KSKE 7 S 140/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/140/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201013 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201013.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kuruca, členiek senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Valérie Mihalčínovej, v právnej veci žalobcu M. O. L. Q. R. I. N. E. C. F. , K. Z. I. Č.. XXX, proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Košice, Zádielska č.2, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. AA/2011/03189 zo dňa 21.09.2011 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 250j ods.2 písm.c/ O.s.p. z r u š u j e rozhodnutie žalovaného č. AA/2011/03189 zo dňa 21.09.2011 ako aj rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, detašované pracovisko Gelnica č. 2011/02437Br/1/kúpaOMV zo dňa 20.06.2011 a v r a c i a vec žalovanému na ďalšie konanie.

Žalobcovi n e p r i z n á v a náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 14.11.2011 osobne podanou na Krajskom súde v Košiciach dňa 15.11.2011 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia č. AA/2011/03189 zo dňa 21.09.2011, ktorým žalovaný podľa § 59 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, detašované pracovisko Gelnica č. 2011/02437Br/1/kúpaOMV zo dňa 20.09.2011.

Správny orgán prvého stupňa rozhodnutím zo dňa 20.06.2011 podľa § 34 ods.1 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 447/2008 Z.z.) nevyhovel žiadosti žalobcu podanej dňa 04.04.2011 a nepriznal žalobcovi peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla. V odôvodnení rozhodnutia konštatoval, že podľa komplexného posudku č. GL/2010/02469-Oá zo dňa 13.06.2011, ktorý je podkladom pre rozhodovanie o predmetnom peňažnom príspevku a tvorí súčasť dôvodov rozhodnutia, žalobca je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy 50 % podľa § 2 ods.3 zákona č. 447/2008 Z.z. V zmysle tohto posudku žalobca v oblasti mobility a orientácie nemá sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia v doprovode druhej osoby je spôsobilý premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy, vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy a z prostriedku železničnej dopravy. Nie je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, preto sa mu príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nenavrhuje.

Napadnutým rozhodnutím žalovaný po zamietnutí odvolania žalobcu potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa. Žalovaný poukázal na komplexný posudok správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 13.06.2011, ktorým bola stanovená miera funkčnej poruchy 50 % podľa časti V., bod 7 písm.c/ prílohy č.3 k zákonu č. 447/2008 Z.z., v dôsledku čoho sa žalobca považuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Posledný posudok o zdravotnom stave žalobcu bol podaný dňa 22.09.2008. Podľa komplexného posudku zo dňa 13.06.2011 žalobca nie je odkázaný na individuálnu prepravu, je v liečbe neurológa pre demyelinizačné ochorenie centrálnej nervovej sústavy s kvadruparézou akcentovanou vpravo, podľa kontroly na MRI je stav od roku 2006 stacionárny. Pri poslednej neurologickej kontrole pacient je bez poruchy mobility, chôdza samostatná, bez opory. Má poúrazové postihnutie pravého kolena III. - IV. stupňa so skrátením pravej končatiny o 1 cm. Je liečený ortopédom a pľúcnym lekárom. V doprovode druhej osoby je schopný využívať prostriedky hromadnej dopravy, nie je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa § 14 ods.6 zákona č. 447/2008 Z.z. Je odkázaný na sprievodcu podľa § 14 ods.10 tohto zákona. Ďalšie ochorenie - obmedzenie funkcie v kolennom kĺbe stredného stupňa jednostranne bolo posudzovateľom hodnotené mierou funkčnej poruchy 30 % podľa častí XII./B.2.27.b.1.

