KSKE 7 S 13933/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/13933/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234413 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234413.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte, zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobcu V. O. L. F. n H. F., bytom, K. č. XXX, zast. advokátom JUDr. Alexandrom Milkom, AK Rožňava, Cyrila a Metoda č. 4, proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Košice, Zádielska č. 2 Košice, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného zo dňa 27. 08. 2010 č.: AA/2010/03845 takto

r o z h o d o l :

Žalobu zamieta.

Žalobcovi právo na náhradu trov konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 27. 08. 2010 č. AA/2010/03845 žalovaný podľa § 59 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Rožňava zo dňa 01. 07. 2010 č. NN/2010/33269/061931, ktorým nebolo vyhovené žiadosti žalobcu o priznanie peňažného príspevku na úpravu rodinného domu zo dňa 10. 05. 2010, pretože miera funkčnej poruchy stanovená druhostupňovým posudkovým orgánom predstavuje 30 % podľa časti 12 písm. a) bod 1.b prílohy č. 3 k zák. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov s tým, že žalobca nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle § 2 ods. 3 cit. zákona.

Z odôvodnenia cit. rozhodnutia vyplýva, že posudkový lekár útvaru posudkových činností Ústredia PSVaR Bratislava, pracovisko Košice na základe podaného odvolania a predloženej spisovej dokumentácie správneho orgánu prvého stupňa vydal dňa 25. 08. 2010 pod č. A/2010/03952 lekársky posudok, v ktorom stanovil mieru funkčnej poruchy žalobcu s preklasifikovaním najzávažnejšieho zdravotného postihnutia na 30 % podľa prílohy č. 3 k zák. č. 447/2008 Z. z., časti XII, písm. A) bod 1.b pre stav po arteficiálnej spondylodéze L5-S1. Posudkový lekár odvolacieho orgánu znížil mieru funkčnej poruchy posudzovaného stanovenú komplexným posudkom ÚPSVaR v Rožňave zo dňa 28. 06. 2010 č. NN/2010/33304 v rozsahu 50 % pre najzávažnejšie zdravotné postihnutie - poruchy chrbtice s radikulopatiou, začlenené do časti XII, písm. A) pod bod 1.d citovanej prílohy na 30 % podľa časti XII, písm. A) bod 1.b pre stav po arteficiálnej spondylodéze L5-S1 bez degeneratívnych zmien chrbtice a bez motorického deficitu na periférii trvalého charakteru z dôvodu chybnej klasifikácie stavu po arteficiálnej spondylodéze L5-S1 bez degeneratívnych zmien chrbtice a bez motorického deficitu na periférii trvalého charakteru stanovenej prvostupňovým správnym orgánom. Konštatoval, že aktívna pohyblivosť chodidla v zmysle dorzálnej implantárnej flexie je plne zachovaná. Na základe žiadosti žalobcu bol v rámci odvolacieho konania tento dňa 26. 08. 2010 vyšetrený posudkovým lekárom Ústredia PSVaR Bratislava v zmysle § 11 ods. 10 cit. zákona, pričom doložený MRI nález poškodenia menisku v pravom kolene je

klinicky bez obmedzenia pohyblivosti pravého kolena. S poukazom na ust. § 2 ods. 3, § 11 ods. 15, § 15 ods. 4, § 37 ods. 1 a § 55 ods. 8 zák. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu a o zmene a doplnení niektorých zákonov konštatoval, že žalobca sa podľa lekárskeho posudku odvolacieho orgánu nepovažuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a preto mu nebolo možné poskytnúť požadovaný peňažný príspevok na úpravu rodinného domu.

