KSKE 7 S 158/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/158/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201100 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201100.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Jurákovej, členov senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a JUDr. Jozefa Kuruca v právnej veci žalobkyne: P.. N. A., T. XX, O., IČO: XXXXXXXX, zastúpená Mgr. Pavel Gavorník, advokát, Námestie SNP 3, Trnava, IČO: 42164923, proti Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (predtým Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky) , Lazovná 9, Banská Bystrica, ako aj Daňovému úradu Bratislava III., Račianska 153/A, P.O.BOX 40, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. I/221/18423-100725/2011/994088-r zo dňa 6. októbra 2011, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie žalovaného Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (predtým Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky) č. I/221/18423-100725/2011/994088-r zo dňa 6. októbra 2011, ako aj rozhodnutie Daňového úradu Bratislava III. č. 602/260/109275/11/Dro zo dňa 18. júla 2011 podľa ustanovenia § 250j ods. 2 písm. c/ O.s.p. a vec v r a c i a žalovanému na ďalšie konanie.

Z a s t a v u j e konanie proti žalovanému Daňovému úradu Bratislava III.

Žalovaný j e p o v i n n ý zaplatiť žalobkyni trovy konania v sume 885,55 eur na účet advokáta Mgr. Pavla Gavorníka, Námestie SNP 3, Trnava, do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca pred začatím pojednávania konanom dňa 13. júna 2012 vzal žalobu späť proti žalovanému v II. rade, Daňovému úradu Bratislava III. Z uvedených dôvodov súd v odôvodnení svojho rozhodnutia bude uvádzať iba žalovaný subjekt, ktorým je t. č. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom na Lazovnej ul. 63, Banská Bystrica (§ 2 ods. 1 písm. b/ zákona č. 479/2009 Z. z.) , pre oblasť správy daní a poplatkov.

Súd konanie proti Daňovému úradu Bratislava III., zastavil s poukazom na ustanovenie § 250k ods. 2, § 250d ods. 3 O.s.p.

Napadnutým rozhodnutím Daňový úrad Bratislava III. podľa § 56 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov uloží rozhodnutím č. 602/260/109275/11/ Dro zo dňa 18. júla 2011 pokutu vo výške 3.320 eur, dozorovanému subjektu P.. N. A. (žalobkyni) . Žalobkyňa mala porušiť § 35 ods. 2 citovaného zákona o hazardných hrách, na základe ktorého je na území Slovenskej republiky možné propagovať len tie hazardné hry, na ktoré bola udelená, alebo vydaná licencia.

Pri výkone dozoru zo dňa 2. 5. 2011 až 13. 5. 2011 bola pracovníkmi Daňového úradu Bratislava III. zistené, že v priestore reklamného stánku bet-at-home.com sú zamestnané hostesky, dozorovaného subjektu - P.. N. A.. Dozorovaný subjekt propagoval hazardné hry prostredníctvom spoločnosti bet-at- home.com, ktorá nemala udelenú, alebo vydanú licenciu v zmysle citovaného zákona o hazardných hrách, počas trvania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011.

Odvolací orgán ku skutočnostiam uvedených v odvolaní uvádza, že z pracovných dohôd o vykonaní práce a z čestného prehlásenia hostesiek vyplýva, že daňový subjekt takúto činnosť vykonáva, a preto správca dane nemal dôvod overovať pracovné dohody a čestné prehlásenia hostesiek. Nie je povinnosťou pracovníkov dozoru, aby zisťovali registráciu hostesiek v Sociálnej poisťovni, ale povinnosť registrácie pracovníkov v Sociálnej poisťovni vyplýva dozorovanému subjektu.

