KSKE 7 S 154/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/154/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201019 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201019.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu: AGRO - LADMOVCE, s. r. o., so sídlom Ladmovce č. 4, zastúpeného JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou, AK so sídlom v Košiciach, Moldavská cesta č. 21/A, proti žalovanému Daňový úrad Košice, Rozvojová č. 2, Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 28. 06. 2012 č. 9818301/5/1338354/2012 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 14. 08. 2012 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Daňového úradu Košice zo dňa 28. 06. 2012 č. 9818301/5/1338354/2012, ktorým tento na základe zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblastí daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodol podľa § 29 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov o žiadosti daňového subjektu AGRO - LADMOVCE, s. r. o., zo dňa 25. 05. 2012, doručenej dňa 29. 05. 2012 o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania č. 738/230/19595/11/PekZ zo dňa 04. 08. 2011 tak, že jej nevyhovuje z dôvodu, že žiadateľ nedodržal 30-dňovú lehotu stanovenú zákonom na podanie žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty, v zákonom určenej 30-dňovej lehote neurobil aj zmeškaný úkon a nepredložil existenciu dôležitých dôvodov na predĺženie tejto zmeškanej lehoty.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

Výška súdneho poplatku z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby je 66,-- eur (položka 10 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov) .

Výzvou zo dňa 21. 09. 2012, doručenou žalobcovi dňa 24. 09. 2012, bol tento vyzvaný, aby v zákonnej 10-dňovej lehote, t. j. do dňa 05. 10. 2012, uhradil predpísaný súdny poplatok.

Žalobca v určenej lehote a ani do dnešného dňa súdny poplatok neuhradil.

Podľa § 10 ods. 1 cit. zákona ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd v y z v e poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote desiatich dní od d o r u č e n i a výzvy, ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Podľa § 10 ods. 3 cit. zákona súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania.

Keďže žalobca neuhradil súdny poplatok v zákonom stanovenej lehote, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle ust. § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.