KSKE 7 S 37/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/37/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200324 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200324.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte, zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Jozefa Kuruca a JUDr. Evy Baranovej, v právnej veci navrhovateľa L. X. , bytom F., K., zast. advokátom JUDr. Štefanom Kamenickým, AK Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova č. 7, proti odporkyni Obci Smižany, Nám. M. Pajdušáka č. 50, o návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánom verejnej správy takto

r o z h o d o l :

Zakazuje Obci Smižany pokračovať v porušovaní práva navrhovateľa uplatňovať mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Smižany na základe oznámenia obce Smižany č. OcÚ/721/2011 zo dňa 08. 03. 2011 o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Smižany navrhovateľovi a prikazuje Obci Smižany umožniť navrhovateľovi uplatňovanie mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Smižany v lehote do 5 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

Navrhovateľovi náhradu trov konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 22. 03. 2011 doručeným Krajskému súdu v Košiciach dňa 01. 04. 2011 sa žalobca domáhal ochrany pred nezákonným zásahom odporkyne podľa § 250v Občianskeho súdneho poriadku (O. s. p.) a žiadal, aby súd zakázal obci Smižany pokračovať v porušovaní práva navrhovateľa uplatňovať mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Smižany na základe oznámenia obce Smižany č. OCÚ/721/2011 zo dňa 08. 03. 2011 o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Smižany navrhovateľovi a prikázať obci Smižany umožniť navrhovateľovi uplatnenie mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Smižany v lehote 5 dní od právoplatnosti rozsudku.

V návrhu uviedol, že v novembri 2010 bol vo voľbách do samosprávy obce riadne zvolený za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Smižany. Svoj mandát riadne uplatňoval. Dňa 08. 03. 2011 mu bolo odporkyňou doručené oznámenie o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Smižany podľa § 11 ods. 2 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, z odôvodnenia ktorého vyplýva, že predseda klubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Smižanoch pán U. T. na druhom zasadnutí Obecného zastupiteľstva dal na vedomie, že navrhovateľovi zanikol mandát poslanca, pretože v čase zloženia sľubu poslanca dňa 27. 12. 2010 bol zamestnancom obce Smižany. Konštatoval tiež, že funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce. Navrhovateľ v návrhu poukázal na to, že obec požiadala o preskúmanie jeho poslaneckého mandátu Okresnú prokuratúru v Spišskej Novej Vsi, Ministerstvo vnútra SR, ako aj advokátsku kanceláriu SOTAK, s. r. o., Košice. Ďalej uviedol, že starosta obce požiadal klub poslancov obecného zastupiteľstva na 3. zasadnutí dňa 17. 02. 2011, aby vyčkali do vypracovania odborného právneho stanoviska. Klub poslancov obecného

zastupiteľstva napriek tomu žiadal doplniť bod programu o zloženie sľubu poslanca. Ako náhradník nastúpil pán U. B. a zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Navrhovateľ postup odporkyne realizovaný na základe konania klubu považuje za nezákonný, preto dňa 22. 03. 2011 oznámil odporkyni svoj nesúhlas s oznámením o zániku jeho poslaneckého mandátu a tiež to, že toto oznámenie považuje za neplatné. Ako podstatný argument svojho stanoviska aj návrhu uviedol, že odporkyňa si nesprávne vyložila pojem zamestnanec, v dôsledku čoho dospela k nesprávnemu právnemu záveru ohľadom zániku mandátu.