Žalovaný ďalej uviedol, že jeho posudkový lekár dňa 07.09.2011 vydal lekársky posudok pod č. AA/2011/ O3232, podľa ktorého je miera funkčnej poruchy u žalobcu 50 % v zmysle prílohy č. 3 citovaného zákona (časť V. bod 7 písm.b/) . Za najzávažnejšie z dokladovaných ochorení sa považuje demyelinizačné ochorenie centrálnej nervovej sústavy s kvadruparézou. Zhodnotené boli aj ďalšie ochorenia, na ktoré sa žalobca lieči (obmedzenie funkcie v kolennom kĺbe, slepota pravého oka a bronchiálna astma) , avšak tieto zdravotné postihnutia nie sú až tak závažného charakteru, aby odôvodňovali mieru funkčnej poruchy 50 % . Podľa vyjadrenia posudkového lekára druhostupňového správneho orgánu v danom prípade u žalobcu bola priznaná odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom pre ťažké obmedzenie funkcie v kolennom kĺbe. Po liečbe flexia v pravom kolene je 90 stupňov, chôdza samostatná bez opory, čo dokumentuje lekársky nález zo dňa 16.03.2011. Oproti predchádzajúcemu obdobiu roku 2008 došlo k zmene zdravotného stavu u žalobcu, a to k jeho zlepšeniu.

Ďalej žalovaný poukázal na výsledky sociálnej posudkovej činnosti vykonanej dňa 04.08.2011 v mieste jeho trvalého bydliska. Podľa jej výsledkov navrhovateľ je mobilný, pri chôdzi používa kompenzačnú pomôcku a na pravom kolene látkovú ortézu. Udáva bolesti pohybového aparátu, ktoré sú výraznejšie pri zmene počasia. Na pravé oko dobre nevidí. Problém mu spôsobuje prekonávanie dlhších vzdialeností a terénnych nerovností. orientačnú schopnosť nemá narušenú. Svoju prepravu si potrebuje zabezpečovať hlavne do zamestnania za účelom výkonu práce. Žalovaný uzavrel, že dňa 20.09.2011 vydal komplexný posudok AA/2011/03232, v ktorom sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia v oblasti mobility a orientácie nenavrhol kompenzovať peňažným príspevkom na kúpu osobného motorového vozidla. Tento komplexný posudok je súčasťou odôvodnenia a rozhodnutia a tvorí aj jeho prílohu.

Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Namietal dôvodnosť tvrdenia žalovaného v napadnutom rozhodnutí, že podľa ortopedického lekárskeho nálezu zo dňa 16.03.2011 došlo oproti stavu v roku 2008 k zlepšeniu, lebo po liečbe flexia v pravom kolene je 90 stupňov. Uvádza, že v lekárskej správe ortopéda zo dňa 16.03.2011 sa konštatuje flexia 90 stupňov, ale v lekárskej správe ortopéda zo dňa 21.11.2007 bola zistená flexia 100 stupňov. Zmena flexie zo 100 stupňov na 90 stupňov znamená nie zlepšenie zdravotného stavu, ale zhoršenie. Tvrdil, že je osobou, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím. Bola uňho konštatovaná kvadruparéza, t.j. ochorenie všetkých končatín a táto diagnóza preukazuje, že v oblasti mobility je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Žalobca ďalej poukázal na rozpor medzi lekárskymi posudkami vydanými posudkovými lekármi žalovaného a správneho orgánu prvého stupňa. Podľa lekárskeho posudku posudkového lekára správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 13.06.2011 je hodnotené demyelinizačné ochorenie ako ťažká porucha podľa časti V. bod 7c, kým podľa lekárskeho posudku posudkového lekára žalovaného zo dňa 07.09.2011 je demyelinizačné ochorenie CNS s kvadruparézou hodnotené ako stredná porucha podľa časti V. ods.7 písm.b/. Tieto údaje sú uvedené v následných komplexných posudkoch. Podľa

žalobcu nemôže byť správny komplexný posudok žalovaného, ktorý po uplynutí doby troch mesiacov od vydania predošlého komplexného posudku správnym orgánom prvého stupňa posúdil bezprecedentne jeho zdravotný stav a mieru funkčnej poruchy inak. Ďalej namietal, že v komplexných posudkoch bola opomenutá aplikácia ustanovenia § 12 ods.3 zákona č. 447/2008 Z.z., ktorá umožňuje zvýšiť mieru funkčnej poruchy o 10 % s prihliadnutím na ďalšie funkčné poruchy ovplyvňujúce zdravotné postihnutie s najvyšším percentuálnym ohodnotením.

