KSKE 7 S 13916/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/13916/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210215649 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210215649.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte, zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobkyne M. C. U. Z. Á. Č. U. Z. N. B. , K. C., L. XX/A, proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Košiciach, Krajskému dopravnému inšpektorátu, Košice, Moyzesova č. 8, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného zo dňa 02. 06. 2010 č.p.: KRP-DI-OBCP-P-107/2010 takto

r o z h o d o l :

Žalobu zamieta.

Žalobkyni právo na náhradu trov konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 02. 06. 2010 č.p.: KRP-DI-OBCP-P-107/2010 žalovaný podľa § 59 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zamietol odvolanie žalobkyne a potvrdil rozhodnutie Okresného riaditeľstva policajného zboru (PZ) v Košiciach, Okresného dopravného inšpektorátu, vydané dňa 22. 04. 2010 č.p.: ORP-ODI-OBCP-P-347/2010, ktorým bola žalobkyňa uznaná za vinnú zo spáchania priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. g) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pre porušenie povinnosti stanovenej v § 4 ods. 1 písm. c) a § 3 ods. 2 písm. b) zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj povinnosti stanovenej v § 9 ods. 3 písm. a) vyhl. č. 9/2009 Z. z. s poukazom na § 137 ods. 2 písm. c) zák. č. 8/2009 Z. z. Za uvedený priestupok jej podľa § 22 ods. 2 písm. c) zákona o priestupkoch bola uložená pokuta vo výške 200 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo na dobu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Uvedený priestupok spáchala žalobkyňa dňa 18. 01. 2010 v čase o 9.23 hod., kedy viedla v Košiciach po ulici Tr. SNP v ľavom jazdnom pruhu pre priamy smer jazdy v smere jazdy od kina Družba osobné motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Fabia eč. KE XXX N., kde pred križovatkou s ulicou Ružínskou sa plne nevenovala vedeniu vozidla a nesledovala situáciu v cestnej premávke, nerešpektovala signál stoj svetelného signalizačného zariadenia trojfarebnej sústavy, vošla do priestoru križovatky, kde prednou pravou časťou vozidla narazila do ľavej bočnej časti osobného motorového vozidla továrenskej značky Chrysler, eč. KE XXX W., ktoré viedol vodič L. A. po ulici Ružínskej v ľavom jazdnom pruhu pre priamy smer jazdy v smere jazdy k ulici Laboreckej a ktorý s vozidlom prechádzal úsekom na signál voľno svetelného signalizačného zariadenia trojfarebnej sústavy. Vodička takto spôsobila dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k zraneniu jej osoby, požitie alkoholu u účastníkov dopravnej nehody zistené nebolo. Následkom dopravnej nehody bola spôsobená škoda na majetku cca vo výške 9.000 eur.

V odôvodnení napadnutého rozhodnutia žalovaný uviedol, že odvolací správny orgán po preskúmaní napadnutého rozhodnutia o priestupku zo dňa 22. 04. 2010 v celom rozsahu po skutkovej a právnej stránke a tiež konania, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, nezistil dôvody na jeho zmenu alebo zrušenie. Vychádzal z nazhromaždeného spisového materiálu tak, ako je to špecifikované v napadnutom rozhodnutí, ako aj rozhodnutí správneho orgánu prvého stupňa. K hodnoteniu dôkazov pristúpil v súlade s § 34 ods. 4 a 5 zákona o správnom konaní rešpektujúc základné zásady správneho konania. Po objektívnom preskúmaní predloženého spisového materiálu a po zhodnotení predložených dôkazov dospel k záveru, že vykonané dokazovanie postačuje na spoľahlivé zistenie stavu veci a skutkové zistenia prvostupňového správneho orgánu majú v ňom oporu. Preskúmaný spisový materiál obsahuje dôležité skutočnosti, ktoré potvrdzujú, že obvinená svojím konaním porušila § 4 ods. 1 písm. c) , § 3 ods. 2 písm. b) zákona o cestnej premávke, ako aj § 9 ods. 3 písm. a) vyhl. č. 9/2009 Z. z. s poukazom na § 137 ods. 2 písm. c) cit. zákona. Prvostupňový správny orgán postupoval v súlade so základnými pravidlami konania a hodnotením dôkazov, ktoré je vecou správnej úvahy správneho orgánu a zabezpečil presné a úplné zistenie skutkového stavu veci.

Poukázal na to, že prvostupňový správny orgán vychádzal z dôkazov, najmä zo záznamu z kamerového systému, signálneho plánu, odborného vyjadrenia znalca z odboru cestná doprava, a preto vo veci nebolo potrebné vykonať ďalšie dokazovanie navrhnuté žalobkyňou v odvolaní. Aj keď žalobkyňa spochybňovala odborné vyjadrenie znalca T.. T. I., tento mal na vypracovanie odborného vyjadrenia k dispozícii spisový materiál, signálny plán križovatky a videozáznam z priemyselnej kamery a vo svojom odbornom vyjadrení vyhodnotil celkovú situáciu v mieste dopravnej nehody, vypracoval techniku a spôsob jazdy oboch vodičov a vyhodnotil možnosti zabránenia vzniku dopravnej nehody účastníkmi dopravnej nehody. Konštatoval, že technika jazdy žalobkyne bola vyhodnotená ako odporujúca jej vyjadreniam. Priebeh dopravnej nehody je zachytený na videozáznam z priemyselnej kamery s pevným stanovišťom na ulici Laboreckej a podľa neho žalobkyňa viedla vozidlo po ulici Trieda SNP od kina Družba smerom ku križovatke s Ružínskou ulicou, pričom vozovka je rozdelená v tomto mieste vodorovným dopravným značením na tri jazdné pruhy regulované svetelnou signalizáciou trojfarebnej sústavy. Svetelná signalizácia je konštruovaná tak, že vylučuje kolíziu vozidiel v prípade, ak vodiči dodržiavajú pravidlá a do križovatky vchádzajú v čase, keď pre ich smer jazdy svieti zelený signál. Z videozáznamu jednoznačne vyplýva, že žalobkyňa viedla vozidlo po ulici Trieda SNP od kina Družba bez spomalenia v jazdnom pruhu pre vozidlá v priamom smere jazdy, pričom vozidlá v pravom jazdnom pruhu so smerom rovno a odbočenie vpravo zastavili. Podľa signálneho plánu vozidlá v strednom jazdnom pruhu s priamym smerom jazdy a v pravom jazdnom pruhu so smerom jazdy rovno a vpravo majú rovnaký časový signálny plán. Vozidlo poškodeného L. A. sa nachádzalo na ulici Ružínskej, kde je vozovka rozdelená vodorovným dopravným značením na dva jazdné pruhy, pravý pre odbočenie doprava a ľavý pre priamy smer jazdy a odbočenie vľavo. Podľa signálneho plánu je zrejmé, že v smere, v ktorom viedla vozidla žalobkyňa signál voľno platí súčasne pre vozidlá v smere jazdy od kina Družba pre priamy smer a smer vpravo, ako aj pre smer jazdy vozidiel od Bieleho domu ku kinu Družba v priamom smere jazdy a vpravo. V uvedenom časovom úseku premáva súbežne aj električka. Pre všetky ostatné smery platí signál stoj . Z videozáznamu je zrejmé, že v čase, keď žalobkyňa sa s vozidlom približovala ku predmetnej križovatke v jazdnom pruhu pre priamy smer jazdy, vo vedľajšom jazdnom pruhu tiež pre priamy smer jazdy a smer vpravo vozidlá stoja, ako aj vozidlá oproti v smere jazdy Biely dom - kino Družba pre priamy smer a smer vpravo. Pohybujú sa len vozidlá v smere od ulice Ružínskej v jazdnom pruhu pre priamy smer a zároveň odbočujúcich vľavo. Z uvedeného vyplýva, že žalobkyňa sa plne nevenovala vedeniu vozidla, nesledovala situáciu v cestnej premávke, nerešpektovala signalizačné zariadenie trojfarebnej sústavy pre jej smer jazdy, následkom čoho spôsobila dopravnú nehodu.

