KSKE 7 S 142/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/142/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511215092 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511215092.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jozefa Kuruca a členiek senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Tamary Sklenárovej v právnej veci žalobcu C. J. S. B. M. N. S. , bytom T. M. XX, zast. ustanoveným advokátom JUDr. Vladimírom Kotusom, Žižkova č. 6, Košice, proti žalovanému Centrum právnej pomoci, Nám. slobody 12, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 3N 288/11 zo dňa 24. 06. 2011, takto

r o z h o d o l :

Podľa § 250j ods. 2 písm. a) O. s. p. zrušuje rozhodnutie žalovaného č. 3N 288/11 zo dňa 28. 04. 2011 a vracia vec žalovanému na ďalšie konanie.

Ustanovenému advokátovi JUDr. Vladimírovi Kotusovi, Žižkova č. 6, Košice, priznáva trovy právneho zastúpenia v sume 265,70 eur, ktoré je žalovaný povinný zaplatiť na účet ustanovenému advokátovi v lehote 30 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalovaný napadnutým rozhodnutím podľa § 10 ods. 5 zák. č. 327/2005 Z. z. v poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zák. č. 8/2005 Z. z. (ďalej len zákon č. 327/2005 Z. z.) nepriznal žalobcovi nárok na poskytnutie právnej pomoci. Žalovaný konštatoval, že žalobca z troch zákonných podmienok pre priznanie práva na poskytnutie právnej pomoci v zmysle § 6 ods. 1 zák. č. 327/2005 Z. z. (žiadateľ sa nachádza v stave materiálnej núdze, nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch) preukázal splnenie prvej zákonnej podmienky, t. j., že sa nachádza v stave materiálnej núdze. Podľa žalovaného žalobca ako žiadateľ nespĺňa podmienku vylúčenia zrejmej bezúspešnosti sporu v zmysle ust. § 8 zák. č. 327/2005 Z. z.

Podľa napadnutého rozhodnutia žalovaného žalobca sa domáhal priznania nároku na poskytnutie právnej pomoci v súvislosti s uplatňovaním si vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 313/4, orná pôda o výmere 220 m2, vedeného na liste vlastníctva (LV) č. XXXX k. ú. E. ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve pani S.

Žalovaný z rozhodnutia Správy katastra Košice - okolie č. X 247/2010/And zo dňa 21. 06. 2010 zistil, že darovacou zmluvou napísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29. 11. 1991 žalobca obdržal darom od darcov P. J. okrem iného aj pozemok parc. č. 313 - roľa o výmere 1001 m2. Na základe tejto darovacej zmluvy mal žalobca v rokoch 1991 - 2007 na LV zapísanú parc. 313/1 o výmere 1001 m2. Až následne rozhodnutím č. X 468/2007/And bola výmera parcely opravená na 1296 m2, pričom však

nebol zohľadnený predaj časti tejto parcely o výmere 293 m2 štátu v roku 1987. Následne v roku 2010 došlo opätovne k zmene výmery pozemku na výmeru 1076 m2. Pozemok parc. č. 313/4 bol zapísaný do súboru popisných informácií až rozhodnutím Správy katastra Košice-okolie č. X 247/210/And zo dňa 21. 06. 2010. Vlastníctvo k pozemku parc. č. 313/4 nadobudli B. kúpnou zmluvou V 3021/10 zo dňa 16. 11. 2010.

Žalovaný poukázal na zákonné podmienky nadobudnutia vlastníctva vydržaním v zmysle § 134 ods. 1, 2, 3 a 4 a § 130 ods. 1, 2, 3 O. s. p. Konštatoval, že žalobca od roku 1991 do roku 2007 bol vlastníkom parc. č. 313/1 o výmere 1001 m2. Nemožno preto usudzovať na dobromyseľnosť žiadateľa v užívaní pozemku parc. č. 313/1 vo väčšom rozsahu, než bol zapísaný na LV. Pri rozhodovaní o nároku na poskytnutie právnej pomoci žalovaný prihliadol aj na vyjadrenie obce, podľa ktorej parc. č. 313/4 je vo dvore sestry žiadateľa S. N. a slúži ako prístup k jej rodinného domu a slúžila na ten účel stále. Žiadateľ túto parcelu neužíval ani ako prechod na svoju záhradu. Z predložených listín a vyjadrení žiadateľa preto nie je možné usúdiť na splnenie podmienok pre nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním a preto nie je možné vylúčiť zrejmú bezúspešnosť sporu.

Pretože žalobca nespĺňa podmienku vylúčenia zrejmej bezúspešnosti sporu, žalovaný sa otázkou hodnoty sporu nezaoberal.

