KSKE 7 S 160/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 160/2012

KS v Košiciach, dátum 23.10.2012, sp.zn. KSKE 7 S 160/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/160/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201043 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201043.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu X. X. F., R..F.., M. Č.. XX, M., zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Kerecman, spoločnosť s ručením obmedzeným, Rázusova č. 1, Košice, proti žalovanému Rada pre reguláciu, Bajkalská č. 27, Bratislava, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 10/15194/12/RpR zo dňa 02.08.2012 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 06.09.2012 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 10/15194/12/ RpR zo dňa 02.08.2012, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0582/2012/E-OZ zo dňa 26.03.2012 a odvolanie žalobcu zamietol.

Žalobca listom zo dňa 28.09.2012 vzal žalobu na preskúmanie napadnutého rozhodnutia žalovaného späť.

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. môže žalobca až do rozhodnutia súdu vziať žalobu späť. Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť.

Pretože žalobca vzal žalobu späť, bolo podľa citovaných ustanovení O.s.p. potrebné konanie zastaviť.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach (§ 374 ods. 4 O.s.p.) , a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

Odvolanie má obsahovať popri všeobecných náležitostiach podľa ust. § 42 ods. 3 O.s.p., údaje v zmysle ust. § 205 ods.1 O. s. p., t. j. proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.