KSKE 7 S 125/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/125/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200973 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200973.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kuruca, členiek senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Tamary Sklenárovej, v právnej veci žalobcu L. Z. h m n , bytom S. U, X. A. XXX/XX, X., zast. advokátom JUDr. Jurajom Kusom, Námestie osloboditeľov č. 10, Michalovce, proti žalovanému Úradu hraničnej a cudzineckej polície, Riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance, Štefánikova 10, Sobrance, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-SO3-243-001/2011 zo dňa 09.09.2011 takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a .

Žalobcovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 07.11.2011 podanou na poštovú prepravu toho istého dňa sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-SO3-243-001/2011 zo dňa 09.09.2011, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a bolo potvrdené rozhodnutie Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru Vyšné Nemecké č. PPZ-HCP-SO17-46-097/2011 zo dňa 22.07.2011. Súčasne sa domáhal zrušenia rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie.

Rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa bol žalobca podľa § 56 ods.1 a § 57 ods.1 písm.b/ siedmy bod zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o pobyte cudzincov ) administratívne vyhostený na územie Ukrajiny a zároveň mu bol určený zákaz vstupu na územie SR na tri roky, t.j. do 21.07.2014. Správny orgán prvého stupňa odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že žalobca dňa 22.07.2011 o 05,30 hod. pri ceste motorovým vozidlom zn. VW Passat ev.č. 72744 PE s medzinárodnou poznávacou značkou UA na územie SR cez hraničný prechod Vyšné Nemecké z Ukrajiny neprihlásil dovoz tovaru, pričom vykonaním colnej kontroly bolo zistené, že žalobca nezákonne dováža cigarety zn. Camel žlté v počte 400 ks. a značky Camel modré v počte 200 ks, ktoré neboli opatrené ochrannou známkou SR a boli ukryté pod zadným nárazníkom uvedeného vozidla. Colná hodnota tovaru bola vyčíslená na sumu 18,00 eur a colný dlh je 67,20 eur. Pobočka colného úradu Vyšné Nemecké požiadala správny orgán prvého stupňa o administratívne vyhostenie žalobcu a o určenie zákazu vstupu žalobcovi na územie SR. V žiadosti sa okrem iného uvádzalo, že u žalobcu bol opakovane zistený nezákonný dovoz tovaru. V rozhodnutí pobočky Colného úradu Vyšné Nemecké č. 19881/2011-5321/1098 zo dňa 22.07.2011 (rozhodnutie o uložení pokuty za colný priestupok) sa konštatuje porušenie § 72 ods.1 písm.a/ colného zákona č. 199/2004 Z.z. žalobcom. Podľa správneho orgánu prvého stupňa týmto konaním žalovaný naplnil zákonný dôvod na administratívne vyhostenie a určenie zákazu vstupu podľa § 57 ods.1 písm.b/ siedmy

bod zákona o pobyte cudzincov. U žalobcu neboli zistené prekážky jeho administratívneho vyhostenia na Ukrajinu v zmysle § 58 zákona o pobyte cudzincov.

Žalovaný v napadnutom rozhodnutí zotrval na skutkových zisteniach a ich právnom hodnotení správnym orgánom prvého stupňa. Uviedol, že žalobca sa od roku 2010 opakovane pokúsil nezákonne previesť na územie SR cigarety ukryté v rôznych častiach motorového vozidla. Dňa 09.03.2010 bol u žalobcu zistený nezákonný dovoz tovaru, a to 400 kusov cigariet značky Classik red, 200 kusov cigariet značky Camel žlté a 200 kusov cigariet značky Camel modré, ktoré neboli opatrené ochrannou známkou SR na označenie spotrebiteľského balenia cigariet a boli ukryté pod čalúnením v batožinovom priestore vozidla. Dňa 22.05.2010 bol u žalobcu zistený nezákonný dovoz tovaru, a to 200 kusov cigariet značky Camel modré a 400 kusov cigariet značky More modré, ktoré neboli opatrené ochrannou známkou SR na označenie spotrebiteľského balenia cigariet a boli ukryté v opierkach sedadiel a podbehoch vozidla. Dňa 14.06.2011 bolo u žalobcu zistené porušenie colných predpisov, a to podľa § 72 ods.1 písm.e/ zákona č. 199/2004 Z.z., za čo mu bola uložená bloková pokuta vo výške 33,- eur. Dňa 22.07.2011 bol u menovaného zistený nezákonný dovoz tovaru, a to 400 kusov cigariet značky Camel žlté a 200 kusov cigariet značky Camel modré, ktoré neboli opatrené ochrannou známkou SR na označenie spotrebiteľského balenia cigariet a boli ukryté pod zadným nárazníkom vozidla.

