KSKE 7 S 145/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 145/2012

KS v Košiciach, dátum 23.10.2012, sp.zn. KSKE 7 S 145/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/145/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200928 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200928.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne X.. A.. E. F. C. Z. A. X. S. Y. U. E., L. D. Č.. XX, F., zast. JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou, Štúrova č. 20, Košice, proti žalovanému Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, odbor poriadkovej polície, riaditeľ odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva policajného zboru v Košiciach, Rampová č. 7, Košice v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. ORPZ-KE-OPP-162-007/2012 zo dňa 15.05.2012 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žalobkyni n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 06.08.2012 osobne podanou na Krajskom súde v Košiciach dňa 07.08.2012 sa žalobkyňa domáhala preskúmania rozhodnutia žalovaného č. ORPZ-KE-OPP-162-007/2012 zo dňa 15.05.2012, ktorým žalovaný nevyhovel odvolaniu žalobkyne a potvrdil disciplinárny rozkaz riaditeľa Obvodného oddelenia policajného zboru Košice Juh Okresného riaditeľstva policajného zboru v Košiciach č. 6 zo dňa 16.04.2012.

Žalobkyňa listom zo dňa 30.08.2012 vzala žalobu na preskúmanie napadnutého rozhodnutia žalovaného späť. Zároveň požiadala o priznanie náhrady trov konania vo výške 485,24 eur v zmysle § 146 ods. 2 O.s.p., pretože rozhodnutím ministra vnútra SR č. SPC-ORSP-452-2/2012 zo dňa 18.07.2012 bolo v zmysle § 246 zákona č. 73/1998 Z.z. v mimo odvolacom konaní zrušené rozhodnutie žalovaného zo dňa 15.05.2012, ako aj disciplinárny rozkaz zo dňa 16.04.2012. Poukázala na uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Sžf 3/2011 zo dňa 27.01.2011, v zmysle ktorého späťvzatie žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia z dôvodu zrušenia žalobou napadnutého rozhodnutia v mimo odvolacom konaní má za následok zastavenie konania a žalovaný musí znášať zodpovednosť za zavinenie v zmysle § 146 ods. 2 druhá veta Občianskeho súdneho poriadku (v spojení s § 246c ods. 1 O.s.p.) .

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. môže žalobca až do rozhodnutia súdu vziať žalobu späť.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť.

Pretože žalobkyňa vzala žalobu späť, bolo podľa citovaných ustanovení O.s.p. potrebné konanie zastaviť.

Rozhodnutie o trovách konania vyplýva z § 150 ods. 1 prvá veta O.s.p., podľa ktorého ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať.

Podľa § 250b ods. 1 O.s.p. žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zameškanie lehoty nemožno odpustiť.

Podľa § 263 ods. 1, 5 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície zastúpenie vzniká na základe plnomocenstva alebo rozhodnutím súdu. Zástupca koná v mene zastúpeného a zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Na zastúpenie je potrebné písomné splnomocnenie, v ktorom musí byť uvedený rozsah oprávnenia zástupcu; inak je neplatné.

Súd z administratívneho spisu žalovaného zistil, že žalobkyňa dňa 24.04.2012 splnomocnila advokátku JUDr. Ivetu Rajtákovú na zastupovanie v konaní pred správnymi orgánmi. Z plnomocenstva vyplýva, že právna zástupkyňa bola žalobkyňou splnomocnená aj na prijímanie doručovaných písomností. Účinky doručenia napadnutého rozhodnutia žalovaného právnej zástupkyni preto vznikli v zmysle § 263 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z.z. priamo žalobkyni.

Napadnuté rozhodnutie žalovaného bolo právnej zástupkyni žalobkyne doručené dňa 05.06.2012. Pretože posledný deň dvojmesačnej lehoty na podanie žaloby (05.08.2012) pripadol na nedeľu, lehota na podanie žaloby uplynula najbližší nasledujúci pracovný deň, teda dňa 06.08.2012. Žalobkyňa podala žalobu prostredníctvom právnej zástupkyne osobne na súde dňa 07.08.2012, teda oneskorene.

V prípade, ak by žalobkyňa nevzala žalobu späť, súd by v zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. konanie zastavil z dôvodu oneskorene podanej žaloby. Túto skutočnosť súd považoval za dôvod hodný osobitného zreteľa, preto v zmysle citovaného ustanovenia § 150 ods. 1 prvá veta O.s.p. žalobkyni nepriznal náhradu trov konania v sume 485,24 eur, ktoré žiadala uhradiť podľa § 146 ods. 2 O.s.p.

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach (§ 374 ods. 4 O.s.p.) , a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

Odvolanie má obsahovať popri všeobecných náležitostiach podľa ust. § 42 ods. 3 O.s.p., údaje v zmysle ust. § 205 ods.1 O. s. p., t. j. proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.