Odvolací správny orgán poukázal aj na to, že po spôsobení dopravnej nehody vozidlá stojace v jazdnom pruhu pre priamy smer jazdy, vo vedľajšom jazdnom pruhu tiež pre priamy smer jazdy a smer vpravo ešte stále stoja, ako aj vozidlá oproti v smere jazdy Biely dom - kino Družba pre priamy smer a smer vpravo, čím je dostatočne potvrdený záver, že v žiadnom prípade pre smer jazdy M. C. signalizačné zariadenie nesignalizovalo voľno . Zabrániť vzniku kolíznej situácie vodič L. A. nemohol v žiadnom prípade z dôvodu, že v čase, keď na signál voľno vošiel do križovatky, bolo vozidlo M. C. pred hranicou križovatky a teda nemohol vedieť, že mu žalobkyňa nedá prednosť v jazde.

Správny orgán prvého stupňa osobitnú pozornosť venoval uloženiu sankcie za spáchaný priestupok, posúdil závažnosť priestupku v zmysle § 12 zákona o priestupkoch, pričom sankciu uložil v súlade s § 22 ods. 2 cit. zákona. Do úvahy vzal spôsob spáchania priestupku, jeho následky, okolnosti, za ktorých bol spáchaný, kedy ide o subjektívne a objektívne okolnosti, ktoré závažnosť priestupku znižujú alebo zvyšujú, mieru zavinenia, pohnútky, ktoré môžu mať povahu priťažujúcu ale aj poľahčujúcu, ako aj osobu páchateľa. Poukázal na to, že sankcia bola menovanej uložená na dolnej hranici sankčného rozpätia.

Včas podanou žalobou zo dňa 22. 06. 2010 doplnenou podaním doručeným súdu dňa 05. 10. 2010 sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného a vrátenia veci tomuto na ďalšie konanie. V žalobe popísala okolnosti, za ktorých došlo k dopravnej nehode tvrdiac, že priestupok, kladený jej za vinu nespáchala, pretože rešpektovala svetelné signalizačné zariadenie a na základe zeleného signálu plynule vošla do križovatky. Zdôraznila, že križovatkou prešla potom, čo jej naskočila ako vždy zelená vlna, pričom takto jazdí už mnoho rokov. Taxikár, do ktorého narazila prišiel príliš veľkou rýchlosťou, čo jej bolo potvrdené v opravovni podľa ohnutej nápravy a ostatných častí auta, takže bolo zrejmé, že bolo narazené do nej vo veľkej rýchlosti, akoby vodič taxíka chcel prejsť rýchlo križovatkou na poslednú chvíľu. Uviedla, že auto, ktoré išlo pred ním už bolo za koľajnicami a ak by mala do taxíka naraziť, tento by musel ísť hneď za autom idúcim pred ním, takže by reflexívne brzdila. Zastáva názor, že taxikár sa musel zabudnúť alebo zahovoriť a bol to práve on, ktorý spáchal priestupok a vošiel do križovatky na červený svetelný signál. Poukázala na nesprávne nastavenie semaforov, čo si overovala dlhými hodinami fotografovania premávky v tomto kritickom úseku. Poukázala tiež na to, že pri riešení predmetnej dopravnej nehody chcela byť prítomná, chcela odfotografovať taxík a porozprávať sa osobne so šoférom, avšak uvedené jej bolo znemožnené, pretože ju neznámy policajt v civile vzal preč a snažil sa zabezpečiť jej odvoz sanitkou, hoci sa tomu sama bránila. Ako prílohy okrem napadnutých rozhodnutí a odvolania pripojila sťažnosť zo dňa 11. 02. 2010, podnet na začatie trestného stíhania vodiča A. zo dňa 20. 05. 2010, podnet na začatie trestného stíhania pre marenie výkonu na neznámeho policajta zo dňa 20. 05. 2010, fotografie ňou vyhotovené v deň nehody a ďalšie, vyhotovené v čase po predmetnej dopravnej nehode. Poukázala na to, že z predmetnej záležitosti je psychicky vyčerpaná a celá táto situácia má na jej zdravotný stav negatívny vplyv. Do pozornosti dala tiež podozrivú vzdialenosť medzi taxíkom a autom, ktoré už bolo za koľajnicami, ktoré išlo pred motorovým vozidlom, s ktorým sa zrazila. Uviedla, že znalecký posudok nečítala, ale keď ju znalec obvinil, tak je to podvrh. Konštatovala, že vozidlo, s ktorým mala kolíziu je vozidlo taxislužby, ktorá má všade známych a v jej prípade ide o veľa záhad. Zdôraznila, že je na dôchodku, preto sa neponáhľa, jazdí plynule a bezpečne.

