KSKE 7 S 144/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/144/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201032 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201032.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kuruca, členiek senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Tamary Sklenárovej, v právnej veci žalobcov: 1/ E. P. I. F. C. S. Á. Č. Z. R. Á. , Z.Ň. XX, P., 2/ O.. E. P. I. F. C. S. Á. Č., I. Č..XX, P., 3/ O.. Š. P. I. F. C. S. Á. Č. , P. Č..XX, P., 4/. H.. P. A. K. P. Á. Č. Z. R. Á. , T. X, P., 5/ E. F. I. G. Y. Z. R. Á. , Q. XX, P., všetci zastúpení advokátkou JUDr. Janou Bajužíkovou, Štefánikova 8, Michalovce, proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Košiciach, Komenského 52, Košice, za účasti účastníkov: 1/ O.. E. Š., T. U. Č.. XX, P., 2/ D. Š., bytom tamtiež, o preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 2011/00769 zo dňa 21.09.2011 takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a .

Žalobcom v 1. až 5. rade n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 23.11.2011 osobne podanou na Krajskom súde v Košiciach toho istého dňa sa žalobcovia v 1. až 5. rade domáhali zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 2011/00769 zo dňa 21.09.2011, ktorým žalovaný podľa § 59 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) zmenil rozhodnutie mesta Košice, pracovisko Košice - Dargovských hrdinov č. A/2011/04577-7/II./Po zo dňa 21.06.2011 v jeho výrokovej časti a to tak, že vypustil z podmienok pre umiestnenie stavby a jej projektovú prípravu podmienku č.8, pričom vzhľadom na vypustenie podmienky č.8 zmenil číslovanie ďalších podmienok. Ostatné časti napadnutého rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa potvrdil.

Správny orgán prvého stupňa rozhodnutím zo dňa 21.06.2011 podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydal pre navrhovateľov v 1. a 2. rade rozhodnutie o umiestnení stavby rodinného domu na pozemku registra KN C parc. č. XXX/XX kat. územie P. F. R. s tým, že prípojky inžinierskych sietí budú vedené po pozemkoch KN C parc. č. XXX/X, XXX/X, XXX/X, XXX/XX, XXX/XX I. XXX/XX P.. Ú.. P. F. R.. Ďalej vo výroku rozhodnutia uviedol, že stavba sa umiestňuje podľa situácie spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy a dokumentácie pre územné rozhodnutie spracovanej oprávnenou osobu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. V rámci predmetnej stavby špecifikoval stavebný objekt 01 - rodinný dom jeho parametrami, špecifikoval výškové a polohové umiestnenie stavby. V súvislosti s majetkoprávnymi vzťahmi konštatoval, že predmetná stavba je umiestnená na pozemku, ktorý je podľa výpisu z listu vlastníctva č. XXXX v podielovom spoluvlastníctve účastníkov v 1. a 2. rade. Na liste vlastníctva č. XXXX P.. Ú.. P. F. R. je v prospech účastníkov v 1. a 2. rade zapísané oprávnenie z vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a zriadenia inžinierskych sietí na parcelách č. XXX/X, XXX/X, XXX/ X I. XXX/XX kat. úz. Košická Nová Ves. Vlastníkom uvedených nehnuteľností je podľa výpisu z listu vlastníctva č. XXXX D. Z., Z. Č.. XX, P.. Podľa výpisu z listu vlastníctva č. XXXX, sú účastníci v 1. a 2.

rade vlastníkmi podielu 3 parcely registra KN E č. XXXX (je tvorená parcelami registra KN C parc. č. XXX/X, XXX/X I. XXX/X, pričom parcela je súčasťou prístupu k budúcej stavbe.

Správny orgán prvého stupňa pre umiestnenie stavby a pre jej projektovú prípravu určil v bodoch 1 až 22 podmienky. V bode 8 podmienok vzhľadom na vyjadrenie Útvaru hlavného architekta mesta Košice zo dňa 26.08.2009, v zmysle ktorého je využitie predmetného pozemku pre schválenú obytnú funkciu podmienené vybudovaním miestnej komunikácie paralelnej s Z. K. vrátane vybudovania inžinierskych sietí podľa platného územného plánu zóny P. F. R., uviedol, že navrhnuté riešenie prístupu rodinného domu a napojenie na inžinierske siete z Z. K. považuje z hľadiska územno-plánovacieho za dočasné riešenie do vybudovania vybavenia územia podľa záväznej časti územného plánu zóny. V bode 14 podmienok určil, že projektová dokumentácia pre stavebné konanie musí riešiť organizáciu výstavby, prepravu stavebných materiálov a presun stavebných mechanizmov tak, aby nedošlo k spôsobeniu škôd na existujúcom rodinnom dome parc.č. XXX/X a ďalších stavbou dotknutých nehnuteľnostiach, najmä k narušeniu statiky existujúcich stavieb.