Ku skutočnosti uvedenej odvolávajúcim sa, že správa o výsledku dozoru č. 602/260/109275/11/Dro zo dňa 25. júla 2011 je neskoršieho dátumu ako vydané rozhodnutie o uloženej pokute, odvolací orgán uvádza, že dátum vydania rozhodnutia, je dátum zaevidovania dokumentu do administratívneho systému daňovej správy. Dňa 27. júla 2011 bolo rozhodnutie odovzdané na poštovú prepravu daňovému subjektu.

Skutočnosť, že daňový subjekt nemal v predmete činnosti reklamné a propagačné služby, a preto nemohol byť šíriteľom reklamy, odvolací orgán uvádza, že správca dane posudzuje propagáciu hazardných hier v zmysle ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a nie podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame.

Z výroku rozhodnutia o uloženej pokute zo dňa 18. júla 2011 je zrejmé, že predmetom rozhodnutia o pokute bola nezákonná propagácia hazardnej hry, čím bolo porušené ustanovenie § 35 ods. 2 v nadväznosti na § 56 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Žalobca podal v zákonnej lehote žalobu na súd. Medzi žalobné dôvody uvádzal, že daňový úrad neúplne zistil skutkový stav, dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, nesprávne právne vec posúdil a prvostupňové správne rozhodnutie je nepreskúmateľné a zmätočné.

Žalobca žiadne hazardné hry nepropagoval a nedopustil sa porušenia zákona o hazardných hrách. Daňový úrad v odôvodnení prvostupňového rozhodnutia okrem iného uviedol, že žalobca sa mal dopustiť porušenia zákona tým, že jeho zamestnanci propagovali hazardné hry bližšie neidentifikovanej spoločnosti bet-at-home.com, ktorá na území Slovenskej republiky nespĺňa zákonom stanovené podmienky k prevádzkovaniu hazardných hier. Ako kľúčový dôkaz porušenia zákona zo strany žalobcu, mali slúžiť predovšetkým dôkazy získané daňový úradom počas výkonu štátneho dozoru v priestoroch fan village na Kalinčiakovej ulici v Bratislave, a to najmä:

a) výpovede hostesiek - D. W. a T. Š.,

b) ich čestné vyhlásenia, predložené daňovému úradu, v ktorých obidve hostesky vyhlásili, že v čase výkonu štátneho dozoru DÚ, boli zamestnané u žalobcu,

c) dohody o vykonaní prác uvedených hostesiek, predložených daňovému úradu.

Žalobca, hoci nikdy nebol zo strany daňového úradu predvolaný na výsluch a podanie vysvetlenia, sa v rámci poskytnutia súčinnosti daňovému úradu opätovne, okrem iného listom zo dňa 23. mája 2011 jednoznačne vyjadril, že firma žalobcu nezabezpečovala pre žiadnu firmu hostesky počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011. Hostesky, ktoré poskytli vyjadrenie daňovému úradu, nevykonávali pre žalobcu počas MS žiadnu prácu a žalobca ani neuhradil týmto hosteskám žiadnu odmenu. Daňový úrad si uvedené tvrdenia žalobcu nijakým spôsobom neoveroval.

Žalobca nebol pasívne legitimovaný v správnom konaní. Žalobca nikdy nespochybňoval, že uzatvoril Dohodu o vykonaní práce s uvedenými hosteskami, to však neznamená, že tieto hostesky aj skutočne vykonali pre žalobcu, ako pre zamestnávateľa, akúkoľvek prácu. Žalobca je presvedčený, že pokiaľ hostesky vykonávali prácu v uvedených priestoroch, vykonávali prácu pre iného zamestnávateľa a na jeho pokyn, boli platené iným zamestnávateľom na základe určitej formy potvrdenia dochádzkových listov, či obdobných potvrdení o vykonaní práce a rovnako tak iným zamestnávateľom vedené v príslušných inštitúciách. Poukázal na skutočnosť, že Zákonník práce neukladá povinnosť žalobcovi ako zamestnávateľovi, aby v prípade nerealizácie prác podľa Dohody o vykonaní práce, musel túto dohodu bez zbytočného odkladu ukončiť. Naopak, Zákonník práce nevylučuje, aby zamestnanec uzatvoril viacero dohôd o vykonaní práce vzťahujúcich sa na hoci aj na jedno podujatie. Reflektujúc uvedené skutočnosti žalobkyňa bola toho názoru, že daňový úrad mal tieto skutočnosti vziať v rámci úplného zisťovania skutkového stavu na zreteľ a vysporiadať sa s nimi v súlade so zákonom. Daňový úrad si však osvojil tvrdenia dvoch osôb, ktoré si dostatočne (nedôsledne) nepreveril, v dôsledku čoho uložil pokutu vo výške 3.320 eur nesprávnemu subjektu.

