KSKE 7 S 155/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 155/2011

KS v Košiciach, dátum 17.04.2012, sp.zn. KSKE 7 S 155/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/155/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201091 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201091.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu T. C. V. I. A. M. V. D., Q. P. Č.. XX, B., proti žalovanej Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 26641-2/2011-BA zo dňa 18.04.2011 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou osobne podanou dňa 12.12.2011 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 26641-2/2011 zo dňa 18.04.2011, ktorým žalovaná potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočky Košice č. 700-3410207111-GC04/11 zo dňa 11.02.2011 a odvolanie žalobcu zamietla.

Podľa § 250b ods. 1 O.s.p. žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zameškanie lehoty nemožno odpustiť.

Súd z administratívneho spisu žalovanej zistil, že rozhodnutie žalovanej ako správneho orgánu v poslednom stupni bolo žalobcovi doručené dňa 02.05.2011. Pretože posledný deň dvojmesačnej lehoty na podanie žaloby (02.07.2011) pripadol na sobotu, lehota na podanie žaloby uplynula najbližší nasledujúci pracovný deň, teda dňa 04.07.2011. Žalobca podal žalobu osobne dňa 12.12.2011, teda oneskorene.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene.

Pretože žaloba bola podaná oneskorene, súd rozhodol v súlade s citovaným zákonným ustanovením tak, že konanie zastavil.

Výrok o trovách konania vyplýva z ustanovenia § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. za použitia ustanovenia § 246c O.s.p.

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.