Správny orgán prvého stupňa vo výroku svojho rozhodnutia napokon rozhodol o námietkach účastníkov konania k umiestneniu stavby. Námietke k rozporu umiestňovanej stavby s platným územným plánom vyhovel čiastočne tak, že stavbu umiestnil s dočasným napojením na inžinierske siete a prístupom z Z. K.. Námietke proti povoleniu stavebných materiálov a presunu ťažkých mechanizmov cez dvor D.A. Z. z dôvodu, že sa naruší statika rodinného domu parc.č. XXX/X, stavebný úrad nevyhovel, pretože v podmienke č. 14 určil, že projektová dokumentácia pre stavebné konanie musí riešiť organizáciu výstavby tak, aby nedošlo k spôsobeniu škody na nehnuteľnosti parc.č. XXX/X. Námietku, podľa ktorej navrhovatelia v roku 2009 začali so stavbou na pozemku parc. č. XXX/XX vyhodnotil ako neopodstatnenú, pretože vykopané ryhy na pozemku zanesené zeminou a zarastené trávou nie je možné považovať za začatú stavbu.

V odôvodnení rozhodnutia stavebný úrad konštatoval, že po zrušení jeho predchádzajúceho rozhodnutia zo dňa 04.01.2011 Krajským stavebným úradom v Košiciach uskutočnil nové prejednanie návrhu na umiestnenie predmetnej stavby. Znova sa zaoberal možnosťou prístupu k parc.č. XXX/XX po jestvujúcej nespevnenej komunikácii, ktorá vedie po pozemkoch KN C parc.č. XXX, XXX/XX, XXX/XX I. XXXX P.. Ú.W.. P. F. R., pričom konštatoval, že aj keď právny stav evidovaný v katastri nehnuteľností popisuje spôsob využitia týchto pozemkov ako miestna a účelová komunikácia, časť pozemku, po ktorých prechádza jestvujúca komunikácia je vo vlastníctve súkromných osôb, resp. nie je majetkoprávne vysporiadaná a na niektorých úsekoch je nespevnená, neudržiavaná cesta široká maximálne 3,0 m. Účastníci konania - vlastníci najbližšej stavby parc.č. XXX/X, popri ktorej je zabezpečený prístup k budúcej stavbe, nesúhlasili s umiestnením stavby, namietali rozpor s platným územným plánom a možné poškodenie stavby v ich vlastníctve, ku ktorému bude dochádzať presunom stavebných materiálov a prechodom stavebných mechanizmov počas výstavby v tesnej blízkosti ich stavby. Svoje námietky doložili vyjadrením odborne spôsobilého statika, stanoviskom odborne spôsobilej osoby vo výstavbe a vyjadrením Útvaru hlavného architekta mesta Košice.

Správny orgán prvého stupňa ďalej uviedol, že na miestne budúcej stavby bolo dňa 26.05.2011 uskutočnené ústne pojednávanie, na ktorom navrhovatelia - účastníci v 1. a 2. rade doložili k podanému návrhu identifikáciu parciel vrátane kópie z katastrálnej mapy s doplnením stavu podľa mapy pozemkového katastra (prekrytie parciel registra KN C s parcelami registra KN E ) zo dňa 02.03.2001, ktorými preukázali, že predmetná parcela registra KN E č. XXXX je v podiele 3/4-iny vo vlastníctve navrhovateľov. Správny orgán napokon konštatoval, že fyzicky premeral odstupovú vzdialenosť medzi jestvujúcimi rodinnými domami parc.č. XXX/X I. XXX/X - voľný priestor má šírku 6,40 m, vzdialenosť medzi reálnou hranicou (oplotením) pozemku parc.č. XXX/X, na ktorej stojí rodinný dom parc.č. XXX/X a rodinným domom parc.č. XXX/X bola nameraná 5,67 m. Dĺžka tohto najužšieho miesta na navrhovanom prístupe k stavebnému pozemku je 8,0 m.

