KSKE 7 S 13918/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 13918/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/13918/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234288 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234288.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu F.. Z. O. L. W. V. F. X. W. , trvale bytom N. J. I., Y. Č.. XX, proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o preskúmanie rozhodnutí žalovanej zo dňa 16. 10. 1996 č. 21-4067-4003/96 a zo dňa 16. 02. 2000 č. 213-4139-4003/99 takto

r o z h o d o l :

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 15. 07. 2004, doručenou Okresnému súdu v Spišskej Novej Vsi dňa 12. 08. 2004, v znení neskorší podaní žalobcu sa žalobca okrem iného domáhal aj zaplatenia nemocenských dávok za práceneschopnosť za obdobie od 27. 05. 1996 do 26. 05. 1997 a od 01. 03. 1999 do 07. 02. 2000, ktoré mu žalovanou neboli priznané z dôvodu nezaplatenia poistného na povinné nemocenské poistenie za obdobie špecifikované v jednotlivých rozhodnutiach.

V predmetnej veci Okresný súd Spišská Nová Ves uznesením zo dňa 11. 12. 2009 č. k. 11C/79/2004-189 konanie zastavil, vec postúpil na ďalšie konanie Sociálnej poisťovni, ústredie Bratislava a účastníkom nepriznal náhradu trov konania.

O odvolaní žalobcu podanom proti tomuto uzneseniu rozhodol Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 30. 04. 2010, č. k. 2Co/68/2010-206, ktorým potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým konanie o zaplatenie dôchodku od 21. 11. 1997 do 20. 01. 1999 bolo zastavené a v tejto časti bola vec postúpená na ďalšie konanie Sociálnej poisťovni, ústredie Bratislava, ul. 29. augusta č. 8 Bratislava, v ostatnej časti zmenil uznesenie tak, že konanie v tejto časti zastavil a vec postúpil Krajskému súdu v Košiciach. Z odôvodnenia tohto rozhodnutia vyplýva, že vychádzajúc z toho, že žalobca si uplatnil voči žalovanej vyplatenie nemocenských dávok za obdobie od 27. 05. 1996 do 26. 05. 1997 a nemocenských dávok za obdobie od 01. 03. 1999 do 07. 02. 2000 vychádzajúc zo zák. č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zák. č. 274/1994 Zb. o sociálnej poisťovni, rozhodovanie o dôchodkových dávkach patrí do pôsobnosti ústredia Sociálnej poisťovne v Bratislave, pričom o nároku žalobcu na vyplatenie nemocenského za uvedené obdobie bolo rozhodnuté rozhodnutím Sociálnej poisťovne pobočka Spišská Nová Ves zo dňa 18. 06. 1996 č. 868/542/55 v spojení s rozhodnutím Sociálnej poisťovne ústredie Bratislava zo dňa 16. 10. 1996 č. 21-4067-4003/96 a rozhodnutím Sociálnej poisťovne pobočka Spišská Nová Ves zo dňa 08. 11. 1999 č. 242/20-4002/99 v spojení s rozhodnutím Sociálnej poisťovne ústredie Bratislava zo dňa 16. 02. 2000 č. 213-4139/4003/99. Odvolací súd zároveň konštatoval, že žalovaný sa svojím odvolaním domáha preskúmania naposledy citovaných rozhodnutí Sociálnej poisťovne, ústredie, Bratislava v zmysle § 244 a nasl. O. s. p., na konanie v ktorých veciach je vecne príslušný Krajský

súd v Košiciach, správne súdnictvo, v zmysle § 246 ods. 1 O. s. p. Citované uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 07. 2010 a následne bola predmetná vec tunajšiemu súdu postúpená dňa 23. 09. 2010.

Z obsahu spisového materiálu a listín v ňom obsiahnutých súd zistil, že rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves zo dňa 18. 06. 1996 č. 868/542/55, ktorým žalobcovi nebolo priznané nemocenské za obdobie od 27. 05. 1996 do ukončenia v dôsledku nezaplatenia poistného za mesiace 2. - 7. 11/95 až 4/96, v spojení s rozhodnutím žalovanej vydaným na základe žalobcom podaného odvolania proti rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 16. 10. 1996 č. 21-4067-4003/96 nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 03. 1997.