Žalobca ďalej vytýkal žalovanému, že konal v rozpore s ustanovením § 65 ods.4,5 zákona č. 447/2008 Z.z., ktoré neumožňuje mieru funkčnej poruchy občana s ťažkým zdravotným postihnutím určenú podľa zákona účinného do 31.12.2008 prehodnocovať z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona, ak nedôjde k takým zmenám v zdravotnom stave fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré majú vplyv na určenie miery funkčnej poruchy. Preto sa po 31.12.2008 neprehodnocuje podľa zákona účinného do 01.01.2009 odkázanosť občana na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak u občana s ťažkým zdravotným postihnutím nedôjde k takým zmenám v zdravotnom stave, ktoré majú vplyv na trvanie odkázanosti. Podľa žalobcu preto ohľadne jeho zdravotného stavu nebolo možné vydať dva nové posudky, hoci sa jeho miera funkčnej poruchy 50 % nezmenila.

Napokon žalobca vytýkal žalovanému nedostatočne zistený skutkový stav a nesprávne aplikovanie hmotnoprávnych a procesnoprávnych noriem. Tvrdil, že žalovaný postupoval v rozpore s ustanovením § 11 ods.7,13, § 12 ods.3, § 14 ods.6, § 15 ods.1, § 34 ods.1, § 38 ods.1 písm.b/, § 65 ods.4, 5 zákona č. 447/2008 Z.z. a § 3 ods.1,2,3,4, § 32 ods.1, § 33 ods.2 a § 46 zákona o správnom konaní. Podľa žalobcu správny orgán prvého stupňa mu ako účastníkovi konania nedal možnosť, aby sa pred vydaním ich rozhodnutí mohol vyjadriť k podkladom rozhodnutia, a prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Žalovaný v písomnom vyjadrení zo dňa 20.12.2011 navrhol žalobu zamietnuť z dôvodov obsiahnutých v napadnutom rozhodnutí. Uviedol, že v rámci odvolacieho konania bolo konštatované, že žalobca aj napriek svojmu ťažkému zdravotnému postihnutiu nespĺňa základnú podmienku vzniku nároku na kúpu osobného motorového vozidla v zmysle § 34 ods.1 zákona č. 447/2008 Z.z., ktorou je odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Z toho dôvodu žalovaný v komplexnom posudku nenavrhol kompenzovať sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia žalobcu peňažným príspevkom na kúpu osobného motorového vozidla.

Vo svojom vyjadrení žalovaný poukázal na stanovisko svojho posudkového lekára k dôvodom žaloby. Posudkový lekár uviedol, že podľa záznamu lekára OÚ v Gelnici zo dňa 25.08.2003 mal žalobca určenú mieru funkčnej poruchy 50 % pre artrózu pravého kolena a stav po osteomyelitíde pravej stehnovej kosti (v tom čase v kľude) . Pri kontrolnej lekárskej prehliadke v roku 2008 bola podľa záznamu lekára zo 07.01.2008 určená miera funkčnej poruchy 50 % podľa zákona č. 195/1998 Z.z., § 50, príloha č.4 pre demyelinizačné ochorenie CNS s frustnou spastickou kvadruparézou s prevahou vpravo. Ochorenie pravého kolena podľa uvedeného záznamu bolo hodnotené v kapitole 12 A, ods.6, písm.b/ 30 až 40 %, teda nedosahovalo mieru funkčnej poruchy 50 %. Podľa ďalšej kontrolnej lekárskej prehliadky v roku 2011 podľa lekárskeho posudku zo dňa 13.06.2011 bola určená miera funkčnej poruchy 50 % naďalej pre demyelinizačné ochorenie CNS. Gonartróza pravého kolena stav po osteomyelitíde pravej stehnovej kosti naďalej nedosahuje mieru funkčnej poruchy 50 % (kapitola 12, skupina B.B2 ods.27, písm.b/.1. - 30 %) . V uvedených lekárskych záznamoch v roku 2003 a v roku 2008 s nenachádza vyjadrenie o odkázanosti na individuálnu prepravu podľa zákona č. 195/1998 Z.z.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O.s.p. po preskúmaní žalobou napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s administratívnymi spismi žalovaného a správneho orgánu prvého stupňa jednomyseľne dospel k záveru, že žaloba je dôvodná.