Žalovaný v dôvodoch napadnutého rozhodnutia uviedol, že využil svoju právomoc v zmysle § 59 ods.2 Správneho poriadku a zmenil výrok odvolaním napadnutého rozhodnutia Stavebný úrad v podmienke č. 8 pre umiestnenie stavby obmedzil navrhovateľa podmienkami v zmysle vyjadrenia ÚHA vychádzajúc z

územného plánu zóny P. F.Á. R., ktorý stratil v roku 2010 platnosť (viď všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 49/2001 o záväznej časti územného plánu zóny P.) , pričom ale v podmienke č. 7 uviedol, že pozemok má zriadený vjazd z miestnej komunikácie Z. K.. K odvolacím námietkam uviedol, že správny orgán prvého stupňa viedol územné konanie o umiestnení stavby, pretože je potrebné rozlišovať konanie o umiestnení stavby, následne konanie o samotnom povoľovaní stavby, t.j. stavebné konanie a samotnú realizáciu stavby.

Samotné umiestnenie stavby na stavebnom pozemku parc.č. XXX/XX R. P.. Ú.. P. F. R. je v súlade s ustanovením § 6 vyhl.č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, rešpektuje predpokladaný rozvoj územia, zodpovedá urbanistickému architektonickému charakteru prostredia a umožňuje napojenie sa na vedenia a zariadenia technického vybavenia územia (§ 4 a § 5 citovanej vyhlášky) . K stanovisku Útvaru hlavného architekta mesta Košice č. 09/2720-Ve zo dňa 26.08.2009 uviedol, že tento útvar nemá v konaniach stavebného úradu postavenie dotknutého orgánu poľa § 140a stavebného zákona, a preto ním vydávané vyjadrenia a stanoviská nemajú povahu záväzného stanoviska podľa § 140b stavebného zákona. Preto vydávanie stanovísk zo strany ÚHA Košice v konaniach stavebného úradu je právne irelevantná v niektorých prípadoch, ako je tomu aj v tomto prípade, je zbytočne zavádzajúce. Umiestnenie stavby je v súlade s funkčným využitím daného územia. Navrhovatelia v uvedenom konaní predložili doklady, ktorými preukázali zabezpečenie prístupu k stavebnému pozemku s dopravným napojením na pozemnú komunikáciu na ulici Z., čím naplnili požiadavky uvedené v ustanovení § 37 ods.2 stavebného zákona. Námietky odvolateľov ohľadne prevozu materiálu v rámci výstavby stavebný úrad rešpektoval a v súlade s ustanovením § 39 stavebného zákona si vyžiadal predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo je časti, podľa ktorých môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia následne zahrnúť do stavebného povolenia (viď podmienka č. 14 odvolaním napadnutého rozhodnutia) . Toto ustanovenie stavebného zákona v spojení s § 62 ods.2 stavebného zákona garantuje ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov konania aj v stavebnom konaní. Žalovaný upozornil, že samotná fyzická realizácia stavby nesúvisí s procesom povoľovania danej stavby. Zároveň uviedol, že stavebný úrad a ani nikto z účastníkov konania nemôže obmedzovať výkon vlastníckeho práva navrhovateľov spočívajúceho v práve realizovať stavbu na pozemku, ktoré je funkčným využitím na to určený za splnenia zákonom stanovených podmienok.

K stanovisku statika a odbornej spôsobilej osoby vo výstavbe, uviedol, že bolo vedené územné konanie, preto sú tieto stanoviská týkajúce sa samotnej realizácie stavby a prevozu stavebného materiálu v tejto fáze konania irelevantné. Napokon poukázal na ustanovenie § 3 ods.3 Správneho poriadku, podľa ktorého musia správne orgány dbať o to, aby v rozhodovaní v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Na pozemkoch parc. č. XXX/XX I. XXX/XX v kat. úz. P. F. R., ktoré predstavujú pozemky oproti a vedľa pozemku navrhovateľov, sú existujúce rodinné domy.

Správny orgán prvého stupňa upovedomením zo dňa 19.07.2011 č. A/2011/04577-10/III./Po podľa § 47 ods.6 zákona o správnom konaní upovedomil účastníkov konania o umiestnení predmetnej stavby o doplnení svojho rozhodnutia zo dňa 21.06.2011 o nový odstavec, ktorý obsahoval poučenie o možnosti podať odvolanie proti predmetnému rozhodnutiu.