Žalobca nebol v rámci výkonu dozoru dozorovaným subjektom. Je zrejmé, že daňový úrad vykonával dozor v stánku bet-at-home.com, nie v stánku žalobcu. Daňový úrad v čase vydania prvostupňového rozhodnutia nedisponoval dôkazmi tvoriacimi podklady k uloženiu pokuty, o ktoré sa v prvostupňovom rozhodnutí opiera, a na základe ktorých uložil žalobcovi pokutu. Žalobkyňa upriamila pozornosť na to, že daňový úrad vydal dňa 18. júla 2011 prvostupňové rozhodnutie o uložení pokuty v čase, keď ešte nemal k dispozícii dôkazy, na existenciu ktorých sa odvoláva v samotnom odôvodnení prvostupňového rozhodnutia. Rozhodnutie bolo vydané 18. júla 2011 a čestné vyhlásenia vznikli až 25. júla 2011. V tejto súvislosti žalobu odôvodnil aj zmätočnosťou a nepreskúmateľnosťou napadnutého rozhodnutia.

Daňový úrad dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, keď sankcionoval subjekt, na ktorom pôvodne nevykonával dozor, a ktorý sa na podujatí MS absolútne nijako nezúčastňoval, čím bolo porušené ustanovenia § 32 ods. 1 správneho poriadku.

Žalobca sa nedopustil nezákonnej propagácie hazardných hier, aj keby obidve hostesky počas MS zamestnával. Poukázal na ustanovenie § 35 ods. 2 citovaného zákona o hazardných hrách, ako aj § 3 ods. 7 citovaného zákona. Žalobkyňa sa nestotožňuje s názorom daňového úradu, pokiaľ ide o rozhodnutie, v ktorom sa uvádza, že žalobca propagoval neoprávnene hazardné hry. Žalobkyňa nebola šíriteľom reklamy, ani objednávateľom reklamy, na základe čoho by bolo možné žalobkyňu stíhať za propagáciu a týmto aj sankcionovať. Pokiaľ by aj existovali pochybnosti na nezákonnosť konania žalobkyne v neposlednom rad žalobkyňa, že nemala so žiadnym subjektom uzatvorenú zmluvu o reklame, propagácii, či marketingu prevádzkovateľa hazardných hier a rovnako tak nedostal a zmluvne nemala akokoľvek upravenú odmenu za takúto činnosť. Akékoľvek služby zo strany žalobkyne, by boli zúžené maximálne do rozsahu hostesingu, prípadne catteringu, t. j. ničoho, čo by umožňovalo vyvodenie záveru, že žalobkyňa nelegálne propagovala hazardné hry.

Žalobkyňa je presvedčená, že druhostupňové správne rozhodnutie je protizákonné, neodôvodnené, nepreskúmateľné, nezrozumiteľné. V závere žaloby zopakovala svoje tvrdenia, ktoré sa týkali čestných vyhlásení D. W. a T. Š. zo dňa 25. júla 2011, ktoré je datované o týždeň neskôr, než bolo vydané prvostupňové správne rozhodnutie. Žalovaný sa s touto námietkou v napadnutom rozhodnutí nevysporiadal.

Navrhol obidve rozhodnutia zrušiť.

