KSKE 7 S 154/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 154/2011

KS v Košiciach, dátum 13.01.2012, sp.zn. KSKE 7 S 154/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/154/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201080 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201080.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu U.. U.. C. P.H., trvale bytom v M.C., P. Č.. XX, zastúpeného Mgr. Radoslavom Rigom, advokátom, IURISTICO, s. r. o., Štefánikova č. 26, Košice, proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 03. 10. 2011 č.k.: SLV-PS-PK-156/2011 takto

r o z h o d o l :

P o s t u p u j e vec Krajskému súdu v Bratislave ako súdu miestne príslušnému na ďalšie konanie a rozhodnutie.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 06. 12. 2011, doručenou tunajšiemu súdu dňa 08. 12. 2011 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia a postupu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 03. 10. 2011 č.k.: SLV-PS-PK-156/2011, ktorým tento rozhodol tak, že odvolanie žalobcu zo dňa 14. 07. 2011 proti Personálnemu rozkazu I. Viceprezidenta Policajného zboru v Košiciach zo dňa 29. 06. 2011 č. 26, ktorým bol žalobca podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru v znení neskorších predpisov dňom 01. 07. 2011 preložený z uvedenej funkcie na ÚBOK P PZ, služobného úradu MV SR, zamietol a napadnutý Personálny rozkaz v čl. 2 potvrdil.

Z obsahu podanej žaloby žalobcu zo dňa 06. 12. 2011 je zrejmé, že predmetom konania je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa II. hlavy V. časti O. s. p. (§ 247 a nasl. O. s. p.) .

Podľa § 246 ods. 1 O. s. p. miestne príslušným je súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa.

Keďže žalobca ako žalovaného označil Ministerstvo vnútra SR, ktoré je nepochybne ústredným orgánom štátnej správy, na konanie v tejto veci je mieste príslušným Krajský súd v Bratislave.

V zmysle § 250d ods. 2 O. s. p. ak predseda senátu zistí, že súd nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému súdu.

Súd zvážil vyššie uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s cit. zák. ustanoveniami považoval za potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.