Rozhodnutím zo dňa 08. 11. 1999 č. 242-20-4002/99 Sociálna poisťovňa, pobočka Spišská Nová Ves nepriznala žalobcovi nemocenské za obdobie od 28. 02. 1999 až do ukončenia z dôvodu neuhradenia poistného za dobu od 21. 11. 1997 do 20. 01. 1999. Žalobca aj proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie, o ktorom žalovaná rozhodla rozhodnutím zo dňa 16. 02. 2000 č. 213-4139-4003/99, ktorým zamietla odvolanie a potvrdila rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 03. 2000.

Z písomného podania žalovanej zo dňa 24. 01. 2005 vyplýva, že žalobca požiadal ministerku práce, soc. vecí a rodiny SR o odstránenie tvrdosti zákona, ktorá dňa 07. 07. 1997 rozhodnutím č. 2163/97-I/21 žiadosť o odstránenie tvrdosti zákona zamietla z dôvodu nesplnenia podmienky uvedenej v § 145b ods. 2 zák. č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. V súvislosti s rozhodnutím týkajúcim sa nepriznania nemocenského za obdobie od 08. 02. 1999 do 07. 02. 2000 sa zaoberalo ústredie sociálnej poisťovne aj mimo odvolacieho konania na základe ďalších podaní zo strany žalobcu, avšak nezistilo dôvody na zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Žalobcovi bola poskytnutá kompletná informácia v tejto súvislosti listom zo dňa 17. 04. 2000.

V správnom súdnictve môže súd na základe žaloby v konaní podľa 2. hlavy V. časti O. s. p. (rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) rozhodovať vtedy, ak fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu (§ 247 ods. 1 O. s. p.) .

Konanie sa začína na návrh, ktorý sa nazýva žalobou. Žaloba sa musí podať do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pričom zmeškanie lehoty nemožno odpustiť (§ 250b ods. 1 O. s. p.) .

Z písomného podania žalovanej zo dňa 26. 01. 2012 vyplýva, že vzhľadom na to, že spisom, týkajúcim sa predmetných konaní uplynula lehota uloženia, Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava nedisponuje dokladmi o doručení jej predmetných rozhodnutí žalovanému.

Z jednotlivých rozhodnutí, ktoré sú predmetom prieskumu vyplýva, že tieto nadobudli právoplatnosť / sú opatrené pečiatkou právoplatnosti/, pričom v zmysle právnej úpravy účinnej v čase ich vydania tieto mohli nadobudnúť právoplatnosť dňom ich oznámenia žalobcovi /doručenia do vlastných rúk žalobcu/ (§ 51 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb.) . Uvedené žalobcom v žiadnom z jeho podaní, adresovaných súdu, spochybnené nebolo.

Vychádzajúc z uvedeného dvojmesačná lehota na podanie žaloby proti rozhodnutiu žalovanej zo dňa 16. 10. 1996 č. 21-4067-4003/96 uplynula dňom 27. 05. 1997, ktorý pripadol na utorok, t. j. pracovný deň.

Dvojmesačná lehota na podanie žaloby proti rozhodnutiu žalovanej zo dňa 16. 02. 2000 č. 213-4139-4003/99 uplynula dňa 09. 05. 2000, ktorý pripadol na utorok - pracovný deň.

Podľa § 250b ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil, a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2 O. s. p.) .

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, keďže je nepochybné, že žalobca podal žalobu na preskúmanie citovaných napadnutých rozhodnutí žalovanej oneskorene (až v roku 2004) t. j. po uplynutí dvojmesačnej lehoty, stanovenej v § 250b ods. 1 O. s. p., v súlade s cit. zák. ustanovením § 250d O. s. p. konanie zastavil.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. s použitím § 246c O. s. p., v zmysle ktorého žiadnemu z účastníkov právo na ich náhradu nepriznal, pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to v dvoch písomných vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.