KSKE 7 S 163/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/163/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201131 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201131.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Jurákovej a členov senátu JUDr. Jozefa Kuruca a JUDr. Tamary Sklenárovej v právnej veci žalobcu: R. P.H., F.. XX.X.XXXX, K.. E. Č.. XX, P., zastúpeného JUDr. Ladislavom Pirovitsom, advokátom, so sídlom Ľ. Štúra 29, Kráľovský Chlmec, proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 8, Košice, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.: KRPZ-KE-KDI2-P-184/2011 zo dňa 16. novembra 2011, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a.

Žalobcovi sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím žalovaný ako orgán príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona o správnom konaní v platnom znení, na základe podaného odvolania žalobcom vo veci priestupku, rozhodnutého Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach, vydaným pod č.: ORPZ-KE-ODI1- P-557/2011 zo dňa 24.8.2011 napadnuté rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zmenil vo výroku tak, že vypustil text v znení ...§ 3 ods. 2 písm. b) , § 25 ods. 1 písm. u) ... a nahradil ho textom v znení: ...§ 3 ods. 2 písm. b) , § 23 ods. 2, § 25 ods. 1 písm. u) ... . Rovnako zmenil aj odôvodnenie rozhodnutia o priestupku. V ostatnej časti predmetného rozhodnutia o priestupku výrok rozhodnutia ponechal bez zmeny.

V dôvodoch rozhodnutia odvolací správny orgán uviedol, že napadnutým rozhodnutím Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach podľa ustanovenia § 22 ods. 2 písm. e) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložil obvinenému sankciu - pokutu vo výške 50, -Eur. Podľa § 79 ods. 1 vyššieho citovaného zákona, s poukázaním na § 1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 411/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku v znení neskorších predpisov zaviazal účastníka konania uhradiť trovy konania vo výške 16, -Eur.

Prvostupňový správny orgán zistil, že R. P. dňa 22.3.2011 v čase o 12.40 hod. v Košiciach na Mäsiarskej ulici č. 34 zastavil a stál s osobným motorovým vozidlom zn. Audi ev.č. P.-XXXFS na mieste pred vjazdom alebo výjazdom z objektu budovy na Mäsiarskej ulici č. 34 v Košiciach, zároveň v centrálnej mestskej zóne s dopravným obmedzením zákazu státia, kde je státie povolené iba na označených parkoviskách s platným parkovacím lístkom alebo parkovacou kartou (miesto označené zvislou dopravnou značkou IP 24a) . Prvostupňový správny orgán kvalifikoval konanie obvineného ako porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) , § 25 ods. 1 písm. u) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čím bol uznaný vinným zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. k) zákona o priestupkoch.

Žalobca podal proti vyššie uvedenému rozsudku prvostupňového správneho orgánu v zákonnej lehote odvolanie, medzi odvolacími dôvodmi žalobca uviedol, že neporušil žiadny záväzný právny predpis o plynulosti cestnej premávky, ďalej, že stál pred vlastným domom, čím nikoho neohrozoval v plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Mal za to, že ustanovenie § 25 ods. 1 písm. u) , keďže používa výraz osobitne a prípady presne špecifikuje sa nevzťahuje na miesta vjazdov alebo výjazdov z objektov neurčených na zásobovanie, teda na miesta vjazdov a výjazdov z objektov v súkromnom vlastníctve. Tvrdil ďalej, že žiadna dopravná značka na inkriminovanom mieste iné povinnosti, okrem povinnosti parkovania na vyznačených platených parkovacích miestach účastníkom cestnej premávky neukladá. Bol plne presvedčený, že zastavením a státím motorového vozidla na mieste nevyznačenom na parkovanie, ani neoznačovanom iným zákazom, ale na mieste vjazdu (výjazdu) vozidla do jeho súkromného objektu, ničím neohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ani neobmedzil jazdu vozidiel, a preto sa nedopustil žiadneho priestupku.

Druhostupňový správny orgán zmenil výrok rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ ide o právnu kvalifikáciu priestupku. Poukázal na § 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 8/2009 Z. z. dopravné značky IP 24a a IP 17a.

Podľa ustanovenia § 5 ods. 6 vyhlášky Ministerstva vnútra SR, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informatívne prevádzkové značky skupiny IP, informatívne smerové značky skupiny IS a informatívne iné značky skupiny II poskytujú účastníkovi cestnej premávky potrebné informácie dopravného významu, alebo slúžia na jeho orientáciu; spravidla mu aj ustanovujú určité zákazy, obmedzenia alebo príkazy a povinnosti.

