KSKE 7 S 3/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200019 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200019.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Jurákovej, členov JUDr. Tamary Sklenárovej a JUDr. Jozefa Kuruca v právnej veci žalobcu: Freeburnet, s.r.o., Tyršovo nábrežie 11, Košice, zastúpeného: JUDr. Dušan Antol, ICO: 319 622 38, Zbrojničná ulica č.12, Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo SR, Vazovová ul.2, Bratislava (predtým Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová č.23, Bratislava) , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.: 21944-4/2011-1410 zo dňa 10.11.2011, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a .

Žalobcovi sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

Návrh na prerušenie konania z a m i e t a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, ako odvolací orgán príslušný podľa § 8 ods.3 písm.t/ zákona č.652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po preskúmaní prvostupňového správneho rozhodnutia vo veci zaistenia tovaru rozhodol podľa § 64 ods.1 písm.b/ bod 2/ Colného zákona (zákon č.199/2004 Z.z.) tak, že zamietol odvolanie žalobcu a napadnuté rozhodnutie Colného úradu v Košiciach zn.17059/2011-5631 zo dňa 16.5.2011 potvrdil, v nadväznosti na ust. § 59 ods.2 zákona o správnom konaní (zákon č.71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. V dôvodoch napadnutého rozhodnutia žalovaný uviedol, že colný úrad v rámci výkonu daňového dozoru vykonal dňa 19.4.2010 v prevádzke účastníka konania (G. R. R., B.Š.) preverenie pôvodu a spôsobu nadobudnutia tabaku určeného na fajčenie vo vodných fajkách. O výkone preverovania bola spísaná zápisnica o miestnom zisťovaní zn. 12972/2010-5691 zo dňa 19.4.2010. Pri kontrole colný úrad zistil, že v prevádzke účastníka konania sú ponúkané na predaj, i na sklade sa nachádzajú tabakové výrobky určené na fajčenie vo vodných fajkách, ktoré sú podľa ust. § 4 ods.6 zákona č.106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov považované za tabak a zároveň spĺňajú podmienky na zatriedenie do podpoložky (PpKN) 24031010 Colného sadzobníka. Pri dovoze bol tento tovar (prísady do vodných fajok) v príslušnom odseku JCD zaradený do PpKN 24039990.

Poukázal ďalej na § 4 ods.6 zákona č.106/2004 Z.z., ktorý charakterizuje výrobok nadobudnutý ako tabak s odkazom aj na ostatné podmienky citovaného zákona. Tovar bol dovezený na územie Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby Mini Mix s.r.o. dňa 16.3.2010, distribuovaný na