Žalovaný sa k žalobe vyjadril dňa 10. mája 2012. V tomto vyjadrení poukázal na pracovné dohody, na dozorovaný subjekt, ktorý nemal v predmete činnosti reklamné a propagačné služby, avšak podľa § 35 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách je možné propagovanie len tých hazardných hier na území Slovenskej republiky, na ktoré bola udelená, alebo vydaná licencia. V zmysle uvedeného propagácia hier na internete, na ktoré nebola vydaná, alebo udelená licencia, je v rozpore so súčasným znením zákona o hazardných hrách, prípadne v rozpore aj s inými zákonmi platnými na území Slovenskej

republiky, napr. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Zdôraznil, že žalovaný sa stotožňuje s názorom orgánu dozoru, že dozorovaný subjekt sa dopustil porušenia § 35 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, keď propagoval hazardné hry, na ktoré nemal udelenú, alebo vydanú licenciu v zmysle citovaného zákona o hazardných hrách. K námietke žalobkyne, že dôkazy, ktoré uložil do administratívneho systému daňovej správy 25. júlom 2011 uviedol, že dohodu u vykonaní práce získal orgán dozoru v rámci vyhľadávacej činnosti už dňa 11. mája 2011 a tvorí prílohu zápisnice z vyhľadávacej činnosti č. 602/260/66167/2011.

Propagácia znamená prezentáciu služby, alebo výrobku s cieľom uplatnenia tejto služby, alebo výrobku na trhu. Ak je obchodné meno zhodné s adresou webovej stránky, na ktorej sú prevádzkované hazardné hry (bet-at-home.com) a z formy prezentácie je stanovený cieľ, t. j. uplatnenie hazardných hier na trhu, ide o propagáciu hazardných hier, ktorá je v tomto prípade v rozpore so zákonom Slovenskej republiky.

Navrhol žalobu zamietnuť.

Súd po preskúmaní administratívneho spisu v intenciách ustanovenia § 247 a nasl. O.s.p. právne uzavrel, že zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci, a preto rozhodnutie žalovaného podľa ustanovenia § 250j ods. 2 písm. c/ O.s.p. zrušil spolu s rozhodnutím Daňového úradu Bratislava III. č. 602/260/109275/11/Dro zo dňa 18. júla 2011.

Súd z obsahu administratívneho spisu zistil, že zo zápisníc z vyhľadávacej činnosti č. 602/260/74883/2011 zo dňa 13. mája 2011, ďalej č. 602/260/661667/2011 zo dňa 11. mája 2011, č. 602/260/74799/2011 zo dňa 12. mája 2011, ako aj zo zápisnice z ústneho pojednávania č. 602/260/120629/2011/U. zo dňa 10. augusta 2011 zistil, že pri tomto ústnom pojednávaní boli predložené k nahliadnutiu doklady v tejto zápisnici vymenované, v ktorej sa nenachádza údaj v súvislosti so začatím správneho konania o vykonaní dozoru u jednej z hostesiek D. W. dňa 25. júla 2011. Uvedená hosteska predložila Daňovému úradu Bratislava III. kópiu svojej Dohody o vykonaní práce. Uvedenú dohodu Daňový úrad Bratislava III. zaevidoval v správe o výsledku dozoru č. 602/260/112899/201.

Zo zápisníc z vyhľadávacej činnosti zo dňa 11. až 13. mája 2011 ďalej vyplýva, že dňa 9. mája 2011 orgán dozoru pozastavil prevádzkovanie hazardnej hry spoločnosti bet-at-home.com v prevádzke: reklamný stánok bet-at-home.com vo Fan Village, na Kalinčiakovej ulici Bratislava, pričom v administratívnom spise sa nenachádza žiaden dôkaz o tom, že by hostesky T. Š. a D. W. odovzdali dohody o vykonaní práce pracovníkom Daňového úradu Bratislava III. ešte dňa 9. mája 2011 v rámci vyhľadávacej činnosti zaevidovanej pod č. 602/260/66167/2011.