V doplňujúcom podaní žalobkyňa uviedla, že v čase o 9.18 platila na čerpacej stanici Agip a potom zišla smerom k nemocnici a stála na Luníku II na červenú a podľa kamery o 9.23.21 už mala byť na križovatke, čo podľa jej názoru nezodpovedá skutočnosti. Prvé čo urobila po nehode je, že sa šla pozrieť na auto, ktoré patrí jej ťažko zdravotne postihnutému synovi a bola zhrozená rozsahom jeho poškodenia. Zdôraznila, že taxikár narazil do jej pravého predného kolesa a nie že ona narazila do taxikára. Opätovne spochybňovala vyjadrenie znalca T.. I., pretože sa informovala v Antiku, kde jej bolo povedané, že kamera je nepresná a je určená pre potreby Bieleho domu. Video je zahmlené, záber je zo šikmého uhla z jej strany a preto je skreslený obraz nárazu. Pri dôkladnom prezretí záberu je však vidieť, že sa Fabia otáča už doľava. Poukázala na rozpor v tej súvislosti, že pokiaľ vozidlá v pravom jazdnom pruhu zastavili a ona nebola v zábere, nemohla zastaviť. Až po chvíli sa asi v polovici cesty objavila v kamere a rovnomerne sa blížila ku križovatke. T.. I. vo svojom stanovisku vyslovil len dohady a doložil len tie fotokópie z kamery, ktoré neobjasňujú celkom dopravnú nehodu. Poukázala tiež na to, že aby autá z Ružínskej prešli na zelenú, musia ísť tesne za sebou. Vychádzajúc z predmetného videozáznamu autá v oboch smeroch v čase keď došlo k dopravnej nehode stáli, pretože sledovali dopravnú nehodu. Zdôraznila, že k obvineniu došlo len na základe dohadov a nepresného kamerového systému. Ňou navrhnuté dokazovanie bolo zamietnuté, z miesta nehody bola odstránená proti jej vôli. Najväčším dôkazom sú súčiastky na Fabii, a to nárazník, smer, ktorým sa pohli obe autá a ktorým smerom sú posunuté súčiastky na Fabii. Žiadala o konfrontáciu s vodičom taxíka, taktiež žiadala vypočuť policajta v civile, ktorý nebol identifikovaný, a ktorého vizitku má vyšetrujúci policajt pán M.. Odmietla podpísať zápisnicu, pretože jej bola ukázaná fotografia áut z protismeru, ostrá, urobená fotoaparátom alebo mobilom nie z videokamery. Tiež jej bola ukázaná fotografia kolesa taxíka, ktoré bolo takisto rozbité ako na Fabii. Nešlo o fotokópie z kamery, a preto bola prekvapená.

V podaní zo dňa 29. 10. 2010 žalobkyňa poukázala aj na to, že videozáznam je zostrihaný, že jej výpoveď v zápisnici bola upravená, že vykonané dokazovanie nie je postačujúce pre rozhodnutie vo veci.

V písomnom vyjadrení zo dňa 24. 11. 2010 žalovaný navrhol žalobu ako nedôvodnú zamietnuť zo skutkových aj právnych dôvodov obsiahnutých v odôvodnení napadnutého rozhodnutia, ako aj rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa. Zdôraznil, že z videozáznamu je zrejmé, že vozidlá stojace na uvedenej križovatke v smere jazdy od kina Družba v jazdnom pruhu pre smer jazdy rovno a zároveň vpravo ostali stáť v čase od 9.23.09, zároveň stoja vozidlá v smere jazdy Biely dom - kino Družba a v čase od 9.23.17 sa do križovatky pohlo vozidlo v smere jazdy Ružínska - Laborecká, pričom všetky vozidlá pre priamy smer jazdy a jazdy vpravo v oboch smeroch stoja, následne v čase o 9.23.21 došlo k predmetnej dopravnej nehode a až v čase o 9.23.37, teda 16 sekúnd po dopravnej nehode vchádzajú do križovatky všetky vozidlá v smere jazdy kino Družba - Biely dom pre priamy smer jazdy a v smere jazdy vpravo, ako aj vozidlá idúce v smere jazdy Biely dom - kino Družba v jazdnom pruhu pre smer jazdy rovno a vpravo, čo dokazuje, že v čase kedy došlo k dopravnej nehode svetelné signalizačné zariadenie pre priamy smer jazdy signalizovalo stoj pre jazdný pruh, v ktorom viedla motorové vozidlo žalobkyňa. K námietkam žalobkyne, týkajúcim sa konfrontácie s vodičom L. A. žalovaný uviedol, že menovaný bol vo veci riadne vypočutý, dopravná nehoda bola riadne zadokumentovaná a spisový materiál obsahuje všetky dôkazy, ktorými je dostatočne preukázaná vina žalobkyne a preto nebolo potrebné vykonať žiadne ďalšie dokazovanie. K námietke týkajúce sa zmanipulovania celej dopravnej nehody a zostrihania videozáznamu žalovaný uviedol, že čas uvedený na zázname z kamerového systému plynie bez zmeny a vozidlá sa pohybujú taktiež bez zmeny a preto je vylúčené, aby bol do videozáznamu vykonaný zásah. Na druhej strane žalobkyňa vo svojej žalobe uviedla, že znalecký posudok nečítala, ale je presvedčená, že ak ju znalec obvinil, tak je to podvrh. V záujme odborného posúdenia skutočností dôležitých pre rozhodnutie vo veci samej a určenia príčin dopravnej nehody bol požiadaný orgánom objasňujúcim dopravnú nehodu znalec z odboru cestná doprava T.. T. I. o vypracovanie odborného vyjadrenia v predmetnej veci, pričom pri jeho vypracovaní znalec vychádzal z predloženého spisového materiálu a prvotných úkonov z miesta dopravnej nehody. Po celkovom posúdení situácie v čase nehody s prihliadnutím na všetky zistené okolnosti v závere odborného vyjadrenia zodpovedal na otázky položené správnym orgánom objasňujúcim dopravnú nehodu a dospel k záveru, že v okamihu zrážky pre smer vozidla Chrysler ešte svietil zelený signál. Žltočervený signál pre smer jazdy vozidla Škoda Fabia sa rozsvietil po zrážke po uplynutí cca 5 - 6 sekúnd a zelený signál po uplynutí 7 - 8 sekúnd po zrážke vozidiel. V tejto súvislosti poukázal na ust. § 16 ods. 1 zákona o znalcoch a tlmočníkoch, v zmysle ktorého znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok stanovených v tomto zákone znalcami pre zadávateľa. V citovanom zákone sú špecifikované aj povinnosti znalca pri vykonávaní svojej znaleckej činnosti. Vychádzajúc z uvedeného odvolací správny orgán nemal dôvod pochybovať o objektívnosti a odbornosti znalca z odboru cestná doprava. Žalovaný zároveň uviedol, že v spisovom materiáli sa nachádzajú jedine fotografie vyhotovené z videozáznamu z dopravnej nehody, žiadne iné fotografie v spisovom materiáli obsiahnuté nie sú. Vychádzajúc z uvedeného považoval tvrdenia žalobkyne v žalobe ako neopodstatnené, jej obranu za účelovú v snahe vyhnúť sa postihu za spáchaný priestupok. Pokiaľ ide o námietky žalobkyne týkajúce sa okolností po dopravnej nehode, tieto sú na základe sťažnosti žalobkyne predmetom šetrenia úradu kontroly a inšpekčnej služby MV SR, preto sa nimi odvolací orgán nezaoberal.

