ani otázky, aké povinnosti môže obecné zastupiteľstvo (miestne zastupiteľstvo) ukladať starostovi.

Obecné zastupiteľstvo (miestne zastupiteľstvo) je zastupiteľský zbor zložený z poslancov obecného zastupiteľstva (miestneho zastupiteľstva) , pričom rozhoduje o základných otázkach života obce (o najdôležitejších otázkach miestneho významu) , pričom zákon o obecnom zriadení a zákon o meste Košice tieto oblasti príkladmo vymenúva. Obidva zákony definujú postavenie obecného a miestneho zastupiteľstva tak, že ide o zastupiteľský zbor obyvateľov obce (miestnej časti) a postavenie starostu ako výkonného orgánu obce (mestskej časti) .

Zákon o meste Košice a ani zákon o obecnom zriadení pri výpočte oprávnení miestneho zastupiteľstva nemôže byť tak kauzistický, aby predvídal všetky možné otázky, o ktorých by malo miestne zastupiteľstvo rozhodovať: Nemôže napr. upravovať, že mestské zastupiteľstvo je oprávnené uložiť starosti povinnosť predkladať miestnemu zastupiteľstvu výkazy o výdavkoch miestnej časti a tieto výkazy zverejňovať na webovej stráne miestnej časti alebo spôsob publikovania uznesení z rokovaní miestneho zastupiteľstva, pretože ide len o formy realizácie zákonných oprávnení miestneho zastupiteľstva. Pri posudzovaní zákonnosti predmetných uznesení súd skúmal, či uloženie povinnosti starostovi miestnej časti obsiahnuté v týchto uzneseniach nevylučuje zákon o meste Košice, zákon o obecnom zriadení alebo iný osobitný zákon, a to, či týmito uzneseniami neboli starostovi miestnej časti uložené povinnosti, plnením ktorých by bol porušený zákon.

Ustanovenie § 14 ods.2 písm.d/ zákona o meste Košice medzi najdôležitejšie otázky miestneho významu, ktoré sú vyhradené miestnemu zastupiteľstvu, zaraďuje aj schvaľovanie rozpočtu mestskej časti, jeho zmien a kontrolu jeho čerpania (obdobne ustanovenie § 11 ods.4 písm.b/ zákona o obecnom zriadení, pokiaľ ide o oprávnenia obecného zastupiteľstva) . Preto je potrebné posudzovať obsah uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 52/2011, ktoré bezprostredne nadväzuje na obsah uznesenia č. 51/2011, za formu realizácie oprávnenia miestneho zastupiteľstva kontrolovať čerpanie rozpočtu miestnej časti (sledovanie výdavkovej časti rozpočtu miestnej časti) . Tým, že miestne zastupiteľstvo napadnutým uznesením č. 52/2011 žiada starostu mestskej časti zverejňovať prehľad výdavkov miestnej časti a účtovnú knihu, nezasiahlo do kompetencií starostu miestnej časti, pričom nedošlo ani k porušeniu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (§ 11 ods.2 citovaného zákona) .

Obdobne je potrebné posudzovať obsah uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 42/2011. Podľa § 14 ods.2 písm.b/ zákona o meste Košice miestne zastupiteľstvo okrem iného rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania s vlastným majetkom ako aj s vlastnými finančnými príjmami. V zmysle týchto zákonných oprávnení bolo legitímne, ak miestne zastupiteľstvo žiadalo starostu o zverejnenie výzvy na obstaranie vytvorenia novej webovej stránky mestskej časti, pričom stanovilo aj minimálne štandardy, ktoré nová webová stránka mestskej časti musí spĺňať. Uvedené uznesenie pritom obsahovalo požiadavku súladu ponúk novej webovej stránky mestskej časti s platnou legislatívou. Otázkou, či odporca je spôsobilý zabezpečiť vytvorenie a fungovanie modulu fóra pre komunikáciu občan - mestská časť (išlo o požiadavku na obsahovú štruktúru webovej stránky) , sa súd nemohol zaoberať, pretože jeho pôsobnosť v konaní podľa § 250zf O.s.p. je obmedzená posudzovaním súladu uznesenia príslušného zastupiteľského zboru so zákonom.

Podľa § 12 ods.7 zákona o obecnom zriadení za použitia § 24 ods.1 zákona o meste Košice miestne zastupiteľstvo mestskej časti schvaľuje rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva, ktorým upravuje podrobné pravidlá rokovaní miestneho zastupiteľstva. Súčasťou rokovacieho poriadku je aj úprava zverejňovania zápisníc z rokovaní miestneho zastupiteľstva. Obsah uznesenia č. 61/2011 možno považovať za nepriamu novelizáciu rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti. Ak miestna časť je zo zákona oprávnená prijímať svoj rokovací poriadok, je oprávnená upraviť aj formu sprístupňovania zápisníc zo svojho rokovania.

Pretože súd nezistil, aby navrhovateľom napadnuté uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Pereš boli v rozpore so zákonom, návrh zamietol.

Neúspešnému navrhovateľovi súd nepriznal právo na náhradu trov konania (§ 250k ods.1 O.s.p.) .

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.