Podľa lekárskeho posudku posudkového lekára správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 13.06.2011 žalobca je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy 50 % podľa časti V., bod 7 písm.c/ prílohy č.3 zákona č. 447/2008 Z.z. (demyelinizačné ochorenie a iné podobné zriedkavé ochorenia - ťažká porucha - EDSS 6,0 - 7,5; 50 až 70 %) . Ďalej posudkový lekár konštatoval

obmedzenie funkcie v kolennom kĺbe (vystretie/ohnutie) stredný stupeň (flexia do 70 %, prípadná flekčná kontraktúra do 20 stupňov jednostranne s mierou funkčnej poruchy 30 % - XII./B.2.27.b.1.) . V doprovode môže využívať prostriedky verejnej hromadnej prepravy, nie je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a je odkázaný na sprievodcu podľa § 14 ods.10 zákona č. 447/2008 Z.z.

Podľa komplexného posudku správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 13.06.2011, miera funkčnej poruchy žalobcu je 50 % podľa § 12 a prílohy č. 3, časť V., bod 7, písm.c/ zákona č. 447/2008 Z.z. Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia žalobcu sa nenavrhujú kompenzovať peňažnými príspevkami na kompenzáciu, pričom žalobca je z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia odkázaný na sprievodcu. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť posudku č. GL/2008/06309 Spišská Nová Ves zo dňa 22.09.2008. V zmysle komplexného posudku navrhovateľ nie je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Podľa lekárskeho posudku posudkového lekára žalovaného zo dňa 07.09.2011 je žalobca fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy 50 % v dôsledku demyelinizačného ochorenia CNS s kvadruparézou akcentovanou vpravo na horných končatinách podľa časti V., ods.7 písm.b/ ( 50 až 60 % ) . K možnosti zvýšenia miery funkčnej poruchy o 10 % podľa § 12 ods.3 zákona č. 447/2008 Z.z. je v lekárskom posudku uvedené nezvýšené . Podľa záveru tohto lekárskeho posudku žalobca nie je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, pretože nespĺňa podmienky uvedené v § 14 ods.7 zákona č. 447/2008 Z.z. V minulosti priznaná odkázanosť na individuálnu prepravu pre ťažké obmedzenie funkcie v kolene. Po liečbe flexia v pravom kolene je do 90 stupňov, chôdza samostatná bez opory.

Podľa komplexného posudku žalovaného zo dňa 20.09.2011 je žalobca fyzickou osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy 50 %. V oblasti mobility a orientácie nie je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na kúpu osobného motorového vozidla, a preto sa v tejto oblasti kompenzácie nenavrhujú. V dôvodoch komplexného posudku sa poukazuje na vyjadrenie posudkového lekára a konštatuje sa, že v zdravotnom stave žalobcu došlo k zmene, a to k jeho zlepšeniu oproti predchádzajúcemu obdobiu roku 2008.

Na základe žiadosti žalobcu boli v roku 2008 Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, detašované pracovisko Gelnica dvakrát posudzované sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia žalobcu (posudky vydané podľa § 50 až 57 zákona č. 195/1998 Z.z.) .