Navrhovateľ zároveň uviedol, že dňa 04. 01. 2010 uzavrel s Obcou Smižany dohodu o pracovnej činnosti na dobu určitú do 31. 12. 2010. Jej predmetom bolo roznášanie obecných novín v rómskej osade v rozsahu 10 hodín mesačne. Za túto činnosť mu bola Obcou Smižany poskytovaná odmena. Poukázal na to, že dohodnuté práce na základe tejto dohody vykonal ku dňu 06. 12. 2010 za mesiac december v celom dohodnutom mesačnom rozsahu, t. j. 10 hodín. Zdôraznil, že ešte v mesiaci december 2010 pred zložením sľubu poslanca obecného zastupiteľstva opakovane navštívil obecný úrad so žiadosťou o ukončenie dohody o pracovnej činnosti. S poukazom na ust. § 223, § 11 ods. 1, ako aj § 228a Zákonníka práce uviedol, že z týchto zákonných ustanovení vyplýva, že dohoda o pracovnej činnosti zo dňa 04. 01. 2010 nemá charakter závislej práce, ako to má na zreteli ust. § 1 ods. 2 Zákonníka práce. Zastáva názor, že pre posúdenie právneho vzťahu medzí ním a obcou Smižany nie je rozhodujúce, v akej forme bol tento vzťah upravený, ale dôležitý je obsah daného pracovného vzťahu, teda nemôže ísť v tejto veci o pracovno-právny vzťah. Z uvedeného dôvodu nemohlo u neho dôjsť ani k zániku mandátu poslanca podľa § 25 ods. 2 písm. i) v spojení s § 11 ods. 2 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 28. 04. 2011 navrhla návrhu vyhovieť. Vo vyjadrení uviedla, že navrhovateľ kandidoval za poslanca Obecného zastupiteľstva v Smižanoch a vo voľbách, ktoré sa konali dňa 27. 11. 2010 v obci bol zvolený za poslanca Obecného zastupiteľstva v Smižanoch. Dňa 27. 12. 2010 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Overenie platnosti sľubu a nezlučiteľnosti funkcií konštatovala na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva predsedníčka mandátovej komisie. Na druhom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Smižanoch, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. 01. 2011 pred hlasovaním o programe zasadnutia vystúpil predseda klubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Smižanoch pán U. T., ktorý uviedol, že poslancovi obecného zastupiteľstva L. X. zanikol dňa 27. 11. 2010 mandát poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona o obecnom zriadení a zároveň predložil písomné odôvodnenie svojho tvrdenia. Navrhovateľ uzavrel s Obcou Smižany dňa 04. 01. 2010 dohodu o pracovnej činnosti podľa § 228 Zákonníka práce na dobu určitú do 30. 12. 2010. Podľa tejto dohody sa zaviazal, že v roku 2010 bude roznášať obecné noviny v rómskej osade v Smižanoch. Dohodnutý rozsah pracovného času bol 10 hodín mesačne vždy po vydaní mesačníka dodávateľom. Podľa dochádzkovej listiny za mesiac december 2010 navrhovateľ vykonal prácu v dňoch 05. a 06. 12., ako to vyplýva aj z prihlášky do sociálnej poisťovne. Pri osobnom stretnutí navrhovateľ prehlásil, že v mesiaci december opakovane navštívil obecný úrad, kde žiadal ukončiť dohodu o pracovnej činnosti. Dňa 09. 12. 2010 osobne starostovi obce oznámil, že rozniesol Smižiansky hlásnik v rómskej osade a tým ukončil prácu pre Obec Smižany. Dňa 30. 12. 2010 zaslala obec Smižany Sociálnej poisťovni v Spišskej Novej Vsi registračný list fyzickej osoby z dôvodu odhlásenia poistenca pána L. Šarišského z registra poistencov sociálnej poisťovne. Na uvedenom bol nesprávne uvedený dátum zániku poistenia. K. bol totiž povinný odhlásiť zamestnanca z registra poistencov najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovno-právneho vzťahu, čiže po vykonaní dohodnutej práce. V písomnom vyjadrení zároveň uviedla, že na treťom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 17. 02. 2011 po otvorení zasadnutia a prečítaní programu zasadnutia predseda klubu poslancov obecného zastupiteľstva navrhol zmeniť bod č. 2 programu na sľub nového poslanca za volebný obvod č. 2. Starosta požiadal klub poslancov, aby počkal do vypracovania odborného právneho stanoviska advokátskou kanceláriou k otázke, týkajúcej sa zániku poslaneckého mandátu navrhovateľa, pričom klub poslancov aj napriek tomu trval na doplnení bodu programu o zloženie sľubu poslanca. Ako náhradník v zmysle § 51 zákona o obecnom zriadení nastúpil pán U. B. a zložil zákonom predpísaný sľub. Na základe uvedeného Obec Smižany dňa 08. 03. 2011 navrhovateľovi oznámila, že mu zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Smižanoch. Dňa 15. 03. 2011 navrhovateľ adresoval na Obec Smižany sťažnosť, ktorou sa domáhal svojich práv a právom chránených záujmov, ktoré mu boli ukrátené nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. Sťažnosť bola prešetrovaná hlavnou kontrolórkou obce a navrhovateľovi bolo

doručené oznámenie zo dňa 07. 04. 2011, v ktorom sa konštatuje, že sťažnosť nebola opodstatnená. Dňa 22. 03. 2011 navrhovateľ vyslovil nesúhlas s oznámením o zániku jeho poslaneckého mandátu.

