KSKE 7 S 13917/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 13917/2010

KS v Košiciach, dátum 17.07.2012, sp.zn. KSKE 7 S 13917/2010

/SK/ZZ/1992/0/#paragraf-250.odsek-3.pismeno-ja § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/13917/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234259 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234259.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: R - IMPEX, s.r.o., Rožňava, Ul. Novomestského č. 2003, IČO 36800325, zastúpeného: JUDr. Ladislav Csákó, advokát, Rožňava, Hviezdoslavova 4, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo, Lazovová 2, Bratislava (právny nástupca DR SR) , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. I/223/13515-88018ú2010/990057-r zo dňa 10. 8. 2010, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca podal žalobu na súd dňa 13. 9. 2010 a žiadal, aby súd zrušil rozhodnutie žalovaného č. I/223/13515-88018ú2010/990057-r zo dňa 10. 8. 2010.

Žalobca bol vyzvaný dňa 26. 10. 2010 na zaplatenie súdneho poplatku 66,- eur za podanú žalobu, pod následkom zastavenia konania. Výzvu zástupca žalobcu prevzal dňa 8. 11. 2010.

Súdny poplatok doposiaľ nebol zaplatený.

Podľa ust. § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, v znení zákona č. 136/2010 Z. z., súd konanie zastaví, ak napriek výzve poplatok nebol zaplatený.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie, súd konanie zastavil.

O náhrade trov konania rozhodol podľa ust. § 246c ods. 1, § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.