Včas podanou žalobou zo dňa 25. 07. 2011 (žaloba bola osobne podaná na Okresnom súde Košice- okolie dňa 25. 07. 2011, pričom dňa 18.11. 2011 bola postúpená z dôvodu vecnej príslušnosti Krajskému súdu v Košiciach) , upresnenou podaním žalobcu zo dňa 07. 12. 2011 a doplnenou prednesom zástupcu žalobcu na pojednávaní dňa 23. 05. 2012 sa domáhal zrušenia žalobou napadnutého rozhodnutia žalovaného a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Namietal, že žalovaný nemohol nepriznať mu nárok na poskytnutie právnej pomoci z dôvodu, že ide o zrejmú bezúspešnosť sporu, v súvislosti s ktorým sa domáhal priznania nároku na poskytnutie právnej pomoci. Tvrdil, že v spore, v ktorom by sa domáhal svojho majetkového práva, by bol úspešný. Poukázal na skutočnosť, že darovacou zmluvou v roku 1991 formálne nadobudol pozemok vo výmere 1001 m2, pričom v skutočnosti užíval po viac ako desaťročnú dobu pozemok o výmere 1296 m2. Tvrdil, že v konaní by vedel preukázať nadobudnutie vlastníckeho práva k parc. č. 313/4 a to vydržaním. V tomto smere poukázal na rozhodnutia Najvyššieho súdu SR č. 22Cdo/1848/98 a 22Cdo/1261/2007, v ktorých sa konštatovalo nadobudnutie vlastníctva vydržaním aj za situácie, ak rozdiel medzi formálne určenou výmerou a výmerou skutočne užívaného pozemku bol aj viac ako 50 %. V danom prípade rozdiel medzi výmerou, ktorú žalobca nadobudol darovacou zmluvou a skutočnosťou výmerou pozemku bol podstatne nižší. Preto nemožno konštatovať, žeby išlo o súdny spor, v ktorom by bol žalobca zrejme bezúspešný.

Žalovaný v písomnom vyjadrení zo dňa 16. 01. 2012 navrhol žalobu zamietnuť. Uviedol, že za účelom zaobstarania úplných podkladov pre vydanie rozhodnutia vyzval žalobcu na vyjadrenie k potrebným skutočnostiam a na predloženie potrebných dokladov. Na základe predložení dokladov a vyjadrení žalobcu k veci vyhodnotil spor žiadateľa ako zrejme bezúspešný, pretože neoznačil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré boli dôležité na zistenie skutkového stavu. Na pojednávaní konanom dňa 23. 05. 2012 uviedol, že pre nepriznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci postačuje, ak je daný predpoklad, že ide o zrejmú bezúspešnosť sporu.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O. s. p. po preskúmaní žalobou napadnutého rozhodnutia žalovaného a po oboznámení sa s jeho administratívnym spisom dospel k záveru, že žaloba je dôvodná.

Podľa § 6 ods. 1 zák. č. 327/2005 Z. z. fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci, ak sa nachádza v stave materiálnej núdze, nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a hodnotu sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy, okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

Pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu centrum prihliadne najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím času, či sa právo nepremlčalo a či je žiadateľ schopný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu (§ 8 zák. č. 327/2005 Z. z.) .

Podľa odôvodnenia žalobou napadnutého rozhodnutia žalovaný nepriznal žalobcovi nárok na poskytnutie právnej pomoci z dôvodu, že v predmetnej právnej veci, s ktorou sa žalobca obrátil na žalovaného, nie je možné vylúčiť zrejmú bezúspešnosť sporu. Formuláciu tejto zákonnej podmienky v zmysle ust. § 8 zák. č. 327/2005 Z. z.: nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu nemožno vykladať tak, že za nesplnenie tejto podmienky je potrebné považovať stav, kedy nemožno vylúčiť zrejmú bezúspešnosť sporu. Z gramatického výkladu tohto zákonného ustanovenia možno vyvodiť, že zákonnou prekážkou priznania nároku na poskytnutie právnej pomoci je, ak ide o zrejmú bezúspešnosť sporu, t. j. ak dôvodne možno očakávať, že žiadateľ v spore nebude úspešný. Situácie, kedy žiadateľ nebude úspešný v spore príkladmo vypočítava ust. § 8 cit. zákona. Za takúto situáciu zákon považuje zánik práva uplynutím času, premlčanie práva a schopnosť žiadateľa označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu.

V rámci skúmania uvedenej zákonnej podmienky pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci žalovaný zameral svoje šetrenie na zisťovanie, či žalobcu bude alebo nebude v súdnom konaní úspešný. Zaoberal sa možnosťou nadobudnutia vlastníckeho práva žalobcom vydržaním k predmetnému pozemku a na základe žalobcom predložených listín a jeho vyjadrení dospel k záveru, že nie je možné usúdiť na splnenie podmienok pre nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním. Žalovaný teda nad rámec ust. § 8 cit. zákona posudzoval dôvodnosť nároku žalobcu, ktorý pre uplatnenie svojho nároku v súdnom konaní žiadal o poskytnutie právnej pomoci. Žalovaný nebol oprávnený vyslovovať svoj právny záver vo veci samej, pretože samotné rozhodnutie sporu podľa hmotného práva je iba v právomoci súdov. Žalovaný tým, že hmotno-právne posúdil dôvodnosť nároku žalobcu a po zistení, že žalobca nesplnil podmienky pre nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním a nepriznaní mu nárok na poskytnutie právnej pomoci, prakticky znemožnil žalobcovi uplatniť si právo na súdnu ochranu v zmysle § 46 ods. 1 Ústavy SR.

Pretože žalovaný nesprávne právne posúdil vec, súd podľa § 250j ods. 2 písm. a) O. s. p. rozhodnutie žalovaného zrušil a vrátil mu vec na ďalšie konanie. V ďalšom konaní je žalovaný viazaný právnym názorom súdu (§ 250j ods. 7 O. s. p.) .

Ustanovenému advokátovi súd priznal trovy právneho zastúpenia v sume 265,70 eura. Ide o odmenu za poskytovanie právnych služieb podľa vyhl. č. 655/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov: príprava a prevzatie právneho zastúpenia - 123,50 eura, účasť na pojednávaní dňa 23. 05. 2012 - 127,16 eura, režijný paušál - 1 x 7,41 eura a 1 x 7,63 eura.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti tomuto rozsudku možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.