Pred začatím konania podľa § 250v O. s. p. súd zisťoval, či sú splnené zákonné podmienky pre toto konanie. Podľa ods. 3 cit. zák. ustanovenia skúmal prípustnosť návrhu z pohľadu vyčerpania prostriedkov nápravy, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis a dodržania subjektívnej 30-dňovej a objektívnej ročnej lehoty na podanie návrhu. V danom prípade bolo oznámenie o zániku mandátu poslanca navrhovateľovi doručené dňa 08. 03. 2011, návrh na začatie konania bol podaný dňa 01. 04. 2011, z čoho je potrebné vyvodiť záver, že v danom prípade bola zachovaná 30-dňová lehota na podanie návrhu. Z obsahu administratívneho spisu tiež vyplýva, že navrhovateľ podal proti postupu obecného zastupiteľstva v tejto súvislosti sťažnosť, adresovanú Obci Smižany zo dňa 15. 03. 2011, ktorú odporkyňa, ako to vyplýva z oznámenia o výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 07. 04. 2011 považovala za neopodstatnenú. Z uvedeného hľadiska je potrebné považovať návrh navrhovateľa za prípustný.

Z obsahu dohody o pracovnej činnosti zo dňa 04. 01. 2010 vyplýva, že táto dohoda bola uzavretá medzi zamestnávateľom Obcou Smižany a zamestnancom L. X. podľa § 228a Zákonníka práce. Na základe tejto dohody zamestnanec mal nastúpiť do práce dňa 05. 01. 2010. Zaviazal sa pre zamestnávateľa vykonávať roznášku obecných novín v rómskej osade. Miestom výkonu práce bola Obec Smižany a dohodnutý rozsah pracovného času 10 hodín mesačne. Dohoda bola uzavretá na dobu určitú do 30. 12. 2010 s tým, že zamestnanec bude vykonávať prácu osobne a za vykonanú prácu mu poskytne zamestnávateľ odmenu 39,50 eura. Táto je splatná vo výplatných termínoch určených u zamestnávateľa pre výplaty mzdy. Z uvedenej dohody zároveň vyplýva, že zamestnanec je povinný vykonávať práce svedomite, riadne a hospodárne podľa dohodnutých podmienok a v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na ich výkon najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnávateľ sa zaviazal zamestnancovi vytvoriť pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce. Dňa 05. 01. 2010 navrhovateľ podpísal záznamy o oboznámení zamestnanca Obecného úradu Smižany s predpismi a zásadami na zaistenie ochrany pred požiarmi, ako aj predpismi a zásadami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou administratívneho spisu je aj dochádzková listina za obdobie január až december 2010, z ktorej vyplýva, že navrhovateľ vykonával práce v zmysle uzavretej dohody o pracovnej činnosti pravidelne každý mesiac v dohodnutom rozsahu, pričom v mesiaci december 2010 tieto vykonal v dňoch 05. 12. 2010 a 06. 12. 2010. Z registračného listu fyzickej osoby súd zistil, že navrhovateľ bol z poistenia odhlásený ku dňu 30. 12. 2010, pričom poistenie trvalo od 05. 01. 2010. Z administratívneho spisu zároveň vyplýva, že navrhovateľ vo voľbách do Obecného zastupiteľstva obce Smižany vyhlásených na 27. 11. 2010 kandidoval za poslanca do obecného zastupiteľstva a dosiahol počet hlasov, potrebných na zvolenie. Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27. 12. 2010 zložil predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Rozsudkom zo dňa 12. 10. 2011 č. k. 7S/37/2011-25 súd zamietol návrh navrhovateľa dôvodiac, že medzi navrhovateľom a obcou Smižany bola v zmysle § 223 ods. 1 Zákonníka práce dňa 04. 01. 2010 uzavretá Dohoda o pracovnej činnosti na dobu určitú do 30. 12. 2010, na základe ktorej bol navrhovateľ povinný vykonávať dohodnutú pracovnú činnosť v stanovenom rozsahu za dohodnutú odmenu, pričom v konaní nebolo preukázané skončenie pracovného pomeru pred uvedenou dobou, čím podľa názoru súdu došlo ku kolízii postavenia navrhovateľa ako poslanca obecného zastupiteľstva so statusom zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený (§ 25 ods. 2 písm. i/ a § 11 ods. 2 písm. b/ o obecnom zriadení) .