Podľa ustanovenia § 6 vyhlášky Ministerstva vnútra, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú vodorovné dopravné značky (č. V1A až V17) sú značky zobrazené ako čiary, šípky, nápisy, symboly alebo významové symboly na ceste a jej súčastia, samostatne alebo v spojení so zvislými dopravnými značkami, prípadne s dopravnými zariadeniami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú. Viktor Kašper vozidlo zastavil a stál na mieste, kde je vodorovnou dopravnou značkou č. V 12A (žltá kľukatá čiara) vozidlom stáť zakázané. V ďalšom poukázal na § 25 ods. 1 písm. u) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Ani druhostupňový správny orgán neuznal odvolaciu námietku v tom smere, že žalobca je majiteľom budovy na Mäsiarskej č. 34 a preto nikoho neobmedzuje v cestnej premávke a preto na vyznačenom mieste môže stáť. Žalovaný ďalej poukázal na § 23 ods. 2, poslednú vetu zákona o cestnej premávke, podľa ktorého, ak sú na parkovisku vyznačené miesta, vodič smie stáť len na nich.

Priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bol klasifikovaný podľa § 22 ods. 1 písm. k) zákona o priestupkoch súčasne s uložením pokuty vo výške 50,- Eur. Pokiaľ ide o závažnosť priestupku podľa § 12 citovaného zákona o priestupkoch sankcia bola uložená v súlade s § 22 ods. 2 písm. e) citovaného zákona o priestupkoch. Za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. k) citovaného zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov je možné uložiť v správnom konaní sankciu do výšky 100,- Eur. Správny orgán zobral do úvahy najmä spôsob spáchania priestupku, následky priestupku, okolnosti, za ktorých bol priestupok spáchaný, a s prihliadnutím na uvedené odvolací orgán považoval druh a výmeru sankcie za primeranú a odôvodnenú.

Žalobca podal v zákonnej lehote žalobu na súd, medzi žalobné dôvody uviedol skutočnosti, ktoré sa vzťahovali na ustanovenie § 25 ods. 1 písm. u) zákona o cestnej premávke, teda že vozidlo bolo zastavené a stálo nie na vyznačenom parkovacom mieste, ale na neoznačenom mieste na parkovanie, na voľnej ploche pred vjazdom alebo výjazdom z jeho rodinného domu v súkromnom vlastníctve, ktorý nie je určený na zásobovanie, a nie je ani vjazdom alebo výjazdom parkovacích miest. Zastavením vozidla na uvedenom mieste neporušil všeobecne záväzný právny predpis a nijakým spôsobom neohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ani vjazdov a výjazdov vozidiel s objektov určených

na zásobovanie alebo parkovacích miest. Tvrdil tiež, že žiadna dopravná značka na inkriminovanom mieste iné povinnosti, okrem povinnosti parkovania na vyznačených platených parkovacích miestach účastníkom cestnej premávky neukladá. Nejedná sa o parkovisko, ale o vyznačené parkovacie miesto na ulici. Teda konštatovania v smere dopravných značiek ukladajúcich nejakú inú povinnosť v napadnutých rozhodnutiach sú v rozpore so skutočným stavom veci.

Zastavením a státím motorového vozidla na mieste nevyznačenom na parkovanie, ani neoznačenom iným zákazom, ale na mieste vjazdu (výjazdu) vozidlá do jeho objektu nikoho neohrozil a neohrozil ani plynulosť cestnej premávky. Uvedené vyplýva aj z citovaného ustanovenia, ktoré za zákaz zastavenia a státia označuje také miesta, kde by státím bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo by sa ohrozilo vjazdu a výjazdu vozidiel. Uviedol ďalej, že ustanovenie § 23 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. daný vzťah nerieši. Druhá veta tohto ustanovenia upravuje správne využitie parkovacieho miesta vodičom a ukladá povinnosť vyhýbať sa obsadzovaniu parkovacieho miesta tak, aby došlo k znemožneniu vyjdenia z parkovacieho miesta. Rovnako zakazuje vodičovi stáť na takom mieste, alebo spôsobom na parkovisku, kde by znemožnil výjazdu alebo vjazdu vozidiel. Aj posledná veta tohto ustanovenia upravuje iba povinnosť na parkovisku stáť na vyznačenom mieste, ak takéto vyznačenie na parkovacom mieste existuje. Aj prvá veta tohto ustanovenia upravuje obsadenie a užívanie parkoviska. Teda uvedené ustanovenie upravuje spôsob obsadzovania parkoviska alebo parkovacieho miesta tak, aby nedošlo k obmedzeniu premávky na týchto miestach.

V rozpore so skutočným stavom veci správny orgán konštatuje, že žalobca zastavil a stál na mieste, kde státie zakazuje - zvislá dopravná značka IP 24a, ktorá vyznačuje oblasť, kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov alebo značiek. Žiadna takáto dopravná značka na uvedenom mieste nie je umiestnená, okrem modrej tabule P s poznámkou RÉSERVÉ a nižšie umiestnenou bielou tabuľou s nápisom pre vozidlá s platnou rezidentskou kartou od 17.00 hod. do 7.00 hod. Uviedol tiež, že nejde o parkovisko, ale o parkovacie miesta. Podľa poslednej vety § 23 ods. 2 citovaného zákona o cestnej premávke vodič môže stáť na vyznačenom parkovacom mieste, a to preto, aby neobmedzil premávku na úzkej zvyšnej časti ulice.