Včas podanou žalobou sa žalobcovia domáhali zrušenia napadnutého rozhodnutia žalovaného. Namietali, že žalovaný neprihliadol pri rozhodovaní o umiestnení stavby na ich námietky ako aj na stanovisko Útvaru hlavného architekta mesta Košice. Tvrdili, že výstavba rodinného domu je v rozpore s platným územným plánom mesta Košice a územným plánom zóny schválenej Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č. 870 zo dňa 25.06.1998, v zmysle ktorého je riešený prístup k pozemkom rovnobežnou komunikáciou s Z. K.. V tejto komunikácii sú riešené aj inžinierske siete pre napojenie uvažovaných rodinných domov. V tomto stanovisku je deklarované, že pokiaľ v súčasnosti nie sú vybudované komunikácie a inžinierske siete, je možné pozemok parc. č. XXX/XX využívať iba ako záhradu. Ďalej namietali, že výstavbou rodinného domu navrhovateľov sa nadmieru zhorší pohoda bývania v rodinnom dobe žalobcov, ohrozí sa bezpečnosť užívania ich rodinného domu a naruší sa jeho stabilita. Riešenie zásobovania stavebným materiálom na výstavbu nie je možné, pretože uvažovaná

komunikácia v územnom pláne nie je zrealizovaná. Zo zásobovaním stavebnou technikou cez dvor p. D. Z. vedľa nehnuteľností žalobcov žalobcovia nesúhlasia. Ťažko stavebné mechanizmy a dopravné prostriedky otrasmi narušia statiku domu, čo potvrdzujú praktické skúsenosti a stanovisko statika a stavebného dozoru. Poukázali na ustanovenie § 6 vyhl. č. 532/2002 Z.z. týkajúce sa odstupovo stavieb a uviedli, že požiadavky v zmysle tohto ustanovenia nebudú uvažovanou výstavbou splnené. Namietali zistené vzdialenosti medzi rodinnými domami parc.č. XXX/X I. XXX/X a skutočnosť, že neboli prítomní pri meraní tejto vzdialenosti. Tvrdili, že rozhodnutie je v rozpore s ustanovením § 4 a 5 vyhl.č. 532/2002 Z.z.

Žalovaný v písomnom vyjadrení zo dňa 19.12.2011 navrhol žalobu zamietnuť. Uviedol, že žalobnými dôvodmi, ktoré sú totožné s odvolacími dôvodmi, sa už zaoberal na strane 4 až 6 žalobou napadnutého rozhodnutia. V odôvodnení svojho rozhodnutia jasne a zreteľne vyslovil dôvody, pre ktoré zmenil výrok rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa a zdôvodnil, prečo nebolo možné v čase konania akceptovať vyjadrenia Útvaru hlavného architekta mesta Košice. Zotrval na dôvodoch napadnutého rozhodnutia.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O.s.p. po preskúmaní žalobou napadnutého rozhodnutia žalovaného a oboznámení sa s administratívnymi spismi žalovanej a správneho orgánu prvého stupňa jednomyseľne dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

Z administratívnych spisov žalovaného a správneho orgánu prvého stupňa súd zistil, že účastníci v 1. a 2. rade - navrhovatelia sú spoluvlastníkmi pozemkov parc.č. XXX/XX záhrada o výmere 693 m2 a č. XXX/XX záhrada o výmere 118 m2 , a to každý v jednej polovici (výpis z listu vlastníctva č. XXXX P.. Ú.. P.Á. F. R.) . V prospech menovaných je zriadené právo prechodu a vecné bremeno zriadenia inžinierskych sietí na pozemkoch parc.č. XXX/X, XXX/X, XXX/X, XXX/XX (výpis z listu vlastníctva č. XXXX P.. Ú.. P.Š. F. R. zo dňa 24.09.2010) .

Účastníci O.. E. Š. I. D. Š. sú podľa listu vlastníctva č. XXXX spoluvlastníkmi parcely registra KN E č. XXXX v podiele 3/4-iny.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 578 zo dňa 22.02.2001 prijalo všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 49, ktorým vyhlásilo záväznú časť územného plánu zóny P. schváleného Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č. 448 z 02. a 03. 06. 1994 vrátane jeho nasledujúcich zmien. Podľa § 1 ods.2 uvedeného všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice časový rozsah platnosti územného plánu zóny P. je do roku 2010.

Podľa § 37 ods.2 stavebného zákona na stavebný úrad v územnom konaní posudzuje návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúmava návrh a jeho súlad s územným plánom obce, prípadne zóny a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

Podľa § 37 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich námietky.

V územnom rozhodnutí stavebný úrad vymedzí územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečenia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad

môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia (§ 39 stavebného zákona) .