Podľa prvého posudku č. GL/2007/09013-Oá zo dňa 23.01.2008 žalobca ako občan s ťažkým zdravotným postihnutím v oblasti mobility má sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia z dôvodu postihnutia pohybového aparátu, má zmeny na panve, chrbtici, artrózu pravého kolena so skrátením končatiny pri demyelinizačnom ochorení centrálnej nervovej sústavy - vaskulárnej genézii s kvadruparézou. Je odkázaný na doprovod a na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ktorým sa mu zabezpečuje preprava do zamestnania a späť. V oblasti zvýšených výdavkov má sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia; zvýšené výdavky mu vznikajú z dôvodu zabezpečovania prevádzky osobného motorového vozidla v dôsledku odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Uvedené sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia bolo navrhované kompenzovať formou peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a peňažným príspevkom na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla.

Aj v posudku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves č. GL 2008/06309 zo dňa 22.09.2008 sa u žalobcu ako občana s ťažkým zdravotným postihnutím konštatovali v oblasti mobility sociálne dôsledky z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v dôsledku cievneho ochorenia mozgu a ochorenia pohybového aparátu s tým, že žalobca je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. V oblasti zvýšených výdavkov sa konštatovali sociálne dôsledky z dôvodu zabezpečenia prevádzky osobného motorového vozidla v dôsledku odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich

so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. Preto bolo navrhnuté sociálne dôsledky v týchto oblastiach kompenzovať peňažným príspevkom na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla.

Podľa § 14 ods.6 zákona č. 447/2008 Z.z. fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti

a/ premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy a prostriedku železničnej dopravy a späť,

b/ nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy alebo

c/ zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy a v prostriedku železničnej dopravy, najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

Podľa § 34 ods.1 citovaného zákona fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods.1 odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla.

Podľa § 11 ods.1 zákona č. 447/2008 výsledkom lekárskej posudkovej činnosti realizovanej na účely tohto zákona je lekársky posudok, ktorý obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, závery k jednotlivým druhom odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 14 a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak tento zákon neustanovuje inak.

Na účely kompenzácie posudkový lekár určuje mieru funkčnej poruchy v desiatkach percent podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 3 zákona. Ak má fyzická osoba viac funkčných porúch, miera funkčnej poruchy sa určí podľa miery funkčnej poruchy zodpovedajúcej druhu zdravotného postihnutia s najvyšším percentuálnym ohodnotením. Mieru funkčnej poruchy určenej podľa ods. 1,2 možno zvýšiť o 10 % s prihliadnutím na ďalšie funkčné poruchy, ktoré ovplyvňujú zdravotné postihnutie s najvyšším percentuálnym ohodnotením tak, že spôsobujú znevýhodnenie (§ 12 ods.1 až 3 citovaného zákona) .

Podľa § 15 ods.1 zákona č. 447/2008 Z.z. na základe lekárskeho posudku podľa § 11 ods.11 vypracúva príslušný orgán komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý obsahuje okrem iného mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia vo všetkých oblastiach kompenzácie, názov druhu peňažného príspevku na kompenzáciu a vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z.z., časť 5 bod 7 dyseminované poruchy CNS (demyelinizačné ochorenia a iné podobné zriedkavé ochorenia) v štádiu strednej poruchy (písm.b) majú za následok mieru funkčnej poruchy v rozsahu 30 - 45 %, v štádiu ťažká porucha (písm.c/) mieru funkčnej poruchy 50 - 80 % podľa zákona účinného do 30.06.2011. S účinnosťou od 01.07.2011 má predmetné zdravotné postihnutie v štádiu stredná porucha za následok mieru funkčnej poruchy 50 až 60 % a v štádiu ťažká porucha 70 - 80 %.

Žalovaný ani správny orgán prvého stupňa v správnom konaní nepostupovali v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami.

V danej veci predmetom konania nebolo odňatie peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ale rozhodovanie o žiadosti žalobcu o priznanie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, ktorý bol žalobcovi poskytnutý rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi č. 2007/08940-2 zo dňa 13.02.2008. Kým v roku 2008 v posudkoch zo dňa 23.01.2008 a 22.07.2008 sa konštatovala odkázanosť žalobcu na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, v komplexnom posudku žalovaného zo dňa 20.09.2011 (a rovnako aj v komplexnom posudku správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 13.06.2011) sa sociálne dôsledky z ťažkého zdravotného postihnutia žalobcu v oblasti mobility nenavrhujú kompenzovať peňažným príspevkom na kúpu osobného motorového vozidla.