Poukázal na ďalšiu dôležitú skutočnosť, že na danom mieste nie je vyznačené žiadnym správnym orgánom zmienené vodorovné dopravné značenie, a to žltou kľukatou čiarou zakázané zastavenie a státie.

K žalobe sa vyjadril žalovaný písomným podaním zo dňa 25.4.2012. V tomto vyjadrení žalovaný zopakoval tie isté právne skutočnosti, ktoré boli premietnuté do napadnutého rozhodnutia a preto súd ich nebude podrobne popisovať.

Krajský súd podľa ustanovenia § 247 a nasl. O. s. p. po oboznámení sa s obsahom administratívneho spisu v intenciách podanej žaloby zistil, že žaloba nebola dôvodná.

Všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale iba na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi konania. Preto odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového) , ale aj odvolacieho (ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces.

V danom prípade podľa ust. § 23 ods. 2, posledná veta zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich. Zo správy o výsledku objasňovania priestupku zo dňa 10.5.2011 vyplýva, že majiteľ vozidla bol zistený lustráciou na KDI v Košiciach, ktorým je firma Real Pro Servise, s.r.o. so sídlom na ulici Kováčskej č. 51 v Košiciach. Uvedené vozidlo bolo v čase zistenia priestupku poskytnuté konateľovi spoločnosti Viktoria Real s.r.o. so sídlom na ulici Mäsiarskej č. 34 v Košiciach.

Pre určenie právnej kvalifikácie priestupku žalobcu nie je rozhodujúce to, že žalobca, že stál naproti nemu je budova s vchodom, ktorá patrí do jeho vlastníctva, ale to, že v danej zóne ide o obmedzené státie ako aj parkovanie a státie vozidiel je vyznačené dopravnými značkami tak, ako to uviedol správny orgán prvého a druhého stupňa vo svojom rozhodnutí. V danom prípade ide o verejné priestranstvá, ktoré patria do vlastníctva Mesta Košice a podľa prílohy č. 1 správy o objasňovaní priestupku vyplýva, že daná lokalita aj Mäsiarska ulica je zónou s dopravným obmedzením, označená dopravným značením IP 24a, parkoviská s režimom platného parkovania (IP 17a) . Hranica parkovacej zóny je ohraničená počnúc od ulice Strojárskej, cez Svätoplukovú, Mestský park, Protifašistických bojovníkov, Palackého, Mlynárska ulica, Kukučínova, Štúrova a Kuzmányho ulica v Košiciach.

Z vyššie uvedeného dôvodu súd neuznal žalobcovu námietku, ktorá spočívala v tom, že neporušil žiadny právny predpis, keď zastavil pred vlastnou budovou, ktorá patrí súkromne do jeho vlastníctva.

Podľa ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.

Nie je uznateľná ani námietka žalobcu v tom smere, že neporušil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky tým, že stál na mieste pred vlastnou budovou, teda pred vjazdom a výjazdom, pretože takýmto státím by cudzie osoby neohrozil. Nie je podstatné to, o aký ohrozovací priestupok by v danom prípade išlo, ale ide o to, že žalobca je povinný rešpektovať dopravné značenia, ktoré sú na tomto území inštalované.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) citovaného zákona o cestnej premávke, účastník cestnej premávky je povinný poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. Dopravné obmedzenia sa netýkajú iba vlastníkov budov, resp. jedného vlastníka budovy, ale týkajú sa všetkých účastníkov cestnej premávky, výnimka z uvedeného môže byť poskytovaná len prostredníctvom tzv. rezidenčnej karty alebo iným spôsobom, napr. platením parkoviska.

Pokiaľ ide o právne zdôvodnenie priestupku, súd k uvedeným právnym skutočnostiam nemá žiadne námietky, preto sa v plnom rozsahu stotožňuje s právnou kvalifikáciou uvedenou v napadnutom rozhodnutí, preto ju ďalej nebude komentovať.

K posledným žalobným námietkam žalobcu, pokiaľ ide o vodorovné a zvislé značenia, súd konštatuje, že z fotodokumentácie Mestskej polície, Košice, stanica Východ zo dňa 10.5.2011, pokiaľ ide o zaparkované vozidlo ŠPZ P.-XXXFS uvedené vozidlo stálo na mieste, ktoré je vyznačené bielou farbou, teda zodpovedá skutočnosti, že žalobca porušil § 6 ods. 3 vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa ustanovenia § 250j ods. 1 O. s. p., ak súd po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe (ďalej len v medziach žaloby ) dospel k záveru, že rozhodnutie a postup správneho orgánu v medziach žaloby sú v súlade so zákonom, vysloví rozsudkom, že sa žaloba zamieta.

Na základe vyššie uvedeného zákonného ustanovenia súd žalobu zamietol.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250k ods. 1 prvá veta O. s. p., podľa ktorého ak žalobca v konaní úspešný nebol, žalobcovi sa náhrada trov konania nepriznáva.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.