V podaní zo dňa 21. 09. 2011 žalobkyňa komentovala situáciu na predmetnom videozázname a poukázala tiež na to, že na predmetnej križovatke v čase po dopravnej nehode, ktorej bola účastníčkou, došlo k viacerým kolíziám obdobného charakteru práve v dôsledku nesprávneho nastavenia svetelnej signalizácie.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O. s. p. po preskúmaní žalobou napadnutého rozhodnutia žalovaného a po oboznámení sa s administratívnym spisom žalovaného, ako aj správneho orgánu prvého stupňa dospel k záveru, že žaloba žalobkyne dôvodná nie je.

Rozhodnutím Okresného riaditeľstva PZ ODI OBCP Košice zo dňa 22. 04. 2010 č. p.: ORP-ODI- OBCP-P-347/2010 bola žalobkyňa uznaná vinnou zo spáchania skutkovej podstaty priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. g) zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov účinnom v čase

spáchania priestupku pre porušenie § 4 ods. 1 písm. c) , § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. a § 9 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 9/2009 Z. z. s poukazom na § 137 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. Podľa § 22 ods. 2 písm. c) jej bola za predmetný priestupok uložená pokuta vo výške 200 eur a trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo na dobu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie bolo vydané na tom skutkovom základe, že žalobkyňa dňa 18. 01. 2010 v čase o 9.23 hod. viedla v Košiciach po ulici Tr. SNP v ľavom jazdnom pruhu pre priamy smer jazdy v smere jazdy od kina Družba osobné motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Fabia eč. C. XXX N., kde pred križovatkou s ulicou Ružínskou sa plne nevenovala vedeniu vozidla a nesledovala situáciu v cestnej premávke, nerešpektovala signál stoj svetelného signalizačného zariadenia trojfarebnej sústavy, vošla do priestoru križovatky, kde prednou pravou časťou vozidla narazila do ľavej bočnej časti osobného motorového vozidla továrenskej značky Chrysler, eč. C. XXX W., ktoré viedol vodič L. A. po ulici Ružínskej v ľavom jazdnom pruhu pre priamy smer jazdy v smere jazdy k ulici Laboreckej a ktorý s vozidlom prechádzal úsekom na signál voľno svetelného signalizačného zariadenia trojfarebnej sústavy. Vodička takto spôsobila dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k zraneniu jej osoby, požitie alkoholu u účastníkov dopravnej nehody zistené nebolo. Následkom dopravnej nehody bola spôsobená škoda na majetku cca vo výške 9.000 eur.

V odôvodnení rozhodnutia správny orgán prvého stupňa špecifikoval, z akých dôkazov vychádzal pri vydaní napadnutého rozhodnutia a konštatoval, že vychádzajúc z týchto dôkazov bolo preukázané, že žalobkyňa predmetný priestupok spáchala. Pri ústnom pojednávaní o priestupku žalobkyňa uviedla, že na Luníku II zastavila na červenú, išla smerom od Mieru, kde viezla svojho invalidného syna do ústavu. Pohla sa na zelenú od Luníka II a pokiaľ prišla ku križovatke ku Bielemu domu, už jej naskočila zelená vlna, križovatka bola prázdna a preto ona vošla do križovatky na zelenú vlnu, až naraz zbadala pri prednej kapote niečo sivé. Buchol jej aribag, čo zaregistrovala, letela cez koľajnice, cez cestu, cez trávnik a zastala na obrubníku. Potom vystúpila z auta a pozrela, akú mala škodu. Jeden pán ju od auta ťahal preč, povedal, že je policajt v civile a odviedol ju do budovy polície, pričom asi dvakrát sa mu vytrhla. Potom, čo sa pozrela na auto a začala plakať a sedela na trávniku, pristúpil ku nej jeden pán, ktorý jej na jej otázku čo to urobil povedal, že sledoval to auto, čo išlo pred ním Nebola si vedomá spáchania priestupku, šla na zelenú a žiadala konfrontáciu s druhým vodičom. Správny orgán dospel k záveru, že na základe zisteného a zdokumentovaného stavu veci po oboznámení sa s celým spisovým materiálom a opierajúc sa predovšetkým o znalecký posudok znalca z odboru dopravy cestnej, ako aj o videozáznam z priebehu nehodového deja dospel k záveru, že spáchanie priestupku bolo obvinenej v dostatočnej miere preukázané a že táto svojím konaním zavinila dopravnú nehodu. Dôkazy navrhnuté žalobkyňou nevykonal z dôvodu, že podľa jeho názoru bol skutkový stav náležite zistený a objasnený a preto vykonať ďalšie dôkazy nebolo potrebné. Pri určení druhu a výmery uloženej sankcie prihliadal na závažnosť priestupku a ďalšie okolnosti vyplývajúce z platnej právnej úpravy, pričom za poľahčujúcu okolnosť v danom prípade považoval to, že žalobkyňa ako držiteľka vodičského oprávnenia od roku 1979 až doposiaľ nebola postihnutá za žiadny priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Správny orgán prihliadal na uvedený spôsob a okolnosti spáchania priestupku, jeho následky, spôsobenú majetkovú škodu, osobné a majetkové pomery páchateľky, ako aj na skutočnosti, ktoré uviedla pri prejednaní priestupku, pričom dospel k záveru, že uložené sankcie za priestupok sú primerané a budú dostatočne pôsobiť na osobu páchateľky. Konštatoval, že je v prospech všeobecného záujmu, aby účastníci cestnej premávky rešpektovali a dodržiavali pravidlá cestnej premávky a tým sa vyhli prípadným kolíziám a následným sankciám v súvislosti s premávkou motorového vozidla na pozemných komunikáciách.

V odvolaní zo dňa 03. 05. 2010 sa žalobkyňa zhodne ako v žalobe domáhala zrušenia rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa konštatujúc, že správny orgán ju už dostatočne potrestal tým, že jej pripisuje vinu, ktorú nespáchala. Rovnako popísala okolnosti, za ktorých došlo k predmetnej dopravnej nehode, ako aj okolnosti bezprostredne po tejto. Zdôraznila, že vodič taxíka narazil do jej motorového vozidla a nie opačne. Svedčia o tom rozsah škody na predmetných motorových vozidlách. Podľa jej názoru taxík prišiel náhle, akoby chcel prejsť križovatkou na poslednú chvíľu. Preto mal vyššiu rýchlosť, ako bola dokumentovaná. Taktiež zastáva názor, že keď ju zbadal, spanikáril a snažil sa jej asi vyhnúť a preto si vysvetľuje šikmú pozíciu taxíka po nehode. Podľa jej názoru nehoda nebola dostatočne preskúmaná. Zdôraznila, že ona prešla na zelenú vlnu, čo svedčí o tom, že autá vpravo zastavovali na červenú a ona nebola v zábere až neskôr sa rovnomerne blížila ku križovatke a keď naskakovala zelená, ona vošla do prázdnej križovatky. Dožadovala sa konfrontácie s vodičom motorového vozidla, s