Odchýlne posúdenie potreby kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia v roku 2011 oproti roku 2008 môžu byť odôvodnené buď nadhodnotením zdravotného stavu a tým aj miery funkčnej poruchy v minulosti, resp. zlepšením zdravotného stavu oproti minulosti, ktorý už nemá sociálne dôsledky. V obidvoch prípadoch odchýlne posúdenie potreby kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia musí byť zdôvodnené.

Žalovaný v dôvodoch napadnutého rozhodnutia zamietnutie žiadosti žalobcu o priznanie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, ktorý mu bol priznaný v roku 2008, odôvodňuje zlepšením zdravotného stavu žalobcu, a to na základe lekárskeho nálezu posudkového lekára žalovaného, ktorý konštatoval, že v minulosti bola žalobcovi priznaná odkázanosť na individuálnu prepravu preťažké obmedzenie funkcie v kolene, pričom po liečbe flexia v pravom kolene je do 90 stupňov a chôdza samostatná bez opory.

Na základe lekárskeho posudku podľa § 11 ods.11 zákona č. 447/2008 Z.z. sa vypracúva komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý je podkladom pre rozhodovanie o žiadosti o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu. Táto právna úprava však nezbavuje správny orgán príslušný na rozhodovanie o nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu zaoberať sa obsahom lekárskeho posudku, a v prípade, ak obsahuje rozpory alebo nejasnosti, je povinný ich odstrániť.

Z už uvedených posudkov zo dňa 23.01.2008 a 22.09.2008 ako aj zo záznamu lekára posudkovej činnosti k stanoveniu miery funkčnej poruchy zo dňa 07.01.2008 vyplýva, že žalobca bol uznaný za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy 50 % pre demyelinizačné ochorenie CNS s frustnou spastickou kvadruparézou s prevahou vpravo. Žalovaný v napadnutom rozhodnutí na podklade lekárskeho posudku posudkového lekára žalovaného zo dňa 07.09.2011 konštatuje, že žalobca nie je odkázaný na individuálnu prepravu osôb motorovým vozidlom z dôvodu zlepšenia zdravotného stavu, pokiaľ ide o ortopedické postihnutie - poúrazová gonartróza vpravo III. - IV. stupeň ( v minulosti priznaná odkázanosť na individuálnu prepravu pre ťažké postihnutie funkcie v kolene. Po liečbe flexia v pravom kolene do 90 stupňov, chôdza samostatná bez opory ) . Odkázanosť žalobcu na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom v roku 2008 však bola zdôvodnená už uvedenou neurologickou diagnózou a nie ortopedickou diagnózou. Touto skutočnosťou sa však žalovaný v dôvodoch svojho rozhodnutia nezaoberal. Naviac je potrebné dodať, že ortopedický nález zo dňa 21.11.2007 konštatuje u žalobcu flexiu v pravom kolene 100 stupňov, kým ortopedický nález zo dňa 16.03.2011 flexiu iba 90 stupňov, teda pokiaľ ide o funkciu pravého kolena z pohľadu vystretia - ohnutia kolena nemožno hovoriť o zlepšení jeho funkcie.