Žalovaný nesúhlasil s odvolacou námietkou žalobcu, podľa ktorej za nezákonný dovoz cigariet dňa 22.07.2011 bol postihnutý viacerými sankciami, pričom postih bol neprimerane prísny. Žalovaný uviedol, že rozhodnutie o administratívnom vyhostení s určením zákazu vstupu nie je sankciou, ale opatrením v zmysle zákona o pobyte cudzincov, kým rozhodnutia o colných priestupkoch vydávajú colné orgány.

Žalovaný takisto neakceptoval odvolaciu námietku žalobcu, podľa ktorej boli porušené jeho ústavné práva garantované v článku 47 ods.4 Ústavy SR, v zmysle ktorého každý má právo na tlmočníka, ak neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie. Žalovaný uviedol, že žalobcovi bolo umožnené vyjadriť sa v zápisnici o podaní vysvetlenia, kde uviedol, že poučeniu v plnej miere porozumel, tlmočníka nežiada, pretože dobre rozumie slovenskému jazyku slovom aj písmom a k danej skutočnosti sa odmietol vyjadriť. Uvedené potvrdil svojim podpisom. Žalovaný napokon uviedol, že ustanovenie § 57 ods.1 písm.b/ umožňuje uloženie zákazu vstupu od 1 roka do 5 rokov.

Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného ako aj rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa. Uviedol, že ustanovenie § 57 ods.1 písm.b/ bod 7 zákona o pobyte cudzincov je fakultatívnej povahy, a preto policajný útvar nemá za povinnosť pri každom porušení všeobecne záväzných právnych predpisov cudzinca administratívne vyhostiť a uložiť mu zákaz vstupu. Namietal, že administratívne vyhostenie s určením zákazu vstupu na tri roky je pre žalobcu neprimerané a porušuje princíp proporcionality, pretože je neprimerané povahe skutku a jeho dôsledkom. Ak zákonodarca stanovil hranicu zákazu vstupu na dobu 5 rokov bez uvedenia kritérií na jej použitie, možno dospieť na základe princípu proporcionality, spravodlivosti a zdravého rozumu k záveru, že stanovená výška sankcie sa vzťahuje na najzávažnejšie porušenia zákona. V tomto smere poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR č.k. 3Sžf/32/2007 zo dňa 24.04.2008, v zmysle ktorého pri uložení pokuty sa správny delikt sa má prihliadať na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu. Namietal, že v napadnutom rozhodnutí sa len všeobecne konštatuje, že v žiadosti o administratívne vyhostenie sa uvádza, že u odvolateľa bol opakovane zistený nezákonný dovoz tovaru. Policajný orgán musí uviesť presný dátum, kedy sa mal odvolateľ dopustiť nezákonného dovozu tovaru, akým spôsobom mal byť riešený a presne citovať rozhodnutia colných orgánov, ktorými mal byť riešený. Žalobca namietal porušenie svojho ústavného práva na slobodu pohybu a pobytu v zmysle článku 23 Ústavy SR, ďalej žalovanému vytýkal porušenie svojho ústavného práva garantovaného v článku 47 ods.4 Ústavy SR (právo na tlmočníka) . Namietal, aby v zápisnici o podanom vysvetlení uviedol, že porozumel poučeniu, tlmočníka nežiada, pretože dobre rozumie slovenskému jazyku slovom aj písmom. Podľa žalobcu bolo povinnosťou policajného orgánu poučiť ho v rozhodnutí, ktorým bol vyhostený, a nie v zápisnici o podanom vysvetlení.

Žalovaný v písomnom vyjadrení zo dňa 24.11.2011 navrhol podľa obsahu vyjadrenia žalobu zamietnuť. Poukázal na svoje skutkové zistenia a ich právne hodnotenie v dôvodoch napadnutého rozhodnutia.