ďalšie prevádzky. Rozhodnutím Colného úradu č.052421014324 zo dňa 16.3.2010 tento tovar nebol prepustený do voľného obehu podľa § 22 ods.1 zákona č.652/2004 Z.z. a bol zaistený, o čom bolo vydané rozhodnutie zn.12974/2010-5691 zo dňa 19.4.2010. Obchodná spoločnosť Mini Mix, s.r.o. doviezla predmetný tovar na podklade písomných colných vyhlásení a následne vydaných rozhodnutí v colnom konaní, v ktorých táto právnická osoba u odseku 33 JCD kód tovaru uviedla nomenklatúrne zatriedenie tovaru 24039990 nariadenia Rady (EHS) č.2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom colnom sadzobníku v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom podľa právneho názoru Colného úradu vyplývajúceho aj z výsledku odbornej expertízy rovnakého tovaru (protokol o skúške zn.VOE-0863/10 zo dňa 10.3.2010) , mal byť predmetný tovar zatriedený do podpoložky kombinovanej nomenklatúry 24031010. Na základe týchto skutočností vzniklo Colnému úradu Košice dôvodné podozrenie zo spáchania colného deliktu právnickou osobou Mini Mix, s.r.o. spôsobom uvedeným v § 72 ods.1 písm.d/ zákona č.199/2004 Z.z. Dňa 15.6.2010 vydal Colný úrad rozhodnutie zn.19464/2010-5691, TR57/2010 o zaistení predmetného tovaru. Colné riaditeľstvo SR v odvolacom konaní rozhodlo kým zn.29044/2010-1410 zo dňa 1.4.2011, vyššie uvedené rozhodnutie zrušilo a vec vrátilo colnému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Pri opakovanom prejednaní veci žalovaný v dôvodoch rozhodnutia ďalej uvádza, že podľa § 64 dos.2 zákona č.199/2004 Z.z. môže Colný úrad zaistiť tovar, alebo vec podľa odseku 1 bez ohľadu na práva tretích osôb s odkazom na § 64 ods.3 a 5 citovaného colného zákona. Colný úrad mal dôvodný predpoklad, aby došlo k zaisteniu uvedeného tovaru a konštatoval, že došlo k porušeniu colných predpisov právnickou osobou Mini Mix, s.r.o. s ohľadom na vyhlásenia v JCD ako aj určil predpokladanú právnu kvalifikáciu tohto konania (§ 72 ods.1 písm.d/ colného zákona) . Deklarant v danom prípade nesie zodpovednosť za uvádzanie správnych a pravdivých údajov do písomného colného vyhlásenia podľa článku 199 ods.1 Nariadenia Komisie (EHS) č.2454/93 z 2.7.1993, ktorým sa vykonáva Nariadenie Rady (EHS) č.2913/92, ktorým sa ustanovuje colný kódex spoločenstva v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len nariadenie č.2454/93) . Účastník konania v odvolacom konaní namietal, že nebolo mu zrejmé o aké zaistenie išlo. Či išlo o zaistenie rýchle alebo iné. K uvedenému colný úrad vo výroku napadnutého rozhodnutia špecifikoval ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého bol predmetný tovar zaistený, v ktorom je výslovne uvedené, že predmetný tovar bol zaistený podľa § 64 ods.1 písm.b/ bod 2/ Colného zákona na prerokovanie colného deliktu podľa § 72 ods.1 písm.d/ Colného zákona. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia je zároveň zrejmé, že laboratórne expertízy neboli podkladom pre jeho vydanie, pretože existencia dôvodov pre rozhodnutie o zaistení tovaru bola dostatočne zrejmá z dokazovania vykonaného Colným úradom, čo je v odôvodnení napadnutého rozhodnutia podrobne objasnené. Odvolací orgán súčasne konštatuje, že prípadný výsledok laboratórnej analýzy predmetného tovaru by bol len jedným z možných podkladov pre vydanie rozhodnutia o zaistení tovaru. Podozrenie, že predmetný tovar bol nesprávne zatriedený a že došlo k spáchaniu colného deliktu, je odôvodnené aj charakterom tohto tovaru a najmä účelom jeho použitia, keďže sa jedná o tovar, ktorý by s ohľadom na obsah tabakových listov, podlieha podľa príslušných ustanovení zákona o spotrebnej dani z tabaku. Rozsah dokazovania a miera preukázania porušenia colných predpisov určitým spôsobom pri rozhodnutí o zaistení tovaru podľa § 164 ods.1 písm.b/ bod 2/ zákona č.199/2004 Z.z., je ochranných opatrením predbežnej povahy.

Nesúhlas účastníka konania s tým, aby sa uvažovalo o vzniku colného dlhu vo vzťahu k určeným dovozom predmetného tovaru, je v konaní o zaistení tovaru bezpredmetné.

V kontexte uvedených skutočností je zrejmé, že účastníkom konania v závere jeho odvolania uvedený argument je nesprávny, že tovar zakúpil bez toho, aby ho doviezol na územie Slovenskej republiky a deklaroval JCD, nemá žiaden vplyv na oprávnenie colného úradu zaistiť predmetný tovar, nachádzajúci sa v priestoroch účastníka konania v súlade s ust. § 64 ods.1 písm.b/ bod 2 zákona č.199/2004 Z.z.. Tovar môže byť podľa uvedeného ustanovenia zaistený osobe, u ktorej sa nachádza, bez ohľadu na jej vlastnícke právo alebo skutočnosť, či bol predmetný tovar touto osobou na colné územie dovezený alebo ňou bol nadobudnutý až na colnom území (išlo o námietku účastníka o množstve dovezeného tovaru - 10 ton, z ktorej len čiastka sa vzťahovala na žalobcu) .

