KSKE 7 S 13/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 13/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/13/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200093 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200093.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: H. Y., IČ: XXXXXX/XXXX, bytom X. Č..XX, X., zastúpený advokátom JUDr. Dušanom Antolom, IČO: 319 622 38, Zbrojničná ul.č.12, Košice, proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, ústredie, ul. 29. augusta č.8 a 10, Bratislava, IČO: 30 807 484, v konaní proti nečinnosti správneho orgánu, takto

r o z h o d o l :

Návrh z a m i e t a .

Navrhovateľ nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ podaním zo dňa 27.1.2012, došlým krajskému súdu, navrhol rozhodnúť tak, aby súd uložil nečinnému správnemu orgánu - odporcovi konať a rozhodnúť, a to v primeranej lehote, nie dlhšej ako 3 mesiace od tohto rozhodnutia vo veci žiadosti o nevyplatenie doplatku na úrazovom príplatku. V dôvodoch návrhu súd mal za preukázané, že žalobca písomnou žiadosťou uplatnil na prvostupňovom správnom orgáne - Sociálnej poisťovni, pobočka X.Z., nárok na doplatok nezaplatenej časti sumy na úrazovom príplatku.

Dávkové konanie bolo podľa § 184 ods.1 začaté podaním žiadosti.

Predmetom uplatnenej žiadosti bola nevyplatená správna výška úrazového príplatku z dôvodu nesprávne určeného denného vymeriavacieho základu podľa rozhodnutia odporcu č.XXXXXXXXXX zo dňa 23.4.2010. Prvostupňový správny orgán vo veci konal tak, že dvakrát odmietol vydať rozhodnutie. Tvrdil tiež, že v doterajšom priebehu konania navrhovateľ bezvýsledne použil dostupné opravné prostriedky na odvrátenie tejto nečinnosti.

Zákonná kompetencia na vydanie rozhodnutia prvostupňového orgánu je podľa § 178 ods.1, písm.a/, bod 3 zákona o sociálnom poistení. Odporca je vo výkone svojej činnosti viazaný Ústavou Slovenskej republiky a právnym predpisom, ktorým je zákon o sociálnom poistení. Poukázal tiež na pôvodnú žiadosť o úrazový príplatok a na ust. § 185 ods.7 zákona o sociálnom poistení.

K návrhu sa vyjadril odporca dňa 14.6.2012, z dôvodov ktorého súd mal za preukázané, že žalobca podal návrh na začatie konania proti nečinnosti správneho orgánu o nevyplatenie výšky úrazového príplatku v správnej výške. Uviedol ďalej, že rozhodnutím č. XXXXXXXXXX zo dňa 26.5.2010 bol žalobcovi priznaný nárok na úrazový príplatok z titulu choroby z povolania, zistenej dňa 31.7.2009 za dočasnú pracovnú neschopnosť od 10.9.2008 do 24.8.2009. Žalobcovi bol priznaný nárok za dočasnú pracovnú neschopnosť od 31.7.2009, t.j. od zistenia choroby z povolania. Pri výpočte denného

vymeriavacieho základu prvostupňový orgán vychádzal z ust. § 87 zákona o sociálnom poistení v spojení s potvrdením zamestnávateľa I..Y..Y. X., Y..N..K.. zo dňa 17.3.2010 a z potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti. Výška denného vymeriavacieho základu bola určená v súlade s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.4Sžso/21/2009 zo dňa 30.11.2009. Odporca ďalej uvádza presný spôsob výpočtu denného vymeriavacieho základu, pokiaľ ide aj o ust. § 138 ods.2 zákona o sociálnom poistení. Žalobca sa na tunajšom súde domáhal zrušenia rozhodnutia odporcu, vydaného v predmetnej veci žalobou, ktorou sa domáhal nápravy a Krajský súd v Košiciach rozsudkom pod č.6S/19781/2010 zo dňa 24.3.2001 žalobu zamietol. Odporca v tomto vyjadrení sa vracia k meritórnemu rozhodnutiu vydaného správneho rozhodnutia. Rozsudok zo dňa 24.3.2011 v spojení s uznesením Najvyššieho súdu SR č.7Sžso/49/2011 zo dňa 25.10.2011 nadobudol právoplatnosť 4.5.2011.