Proti citovanému rozsudku podal navrhovateľ sťažnosť ústavnému súdu podľa čl. 127 ods. 2 ústavy, o ktorej bolo rozhodnuté nálezom zo dňa 10. 5. 2012 č. IV. ÚS 92/2012-36 tak, že ústavný súd konštatoval, že napadnutým rozsudkom bolo porušené základné právo navrhovateľa podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a právo podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v spojení so základnými právami podľa čl. 30 ods. 1 a 4 ústavy. Zároveň zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie. Poukázal na to, že súd v napadnutom rozhodnutí svoj právny názor týkajúci sa kolízie postavenia navrhovateľa ako poslanca obecného zastupiteľstva so statusom zamestnanca obce dostatočne neodôvodnil, ako aj na to, že súd pristúpil k výkladu podmienky nezlučiteľnosti výkonu verejnej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva s pracovnoprávnym vzťahom s obcou príliš formalisticky a nezohľadnil účel a zmysel predmetných zákonných ustanovení a ani

neporovnal zanedbateľné ohrozenie verejného záujmu na nestrannom a nezávislom výkone verejnej funkcie oproti zásadnému zásahu do základného práva navrhovateľa na nediskriminačný prístup k verejným funkciám a na účasť na správe vecí verejných.

Podľa § 25 ods. 2 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mandát poslanca zaniká v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený (§ 11 ods. 2 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb.) .

Podľa § 1 ods. 1 zák. č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov tento zákon upravuje individuálne pracovno-právne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovno-právne vzťahy.

Za závislú prácu, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca sa považuje výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a ide o výkon práce, ktorý pozostáva prevažne z opakovania určených činnosti (§ 1 ods. 2 Zákonníka práce) .

Podľa § 1 ods. 3 Zákonníka práce závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovno-právnom vzťahu.

Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovno-právnych vzťahoch a ak to ustanovuje osobitný predpis aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.

Podľa § 223 ods. 1 posledná veta Zákonníka práce, na pracovno-právny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti.

Podľa § 228a ods. 2 Zákonníka práce dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzavrieť písomne, inak je neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonávanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Podľa ods. 3 cit. zák. ustanovenia dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu alebo na neurčitý čas. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

Podľa čl. 30 ods. 1 Ústavy SR občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov...

Podľa ods. 4 citovaného článku ústavy občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.

Podľa § 250v ods. 1 O. s. p. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že bola ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím, a tento zásah bol zameraný priamo proti nej alebo v jeho dôsledku bol proti nej priamo vykonaný, môže sa pred súdom domáhať ochrany proti zásahu, ak taký zásah alebo jeho dôsledky trvajú alebo hrozí jeho opakovanie.

Podľa oznámenia obce o zániku mandátu poslanca zo dňa 08. 03. 2011 právnou skutočnosťou majúcou za následok zánik mandátu poslanca bola kolízia postavenia navrhovateľa ako poslanca obecného zastupiteľstva so statusom zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený (§ 25 ods. 2 písm. i/ a § 11 ods. 2 písm. b/ o obecnom zriadení) .

Súd posúdil námietky navrhovateľa v intenciách citovaného nálezu ústavného súdu a riadiac sa jeho právnym názorom dospel k záveru, že návrh navrhovateľa je dôvodný.

Z obsahu administratívneho i súdneho spisu tak, ako je to už vyššie uvedené vyplýva, že dňa 04. 01. 2010 bola medzi zamestnávateľom Obcou Smižany a zamestnancom L. X. uzavretá dohoda o pracovnej činnosti podľa § 228a Zákonníka práce, na základe ktorej sa navrhovateľ zaviazal pre zamestnávateľa vykonávať roznášku obecných novín v rómskej osade. Miestom výkonu práce bola Obec Smižany a dohodnutý rozsah pracovného času 10 hodín mesačne za odmenu 39,50 eura. Dohoda bola uzavretá na dobu určitú do 30. 12. 2010. Súčasťou administratívneho spisu je aj dochádzková listina za obdobie január až december 2010, z ktorej vyplýva, že navrhovateľ vykonával práce v zmysle uzavretej dohody o pracovnej činnosti pravidelne každý mesiac v dohodnutom rozsahu, pričom v mesiaci december 2010 tieto fakticky vykonal v dňoch 5. a 6. decembra.

Z obsahu návrhu i z písomného vyjadrenia odporcu zo dňa 28. 04. 2011 tiež vyplýva, že vo voľbách do Obecného zastupiteľstva obce Smižany, ktoré sa konali dňa 27. 11. 2010 bol navrhovateľ zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva a dňa 27. 12. 2010 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, pričom v mesiaci december, ešte pred zložením poslaneckého sľubu opakovane navštívil OcÚ v Smižanoch a dožadoval sa ukončenia pracovnoprávneho vzťahu s obcou na základe uvedenej dohody o pracovnej činnosti, čo bolo potvrdené zamestnancami OcÚ. Dňa 09. 12. 2010 starostovi obce osobne oznámil, že rozniesol Smižiansky hlásnik v rómskej osade a tým ukončil prácu pre obec Smižany.