ktorým mala kolíziu, taktiež rekonštrukcie nehody a taktiež požiadala o doručenie fotokópie znaleckého posudku a vysvetlenia od znalca v prípade nejasností. Poukázala na to, že jej bolo znemožnené urobiť fotografie celej dopravnej nehody kvôli policajtovi v civile, od ktorého dostal pán M. realizujúci predmetný priestupok vizitku. Preto žiadala vyhľadať neznámeho policajta ako svedka s tým, že zároveň podáva na neho trestné oznámenie pre marenie vyšetrovania dopravnej nehody, ktorej bola účastníčkou. Vyslovila domnienku, že uvedený policajt bol pravdepodobne v kontakte s taxikárom, zamiešal sa do predmetnej nehody, ťahal ju preč, keď nehodu nevidel. Poukázala tiež na to, že videozáznam bol iný, než ten, ktorý videla tesne po nehode. Overovala si, že tento sa dá zmanipulovať. Video považovala za rozmazané, objavili sa nové fotografie, policajt v civile odstránil jej osobu z miesta nehody aj napriek jej vôli a jej fotografie neboli potrebné s tým, že polícia má svoje. Polícia nerátala s tým, že má pri sebe fotoaparát. Konštatovala, že od začiatku sa policajti zamerali len na ňu a nikto sa nezaoberal možnosťou, že dopravnú nehodu mohol spôsobiť taxikár. Vyslovila svoju nedôveru k správnemu orgánu.

O citovanom odvolaní rozhodol žalovaný rozhodnutím, ktoré je predmetom prieskumu v tomto konaní.

Zo záznamu dopravnej nehody zo dňa 04. 02. 2010, obsiahnutého v administratívnom spise vyplýva, že predmetná dopravná nehoda sa stala 18. 01. 2010, v čase o 9.30 hod. v Košiciach na križovatke ulíc Trieda SNP - Ružínska - Laborecká a došlo k nej tak, že vodička - žalobkyňa viedla motorové vozidlo v Košiciach po ulici Trieda SNP v smere jazdy od kina Družba, kde pri prechádzaní križovatky ulíc Trieda SNP - Laborecká - Ružínska došlo k zrážke s vozidlom vodiča A., ktorý viedol vozidlo po ulici Ružínskej a pokračoval v smere na ulicu Laboreckú. Križovatka v čase nehody bola riadená svetelnou signalizáciou a obaja vodiči podľa ich udania premávali na zelený signál. Pri dopravnej nehode utrpela žalobkyňa ľahké zranenie, požitie alkoholických nápojov potvrdené nebolo.

Súčasťou administratívneho spisu je aj zápisnica o obhliadke miesta dopravnej nehody z toho istého dňa vrátane plánku a fotodokumentácie z miesta dopravnej nehody, signalizačný plán predmetnej križovatky, z ktorého je zrejmé, že pri prejazde motorových vozidiel tak, ako to bolo zadokumentované na svetelný signál zelená nemohlo dôjsť k ich stretu. Súčasťou administratívneho spisu je aj predmetný videozáznam z priemyselnej kamery, s ktorým sa súd oboznámil v rámci prípravy na pojednávanie, ako to vyplýva z príslušného úradného záznamu zo dňa 29. 05. 2012. Účastníci konania tento dôkaz na pojednávaní vykonať nežiadali.

Zo záznamu o podaní vysvetlenia žalobkyňou zo dňa 25. 01. 2010 vyplýva, že menovaná v uvedený deň viedla svoje osobné motorové vozidlo značky Škoda Fabia po ulici Trieda SNP v smere jazdy od nemocnice. Na Luníku II stála na križovatke, keďže svietila červená. Žiadne auto nestálo za ňou, bola tam sama. Po rozsvietení zeleného svetla sa pohla a pokračovala v jazde v ľavom jazdnom pruhu smerom ku križovatke s ulicou Ružínskou. Motorové vozidlo viedla rýchlosťou 40 - 50 km/h, aby prešla cez Terasu na zelenú vlnu, pričom chcela pokračovať v jazde za križovatkou na Toryskú ulicu doľava do predajne kobercov, kde si chcela jeden koberec vymeniť. Na križovatke Trieda SNP - Ružínska videla, že pre priamy smer jazdy svieti zelené svetlo, preto vošla do križovatky. Ešte tesne pred križovatkou videla, ako z ulice Ružínska smerom na ulicu Laboreckú premáva jedno vozidlo, pričom keď bola v križovatke, vtedy zaregistrovala niečo sivé pri prednej kapote, čo bolo vozidlo, ako to zistila až neskôr. Toto vozidlo do nej narazilo. V jej vozidle strelili airbagy, zapresovali ju, nemohla sa pohnúť. Jej vozidlo sa otočilo o 90°, pevne držala volant, s vozidlom prešla cez koľajnice, cez cestu a zastavila sa na chodníku. Po vystúpení z vozidla obišla vozidlo, zisťovala jeho poškodenie, chcela si vybrať doklady a vtedy k nej prišiel nejaký pán a ťahal ju od vozidla preč. Aj napriek tomu vošla do vozidla, vybrala si z neho doklady a tašku s nákupom. Až po vystúpení z vozidla zistila, že v križovatke sa zrazila s vozidlom taxislužby. Prišiel ku nej vodič taxíka, na čo sa ho opýtala, že čo to urobil, pričom on jej povedal, že išiel za jedným vozidlom, ktoré išlo pred ním a že vozidlo je firemné. Na to prišla na miesto sanitka, avšak žalobkyňa si ju neželala. Nakoniec ju sanitka na ošetrenie vzala. Žalobkyňa uviedla, že si nie je vedomá, žeby dopravnú nehodu zavinila ona, pretože do križovatky vošla na zelenú.

Zo záznamu o podaní vysvetlenia zo dňa 18. 01. 2010 L. A., druhým účastníkom dopravnej nehody vyplýva, že v uvedený deň v čase okolo 9.30 sa vracal ako vodič taxislužby American Taxi z ulice Obrody, kde bol vyložiť zákazníka, pričom s vozidlom zastal na križovatke ulíc Trieda SNP - Ružínska. Chcel

pokračovať smerom na ulicu Laboreckú. S vozidlom zastal, keďže na semafore svietila červená pre jeho smer jazdy a pred ním už stálo jedno vozidlo. Registroval, že z ulice Trieda SNP - teda po jeho ľavej strane - stoja vozidlá, ktoré by mali odbočovať vpravo na ulicu Ružínsku, pričom tento odbočujúci smer je spoločný aj so smerom priamym, teda semafor pre tieto smery je spoločný. Po chvíľke sa na semafore pre jeho smer jazdy rozsvietilo zelené svetlo, načo vozidlo pred ním sa pohlo a vošlo do križovatky. S vozidlom sa pohol aj on. Vozidlo idúce pred ním križovatku prešlo, avšak keď bol v križovatke on, došlo k nárazu do jeho vozidla a to vozidlom striebornej farby Škoda Fabia. Po náraze s vozidlom zostal stáť v križovatke a vozidlo striebornej farby zotrvačnosťou pokračovalo oblúkom doľava a zostalo stáť mimo križovatky na chodníku. Pri nehode nebol zranený, na vozidle vznikla škoda okolo 5.000,-- Sk.

