KSKE 7 S 145/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 145/2011

KS v Košiciach, dátum 03.04.2012, sp.zn. KSKE 7 S 145/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/145/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201037 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201037.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu C. P. A. D. J. L. J., Q. Š. Č.. XXX, proti žalovanému Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 8, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KRPZ-KE-KDI2-P-38/2011 zo dňa 01.04.2011 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou osobne podanou dňa 03.08.2011 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KRPZ-KE-KDI2-P-38/2011 zo dňa 01.04.2011, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice - okolie, Okresného dopravného inšpektorátu č. ORP-P-467/DI- SK-2010 zo dňa 10.12.2010.

Podľa § 250b ods. 1 O.s.p. žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zameškanie lehoty nemožno odpustiť.

Súd z administratívneho spisu žalovaného zistil, že rozhodnutie žalovaného ako správneho orgánu v poslednom stupni bolo žalobcovi doručené dňa 29.04.2011. Dvojmesačná lehota na podanie žaloby uplynula dňa 29.06.2011 (streda) . Žalobca podal žalobu osobne dňa 03.08.2011, teda oneskorene.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene.

Pretože žaloba bola podaná oneskorene, súd rozhodol v súlade s citovaným zákonným ustanovením tak, že konanie zastavil.

Výrok o trovách konania vyplýva z ustanovenia § 146 ods. 1 písm. c) za použitia ustanovenia § 246c O.s.p.

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.