K žalobnej námietke, podľa ktorej žalovaný vo svojom rozhodnutí nekonkretizuje rozhodnutia colných orgánov o predchádzajúcich colných priestupkoch žalobcu, žalovaný uviedol, že na druhej strane v jeho rozhodnutí je uvedená spisová značka podania colného orgánu, na základe ktorej na strane 3 a 4 rozhodnutia sú popísané skutky nezákonného dovozu cigariet žalobcom na územie SR. Rozhodnutia o prejednaní colných priestupkov žalobcu zo dňa 09.03.2010, 23.05.2010, 14.06.2011 a 22.07.2011 sú súčasťou administratívneho spisu. Žalovaný poukázal na skutočnosť, že žalobca dňa 22.07.2011 prevážal cigarety rafinovaným spôsobom v konštrukčných dutinách motorového vozidla, pričom týmto konaním sa dopustil colného priestupku, na základe ktorého mu bola uložená sankcia prepadnutia veci a pokuta v zmysle platných colných predpisov. Administratívne vyhostenie žalovaného však v žiadnom prípade nemožno považovať za ďalšiu sankciu.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O.s.p. po oboznámení sa s napadnutým rozhodnutím žalovaného, administratívnym spisom žalovaného a správneho orgánu prvého stupňa dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

Podľa § 56 ods.1 zákona o pobyte cudzincov administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o skončení pobytu cudzinca s určením lehoty na jeho vycestovanie do krajiny pôvodu, krajiny tranzitu alebo ktorejkoľvek tretej krajiny, ktorá ho prijme, a času zákazu vstupu, ak tento zákon neustanovuje inak. Rozhodnutie o administratívnom vyhostení sa uvedie aj krajiny, do ktorej je cudzinec vyhostený.

Podľa § 57 ods.1 písm.b/ bod 7 zákona o pobyte cudzincov policajný útvar môže administratívne vyhostiť cudzinca a určiť zákaz vstupu do 5 rokov, najmenej však na 1 rok, ak cudzinec iným spôsobom (než je uvedený v bode 1 až 6) závažne poruší alebo opakovane porušuje všeobecne záväzne právne predpisy.

Ustanovenie § 57 ods.1 písm.b/ 7 zákona o pobyte cudzincov umožňuje policajnému orgánu určiť zákaz vstupu cudzinca na územie SR v rozsahu 1 až 5 rokov. Pri určení doby zákazu vstupu cudzinca na územie SR policajný orgán uplatňuje správne uváženie. Jeho správna úvaha nie je limitovaná kritériami stanovenými zákonom, na ktoré by musel prihliadať pri zvažovaní dĺžky doby, na ktorú určí zákaz vstupu cudzinca na územie SR.

Podľa § 245 ods.2 O.s.p. pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie) preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Ako už bolo uvedené zákon o pobyte cudzincov nestanovuje hľadiská, na ktoré by policajný orgán musel prihliadať pri určení doby zákazu vstupu. Určenie zákazu vstupu žalobcovi v rozsahu troch rokov nevybočuje z medzí stanovených zákonom - zákaz vstupu podľa citovaného ustanovenia možno určiť v rozsahu 1 až 5 rokov. Aplikácia správneho uváženia je výlučným oprávnením správneho orgánu, pričom ingerencia súdu do jej aplikácie správnym orgánom je limitovaná ustanovením § 245 ods.2 O.s.p. Pretože žalovaný ako aj správny orgán prvého stupňa nevybočili z medzí ustanovených zákonom (možnosť určenia zákazu vstupu rozsahu 1 až 5 rokov) , súd nebol oprávnený posudzovať aplikáciu správneho uváženia.

Zohľadniť právne závery rozsudku Najvyššieho súdu SR č.k. 3Sžf/32/2007 zo dňa 24.04.2008 na predmet konania tak, ako sa toho dožadoval žalobca, nebolo možné z dôvodu, že citovaný rozsudok Najvyššieho súdu SR sa týkal správneho trestania, kým krajský súd preskúmaval zákonnosť rozhodnutia žalovaného vo veci uloženia opatrenia - administratívneho vyhostenia cudzinca a určenie zákazu vstupu cudzinca na územie SR.