Základné právo na nediskriminačný prístup k voleným funkciám podľa čl. 30 ods. 4 ústavy ako predpoklad realizácie základného práva podieľať sa na správe vecí verejných podľa ods. 1 citovaného článku ústavy nemôže byť bez osobitne významných dôvodov odopreté osobám, ktoré v čase uchádzania sa o volenú funkciu vykonávajú činnosť nezlučiteľnú s touto volenou funkciou. Ak zákonodarca vytvorí mechanizmy, ktorými sa má chrániť verejný záujem na riadnom, nezávislom a nestrannom výkone verejnej funkcie určením činností, ktoré sú nezlučiteľné s výkonom verejnej funkcie, vyplýva mu z citovaných článkov ústavy povinnosť vytvoriť takú právnu úpravu, ktorá by uchádzačovi o volenú funkciu umožňovala ukončiť činnosť nezlučiteľnú s jej výkonom až potom, ako bol na výkon funkcie zvolený, a tak, aby sa výkonu volenej funkcie mohol riadne ujať.

Zákon o obecnom zriadení, ani iný právny predpis upravujúci pracovnoprávne vzťahy nepredpokladá automatické skončenie pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca s obcou potom, ako bol riadne zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva. Preto zmyslu a účelu čl. 30 ods. 1 a 4 ústavy by odporoval taký výklad podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva s pracovnoprávnym vzťahom s obcou, ktorý by fakticky odňal možnosť uchádzať sa o výkon volenej funkcie zamestnancom obce, ako aj upieral právo ukončiť svoj pracovnoprávny vzťah s obcou, či právo inak odstrániť dôvod nezlučiteľnosti mandátu poslanca. V rozpore s citovanými článkami ústavy by bol aj taký výklad citovaných zákonných ustanovení, ktorý by viedol k zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, aj keď tento urobil právne úkony potrebné na skončenie pracovnoprávneho vzťahu, avšak tento by vzhľadom na plynutie lehôt potrebných na jeho ukončenie ešte nezanikol pred ustanovujúcou

schôdzou obecného zastupiteľstva, alebo sa zvolený funkcionár bez svojho zavinenia spoliehal na to, že pracovnoprávny vzťah zanikol, hoci tento v rozhodujúcom čase ešte trvá.

V konaní nebolo preukázané, žeby pracovnoprávny vzťah navrhovateľa s Obcou Smižany legitímnym spôsobom skončil pred 30. 12. 2010. Vychádzajúc z uvedeného však vzhľadom na to, že tento fakticky vykonal svoju prácu v zmysle predmetnej dohody o pracovnej činnosti už v dňoch 05. a 06. 12. 2010 a od obce ako zamestnávateľa už pokyny neprijímal a nebol ani v takom postavení vo vzťahu k obci, ktoré by ohrozovalo záujem na nestrannom a nezávislom výkone poslaneckého mandátu, k reálnemu konfliktu medzi výkonom mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a prácou pre obec spĺňajúcou podmienky v danom prípade nemohlo dôjsť, ani keby navrhovateľ žiadny úkon smerujúci ku skončeniu pracovnoprávneho vzťahu neurobil. Namietaná nezlučiteľnosť výkonu verejnej funkcie s pracovnoprávnym vzťahom s obcou v tomto prípade je takej zanedbateľnej intenzity, že neodôvodňuje zásah orgánov verejnej moci, ktorý by narúšal podstatu základného práva priamo sa zúčastňovať na správe vecí verejných. Z uvedeného dôvodu došlo zo strany odporcu k nezákonnému zásahu do práva navrhovateľa uplatňovať mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Smižany na základe jej oznámenia zo dňa 08. 03. 2011 č. OcÚ/721/2011.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250v ods. 4 O. s. p. pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 z. č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 01. 05. 2011) rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku. Súd vo veci rozhodol bez nariadenia pojednávania za splnenia podmienok uvedených v § 250f ods. 1, 2 O. s. p.

Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania nepriznal, pretože aj keď bolo jeho návrhu vyhovené a v zmysle § 250v ods. 5 O. s. p. mu vzniklo právo na ich náhradu, trovy právneho zastupovania v lehote stanovenej v § 151 ods. 1 O. s. p. nevyčíslil a iné trovy okrem trov právneho zastúpenia zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia nevyplývajú (§ 151 ods. 2 O. s. p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné (§ 250v ods. 7 a § 246c ods. 1 O. s. p.) .