Včas podanou žalobou zo dňa 22. 10. 2010, doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 25. 10. 2010 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného, ako aj správneho orgánu prvého stupňa a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Žalobca považuje správnymi orgánmi prvého aj druhého stupňa vydané rozhodnutia za nezákonné, vydané na základe nesprávneho postupu správneho orgánu a jednostranného hodnotenia dôkazov v jeho neprospech. Postupom žalovaného mu bola odňatá možnosť vo veci konať, pričom rozhodnutie je nedostačujúce na posúdenie a rozhodnutie, je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov a v konaní správneho orgánu bola zistená taká vada, ktorá má vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia. Konkrétne uviedol, že rozhodnutie žalovaného je založené na lekárskom posudku vydanom lekárom žalovaného v odvolacom konaní zo dňa 25. 08. 2010, v ktorom bola stanovená miera jeho funkčnej poruchy za najzávažnejšie zdravotné postihnutie v rozsahu 30 %, tzn., že došlo k zníženiu miery funkčnej poruchy žalobcu oproti klasifikácii prvostupňového správneho orgánu. Namietal, že žalobca nemal možnosť sa k tomuto lekárskemu posudku vyjadriť, a takýmto postupom mu bola odňatá možnosť konať pred správnym orgánom. Podľa jeho názoru lekár odvolacieho orgánu nemal k dispozícii kompletné lekárske vyšetrenia a nálezy, čo sa týka jeho zdravotného stavu. Preto pripojil k žalobe lekárske správy, ktoré podľa jeho názoru nepochybne majú vplyv na konečný záver o zdravotnom postihnutí žalobcu pre účely poskytnutia peňažného príspevku na úpravu rodinného domu. S poukazom na uvedené zistený skutočný stav veci považoval za nedostatočný. Konštatoval porušenie základných zásad správneho konania v zmysle § 3 ods. 2 a ods. 4 zákona o správnom konaní.

V písomnom vyjadrení zo dňa 18. 11. 2010 žalovaný navrhol žalobu ako nedôvodnú zamietnuť zo skutkových aj právnych dôvodov obsiahnutých v napadnutom rozhodnutí žalovaného. K žalobným námietkam uviedol, že preskúmaním kompletnej spisovej dokumentácie bolo zistené, že prvostupňový správny orgán nepriznal peňažný príspevok na úpravu rodinného domu z dôvodu, že podľa komplexného posudku ÚPSVaR v Rožňave zo dňa 28. 06. 2010 č. NN/2010/33304 žalobca nie je odkázaný na úpravu rodinného domu. Podkladom pre tento komplexný posudok bol lekársky posudok zo dňa 07. 06. 2010 vydaný posudkovým lekárom prvostupňového správneho orgánu, ktorý na základe zdravotnej dokumentácie, ktorú mal k dispozícii stanovil mieru funkčnej poruchy v rozsahu 50 % podľa prílohy č. 3 zák. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to jeho časti XII písm. A) bod 1.d. V tejto časti definuje príloha č. 3 stavy po operácii medzistavcových platničiek, rozsiahle degeneratívne zmeny 3. a 4. stupňa s ťažkými poruchami funkcie (recidivujúcimi chronickými iritáciami nervov až radikulopatiami s motorickým deficitom na periférii trvalého charakteru, insuficiencia svalového korzetu) . Prvostupňový posudkový lekár v závere komplexného posudku konštatoval, že žalobca nespĺňa podmienky odkázanosti na úpravu sociálneho zariadenia napriek novým neurologickým nálezom zo dňa 07. 06. 2010. Odporučil mu zaobstarať si madlá a protišmykovú podložku. Po preskúmaní zdravotnej dokumentácie odvolacím posudkovým lekárom na základe podaného odvolania a na základe aj klinického vyšetrenia žalobcu zo dňa 26. 08. 2010 tento posudkový orgán konštatoval u žalobcu stav bez známok neurologického deficitu na dolných končatinách, aktívnu pohyblivosť chodidla v zmysle dorzálnej implantárnej flexie, ktorá je plne zachovaná, pričom doložený MRI nález svedčí o tom, že pravé koleno je klinicky bez obmedzenia. Na základe klinického vyšetrenia a preskúmania zdravotnej dokumentácie druhostupňový správny orgán znížil mieru funkčnej poruchy stanovenej posudkovým lekárom prvostupňového správneho orgánu s odôvodnením, že tento chybne klasifikoval stav po arteficiálnej spondylodéze L5-S1 bez degeneratívnych zmien chrbtice a bez motorického deficitu na periférii trvalého charakteru. Následne vydal posudok, v ktorom stanovil mieru funkčnej poruchy v rozsahu 30 % podľa cit. prílohy k cit. zákonu o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a to jeho časti XII, písm. A) bod 1.b ako stav po arteficiálnej spondylodéze L5-S1. Keďže u žalobcu bola stanovená miera funkčnej poruchy v rozsahu 30 %, tento sa v zmysle § 2 ods. 3 cit. zákona nepovažuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Žalovaný v písomnom vyjadrení poukázal aj na to, že sociálna posudková činnosť sa v zmysle § 13 ods. 2 cit. zákona vykonáva vtedy, ak fyzická osoba je posúdená ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. S poukazom na ust. § 55 ods. 8 cit. zákona bol lekársky posudok druhostupňového posudkového lekára podkladom pre napadnuté rozhodnutie žalovaného.