Z odborného vyjadrenia T.. T. I., znalca z odboru doprava cestná zo dňa 28. 02. 2010 č. 13/10 vyplýva, že podkladom pre vypracovanie odborného vyjadrenia boli záznam o podaní vysvetlenia žalobkyne zo dňa 25. 01. 2010, záznam o podaní vysvetlenia L. A. zo dňa 18. 01. 2010, záznam z dopravnej nehody zo dňa 18. 01. 2010, zápisnica o obhliadke miesta dopravnej nehody z toho istého dňa, plánok z miesta nehody s vysvetlivkami, fotodokumentácia z miesta nehody, obsahujúca 21 kusov fotografií s vysvetlivkami, videozáznam situácie v križovatke v čase nehody zaznamenaný kamerou umiestnenou na ulici Laboreckej, signálny plán križovatky Trieda SNP - Ružínska - Laborecká. Jeho úlohou bolo posúdiť techniku a spôsob jazdy vodičky C. a vodiča A. a na základe spisového materiálu určiť, ktorý z vodičov vošiel do križovatky na signál voľno a ktorý na signál stoj , prípadne uviesť ďalšie dôležité zistenia pre objasnenie veci. Zo záveru tohto odborného stanoviska vyplýva, že k dopravnej nehode došlo tak, ako to bolo špecifikované vo výrokovej časti napadnutého rozhodnutia, pričom technika jazdy vodičky vozidla Škoda Fabia nebola správna. Napriek tomu, že z dostatočne veľkej vzdialenosti mohla vidieť, že pre jej smer jazdy svieti pred križovatkou červený signál, plynule pokračovala v jazde a do križovatky vošla v čase, keď z pravej strany v jej smere jazdy prechádzali križovatkou vozidlá, ktoré predtým stáli na hranici križovatky a ich vodiči čakali na rozsvietenie zeleného signálu. Svetelná signalizácia je konštruovaná tak, že vylučuje kolíziu vodičov v prípade, ak vodiči dodržujú pravidlá a do križovatky vchádzajú v čase, keď pre ich smer jazdy svieti zelený signál. Vodič vozidla Chrysler L. A. pred nehodou s vozidlom stál na Ružínskej ulici pred križovatkou ako druhý v poradí a do križovatky vošiel za vozidlom, ktoré predtým stálo pred ním po rozsvietení zeleného signálu pre ich smer jazdy. V okamihu keď mohol rozpoznať, že vozidlo Škoda Fabia vchádza do križovatky z ľavej strany v smere jazdy už nemohol zabrániť vzniku nehody. Jeho technika jazdy bola správna. Po podrobnej analýze pohybu vozidiel bezprostredne pred nehodou po porovnaní so signálnym plánom križovatky a videozáznamom z priemyselnej kamery je možné jednoznačne určiť, vodička vozidla Škoda Fabia M. C. vošla do križovatky v čase, keď pre jej smer jazdy svietil červený signál a vodič vozidla Chrysler L. A. vošiel s vozidlom do križovatky za iným vozidlom v čase, keď pre jeho smer jazdy svietil zelený signál. Pri posudzovaní situácie v čase nehody bral do úvahy znalec všetky údaje, nachádzajúce sa v spise a nezistil iné okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na objasnenie dopravnej nehody. Pri analýze pohybu vozidiel vychádzal z videozáznamu kamery nachádzajúcej sa pri križovatke na ulici Laboreckej, na ktorom je vidieť situáciu pred nehodou a celý priebeh nehodového deja. V tomto odbornom vyjadrení, v časti Analýza možnosti vodičov na odvrátenie vzniku nehody znalec konštatoval, že vodič, ktorý stál ako prvý v poradí na Ružínskej ulici sa pohýnal do križovatky v čase, keď sa pre jeho smer jazdy rozsvietil zelený signál, tzn., v 12 sekunde cyklu chodu svetelnej signalizácie. Tento vodič prešiel cez križovatku bez kolízie a pokračoval v jazde priamo na Laboreckú ulicu. Za ním cca 1 sekundu sa pohlo vozidlo Chrysler, takže po pripočítaní času, ktorý uplynul od rozjazdu vozidla z miesta vychádza, že k zrážke mohlo dôjsť v nasledujúcej sekunde cyklu. Po prenesení do signálneho plánu križovatky vychádza, že v okamihu zrážky pre smer jazdy vozidla Chrysler ešte svietil zelený signál a pre smer jazdy vozidla Škoda Fabia svietil červený signál. Žlto- červený signál pre smer jazdy vozidla Škoda Fabia sa rozsvietil po zrážke, po uplynutí cca 5 - 6 sekúnd a zelený signál po uplynutí 7 - 8 sekúnd po zrážke. Situácia tesne pred nehodou a v čase zrážky vozidiel je zrejmá zo snímok urobených z videozáznamu, ktoré sa nachádzajú v prílohe odborného vyjadrenia. Z tohto záznamu je zrejmé, že keď vozidlá idúce z ulice Ružínskej sú už v pohybe na zelený signál, vozidlá nachádzajúce sa v pravom jazdnom pruhu na Triede SNP v smere jazdy vozidla Škoda Fabia stoja pred križovatkou na červený signál. Tieto stáli pred križovatkou aj v čase zrážky a pohli sa z miesta až po rozsvietení zeleného signálu.

Zo signálneho plánu križovatky platného pre čas nehody, ako to konštatoval aj znalec, vyplýva, že svetelná signalizácia pracuje v 90 sekundovom cykle, pre smer jazdy vodičky vozidla Škoda Fabia od kina Družba po Triede SNP priamo platí signál č. 3, na ktorom sa rozsvieti žlto-červený signál v 24.

sekunde cyklu, od 26. sekundy svieti zelený signál v trvaní 31 sekúnd do 65. sekundy cyklu, nasleduje na 3 sekundy žltý signál a od 68. sekundy do 24. sekundy cyklu svieti červený signál. Pre smer jazdy vodiča vozidla Chrysler z Ružínskej ulice priamo doľava a doprava platí signál č. 8, na ktorom sa rozsvieti žlto-červený signál v 10. sekunde cyklu, od 12. sekundy svieti signál zelený v trvaní 10 sekúnd, do 22. sekundy nasleduje žltý signál 3 sekundy a od 25. sekundy do 10. sekundy cyklu svieti červený signál.