Ako dôvodnú hodnotí súd žalobnú námietku, v zmysle ktorej v lekárskom posudku zo dňa 07.09.2011 nebolo zdôvodnené, prečo rozhodujúce zdravotné postihnutie žalobcu demyelinizačné ochorenie CNS s kvadruparézou akcentovanou vpravo na horných končatinách je hodnotené ako stredná porucha podľa časti V. bod 7 písm.b/ prílohy č.3, kým v lekárskom posudku posudkového lekára správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 13.06.2011 je hodnotené ako ťažká porucha podľa časti V. bod 7 písm.c/ prílohy č.3 zákona. Miera funkčnej poruchy v dôsledku tohto neurologického postihnutia je pritom v štádiu

stredná porucha a ťažká porucha rozdielne určená podľa prílohy č. 3 do 30.06.2011 a od 01.07.2011. Kým podľa právneho stavu platného do 30.06.2011 toto neurologické postihnutie v štádiu ťažká porucha malo za následok mieru funkčnej poruchy 50 až 80 %, od 01.07.2011 má za následok mieru funkčnej poruchy 70 až 80 % (lekársky posudok posudkového lekára žalovaného bol podaný 07.09.2011) .

Za dôvodnú je potrebné považovať aj žalobnú námietku, v zmysle ktorej sa posudkový lekári nezaoberali otázkou zvýšenia miery funkčnej poruchy o 10 % podľa § 12 ods.3 zákona č. 447/2008 Z.z. Obidvaja posudkoví lekári sa nevyjadrili vo svojich lekárskych posudkoch k tomu, či prichádza do úvahy zvýšenie miery funkčnej poruchy o 10 % s prihliadnutím na ďalšie funkčné poruchy, iba posudkový lekár žalovaného v tejto súvislosti uviedol: zvýšenie miery funkčnej poruchy o 10 % podľa § 12 ods.3 zákona č. 447/2008 Z.z.: nezvýšené .

Žalobnú námietku o nesprávnej aplikácii je ustanovenie § 64 ods.4, 5 zákona č. 447/2008 Z.z. súd hodnotí ako nedôvodnú, pretože danom prípade nedošlo k prehodnocovaniu miery funkčnej poruchy žalobcu a jeho odkázanosti na individuálnu prepravu osobnú i motorovým vozidlom z iniciatívy žalovaného a správneho orgánu prvého stupňa, ale na základe žiadosti žalobcu.

Súd nevyhovel návrhu žalobcu na zadováženie znaleckého posudku, ktorým by bola ustanovená miera funkčnej poruchy žalobcu v oblasti mobility a orientácie z dôvodu, že v zmysle § 250j ods.2 O.s.p. môže vykonať dokazovanie v takomto rozsahu iba v prípadoch, ak správny orgán podľa osobitného zákona rozhodoval o spore alebo inej právnej veci vyplývajúcej z občianskoprávnych, pracovných, rodinných a obchodných vzťahov alebo rozhodoval o uložení sankcie. V tomto prípade nešlo o takúto vec.

Pretože žalovaný ako aj správny orgán prvého stupňa v konaní nezistili riadne skutkový stav potrebný pre vydanie správneho rozhodnutia v súlade so zákonom, súd v súlade so žalobnými námietkami konštatuje, že žalovaný a správny orgán prvého stupňa postupovali v rozpore s ustanovením § 32 ods.1 a § 46 zákona o správnom konaní. Pre úplnosť súd poznamenáva, že ustanovenie § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, k porušeniu ktorého podľa žalobcu došlo v konaní sa v zmysle § 53 ods.2 zákona č. 447/2008 Z.z. nevzťahuje na konanie vo veciach kompenzácie.

Pretože zistenie skutkového stavu žalovaným ako aj správnym orgánom prvého stupňa pre rozhodnutie o žiadosti žalobcu o priznanie kompenzačného príspevku bolo nedostačujúce, súd podľa § 250j ods.2 písm.c/ O.s.p. rozhodnutie žalovaného ako aj správneho orgánu prvého stupňa zrušil a vrátil vec žalovanému na ďalšie konanie. V ďalšom konaní sú správne orgány viazané právnym názorom súdu (§ 250j ods.7 O.s.p.) .

Žalobca bol v konaní úspešný, a preto mu vzniklo v zmysle § 250k ods.1 O.s.p. právo na náhradu trov konania. Pretože výšku trov konania v zmysle § 151 ods.1,2 O.s.p. nevyčíslil a trovy konania žalobcu nevyplývali ani zo súdneho spisu, súd žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.