KSKE 7 S 159/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 159/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/159/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201042 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201042.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom v Košiciach, ul. Komenského č. 50, zastúpeného JUDr. Petrom Kerecmanom, AK so sídlom v Košiciach, ul. Rázusova č. 1, proti žalovanému: Rada pre reguláciu, so sídlom v Bratislave, P. O. BOX 12, ul. Bajkalská č. 27, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 08/15193/12/RpR zo dňa 02. 08. 2012 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

Žalobcovi v r a c i a súdny poplatok v sume 59,37 eura, ktorý bol zaplatený v kolkových známkach.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 05. 09. 2012 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia Rady pre reguláciu Bratislava č. 08/15193/12/Rpr zo dňa 02. 08. 2012, ktorým táto rozhodla o odvolaní spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského č. 50, Košice, IČO: 36 570 460, proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská č. 27, Bratislava č. 27, č. 0579/2012/E-OZ z 26. 03. 2012, ktorým určil pre rok 2012 pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 96,36 €/MWh vyrobenej technológiou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zo spaľovania plynu z čistiarní odpadových vôd v zariadení výrobcu elektriny KGJ Kokšov-Bakša II. s celkovým inštalovaným výkonom 0,23 MW nachádzajúcom sa na adrese Čistiareň odpadových vôd Kokšov-Bakša tak, že podľa ust. § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) odvolanie zamietla a rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0579/2012/E-OZ z 26. 03. 2012 potvrdila.

Žalobca svojím písomným podaním zo dňa 27. 09. 2012 oznámil tunajšiemu súdu, že na podanej žalobe o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia zo dňa 05. 09. 2012 netrvá, berie ju v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť.

V zmysle ust. § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. V zmysle ust. § 250h ods. 2 O. s. p., až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť.

Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie odmietlo, alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých

zaplatených poplatkov. Poplatok sa tiež vráti, ak sa návrh vzal späť pred vydaním platobného rozkazu. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.

Súdny poplatok sa vracia krátený o 1 %, najmenej však 6,63 eura (§ 11 ods. 4 zákona č.71/1992 Zb. v platnom znení) .

Keďže k späťvzatiu žaloby došlo pred pojednávaním veci, v súlade s naposledy citovanými zákonnými ustanoveniami rozhodol súd aj o vrátení súdneho poplatku, ktorý bol zaplatený na účet tunajšieho súdu s tým, že tento bude žalobcovi vrátený prostredníctvom daňového úradu, príslušného podľa jeho sídla, ktorému bude doručené toto uznesenie po tom, čo nadobudne právoplatnosť.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle ust. § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. a § 246c O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.