Súčasťou administratívneho aj súdneho spisu je rozsiahla fotodokumentácia vyhotovená žalobkyňou z predmetnej nehody, ako aj predmetného videozáznamu. Táto zobrazuje aj situáciu týkajúcu sa cyklov svetelnej signalizácie v období po dopravnej nehode a zaznamenáva tiež rozsah poškodenia jednotlivých motorových vozidiel.

Žalobkyňa v priebehu konania uviedla, že s predmetným videozáznamom, ktorý bol podkladom pre vydanie napadnutého rozhodnutia bola oboznámená, tento jej bol vydaný správnym orgánom až po podaní predmetnej žaloby na základe jej požiadavky a na jeho základe si urobila aj fotografie, ktoré boli súdu predložené. Nežiadala, by bol tento záznam premietnutý na pojednávaní. Zároveň predložila súdu fotokópie ďalších dvoch fotografií, zachytávajúcich situáciu na začiatku, pred vznikom dopravnej nehody, z ktorých vyvodzuje záver, že pokiaľ došla ku križovatke, rozsvietil sa zelený signál. V celom rozsahu zotrvala na podanej žalobe aj všetkých podaniach, ktoré túto žalobu dopĺňajú a ktoré boli súdu doručené. Poukázala na to, že prístup príslušníkov polície pri riešení predmetnej dopravnej nehody nebol korektný, ani pri oboznamovaní sa s obsahom predmetného spisu jej nebol daný dostatočný časový priestor, pričom všetko bolo zrealizované v rýchlosti. Zo strany správneho orgánu jej bolo umožnené oboznámiť sa s odborným posudkom znalca T.. I. a tiež jej bol premietnutý predmetný videozáznam. Keďže sa všetko dialo v rýchlosti, ako to už uviedla, nemala možnosť dôkladne si to prezrieť, až následne. Poukázala na sfalšovanie záznamu o podaní vysvetlenia, ktorý, ako to vyplýva z obsahu spisu je datovaný dňa 25. 01. 2010, aj keď v skutočnosti bol tento záznam spísaný dňa 22. 01. 2010, kedy ona sama z vlastnej iniciatívy sa dostavila na políciu. Taktiež v tomto zázname sa nesprávne konštatuje, že dňa 25. 01. 2010 viedla predmetné motorové vozidlo. Že trvala na tom, aby policajt vykonal opravu záznamu a do záznamu uviedol tie skutočnosti, ktoré boli ňou uvedené. Policajt začal záznam vyhotovovať v priamej reči. Tento záznam v priamej reči aj podpísala, avšak záznam, ktorý je datovaný dňom 25. 01. nie je ten, ktorý podpísala. Žalobkyňa predkladá súdu dva záznamy o podaní vysvetlenia zo dňa 25. 01. 2010 a to jeden, ktorý jej bol doručený správnym orgánom, ide o záznam, ktorý korešponduje so záznamom obsiahnutým v administratívnom spise a podpisy na tomto zázname na prvej a druhej jeho strany sú na pravej strane. Zároveň predložila súdu ďalší záznam, ktorého obsah je totožný, avšak jej podpis na prvej strane je vľavo. Na otázku súdu uviedla, že fotokópia záznamu, na ktorom je podpis na opačnej strane bola vyhotovená ňou z tohto záznamu, t.j. zo záznamu, ktorý jej bol doručený správnym orgánom. Týmto chcela dokumentovať, že všetko sa dá zmanipulovať. Podľa jej názoru záznam nachádzajúci sa v spise je sfalšovaný. Súdu predložila na nahliadnutie fotografie, ktoré zaznamenávajú rozsah poškodenia jej motorového vozidla a tiež fotografie, ktoré si vyhotovila jednak zo spisu a jednak z predmetného videozáznamu, ktorými chcela dokumentovať, že vodič vozidla Chrysler narazil do jej vozidla a nie opačne. Vyvracia tvrdenie znalca, že neutrpela zranenia, pretože pri predmetnej dopravnej nehode zranená bola, čo dokumentujú aj fotografie. Fotografiami, ktoré predložila súdu v priebehu súdneho konania a tiež tými, ktoré predložila v priebehu správneho konania chce dokumentovať to, že vodič motorového vozidla, s ktorým sa zrazila zaváhal, oneskorene vstúpil do križovatky, v dôsledku čoho práve on zavinil dopravnú nehodu, pretože už musel mať červený signál. Znalec pri vypracovaní odborného vyjadrenia sa nezaoberal okolnosťou svetelnej signalizácie pre chodcov v smere, ktorým išla ona, tzn. na križovatke v smere na Ružínsku ulicu a tiež na Laboreckú. Na pojednávanie priniesla aj poškodené súčiastky jej motorového vozidla na demonštráciu mechanizmu a rozsahu poškodenia a preukázanie, že vozidlo taxislužby narazilo do jej vozidla a nie opačne.

Zástupkyňa žalovaného uviedla, že z vykonaných dôkazov tak, ako boli obsiahnuté v administratívnom spise nepochybne vyplýva, že žalobkyňa sa skutku, ktorý jej bol kladený za vinu dopustila, že porušila pravidlá cestnej premávky aj platnú právnu úpravu tak, ako je to uvedené v napadnutých rozhodnutiach. Správne orgány dostatočne zistili skutkový stav veci, dôkazy získali legitímnym zákonným spôsobom a tieto v rámci správneho konania aj náležite vyhodnotili. Nežiadala, aby bol predmetný videozáznam z dopravnej nehody premietnutý na pojednávaní. Pokiaľ ide o námietku týkajúcu sa falšovania záznamu o podaní vysvetlenia uviedla, že v spise sa nachádzajú doručenky, ktoré sú žalobkyňou podpísané,

podpisy na ktorých korešpondujú s podpisom žalobkyne na zázname z 25. 01. 2010. Pozornosť súdu upriamila na prílohu odborného vyjadrenia znalca, na fotografie z predmetného videozáznamu, ktoré boli vyhotovené v čase o 9.23.21 a 9.23.23, z ktorých jednoznačne vyplýva, že vozidlá v smere jazdy, ktorým išla žalobkyňa mali červenú rovnako, ako aj vozidlá, ktoré išli v protismere a taktiež najmä zo snímky s časom 9.23.21 vyplýva, že na Ružínskej ulici na križovatke na oboch stranách cesty pri prechode pre chodcov sú zaznamenané postavy chodcov, pričom jedna je už v pohybe, ale druhá čaká na svetelný signál, tzn., že zelenú nemala.

Podľa § 4 ods. 1 písm. c) zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov vodič je povinný venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke.

