KSKE 7 S 153/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 153/2011

KS v Košiciach, dátum 01.01.2012, sp.zn. KSKE 7 S 153/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/153/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201070 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201070.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu: I.. I.. V. C., T.. XX.X.XXXX, H. C. XX, Y., zastúpeného: IURISTICO, s.r.o., advokátska kancelária, Š. XX, Y., V.: XX XXX XXX, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru, Prezident policajného zboru, C. X, H., v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného, a to personálneho rozkazu 1. viceprezidenta Policajného zboru č. 26 zo dňa 29.6.2011 v spojení s rozhodnutím Prezidenta Policajného zboru č.p. SLV-PS- PK-156/2011 zo dňa 3.10.2011 takto

r o z h o d o l :

Súd vyslovuje svoju miestnu nepríslušnosť a vec p o s t u p u j e Krajskému súdu v Bratislave ako súdu príslušnému.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 6.12.2011 sa žalobca prostredníctvom splnomocneného zástupcu domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, a to personálneho rozkazu 1. viceprezidenta Policajného zboru č.26 zo dňa 29.6.2011 o preložení žalobcu podľa § 35 ods.1 písm. a/ zákona č. 73/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov v spojení s rozhodnutím Prezidenta Policajného zboru č.p. SLV-PS-PK-156/2011 zo dňa 3.10.2011.

V zmysle ustanovenia § 246a ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok, ďalej len O.s.p. ) miestne príslušný je súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa.

V zmysle ustanovenia § 250d ods.2 O.s.p. ak predseda senátu zistí, že súd nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému súdu.

Z podania žalobcu súd zistil, že ide o vec správneho súdnictva, na prejednanie ktorej je miestne príslušný Krajský súd v Bratislave, preto vec postúpil v zmysle vyššie uvedených ustanovení tomuto súdu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.