Žalobca podal v zákonnej lehote žalobu. Uviedol v nej, že podľa názoru účastníka konania rozhodujúcim posudkovým hľadiskom sú zásady ius cogens vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre európskych spoločenstiev (2008/C133/01) , ktoré v nomenklatúre 24031010 a 24031090 považujú:

Tabak za fajčenie, tiež obsahujúci tabakové náhradky v akomkoľvek pomere, tabak na fajčenie je tabak, ktorý bol rezaný alebo inak rozdrobený, zvláknený alebo zlisovaný na pásky, ktorý možno fajčiť bez ďalšieho priemyselného spracovania. Tabakový zvyšok, ktorý je spôsobilý na fajčenie a ktorý je dodávaný na maloobchodný predaj, nie je tabakom na fajčenie, ak nezodpovedá popisu pre cigary, cigarky, alebo cigarety (pozri vysvetlivky pod položkami 24021000, 24022010 a 24022090) . Výrobky, ktoré pozostávajú výlučne alebo čiastočne z iných látok ako tabak, sú tiež zatriedené do týchto podpoložiek za predpokladu, že sú v súlade s vyššie uvedenou definíciou.

Z vydaného rozhodnutia a protokolárneho výsledku odbornej expertízy z Colného laboratória je tak zrejmé, že odobraté vzorky obsahujú cca. 12 % tabaku, čo znamená, že sa v danom prípade nemôže jednať o tabak na fajčenie, keďže nespĺňa uvedenú definíciu zvlášť v koexistencii s hustou tekutou hmotou melasa bez samostatnej schopnosti horieť a pri tvrdení účastníka konania, nutné zaradiť k výťažkom a esenciám použiteľným pre nomenklatúru č.2403 Ostatný spracovaný tabak a spracované tabakové náhradky: homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak; tabakové výťažky a esencie . Tvrdil, že nešlo o zaistenie tabakových výrobkov, ale o zaistenie tovaru s prísadou melasa . Dovezený výrobok nebol určený na fajčenie, ale plnil funkciu prísady za účelom zvlhčovania a zvýraznenia chuti ako esencia. Melasa sa nefajčí. S odkazom aj na nomenklatúry uvedené v colných vyhláseniach, preto nedošlo k spáchaniu colného deliktu. Účastník konania vyčíta správnemu orgánu aj to, že mu nebola poskytnutá možnosť oboznámiť sa s jednotlivými dôkazmi, hlavne s výsledkami odbornej expertízy.

Zásadný omyl v správnom posúdení, ako i v nedostatočnom odôvodnení rozhodnutia bolo, že správny orgán si musel byť vedomý toho, že rozhodnutie nevydal pre seba, ale vydal ho pre účastníka konania, ktorému musia byť všetky otázky jasné, na dostatočne zistenom skutkovom základe a zrozumiteľnom právnom posúdení veci.

Vydané rozhodnutie správneho orgánu samo o sebe nesubsumuje aj správnosť vydaného rozhodnutia.

Navrhol napadnuté rozhodnutie zrušiť.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného v intenciách žalobných dôvodov podľa ust. § 247 a nasl. O.s.p. a zistil, že žaloba nebola dôvodná.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného o zaistení tovaru, i keď uvedené rozhodnutie je predbežnej povahy, a to z dôvodu, že týmto rozhodnutím došlo k zásahu práva žalobcu nakladať s tovarom pri jeho podnikateľskej činnosti.

Podľa § 64 ods.1 písm.b/ bod 2./ zákona č.199/2004 Z.z. (ďalej len colného zákona) , colný úrad môže zaistiť tovar, alebo vec, na prerokovanie colného priestupku alebo colného deliktu, ak možno dôvodne predpokladať, že sa na spáchanie colného deliktu použili alebo sa colným deliktom získali, alebo sa nadobudli za tovar alebo vec, ktoré sa colným deliktom získali.

Z administratívneho spisu vyplýva, že zaistené výrobky boli dovezené z Jordánska a z Egypta, vyrobené rôznymi výrobcami. Z jednotlivých faktúr (0008/2010 a ostatných) vyplýva, že dovozca Mini Mix s.r.o. tieto výrobky označené vo faktúrach ako zmes do vodných fajok s rôznymi príchuťami (jablko, mäta, hrozno, cola a iné) boli fakturované pre žalobcu ako netabakové výrobky.