Podľa § 3 ods. 2 písm. b) cit. zák. účastník cestnej premávky je ďalej povinný poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Podľa § 137 ods. 2 písm. c) cit. zák. porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je také porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda alebo nesplnenie si povinností účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti.

Podľa § 9 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri riadení cestnej premávky na križovatke signál s červeným svetlom "Stoj!" znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c) , a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením.

Podľa § 22 ods. 1 písm. g) zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda.

Podľa § 22 ods. 2 písm. c) cit. zákona o priestupkoch za priestupok podľa odseku 1 písm. e) , g) až i) možno uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov.

Podľa § 32 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov s použitím § 51 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie, pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov.

Podľa § 34 ods. 1 cit. zákona na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi.

Podľa ods. 4 cit. zák. ustanovenia vykonávanie dôkazov patrí správnemu orgánu.

Podľa ods. 5 cit. zák. ustanovenia správny orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy a to každý jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

Súd preskúmal žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného i správneho orgánu prvého stupňa a tiež konanie, ktoré ich vydaniu predchádzalo v medziach podanej žaloby a dospel k záveru, že správne orgány postupovali správne a v súlade s platnou právnou úpravou a preto aj preskúmavané rozhodnutia sú vecne správne a zákonné. V správnom konaní bol dostatočne zistený skutkový stav veci a na jeho základe bol vyvodený aj správny právny záver, s ktorým sa súd stotožňuje. Tieto zodpovedajú zákonu aj po formálnej stránke. Žalovaný sa dostatočným spôsobom vysporiadal so všetkými námietkami vznesenými žalobkyňou v podanom odvolaní, ako to vyplýva z odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia žalovaného.

Súd po vyhodnotení dôkazov vykonaných v priebehu správneho konania i súdneho konania jednotlivo aj v ich vzájomnej súvislosti dospel k záveru, že v danom prípade bolo tieto dôkazy správnymi orgánmi vyhodnotené správne, pretože z nich jednoznačne vyplýva, že žalobkyňa predmetný priestupok, ktorý jej bol kladený za vinu spáchala. Spáchala ho spôsobom, špecifikovaným v napadnutých rozhodnutiach.

Z videozáznamu dokumentujúceho spáchanie priestupku žalobkyňou tvoriaceho súčasť administratívneho spisu, s ktorým sa súd oboznámil v rámci prípravy na pojednávanie a s ktorým sa oboznámili aj účastníci správneho konania, vyplýva, že žalobkyňa vstúpila do predmetnej križovatky v čase keď vozidlá v pravom jazdnom pruhu v jej smere jazdy ešte stáli, rovnako ako stáli vozidlá v protismere, z čoho je potrebné vyvodiť záver, že križovatkou prešla na červený signál. V danom prípade súd pri oboznamovaní sa s predmetným videozáznamom sledoval situáciu na predmetnej križovatke pred touto dopravnou nehodou a to počas niekoľkých intervalov svetelnej signalizácie. Zistil, že vodič osobného motorového vozidla Chrysler prechádzal predmetnou križovatkou ako druhý v poradí, pričom vodič prvý v poradí začal prechádzať križovatkou po rozsvietení zeleného signálu. Vzdialenosť medzi vodičom osobného motorového vozidla Chrysler a pred ním idúcim motorovým vozidlom v časovom vyjadrení, ako to vyplýva aj z odborného vyjadrenia znalca zodpovedá cca jednej sekunde, tzn., že je vylúčené tvrdenie žalobkyne, že pri prechode tohto vodiča križovatkou už v jeho smere jazdy svietil červený signál. Súd zistil, že počas intervalu, v priebehu ktorého svieti zelený signál v smere jazdy vodiča osobného motorového vozidla Chrysler stihne križovatkou bezpečne prejsť 4 až 5 motorových vozidiel. Uvedený záznam je plynulý, bez prerušenia, z čoho je potrebné vyvodiť záver, že s týmto manipulované nebolo. K tvrdeniu žalobkyne, že chodec idúci po prechode pre chodcov v smere jej jazdy na ulici Ružínskej prechádzal na zelenú, pričom vodič taxislužby sa nachádza ešte pri prechode pre chodcov, čo nasvedčuje tomu, že jej tvrdenie je pravdivé, je potrebné uviesť, že v danom prípade z tejto konkrétnej situácie žalobkyňou prezentovaný záver nie je možné vyvodiť, pretože predmetný chodec mohol a s najväčšou pravdepodobnosťou aj vstúpil na prechod pre chodcov už v čase, keď ešte nemal rozsvietený zelený signál.

V danom prípade bola vec posúdená znalcom z odboru cestná doprava, ktorý pri hodnotení situácie vychádzal z celého obsahu spisového materiálu, avšak najpodstatnejšími pri hodnotení predmetnej situácie a miery zavinenia dopravnej nehody bol okrem záznamov o výpovediach účastníkov dopravnej nehody záznam o dopravnej nehode, fotodokumentácia z predmetnej dopravnej nehody, plánok z dopravnej nehody, videozáznam a tiež signalizačný plán predmetnej križovatky, z ktorých dôkazov tak, ako sú obsiahnuté v administratívnom spise nepochybne vyplýva, že v prípade, žeby obaja vodiči rešpektovali svetelné signalizačné zariadenie, k dopravnej nehody by dôjsť nemohlo. Znalec vo svojom odbornom vyjadrení presne špecifikoval za akých okolností, s prihliadnutím aj na predmetný videozáznam k dopravnej nehode došlo, vrátane časových intervalov pre jednotlivé predmetné smery jazdy a z tohto odborného vyjadrenia jednoznačne vyplýva, že dopravnú nehodu zavinila žalobkyňa. Toto odborné vyjadrenie je logické, jeho závery korešpondujú s dôkazmi obsiahnutými v administratívnom spise. Žalobkyni sa svojím tvrdením a predloženými fotografiami toto spochybniť nepodarilo. V danom prípade nie je podstatné, ktoré motorové vozidlo do ktorého narazilo, ale podstatné je, že žalobkyňa porušením povinností stanovených v cit. zák. ustanoveniach spáchala predmetný priestupok.

Súd sa stotožnil aj s konštatovaním správnych orgánov, že v danom prípade, vzhľadom na dôkazný materiál obsiahnutý v administratívnom spise, nie je potrebné dokazovanie v žalobkyňou naznačenom smere doplniť.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe v súlade s cit. zákonnými ustanoveniami podľa § 250j ods. 1 O. s. p. pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. 5. 2011) žalobu žalobkyne ako nedôvodnú zamietol.

O náhrade trov konania rozhodol súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p., v zmysle ktorého neúspešnej žalobkyni súd právo na ich náhradu nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti tomuto rozsudku možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.