Po podaní žaloby bola spisová a zdravotná dokumentácia žalobcu opätovne postúpená posudkovému lekárovi odvolacieho orgánu, ktorý vo svojom stanovisku uviedol, že prvostupňový posudkový lekár priznal mieru funkčnej poruchy 50 % podľa prílohy č. 3 cit. zákona, časti 12 písm. a) bod 1.d, ktorý však vyžaduje motorický deficit na periférii trvalého charakteru. Tento nebol opísaný v žiadnom predloženom odbornom náleze a nebol nájdený ani druhostupňovým posudkovým lekárom pri klinickom vyšetrení dňa 26. 08. 2010. Preto posudkový lekár odvolacieho orgánu považuje súčasný zdravotný stav klienta za zlepšený oproti nálezu prvostupňového posudkového lekára a preto zotrval na pôvodnom lekárskom posudku a odôvodnení, ktorý v predmetnej veci vydal s tým, že u žalobcu nejde o občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Konštatoval, že k žalobe boli priložené ďalšie odborné lekárske nálezy, ktoré však neboli predložené posudzovaným pri prvostupňovom ani druhostupňovom správnom konaní, zdravotná dokumentácia podľa druhostupňového posudkového lekára bola aktuálna v zmysle platného zákona a pre posúdenie jeho zdravotného stavu postačujúca. Žalobcom predložené odborné lekárske nálezy boli opätovne zhodnotené posudkovým lekárom druhostupňového správneho orgánu a po ich preskúmaní tento zotrval na stanovisku, že u žalobcu nejde o motorický deficit na periférii trvalého charakteru, pričom tento nie je opísaný ani v žiadnom doloženom odbornom náleze, ani v zdravotnej dokumentácii, ktorú mal k dispozícii pri prvotnom posúdení zdravotného stavu. Tento nebol nájdený ani pri klinickom vyšetrení dňa 26. 08. 2010. Zároveň uviedol, že nesúhlasí s tvrdením, že žalobcovi nebolo umožnené vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia, pretože v danom prípade bol podkladom pre rozhodnutie lekársky posudok a žalobca bol osobne prítomný pri klinickom vyšetrení druhostupňovým posudkovým lekárom dňa 26. 08. 2010, ktorý tento lekársky posudok spracoval. Pri osobnom pohovore s druhostupňovým posudkovým lekárom mohol uplatniť svoje návrhy a námietky.

V konaní podľa § 247 a nasl. O. s. p., po preskúmaní napadnutého rozhodnutia žalovaného, ako aj správneho orgánu prvého stupňa a oboznámení sa s ich administratívnymi spismi dospel súd k záveru, že žaloba žalobcu dôvodná nie je.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že žiadosťou zo dňa 10. 05. 2010 žalobca požiadal o priznanie peňažného príspevku na úpravu rodinného domu zo zdravotných dôvodov, keďže je po dvoch operáciách chrbtice.

Lekárskym posudkom zo dňa 07. 06. 2010 č. NN/2010/33304 ÚPSVaR v Rožňave, odd. posudkových činností určilo mieru funkčnej poruchy žalobcu v rozsahu 50 % pre poruchy chrbtice s radikulopatiou, zaradené do prílohy 3 k zák. č. 447/2008 Z. z. kapitoly XII, písm. A) bod 1.d, pričom uvedená miera funkčnej poruchy bola stanovená pre chronický torpídny lumboischiadický syndróm s vyžarovaním do ľavej dolnej končatiny bez efektu po doterajšej liečbe. Žalobca s navrhovanou operačnou liečbou nesúhlasil. Z obsahu tohto lekárskeho posudku vyplýva, že spôsob obmedzenia fyzickej osoby pri funkčnej poruche spočíva v chôdzi so šetrením ľavej dolnej končatiny bez opory a s tŕpnutím ľavého lýtka a chodidla. Konštatoval, že podľa § 14 ods. 4 v hodnotení Bartelovho indexu dosahuje žalobca 110 bodov, tzn. 1. stupeň a preto podľa § 14 ods. 5 nespĺňa podmienky odkázanosti na úpravu sociálneho zariadenia i napriek novým neurologickým nálezom. Vhodné pre neho sú madlá a protišmyková podložka.