Krajský súd sa nestotožňuje so žalobnou námietkou žalobcu, podľa ktorej v jeho prípade neprichádza do úvahy použitie ustanovenia § 57 ods.1 písm.b/ bod 7 zákona o pobyte cudzincov, pretože v rozhodnutí žalovaného neboli konkretizované rozhodnutia colných orgánov, ktorými sa malo rozhodovať o colných priestupkoch žalobcu. Je nesporné, že žalovaný v napadnutom rozhodnutí nekonkretizoval rozhodnutia colných úradov, ktorými bol žalobca postihnutý v priestupkových konania v súvislosti s

nezákonným dovozom tovaru, spisovými značkami rozhodnutia a dátumami ich vydania. Žalovaný však konkretizoval spáchanie predmetných colných priestupkov žalobcom uvedením presných dátumov (09.03.2010, 22.05.2010, 14.06.2011 a 22.07.2011) , pričom presne popísal konanie žalobcu, ktorými žalobca naplnil skutkové podstaty colných priestupkov (množstvo a druh nezákonne dovážaného tovaru z Ukrajiny na územie SR a úkryty v motorových vozidlách, v ktorých sa žalobca pokúšal o nezákonný dovoz tohto tovaru na územie SR) . Žalovaný tieto rozhodnutia (rozhodnutia Colného úradu Michalovce č. 19881/2011-5321/1098 zo dňa 22.07.2011, č. 13799/2010-5321/1206 zo dňa 22.05.2010 a č. 7324/2010-5321/635 zo dňa 09.03.2010) pripojil k administratívnemu spisu, ktorý predložil súdu.

Napadnutým rozhodnutím žalovaného nemohlo dôjsť k porušeniu ústavného práva žalobcu na slobodu pohybu a pobytu v zmysle článku 23 ods.1 Ústavy SR. Podľa ods.3 uvedeného článku Ústavy SR tieto slobody môžu byť obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody. Zákon o pobyte cudzincov upravuje právne postavenie cudzincov, pričom umožňuje obmedziť slobodu pobytu cudzincov v prípadoch uvedených v § 57 ods.1 a 2.

Ako nedôvodnú hodnotí súd aj žalobnú námietku, v zmysle ktorej zo strany žalovaného a správneho orgánu prvého stupňa došlo k porušeniu práva žalobcu a tlmočníka v zmysle článku 47 ods.4 Ústavy SR. Zo zápisnice Oddelenia hraničnej kontroly PZ Vyšné Nemecké č. PPZ-HCP-SO17-46-096/2011 zo dňa 22.07.2011 nesporne vyplýva, že žalobca uviedol, že tlmočníka si nežiada, pretože dobre rozumie slovenskému jazyku slovom aj písmom. Preto využil svoje právo v zmysle § 17 ods.4,5 zákona č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore a odmietol podať vysvetlenie k nezákonnému dovozu cigariet na územie SR. Toto svoje stanovisko potvrdil tým, že sám rukopisom v ukrajinskom jazyku uviedol, že nebude nič vysvetľovať (t.j. nebude sa k veci vyjadrovať) . Na základe uvedeného ústneho a písomného vyjadrenia žalobcu bol správny orgán prvého stupňa žalovaný oprávnený konať so žalobcom v slovenskom jazyku. Vzhľadom na uvedené už nebolo potrebné uvádzať v napadnutom rozhodnutí, že žalobca ovláda slovenský jazyk a z toho dôvodu nežiada tlmočníka.

Zákon o pobyte cudzincov nevylučuje možnosť vyhostiť cudzinca a určiť mu zákaz vstupu na územie SR po tom, čo bol cudzinec postihnutý uložením pokuty za colný priestupok, ktorého sa dopustil v súvislosti s nezákonným dovozom tovaru na územie SR. Naopak konštatovanie porušenia všeobecných právnych predpisov cudzincom v rozhodnutí o colnom priestupku je predpokladom vyhostenia cudzinca podľa § 57 ods.1 písm.b/ bod 7 zákona o pobyte cudzincov. Vyhostenie cudzinca a určenie zákazu vstupu cudzinca na územie SR nemožno považovať za duplicitný sankčný postih popri postihu cudzinca v priestupkovom konaní.

Pretože v správnom konaní bolo nesporne preukázané, že žalobca opakovane porušil všeobecne záväzné právne predpisy v súvislosti s nezákonným dovozom tovaru z Ukrajiny na územie SR, boli splnené podmienky zákona pre vyhostenie žalobcu a určenie zákazu vstupu v zmysle § 57 ods.1 písm.b/ bod 7 zákona o pobyte cudzincov. Preto súd žalobu podľa § 250j ods.1 O.s.p. zamietol.

Žalobca v konaní nebol úspešný, preto mu súd nepriznal právo na náhradu trov konania (§ 250k ods.1 O.s.p.) .

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.