Pokiaľ ide o podanú žiadosť navrhovateľa o doplatok úrazového príplatku zo dňa 24.11.2011, odporca odpovedal listom č.309-24/2011-Kem zo dňa 9.12.2011 a na žiadosť žalobcu zo dňa 27.12.2011 listom č.33034-42/2012-Kem. Odporca súčasne poukazuje na ust. § 159 ods.2 O.s.p., ako aj na prekážku už rozsúdenej veci.

Vzhľadom na vyššie uvedené považuje návrh navrhovateľa za neodôvodnený, pretože odporca vo veci konal ako aj správne rozhodol.

Podľa ust. § 250t ods.1 O.s.p., fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný, môže sa domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy vo veci konať a rozhodnúť. Návrh nie je prípustný, ak navrhovateľ nevyčerpal prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis.

Z obsahu spisu súd mal preukázané, že odporca dňa 26.5.2010 vydal rozhodnutie pod č.XXXXXXXXXX vo veci nároku navrhovateľa na úrazový príplatok. Navrhovateľ však nebol spokojný s výškou priznaného úrazového príplatku, a preto proti rozhodnutiu odporcu podal aj opravný prostriedok, ktorý rozhodnutím Najvyššieho súdu v Bratislave bol odmietnutý ako oneskorene podaný (ide o druhostupňové správne rozhodnutie odporcu zo dňa 19.8.2010 na tunajšom súde žaloba vedená pod sp.zn.: 6S/19781/2010) .

Predmetom konania podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku - konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy - nie je skúmanie a posudzovanie otázky, či bol navrhovateľ ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy na svojich právach a právach chránených záujmoch, ale tvrdená bezdôvodná nečinnosť tohto orgánu.

Nezákonnosť v oblasti verejnej správy môže byť spôsobená nielen vydaním nezákonného rozhodnutia, ale aj konaním a postupom orgánu verejnej správy, ktorý je v rozpore so zákonom. Za nezákonný postup treba považovať aj nečinnosť orgánu verejnej správy.

Vo veci úrazového príplatku bolo vo veci navrhovateľa právoplatne rozhodnuté dňom 4.5.2011. Z vyššie uvedeného vyplýva, že správny orgán vo veci úrazového príplatku postupoval zákonným spôsobom, a preto návrh navrhovateľa, aby opakovane rozhodol o doplatku, nie je v súlade s právnou úpravou ust. § 250t O.s.p.. Okrem iného, súd poukazuje aj na to, že nebola splnená zákonná podmienka podľa ust. § 250t ods.1 druhá veta O.s.p., keďže navrhovateľ nevyužil možnosti nápravy, ktoré mu ukladá uvedené ustanovenie (podanie sťažnosti podľa osobitných predpisov) .

Súd zistil, že odporca vydal správne rozhodnutie v súlade s platnou právnou úpravou, ktoré nadobudlo právoplatnosť, a preto nebol zistený stav podľa tvrdenia navrhovateľa, že správny orgán v jeho veci (o nároku na vyplatenie úrazového príplatku) bol v konaní nečinný. Súd taktiež zdôrazňuje, že odporca spísal žiadosť na uplatnenie úrazového príplatku, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté, pričom v tomto konaní sa priznania doplatku nemôže domáhať, resp. nápravy už v skôr rozhodnutej veci.

Účastník správneho konania môže podať sťažnosť na nečinnosť podľa zákona č.152/1998 Z.z. o sťažnostiach, v znení neskorších predpisov, pričom ak na základe žiadosti nedošlo k odstráneniu nečinnosti, takýto výsledok môže byť podkladom na podanie návrhu podľa § 250t O.s.p..

Vzhľadom na to, že nebola splnená zákonná podmienka v konaní o nečinnosti odporcu podľa ust. § 250t druhá veta O.s.p., ako aj na absenciu dôvodov v podanom návrhu o nečinnosti správneho orgánu (správny orgán vo veci samej už raz právoplatne rozhodol) , súd návrh zamietol.

Podľa ust. § 250t ods.5 O.s.p., navrhovateľ má právo na náhradu trov konania, ak súd návrhu vyhovel.

Vzhľadom na neúspešnosť podaného návrhu, súd navrhovateľovi právo na náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok (§ 250t ods.7 O.s.p.) .