Na základe uvedeného posudku, ako aj záznamu zo získavania informácií k sociálnej anamnéze občana s ťažkým zdravotným postihnutím zo dňa 24. 06. 2010 ÚPSVaR v Rožňave vydal komplexný posudok dňa 28. 06. 2010, v ktorom konštatoval, že miera funkčnej poruchy žalobcu je 50 % podľa časti XII písm. A bod 1d) prílohy č. 3 k zák. č. 447/2008 Z. z. a preto sa podľa § 2 ods. 3 cit. zákona považuje za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Z obsahu tohto posudku vyplýva, že v oblasti mobility a orientácie má žalobca obmedzenú pohybovú schopnosť pre poruchy chrbtice s radikulopatiou do ľavej dolnej končatiny, pričom pohybuje sa sám so šetrením ľavej dolnej končatiny bez opory, kompenzačných pomôcok, na spevnenie chrbtice používa bedrový pás s tuhou výstužou, nezvláda dlhšiu chôdzu a státie, pričom i napriek svojmu zdravotnému stavu je schopný prekonať bariéry v interiéri. Z uvedeného dôvodu je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, kompenzovateľné v oblasti zvýšených výdavkov peňažným príspevkom na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ktorý príspevok aj poberá a nie je odkázaný na úpravu rodinného domu a v tomto smere sa kompenzácie nenavrhli. Z odôvodnenia posudku

vyplýva, že menovaný je pre stav po úraze - ťažkú poruchu chrbtice s radikulopatiou, chronický torpídny lumboischiadický syndróm s vyžarovaním do ľavej dolnej končatiny postihnutý v oblasti mobility, trpí na bolesti chrbtice, parestézie ľavej dolnej končatiny, tŕpnutie ľavého lýtka a chodidla, posudzovaný sa pohybuje sám so šetrením ľavej dolnej končatiny bez opory, kompenzačných pomôcok, na spevnenie chrbtice používa bedrový pás s tuhou výstužou, t.č. je schopný napriek svojmu zdravotnému stavu prekonávať bariéry v interiéri. Preto aj podľa lekárskeho posudku nie je odkázaný na bezbariérové úpravy rodinného domu. Je schopný prekonať výškové prekážky, zvláda kúpanie v klasickej vani. Problémy, ktoré má pri vykonávaní osobnej hygieny bolo odporučené riešiť zdravotníckymi pomôckami zo systému zdravotného poistenia. Nespĺňa podmienky pre priznanie peňažného príspevku na úpravu rodinného domu podľa § 37 cit. zákona.

Na základe cit. komplexného posudku bolo dňa 01. 07. 2010 pod č. NN/2010/33269/061931 Ďu ÚPSVaR Rožňava vydané rozhodnutie, ktorým podľa § 37 ods. 1 zák. 447/2008 Z. z. nebolo vyhovené žiadosti žalobcu zo dňa 10. 05. 2010 a tomuto nebol priznaný peňažný príspevok na úpravu rodinného domu.

V odôvodnení správny orgán prvého stupňa uviedol, že napriek stanovenej 50 %-nej miere funkčnej poruchy, v dôsledku čoho sa žalobca považuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, v dôsledku tohto ťažkého zdravotného postihnutia mu sociálne dôsledky v oblasti mobility v zmysle podanej žiadosti nevyplývajú, pretože podľa lekárskeho posudku i komplexného posudku tento nie je odkázaný na bezbariérové úpravy rodinného domu. Komplexný posudok je súčasťou napadnutého rozhodnutia a tvorí jeho prílohu.