Z obsahu dohôd, ktoré boli podpísané (bez dátumu) medzi žalobkyňou a hosteskami T. Š. a D. W., totiž vyplýva iba to, že náplňou ich práce bola výpomoc v stánku firmy, ktorá pôsobí na akcii MS v hokeji - registrácia účastníkov na možnosť tipovania na hokejové zápasy. Tieto hostesky mali oblečenie: sukňa plus tričko s logom firmy, a toto oblečenie mali uvedené hostesky dostať od firmy na mieste akcie. Aj keď správy o výsledku dozoru uvádzajú, že obe osoby vyššie uvedené (hostesky) , počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011 tak, ako aj ostatné hostesky v stánku v danom období pracovali na základe Dohôd o vykonaní práce, z uvedenej správy nie je zrejmé, aké práce tam vykonávali. Z potvrdení obidvoch hostesiek ďalej zo dňa 25. júla 2011 vyplýva iba to, že všetky podmienky ohľadom náplne práce, ako aj samotného honoráru, sú obsiahnuté v Dohode o vykonaní práce a iné dôkazy o tom, či propagovali hazardné hry, alebo sa na nich podieľali, tieto potvrdenia neobsahujú. Skutkový stav nie je možné zistiť ani z fotodokumentácie a k uvedenej skutočnosti, tieto hostesky vypočuté neboli. Nebola vypočutá ani žalobkyňa, či došlo k naplneniu zmluvy o výpomoci v stánku firmy, ktorej identifikácia v týchto zmluvách nebola uvedená. Súd dáva do pozornosti to, že miestom výkonu práce pre tieto hostesky mala byť športová hala, uvedené miesto malo byť neskôr upresňované, pričom v rozhodnutí ničím nie je podložené tvrdenie správneho orgánu, že žalobkyňa vykonávala činnosť priamo pre spoločnosť bet- at-home.com, alebo jej obchodného partnera, u ktorého tiež nie je uvedená žiadna identifikácia, najmä, ako by sa mali tieto osoby podieľať na hazardných hrách.

Žalobkyňa na pojednávaní konanom dňa 13. júna 2012 ďalej uviedla, že pokiaľ ide o e-mailovú komunikáciu medzi objednávateľom hostesiek, ktorej identifikáciu tiež neuviedla, na základe tejto objednávky mala žalobkyňa dodávať aj iné služby, ako napr. doplniť zariadenie uvedeného stánku technickým príslušenstvom, napr. LCD a iné, čo žalobkyňa musela odmietnuť, pretože ona zo svojej pozície nemala k dispozícii takéto technické zariadenia. Tvrdila preto, že k naplneniu dohôd nedošlo, a preto sa nedopustila deliktu, na základe ktorého jej bola uložená sankcia.

Podľa ustanovenia § 56 ods. 2 zákona č. 1271/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. orgány dozoru uložia dozorovanému subjektu podľa § 12 písm. a/, a b/, pokutu od 3.300 eur do 16.000 eur, ak prevádzkuje hazardnú hru v rozpore s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry určenými v licencii, herným plánom, záznamom o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry, alebo neplní povinnosti uložené právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru.

Podľa ustanovenia § 12 písm. b/ citovaného zákona o hazardných hrách fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní hazardných hier, alebo na základe zmluvného, alebo obdobného vzťahu, vykonávajú činnosti pre prevádzkovateľa hazardnej hry.

