KSKE 7 S 134/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 134/2011

KS v Košiciach, dátum 03.01.2012, sp.zn. KSKE 7 S 134/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/134/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200999 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200999.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Q. P. a z a r a n , F.. XX.X.XXXX, štátna H. I., zast. Advokátskou kanceláriou Škamla, s.r.o., Makovického č. 15, Žilina, proti žalovanému Prezídium Policajného zboru, Úrad hraničnej a cudzineckej polície, Riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance, Štefánikova č. 10, Sobrance, o preskúmanie rozhodnutia č. PPZ-HCP-SO3-218-003/2011 zo dňa 20.9.2011 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

V konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-SO3-218-003/2011 zo dňa 20.9.2011 súd vyzval žalobcu zaplatiť súdny poplatok za žalobu v sume 66,- eur v lehote 10 dní od doručenia výzvy a súčasne ho poučil o následku v prípade nezaplatenia súdneho poplatku.

Zástupca žalobcu prevzal výzvu dňa 8.12.2011.

Žalobca v určenej lehote a ani do dňa vydania tohto uznesenia súdny poplatok za žalobu nezaplatil.

Podľa § 10 ods.1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods.1 písm. c) O.s.p. za použitia § 246c ods. 1 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, pretože konanie bolo zastavené.

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.