V odvolaní podanom proti rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 20. 07. 2010 žalobca nesúhlasil s napadnutím rozhodnutím, čo odôvodnil tým, že z dôvodu ťažkého a zhoršeného zdravotného stavu nedokáže vstupovať a vystupovať z vane, hygienu musí vykonávať nad vaňou. Má sťažené podmienky a nie je možné vykonávať hygienu vo vani tak, aby bola vhodná a bezpečná. Preto žiadal o zmenu napadnutého rozhodnutia. Taktiež požiadal, aby bol osobne prizvaný na posúdenie zdravotného stavu druhostupňovým posudkovým orgánom a pripojil odborné lekárske nálezy.

Ako to vyplýva z lekárskeho posudku vypracovaného posudkovým lekárom žalovaného dňa 25. 08. 2010, žalobca má mieru funkčnej poruchy v rozsahu 30 % podľa § 12 ods. 1 zák. č. 447/2008 Z. z. pre ochorenie začlenené v kapitole XII pod písm. A, bod 1.b prílohy č. 3 k cit. zákonu, v dôsledku čoho nejde o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. K zníženiu miery funkčnej poruchy stanovenej posudkovým lekárom prvého stupňa došlo z dôvodu nesprávnej a chybnej klasifikácie stavu po arteficiálnej spolydéze L5-S1 bez degeneratívnych zmien chrbtice a bez motorického deficitu na periférii trvalého charakteru. Z citovaného posudku zároveň vyplýva, že dňa 26. 08. 2010 bol žalobca vyšetrený posudkovým lekárom bez známok neurologického deficitu na dolných končatinách, pričom aktívna pohyblivosť chodidla v zmysle dorzálnej implantárnej flexie bola plne zachovaná. Doložený bol nález MRI, ktorý pokiaľ ide o poškodenie menisku v pravom kolene, klinicky je bez obmedzenia pohyblivosti pravého kolena.

Na základe uvedeného bolo vo veci vydané napadnuté rozhodnutie žalovaného.

Žalobca a jeho právny zástupca sa na pojednávanie, na ktoré boli riadne a včas predvolaní nedostavili, pričom títo svoju neprítomnosť na pojednávaní vopred ospravedlnili podaním zo dňa 01. 02. 2012 s tým, že žalobca je odcestovaný v zahraničí, jeho právny zástupca má kolíziu s inými pojednávaniami na Okresnom súde v Revúcej, na ktoré bol skôr predvolaný, pričom zároveň vyslovili svoj súhlas s prejednaním a rozhodnutím veci bez ich prítomnosti. S poukazom na uvedené súd v zmysle § 250g ods. 2 O. s. p pojednávanie. vykonal v ich neprítomnosti.

Zástupkyňa žalovaného zotrvala na písomnom vyjadrení, ktoré bolo súdu doručené a v jeho zmysle navrhla žalobu zamietnuť. Poukázala na to, že v stanovisku druhostupňového posudkového lekára zo dňa 02. 11. 2010, pripojeného k písomnému vyjadreniu žalovaného, došlo k nesprávnej formulácii záveru, pretože v danom prípade nedošlo k zlepšeniu zdravotného stavu žalobcu ku dňu posúdenia

druhostupňovým posudkovým lekárom, ale prvostupňový posudkový orgán pri kategorizovaní diagnózy rozhodujúcej v danom prípade postupoval nesprávne a túto nesprávne začlenil do prílohy č. 3 k zák. č. 447/2008 Z. z.

Podľa § 2 ods. 3 zák. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %.

Podľa § 11 ods. 15 cit. zákona ak je miera funkčnej poruchy fyzickej osoby menej ako 50 %, lekársky posudok obsahuje len mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že nejde o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a odôvodnenie tohto vyjadrenia.

Podľa § 15 ods. 4 cit. zákona posudok podľa ods. 1 a 3 (komplexný posudok) príslušný orgán nevypracúva, ak miera funkčnej poruchy fyzickej osoby na základe lekárskeho posudku je menej ako 50 %.