Pri ukladaní pokuty podľa § 56 ods. 2 je potrebné uviesť, akým spôsobom a v akom rozsahu a na čí pokyn sa realizovali hazardné hry, resp. akým spôsobom sa podieľali uvedené hostesky na prevádzkovaní hazardných hier, teda v rozhodnutí správneho orgánu prvého stupňa bolo potrebné konkrétne uviesť, ako tieto hostesky vykonávali prevádzkovanie hazardných hier s odkazom na identifikáciu k predmetu činnosti zmluvy, ktorá bola uzavretá so žalobkyňou. Nepochybne bolo potrebné k uvedenému vypočuť aj žalobkyňu, pretože tento dôkaz bolo potrebné vykonať v súlade s ustanovením § 32 ods. 1 zákona o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov) .

Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie patrí k ťažiskovým činnostiam orgánov verejnej správy v správnom konaní. V podstate ide o poznávací proces určitých predmetov, alebo javov, ktorý smeruje k zisteniu skutočného stavu. Výsledky tohto procesu slúžia ako podklad na vydanie rozhodnutia. Požiadavka zákona, čo najúplnejšie a najpresnejšie zistiť skutkový stav veci, je procesným vyjadrením zásady materiálnej pravdy (§ 3 ods. 4 citovaného zákona o správnom konaní) .

Skutková podstata uloženej pokuty spadá pod správne delikty, ktorý kvalifikuje uloženie pokuty tak, že dozorovaný subjekt prevádzkuje hazardnú hru, pričom v nadväznosti na uvedenú právnu kvalifikáciu je potrebné správnym orgánom konkrétne určiť, v akom rozsahu sa podieľala fyzická osoba na prevádzkovaní takejto hazardnej hry a identifikovať o akú hazardnú hru išlo (§ 12 písm. b/ zákona o hazardných hrách) .

Uvedené skutočnosti absentujú v napadnutom rozhodnutí, preto z tohto dôvodu neostalo súdu nič iné, ako rozhodnutie žalovaného zrušiť, s poukazom na ustanovenie § 250j ods. 2 písm. c/ O.s.p.

V ďalšom konaní bude úlohou správneho orgánu zistiť, v akom rozsahu sa podieľali uvedené hostesky v napadnutom rozhodnutí na hazardných hrách, čo konkrétne robili, ďalej kto vydal ústny pokyn, aby sa v stánku, ktorý údajne prevádzkoval neoprávnene hazardnú hru (uviesť konkrétne akú) a vypočuť súčasne aj žalobkyňu, či v inkriminovanom období na základe dohody, ktorá je obsahom administratívneho spisu, vyslala tieto hostesky do uvedeného stánku a za akým účelom.

Podľa ustanovenia § 250r O.s.p., ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, je správny orgán pri novom prejednaní viazaný právnym názorom súdu.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa ustanovenia § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., podľa ktorého, ak má žalobca úspech celkom, alebo sčasti, súd mu proti žalovanému prizná právo na úplnú, alebo čiastočnú náhradu trov konania.

Súd priznal žalobcovi náhradu trov konania, ktorá spočívala v súdnom poplatku 66,- eur, ďalej odmenu za zastupovanie advokátom, prevzatie veci a príprava pojednávania (§ 14 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 655/2004 Z. z.) - 123,50 eur, ďalej písomné podanie na súd 14. 12. 2011 (§ 14 ods. 1 písm. b/ citovanej vyhlášky) - 123,50, účasť na pojednávaní 13. júna 2012 (§ 14 ods. 1 písm. c/ citovanej vyhlášky) - 123,50 eur, náhradu za stratu času (§ 17 citovanej vyhlášky) , za cestu z Trnavy do Košíc a naspäť za 20 x pol hodina x 12,71 eur - 254,20 eur, hotové výdavky (§ 15 citovanej vyhlášky) - 194,85 eur, čo je náhrada za pohonné hmoty za cestu Trnava - Košice - Trnava (730 km) - 730 km x 0,054 litrov na kilometer - 61,26 eur, amortizácia vozidla 133,59 eur, režijný paušál dva úkony x 7,41 eur - 14,82 eur, jeden x paušál - 7,63 eur, celkom 885,55 eur.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.