Podľa § 39 ods.1 stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia.

Podľa § 39a ods.2 písm.b/ stavebného zákona sa v podmienkach na umiestnenie stavby určia okrem iného požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, požiadavky na výšku stavby, prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na siete technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie a pod.

Žalovaný ako aj správny orgán prvého stupňa v územnom konaní, v rámci ktorého posudzovali možnosť umiestnenia stavby rodinného domu na pozemku parc.č. XXX/XX s prípojkami na pozemkoch parc. č. XXX/X, XXX/X, XXX/X, XXX/XX, XXX/XX I. XXX/XX v kat. úz. P. F. R., postupovali v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami. Stavba rodinného domu je umiestnená v súlade s funkčným využitím daného územia (nízkopodlažná zástavba rodinných domov) . Navrhovatelia preukázali zabezpečenie prístupu k stavebnému pozemku s dopravným napojením na pozemnú komunikáciu na ulici Z.. V podmienke č. 14 rozhodnutia o umiestnení stavby stavebný úrad si vyhradil predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie, podľa ktorých môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia následne zahrnúť do stavebného povolenia v záujme toho, aby nedošlo k spôsobeniu škôd na existujúcom rodinnom dome parc. č. XXX/X a ďalších stavbou dotknutých nehnuteľností v súvislosti s prepravou stavebných materiálov a presunom stavebných mechanizmov v rámci realizácie stavby. Týmto spôsobom sa má zabezpečiť ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov konania - žalobcov v stavebnom konaní.

Žalobcami uplatnené žalobné námietky súd hodnotil ako nedôvodné. Žalovaný a správny orgán prvého stupňa neboli povinní v konaní akceptovať negatívne stanovisko Útvaru hlavného architekta mesta Košice vo vzťahu k umiestňovanej stavbe rodinného domu. Uvedený odborný útvar mesta Košice nemá postavenie dotknutého orgánu štátnej správy v zmysle § 140a stavebného zákona, a ním vydané vyjadrenia a stanoviská nespadajú pod pojem záväzné stanovisko v zmysle § 140b stavebného zákona.

Nedôvodnou je aj námietka žalobcov, podľa ktorej výstavbou rodinného domu navrhovateľov sa zhorší pohoda bývania v rodinnom dome žalobcov, ohrozí sa bezpečnosť užívania tohto rodinného domu a naruší sa jeho statika. V územnom konaní stavebný úrad ako aj žalovaný posudzovali možnosť umiestnenia stavby rodinného domu; nerozhodovalo sa v ňom o povolení stavby rodinného domu. Práve v záujme zabezpečenia ochrany práv žalobcov stavebný úrad v podmienke č. 14 územného rozhodnutia si vyhradil predloženie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, ktorá má riešiť organizáciu výstavby, prepravu stavebných materiálov a presun stavebných mechanizmov tak, aby nedošlo k spôsobeniu škôd na existujúcom rodinnom dome parc.č. XXX/X a ďalších stavbou dotknutých nehnuteľnostiach, najmä k narušeniu statiky existujúcich stavieb. Tento postup stavebného úradu je plne v súlade s ustanovením § 39 stavebného zákona.

Nedôvodnou je napokon aj námietka žalobcov týkajúca sa zisťovania odstupových vzdialeností medzi jestvujúcimi rodinnými domami parc.č. XXX/X I. XXX/X, resp. odstupovej vzdialenosti medzi hranicou (oplotenie pozemku parc. č.XXX/X) , na ktorej stojí rodinný dom žalobcov č. XXX/X a rodinným domom parc.č. XXX/X. Predovšetkým je potrebné v tejto súvislosti uviesť, že tieto odstupové vzdialenosti sa netýkajú územným rozhodnutím umiestňovanej stavby navrhovateľov, ale už existujúcej zástavby rodinných domov. Tieto údaje iba dokumentujú reálnu možnosť prepravy stavebných materiálov a presunov stavebných mechanizmov v prípade vydania stavebného povolenia na stavbu rodinného

domu účastníkov v 1. a 2. rade. Vzhľadom na uvedené preto nebolo podstatné, či predmetné odstupové vzdialenosti zisťovala odborne spôsobilá osoba s certifikovaným meracím prístrojom.

Pretože žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného bolo vydané v súlade so zákonom, súd žalobu podľa § 250j ods.1 O.s.p. zamietol.

Neúspešným žalobcom súd nepriznal právo na náhradu trov konania (§ 250k ods.1 O.s.p.) .

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.