Podľa § 37 ods. 1 cit. zákona fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, možno poskytnúť peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu, alebo peňažný príspevok na úpravu garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Peňažný príspevok podľa prvej vety možno poskytnúť len vtedy, ak sa odstránením bariér umožní alebo uľahčí premiestňovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Súd preskúmal žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného, ako aj správneho orgánu prvého stupňa a tiež konanie, ktoré ich vydaniu predchádzalo v medziach podanej žaloby a dospel k záveru, že najmä druhostupňový správny orgán postupoval v súlade s platnou právnou úpravou, a preto aj napadnuté rozhodnutie žalovaného je vecne správne a zákonné. Toto zodpovedá zákonu aj po formálnej stránke.

Podľa názoru súdu v správnom konaní bol dostatočne zistený skutkový stav veci a z neho bol vyvodený aj správny právny záver, s ktorým sa súd stotožňuje. Žalovaný sa dostatočným spôsobom vysporiadal so všetkými námietkami vznesenými žalobcom v podanom odvolaní, ako to vyplýva z odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia žalovaného.

V konaní bolo nepochybne preukázané, že zdravotný stav žalobcu bol správnym orgánom prvého i druhého stupňa - ich posudkovými orgánmi posudzovaný postupom, ktorý bol v súlade s platnou právnou úpravou, avšak vychádzajúc zo zdravotnej dokumentácie a klinického vyšetrenia posudkový orgán konštatoval nesprávne začlenenie najzávažnejšieho postihnutia žalobcu do prílohy č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z.z. V dôsledku toho došlo zo strany správneho orgánu prvého stupňa k nesprávnemu určeniu miery funkčnej poruchy žalobcu, ktorá týmto u neho zakladala štatút občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Aj napriek uvedenému žalobcovi nebol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, t.j. na úpravu bytu, resp. sociálneho zariadenia, pretože v komplexnom posudku prvostupňového správneho orgánu odkázanosť na tento peňažný príspevok odporučená a stanovená nebola. Podľa názoru druhostupňového posudkového lekára obsiahnutého v lekárskom posudku zo dňa 25. 08. 2010 zo strany posudkového orgánu prvého stupňa došlo k nesprávnemu začleneniu ochorenia žalobcu, pretože týmto bol chybne klasifikovaný stav po arteficiálnej spondylodéze L5-S1 bez degeneratívnych zmien chrbtice a bez motorického deficitu na periférii trvalého charakteru. Neboli preto splnené podmienky pre začlenenie najzávažnejšieho zdravotného postihnutia žalobcu do kapitoly XII pod písm. A, bod 1.d prílohy č. 3 k cit. zákonu

Žalobcom k žalobe pripojené odborné lekárske nálezy boli opätovne prehodnotené druhostupňovým posudkovým orgánom, ktorý zotrval na svojom posudku a konštatoval, že tieto zmenu oproti pôvodnému hodnoteniu jeho zdravotného stavu druhostupňovým posudkovým orgánom neodôvodňujú.

Vychádzajúc z uvedeného, keďže žalobca v konaní nepreukázal, žeby jeho zdravotný stav odôvodňoval určenie vyššej miery funkčnej poruchy, tento nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle § 2 ods. 3 cit. zákona a preto mu nebolo možné peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v oblasti mobility, t. j. príspevok na úpravu rodinného domu v súlade s cit. zák. ustanoveniami priznať.

Námietku žalobcu týkajúcu sa nemožnosti vyjadriť sa k lekárskemu posudku súd považoval za právne irelevantnú s poukazom na to, že ako to vyplýva aj z administratívneho spisu, žalobca bol dňa 26. 08. 2010 druhostupňovým posudkovým orgánom na základe jeho požiadavky obsiahnutej v podanom odvolaní vyšetrený, čo spochybnené nebolo a oboznámený s výsledkom posúdenia. Žiadne konkrétne námietky však žalobcom v tejto súvislosti vznesené neboli. V konaní bolo tiež preukázané, že podklady, z ktorých posudkové orgány pri hodnotení zdravotného stavu žalobcu vychádzali, boli časovo aktuálne a pre vyvodenie záverov obsiahnutých v jednotlivých posudkoch postačujúce.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami, žalobu podľa § 250j ods. 1 O. s. p. pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 01. 05. 2011) ako nedôvodnú zamietol.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 250k ods. 1 O. s. p., v zmysle ktorého neúspešnému žalobcovi právo na ich náhradu nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.