Pre posúdenie právnej otázky v danom prípade pre účely zaistenia uvedených tovarov v zmysle žalobných námietok žalobcu súd uvádza, že je potrebné postupovať pri výklade ust. § 64 ods.1 písm.b/ bod 2./ colného zákona v nadväznosti na ust. § 4 ods.3 písm.c/ a ods.6 písm.a/ a b/, bod 1./ a 2./ zákona č.106/2004 Z.z..

Žalobca v žalobe tvrdí, že nešlo o tabakové výrobky, ale o výrobok, ktorého percentuálne zloženie tabaku podľa laboratórnych výsledkov bolo v percentách 12 % a ostatné zmesi spočívali v melase a iných komponentov. Z uvedeného dôvodu tvrdí, že z JCD zaradil tieto výrobky do správnej nomenklatúry a preto nespáchal žiadny delikt podľa § 72 ods.1 písm.d/ Colného zákona.

K uvedenej námietke žalobcu súd uvádza, že pre účely hodnotenia, či bol spáchaný colný delikt a či došlo k oprávnenému zaisteniu predmetných výrobkov, je potrebné poukázať na právnu kvalifikáciu výkladu tabakových výrobkov podľa § 4 ods.6 zákona č.106/2004 Z.z., podľa ktorého tabakom sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok

a/ ktorý pozostáva výlučne alebo čiastočne z iných látok ako tabak a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa ods.3 písm.c/ s výnimkou podľa ods.7/,

b/ ktorý nie je uvedený v ods.3 písm.c/ ak sa ponúka na

1./ použitie alebo sa použije ako tabakový výrobok na fajčenie, alebo

2./ iný účel ako na fajčenie a je vhodný na fajčenie a upravený na drobný predaj a určený na konečnú spotrebu.

Súd je toho názoru, že zaistené výrobky podliehali pod ust. § 4 ods.6 písm.b/ bod 2./ citovaného zákona o spotrebnej dani a preto konanie colného úradu o zaistení týchto tovarov bolo v súlade s platnou právnou úpravou.

V tomto konaní námietka žalobcu o zatriedení tovaru do príslušnej nomenklatúry, prípadne otázka podkladov, s ktorými nemohol byť oboznámený (výsledky laboratórnych testov) , nie je právne relevantná. Pre účely zaistenia je rozhodujúca tá právna skutočnosť, či zaistený tovar vykazoval dôvodné podozrenie, že vec, tovar, alebo písomnosti súvisia s trestným činom alebo priestupníkom spáchaným v súvislosti s porušením colných predpisov alebo s colným deliktom podľa osobitného predpisu, priestupkom alebo iným správnym deliktom podľa osobitného predpisu, alebo s porušením daňových predpisov alebo súvisia s trestným činom, priestupkom alebo iným správnym deliktom spáchaným v súvislosti s porušením predpisov o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a ak je to potrebné na zistenie skutkového stavu, v takom prípade colník je oprávnený tento tovar zaistiť na výkon potrebných úkonov (§ 22 ods.1 zákona č.652/2004 Z.z.) . Podozrenie v zmysle citovaného zákona spočívalo v tom, že v ďalšom konaní colné orgány postupovali na základe odobratých vzoriek z jednotlivých kartónov a bolo zistené, že tieto vzorky predstavovali zmes zloženú z nahrubo narezaných tabakových listov nepravidelných tvarov, čo vyplýva aj z fotodokumentácie príloha č.1 protokolu o skúške (uvedené nebolo podkladom pre vydanie napadnutého rozhodnutia) . Z uvedených dôvodov súd je toho názoru, že pokiaľ ide o charakteristiku či ide o tabakové výrobky podliehajúce zákonu o spotrebnej dani, v inom konaní sa žalobca mal možnosť brániť príslušnými argumentáciami, ktoré uviedol v tomto žalobnom návrhu.

Súd konanie v tejto veci neprerušil, pretože výsledky konania o určení - neurčení spotrebnej dane, nemajú vplyv pre vydanie tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, súd žalobu zamietol ako nedôvodnú. Žalobcovi sa nepriznalo právo na náhradu trov konania, keďže v konaní nebol úspešný (§ 250k ods.1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.