KSKE 7 S 13903/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/13903/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234126 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234126.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa: Krajský prokurátor v Košiciach, ul. Mojmírova č. 5, Košice I, proti odporcovi: Obec Nižný Klátov, ul. Hlavná č. 1, v konaní o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce zo zákonom takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 02. 08. 2010, doručeným dňa 04. 08. 2010, sa navrhovateľ domáhal v zmysle ust. § 250zfa O. s. p. v spojení s § 35 ods. 1 písm. b/ O. s. p., vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Nižný Klátov č. 3/2009 zo dňa 27. 11. 2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to konkrétne ustanovení § 3 ods. 2 písm. a) , ods. 3 písm. a/ a ods. 4 písm. a) s ustanoveniami § 8 a § 17 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ svojím písomným podaním zo dňa 12. 06. 2012 oznámil tunajšiemu súdu, že na svojom návrhu o vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce zo zákonom zo dňa 02. 08. 2010 netrvá, berie ho v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť s tým, že napadnuté všeobecne záväzné nariadenie obce Nižný Klátov č. 3/2009 zo dňa 27. 11. 2009 bolo zrušené všeobecne záväzným nariadením č. 7/2011 zo dňa 30. 11. 2011.

V zmysle § 250d ods. 3 O. s. p. v spojení s § 244 ods. 5 O. s. p., súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. V zmysle § 250h ods. 2 O. s. p. až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ vzal návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce zo zákonom v celom rozsahu späť, súd rozhodol v zmysle citovaných zákonných ustanovení tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c a §250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.