KSKE 7 S 22/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/22/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200174 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200174.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu U.. A. A. U. P. W. J. Q. , trvale bytom v O. E. J. Č.. XXX, zastúpeného JUDr. Ladislavom Csákóom, advokátom, AK so sídlom v Rožňave, Hviezdoslavova č. 4, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu SR, Vazovova 2, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného Daňového riaditeľstva SR Banská Bystrica č. I/223/19850-123594/2010/992517-r zo dňa 08. 12. 2010 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 22. 02. 2011 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 08. 12.2010 č. I/223/19850-123594/2010/992517-r, ktorým tento podľa § 48 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Rožňava č. 728/230/28637/10/Gas zo dňa 09. 09. 2010, ktorým bol podľa ust. § 35b ods. 1 písm. d) zákona č. 511/1992 Zb. vyrubený sankčný úrok v sume 8.543,80 eur, a to za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty, vyrubenej dodatočným platobným výmerom č. 728/230/631/06/Gas zo dňa 09. 01. 2006 za zdaňovacie obdobie november 1998, v lehote splatnosti a vo výške určenej správcom dane v dodatočnom platobnom výmere daňového subjektu.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný v z n i k o m poplatkovej povinnosti.

Výška súdneho poplatku z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby je 66,-- eur (položka 10 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov) .

Výzvou zo dňa 12. 03. 2012, doručenou právnemu zástupcovi žalobcu dňa 26. 03. 2012, bol tento vyzvaný, aby v zákonnej 10-dňovej lehote, t. j. do dňa 05. 04. 2012, uhradil predpísaný súdny poplatok.

Žalobca v určenej lehote (list č. 68 spisu) a ani do dnešného dňa súdny poplatok neuhradil.

Podľa § 10 ods. 1 cit. zákona ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote desiatich dní od doručenia výzvy, ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Podľa § 10 ods. 3 cit. zákona súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania.

Keďže žalobca neuhradil súdny poplatok v zákonom stanovenej lehote, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle ust. § 146 ods. 1 písm. c) , § 246c O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.